Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИХарактеристика інших видів боргових цінних паперів: казначейських зобов'язань, ощадних сертифікатів, векселів.

Казначейське зобов'язання України - державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України. Номінальна вартість казначейських зобов'язань України може бути визначена у національній або іноземній валюті.Обсяг емісії казначейських зобов'язань України у сукупності з емісією державних облігацій внутрішніх державних позик України не може перевищувати граничного обсягу внутрішнього державного боргу та обсягу пов'язаних з обслуговуванням державного боргу видатків, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Емісія казначейських зобов'язань України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Погашення та сплата доходу за казначейськими зобов'язаннями України гарантується доходами Державного бюджету України. Казначейські зобов'язання України можуть бути: довгострокові - понад п'ять років; середньострокові - від одного до п'яти років; короткострокові - до одного року. Емітентом казначейських зобов'язань України виступає держава в особі Міністерства фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України. Казначейські зобов'язання України можуть бути іменними або на пред'явника. Казначейські зобов'язання України розміщуються у документарній або бездокументарній формі. У разі розміщення казначейських зобов'язань України у документарній формі видається сертифікат. У сертифікаті казначейського зобов'язання України зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження емітента, сума платежу, дата виплати грошового доходу, дата погашення, зазначення місця, в якому повинно бути здійснено погашення, дата і місце видачі казначейського зобов'язання України, серія та номер сертифіката казначейського зобов'язання України, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи. У сертифікаті іменного казначейського зобов'язання України також зазначається ім'я власникаОсобливості погашення та реалізації прав за казначейськими зобов'язаннями України визначаються умовами їх розміщення, які затверджуються Міністерством фінансів України відповідно до законодавства.Продаж, виплата грошового доходу та погашення казначейських зобов'язань України здійснюються в національній або іноземній валюті відповідно до умов їх розміщення.Рішення про розміщення казначейських зобов'язань України приймається згідно з Бюджетним кодексом України. У рішенні передбачаються умови розміщення та погашення казначейських зобов'язань України. Умови розміщення казначейських зобов'язань України можуть передбачати їх погашення шляхом зменшення зобов'язань перед Державним бюджетом України власника казначейського зобов'язання України на вартість цього зобов'язання. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань України, під час їх розміщення встановлюється Міністерством фінансів України. Особливості провадження депозитарної діяльності з казначейськими зобов'язаннями України визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом з Національним банком України.

21 травня 2014 року Ощадбанк розпочав продаж казначейських зобов’язань «Військові» серії В номінальною вартістю 1000 гривень, кошти від реалізації яких будуть спрямовані на підтримку української армії.Строк обігу казначейських зобов'язань «Військові» – 24 місяці (2 роки).

Ставка за казначейськими зобов’язаннями «Військові» становить 7% річних.

Сертифікат казначейського зобов’язання «Військові» містить 4 (чотири) купони. Розмір доходу за кожним купоном становить 35 гривень.

Доходи за казначейськими зобов’язаннями серії В виплачуються кожні шість місяців (далі – купонний період) після дати випуску, що зазначена на казначейському зобов’язанні. Виплата доходу за казначейськими зобов’язаннями «Військові» здійснюється починаючи з дня закінчення купонного періоду. Дата виплати доходу за купонний період, зазначена на відповідному купоні казначейського зобов’язання, є датою початку оплати купона (крім останнього купона казначейського зобов’язання серії В).

Вартість одного сертифіката казначейського зобов’язання «Військові» в національній валюті залежить від дати його придбання і змінюється від 1000 грн. (у перший день розміщення – 21 травня 2014 року) до 1034,62 грн. (за п’ять днів до закінчення кожного купонного періоду). Вартість продажу казначейських зобов’язань «Військові» в національній валюті змінюється кожні 10 днів.

Відрізати купон від сертифіката казначейського зобов’язання може тільки співробітник Ощадбанку. Купони, відрізані від казначейського зобов‘язання самостійно, не приймаються Ощадбанком до оплати.

УМОВИ розміщення та погашення казначейських зобов'язань "Військові"

(затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року N 100 "Про випуск казначейських зобов'язань "Військові")

1. Казначейські зобов'язання "Військові" (далі - казначейські зобов'язання) розміщуються на добровільних засадах серед фізичних осіб. На вторинному ринку казначейські зобов'язання перебувають в обігу вільно.

Для підтримки ліквідності казначейських зобов'язань АТ "Ощадбанк" може викуповувати у фізичних осіб належні їм казначейські зобов'язання на договірних засадах за ціною не нижче номінальної вартості.

Викуплені АТ "Ощадбанк" казначейські зобов'язання можуть бути продані на вторинному ринку іншим особам.

2. Казначейські зобов'язання випускаються однією серією В загальним обсягом 100 млн. гривень у кількості 100000 штук номінальною вартістю 1000 гривень.

3. Доходи за казначейськими зобов'язаннями виплачуються кожні шість місяців (далі - купонний період) після дати випуску, що зазначена на казначейському зобов'язанні.

Сертифікат казначейського зобов'язання (далі - сертифікат) містить чотири купони. Розмір доходу за кожним купоном казначейського зобов'язання становить 35 гривень.

Форма бланка сертифіката затверджується Мінфіном.

4. Продаж, виплата доходу та погашення казначейських зобов'язань здійснюються у національній валюті та за вибором фізичної особи у готівковій або безготівковій формі. У разі погашення казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними у безготівковій формі кошти перераховуються на рахунок, зазначений пред'явником сертифіката.

5. Розміщення казначейських зобов'язань проводиться безпосередньо АТ "Ощадбанк" або із залученням ним інших банків на договірних умовах.

6. АТ "Ощадбанк" отримує бланки сертифікатів, здійснює їх доставку в установи, які проводять розміщення казначейських зобов'язань, та в установленому порядку забезпечує ведення обліку зазначених бланків.

7. Забороняється розміщувати казначейські зобов'язання, бланки сертифікатів яких пошкоджені або мають будь-які дефекти, зокрема ті, що з'явилися під час їх виготовлення.

8. Розміщення казначейських зобов'язань припиняється за п'ять календарних днів до закінчення строку їх обігу та/або купонного періоду.

9. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань під час їх розміщення установлюється Мінфіном.

Інформація про вартість продажу казначейських зобов'язань повинна бути розташована на видному місці у приміщенні, в якому здійснюється їх продаж.

10. Під час продажу казначейських зобов'язань працівник установи, яка проводить розміщення казначейських зобов'язань:

повідомляє покупцю про вартість продажу казначейського зобов'язання;

ставить на зворотному боці сертифіката свій підпис, зазначає найменування та місцезнаходження установи, дату продажу і засвідчує запис печаткою.

Після закінчення купонного періоду казначейські зобов'язання продаються без купонів за попередні періоди.

11. Плата за проведення операцій з продажу, виплати доходу та погашення казначейських зобов'язань з фізичних осіб не справляється.

Вичерпний перелік вимог для придбання казначейських зобов'язань визначається цими Умовами.

12. Кошти, отримані від продажу казначейських зобов'язань, АТ "Ощадбанк" перераховує не пізніше ніж протягом трьох робочих днів на окремий рахунок Казначейства, визначений у договорі про розміщення, доставку, інкасацію, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань, укладеному з Мінфіном.

13. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються АТ "Ощадбанк" за рахунок коштів державного бюджету. Для проведення розрахунків Казначейство перераховує кошти державного бюджету на рахунок АТ "Ощадбанк", що визначений у договорі, зазначеному в пункті 12 цих Умов, не пізніше ніж протягом передостаннього робочого дня відповідного купонного періоду або строку обігу казначейських зобов'язань у межах сум, передбачених у державному бюджеті.

14. Погашення казначейських зобов'язань та/або виплата доходу за ними здійснюються починаючи з дня закінчення строку обігу казначейських зобов'язань та/або купонного періоду.

Під час погашення казначейських зобов'язань пред'явникам сертифіката виплачується номінальна вартість казначейських зобов'язань та дохід за несплаченими купонами.

Казначейські зобов'язання не можуть бути погашені достроково до зазначеної у сертифікаті дати погашення.

Відрізані від сертифіката купони не дають права на отримання доходу.

15. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними припиняються через один рік після дати погашення, зазначеної у сертифікаті.

16. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються у разі, коли справжність сертифіката не викликає сумнівів, на ньому відсутні сліди підробки та збереглося більше ніж три четвертих його розміру і зображення серії та номера.

Загальна зношеність, зношеність за лінією згинання, забрудненість, надірваність та інші пошкодження, що не впливають на встановлення справжності сертифіката, не можуть бути причиною непогашення або невиплати доходу за казначейським зобов'язанням.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності сертифіката такий сертифікат вилучається і надсилається Мінфіну для проведення експертизи.

17. Втрачений або знищений сертифікат не поновлюється.

18. Під час виплати доходу за казначейськими зобов'язаннями купон відрізається від сертифіката, на зворотному боці купона ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою "Оплачено", що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, із зазначенням дати виплати.

Останній купон не відрізається від сертифіката.

19. Під час погашення казначейських зобов'язань на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою "Погашено", що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, та зазначається дата погашення.

 

Ощадний сертифікат – письмове свідоцтво банку про депонування грошей (грошових коштів), яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і відсотків за ним. Слід мати на увазі, що права власника ощадного сертифіката та обов'язки банку регулюються також ст. 1065 "Ощадний (депозитний) сертифікат" ЦК. Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) іншим особам є недійсним.

Угоди з ощадними сертифікатами на пред'явника не характерні для ринку цінних паперів. Природа цього цінного папера більш індивідуалізована за суб'єктним складом: банк – власник ощадного сертифіката.

Абсолютний розмір доходу за сертифікатом встановлюється так:

а) якщо в умовах позики визначена річна процентна ставка, то абсолютна сума доходу за сертифікатом становить:

, (3.9)

де – номінальна ціна сертифікату;

– термін позики у місяцях;

– річна відсоткова ставка;

б) якщо сертифікат розміщений за дисконтною ціною, а погашається за номінальною, дохід визначається як різниця ціни погашення і покупки:

, (3.10)

Прибутковість сертифіката розраховується так:

, (3.11)

 

С/Р Іпотечні цінні папери

В Україні іпотечні цінні папери з'явилися після прийняття і введення в дію низки законодавчих актів, зокрема законів "Про іпотеку", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

Згідно з цими законодавчими актами виокремлюють такі види іпотечних цінних паперів: заставні, іпотечні облігації та іпотечні сертифікати.

Закон України "Про іпотеку" виводить на ринок новий вид цінних паперів – заставні – та обумовлює їх обіг, форму та зміст. Згідно зі ст. 20 цього Закону "заставна – це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а у разі невиконання основного зобов'язання – право звернути стягнення на предмет іпотеки". Заставна складається за згоди кредитора і позичальника. Останній зможе повернути її собі, виконавши всі свої зобов'язання, інакше заставну можна буде продати, закласти, передати іншому кредиторові. До речі, зобов'язань у позичальника чимало. Наприклад, він зобов'язаний підтримувати своє майно в належному стані (за власний рахунок), тобто він не повинен допускати його псування або зношення. У цьому випадку кредитор має законне право вимагати розірвання договору і повернення своїх грошей. Взагалі процес продажу заставних, передачі їх у заставу надасть брокерам нові можливості заробити комісійні, а інвесторам – нові можливості для вкладення капіталу.

Іншим видом іпотечних цінних паперів є іпотечні сертифікати. Згідно із Законом України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" іпотечний сертифікат – особливий вид цінного папера, забезпечений іпотечними активами або іпотеками.

Іпотечні сертифікати підлягають вільному обігу, тобто юридичні та фізичні особи можуть вільно купувати та продавати сертифікати, здійснювати з ними будь-які правочини як на біржовому, так і на позабіржовому ринках цінних паперів. Обслуговуються іпотечні сертифікати Національною депозитарною системою.

Встановлено два види сертифікатів залежно від обсягу прав, що ними посвідчуються: сертифікати із фіксованою дохідністю та сертифікати участі. Сертифікати з фіксованою дохідністю засвідчують такі права:

– право на отримання номінальної вартості в передбачені умовами випуску строки;

– право на отримання відсотків;

– переважне право перед іншими кредиторами емітента на задоволення вимог з вартості іпотечних активів у разі невиконання ним сво'іх зобов'язань.

Сертифікати участі випускаються лише як іменні цінні папери і надають їхнім власникам такі права:

– на отримання частини у платежах за іпотечними активами відповідно до умов договору про придбання сертифікатів;

– на задоволення вимог з вартості іпотечних активів у випадку невиконання емітентом взятих на себе зобов'язань.

Отже, іпотечні сертифікати є борговими цінними паперами, оскільки власник сертифіката з фіксованою участю має право на повернення йому номінальної вартості сертифіката. Сертифікати не дають права на участь в управлінні справами емітента і права на частку в майнових активах емітента.

В основному в іпотечні цінні папери вкладають інституційні інвестори: пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні банки, пайові інвестиційні фонди та хедж-фонди.

Основним завданням, яке мають вирішувати іпотечні цінні папери, є рефінансування довгострокових іпотечних кредитів. Це не тільки забезпечить надходження додаткових фінансових ресурсів у реальний сектор економіки, а й сприятиме певною мірою реалізації частини незадоволеного попиту на інвестиційному ринку, який спостерігається нині. Крім того, цей інструмент не лише сприяє залученню ресурсів для кредитування, а й забезпечує взаємодію кредиторів, позичальників, фінансових посередників та інвесторів, тобто формує цілісність іпотечної системи.

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (далі – сертифікат ФОН) – цінний папір, що засвідчує право його власника на отримання частки чистих активів ФОН у грошовій формі після закінчення строку, на який створений відповідний ФОН, та право вимагати дотримання обмежень прав довірчої власності управителем. Вимоги до сертифікатів ФОН, етапи та умови їх емісії, умови їх обігу визначаються нормами, зазначеними розд. IV Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.