Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДирективи ЄС і конвенції МОП з охорони праці

Директивами ЄС визначаються лише мінімальні вимоги з охорони праці, що означає для країн-учасниць можливість відступити від мінімальних вимог, але тільки убік їхнього перевищення (покращання).

Розроблено дві групи директив:

1) директиви ЄС щодо захисту працівників;

2) директиви ЄС про випуск товарів на ринок. До них відносяться обладнання, устаткування, машини, засоби колективного та індивідуального захисту працівників на робочих місцях.

Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників» визначає нововведення та інновації:

- загальне завдання поліпшення виробничого середовища й відповідні йому обов’язки, що покладаються на держави-члени ЄС та роботодавців;

- розширене поняття виробничого середовища, в якому поряд із фізичною безпекою розглядається й організація роботи та соціальні відносини на робочих місцях;

- навчання та обов’язки робітників;

- необхідність зниження навантаження на працівників і створення морально здорових умов праці, а не тільки запобігання фізичної шкоди;

- докладний перелік засобів, які необхідно використовувати для рішення завдань.

Тобто директива 89/391/ЄС декларує загальні принципи профілактики та основи охорони праці.

Сфера дії Директиви - робочі місця, виробниче обладнання, індивідуальні засоби захисту, обробка тяжких вантажів, тимчасові або пересувні робочі місця тощо.

На підставі цієї Директиви було розроблено та прийнято низку окремих директив: 89/654 - про мінімум вимог до безпеки та гігієни робочих місць; 89/655 – про мінімальні вимоги по забезпеченню безпеки та охорони здоров’я робітників на робочому місці при використанні робочого обладнання; 89/656 – при використанні робітниками персональних захисних засобів на робочому місці; 90/269 - про мінімум вимог до безпеки та гігієни праці при ручній обробці вантажів при наявності ризику, особливо травми хребта робітників; 90/270- про мінімум вимог до безпеки та гігієни праці при роботі з екранними пристроями; 92/85 - про запровадження заходів, які сприяють покращанню безпеки та гігієни праці вагітних, а також породіль та працюючих жінок-годувальниць; 2004/37- про захист робітників від ризику, пов’язаного з дією канцерогенів або мутагенів на робочому місці, а також ряд інших.

Міжнародна організація праці (МОП) (ILO - International Labour Organization) є спеціалізованою установою Організації об`єднаних націй (ООН). Основним завданням МОП є встановлення та поширення принципів соціальної справедливості і трудових прав та прав людини, визнаних світовою спільнотою. МОП була заснована у 1919 р. в результаті підписання Версальського договору, який, в свою чергу, дав початок існуванню Ліги Націй, і стала першою спеціалізованою установою ООН у 1946 р.

Розвиток міжнародного трудового законодавства, що регулює умови праці й зайнятості, було причиною створення МОП. Міжнародні трудові норми набувають чинності з моменту їх прийняття Міжнародною конференцією праці - органом, у якому представлені делегати від урядів, трудящих і роботодавців практично всіх країн миру. Норми МОП ухвалюються у двох формах – конвенцій і рекомендацій.

Рекомендації викладають керівні принципи й орієнтири для розробки національної політики й практичних заходів

Конвенції МОП являють собою міжнародні угоди, що підлягають ратифікації державами-членами. Застосування державами ратифікованих ними міжнародних трудових норм постійно контролюється МОП. Механізм контролю в значній мірі ґрунтується на доповідях, які періодично представляють уряди. Об'єднання роботодавців і працівників також мають можливість представляти інформацію й висловлювати свою думку з питань застосування конвенцій.

Документи МОП встановлюють мінімальні стандарти основних трудових прав: свободу створення та діяльність асоціацій, колективні переговори, заборону примусової праці, рівність можливостей і відношення до працюючого та інші стандарти, які регулюють умови та інші аспекти праці. За умов додержання відповідної процедури, конвенції та рекомендації МОП стають частиною національного законодавства. Через їх універсальний характер конвенції та рекомендації МОП можуть застосовуватися суддями у судовій практиці.

До основних Конвенцій МОП відносяться: Конвенція 81 (інспекція праці); Конвенції 29 і 105 (примусова праця); Конвенція 87 (свобода об'єднань); Конвенція МОП (право на колективний договір); Конвенції 100 і 111 (рівна оплата чоловіків і жінок за рівноцінну роботу; дискримінація); Конвенція 135 (представники працівників); Конвенція 138 і Рекомендація (мінімальний вік); Конвенція 155 і Рекомендація 164 (Безпека, гігієна, охорона праці); Конвенція 159 (професійна реабілітація та зайнятість інвалідів); Конвенція 177 (надомна праця); Конвенція 182 (найгірші форми дитячої праці); Керівництво по системах управління охороною праці МОТU СУОП 2001; Всесвітня Декларація з прав людини; Конвенція ООН про права дитини; Конвенція ООН про усунення всіх форм дискримінації жінок.

Україна є членом МОП з 1954 р. Сьогодні більше ніж 50 Конвенцій МОП ратифіковані Україною та є частиною національного законодавства країни.

МОП здійснює технічну допомогу переважно у наступних сферах: професійна підготовка та перепідготовка; політика зайнятості; управління працею; трудове право та відносини у сфері виробництва; умови праці; розвиток менеджменту; кооперація; соціальна безпека; трудова статистика, професійна безпека та здоров`я працюючих.

МОП здійснює заходи щодо розвитку незалежних організацій найманих працівників та роботодавців, організує тренінги та надає консультації таким організаціям. У межах системи ООН МОП є унікальною тристоронньою організацією, в якій сторони роботодавців та найманих працівників є рівними урядовій стороні у роботі керівних органів Міжнародної організації праці.

Завдання Міжнародної організації праці:

- покращення умов праці, підвищення життєвого рівня, забезпечення економічної та соціальної стабільності в цілому світі;

- розвиток і реалізація норм і основних принципів і прав у сфері праці, створення більш широких можливостей для жінок і чоловіків з забезпечення гідної зайнятості;

- підвищення ефективності соціального захисту для усіх;

- розробка міжнародних заходів і програм зі сприяння здійсненню основних прав людини, покращення умов праці та життя і розширення можливостей для зайнятості;

- розробка міжнародних трудових норм.

Для узгодженого вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері, в Україні з 1993 року діє Національна рада соціального партнерства, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Президентові України і утворюється з представників Кабінету Міністрів України, об’єднань підприємців та професійних спілок.

Одна з останніх фундаментальних Конвенцій МОП є Конвенція про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці № 187 від 15.06.2006.Визнаючи глобальні масштаби виробничого травматизму, професійних захворювань і загибелі людей на виробництві й необхідність їх скорочення, Генеральна конференція МОП ухвалила Конвенцію 2006 р. про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці, де розглядається процес створення національної системи охорони праці за участю тристоронніх партнерів: Уряду, роботодавців та робітників.

Мета Конвенції - постійне вдосконалення безпеки й гігієни праці для попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і загибелі людей на виробництві за допомогою розробки, на основі консультацій з найбільш представницькими організаціями роботодавців і працівників, національної політики, національної системи й національної програми. Кожна держава вживає активних заходів з метою поступового створення безпечного й здоровішого виробничого середовища за допомогою національної системи й національних програм в області безпеки й гігієни праці, спираючись на принципи, які закладені в актах МОП.

При розробці національної політики кожна держава-член з обліком своїх національних умов і практики, а також на основі консультацій з найбільш представницькими організаціями роботодавців і працівників, сприяє основним принципам, таким як: оцінка професійних ризиків або небезпек; боротьба із професійними ризиками або небезпеками в місці їх виникнення; розвиток національної культури профілактики в області безпеки й гігієни праці, яка включає інформацію, консультації й підготовку.

Національна система безпеки й гігієни праці повинна включати:

a) законодавчі й нормативні правові акти, колективні договори і акти з безпеки та гігієни праці;

б) органи або відомства, відповідальні за питання безпеки й гігієни праці, створені відповідно до національних законодавства й практики;

в) механізми для забезпечення дотримання національних законодавчих і нормативних правових актів, включаючи системи інспекції;

г) заходи, спрямовані на забезпечення співробітництва на рівні підприємства між його керівництвом, працівниками і їх представниками в якості основного елемента заходів профілактики на виробництві.

Кожна держава-член на основі консультацій з найбільш представницькими організаціями роботодавців і працівників розробляє й періодично переглядає національну програму по безпеці й гігієні праці.

Національна програма:

а) сприяє розвитку національної культури профілактики в області безпеки й гігієни праці;
б) вносить вклад на захист працівників завдяки ліквідації або відомості до мінімуму, наскільки це практично можливо, виробничих ризиків і небезпек, відповідно до національних законодавства й практикою, з метою попередження виробничого травматизму, професійних захворювань і загибелі людей на виробництві, а також сприяння безпеки й гігієні праці на робочому місці;

в) розробляється й переглядається на основі аналізу національної ситуації в сфері безпеки й гігієни праці, включаючи аналіз національної системи безпеки й гігієни праці;

г) включає завдання, мету й показники результативності;

д) підкріплюється, наскільки це можливо, іншими додатковими національними програмами й планами, що сприяють поступовому забезпеченню безпечного й здоровішого виробничого середовища.Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.