Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБ) першая спроба кадыфiкацыi

заканадаўства ў XV ст.

 

 

               
   
Судзебнiк 1468 г.
 
 
Статут 1529 г.
 
Статут 1566 г.
 
Статут 1588 г.

 


В) кадыфiкацыi XVI ст.

 

       
   

 

 

Першыя агульназемскія граматы

 

ГРАМАТЫ ВЯЛIКАГА КНЯЗЯ ЯГАЙЛЫ
20.02.1387 г. 22.02.1387 г. 28.04.1387 г.
Насаджэнне ката­лiцкай рэлiгii на Беларусі і Літве. Надзяленне багатымі дарамі і маёнткамі каталіцкага духавенства і касцёлаў, а таксама правамі тых феадалаў, хто прыняў каталіцкую веру. Замацоўваліся пра­вы князя Скіргайлы на кіраванне Вялiкiм княствам Лiтоўскiм.

 

 

Агульназемскія граматы ХV стагоддзя

 

Гарадзельскiя 1413 г. Гродзенскiя 1432, 1434 г. Вялiкага князя Казіміра 1447 г. Вялiкага князя Александра1492 г.
Прымусовае насаджэнне каталiцызму. Абмежаванне ў правах пра­васлаўных феадалаў. Ураўнення ў правах пра­васлаўных з католiкамi Замацаванне суверэнітэту ВКЛ i правоў феадалаў незалежна ад веравызнання (валодаць зямлей з сялянамi, судзiць сялян, наследаваць маëмасць, свабодна выязджаць за межы i г.д.). Адказнасць за злачынства толькi на судзе i па законах дзяржавы i iнш. Вяршэнства рады ў дзяржаўных справах. Абагулены i дапоў­нены правы феадалаў (шляхты). Аб Мiжна­роднай палiтыцы ВКЛ (мiрнае суiснаванне, прытрымлiванне саю­заў, дагавароў i iнш.).

 

 


Гарадскiя граматы на Магдэбургскае права

 

Гарады i мястэчкi Год выдачы граматы Гарады i мястэчкi Год выдачы граматы
Бешанковiчы Шклоў
Браслаў Любча
Брэст 1390, 1511 Азëрышча 1583 (н.п.)
Вiльня Пiнск
Ваўкавыск 1503, 1595 Вiцебск
Высокае Кобрын
Высокае 1494, 1510 Друя
Горкi Ушачы
Гродна 1576, 1496, 1588, 1391 (н.п.), 1496 (п.) Нясвiж 1510,1586
Дзiсна Чэрыкаў
Камянец Крычаў
Мiлейчыцы Орша
Мiр Копыль
Магiлëў 1561, 1577, 1580 Прывалкi
Менск 1499, 1522, 1552, 1571 Пружаны
Мозыр Лгiшын
Навагрудак Друя
Пешчатка Ружыны
Полацк 1498, 1510, 1580 Гарадзец
Радашковiчы Мсцiслаў
Ружаны Мiр
Рэчыца Чавусы
Слонiм Бешанковiчы
Слуцк Лiда
Сураж Дзiвiн
Ула Мальча

 


Абласныя граматы

 

       
 
Полацкай зямлі: 1511, 1547, 1580, 1634 г.
 
   
Віцебскай зямлі: 1503, 1509, 1561 г.
 
 
Смаленскай зямлі: 1505 г.
 
 
Драгiчынскай зямлi: 1511, 1547 г.
 
 
Жмудскай зямлі 1492, 1574 г. i інш.

 

 


6.5. Асноўныя палажэнні абласных грамат

 

     
 
 
 

 

Валасныя граматы

           
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   

 

 

СтатуТ 1529 ГОДА

(13 раздзелаў, каля 300 артыкулаў)

Права писаные даны панству Великому князьству Литовскому, рускому, жомойтскому и иных через наяснейшого пана Жикгимонта, з божее милости короля Полского, Великого князя Литовского, Русского, Пруского, Жомойтского, Мазовецкого и иных.

 

Роздел вторый.О обороне земской.

Роздел третий.О слободах шляхты и о розмножени Великого Князьства.

Роздел четвертый.О поглаве женской и о выправу девок.

Роздел пятый.О опекунех.

Роздел шостый.О Судьях.

Роздел семый.О кгвалтех земских и о боех, и о головщанах шляхетских.

Роздел осмый.О праве земельныя, о границах и о межах, о копах.

Роздел девятый.О ловы, о пущи, о бортное дерево, о озеро, о бобровые гоны, о хмелища, о сокольи гнезда.

Роздел десятый.О именях, которые о в долзех, и о застави.

Роздел первыйнадцат.О головщины людей путных и мужицкие и паробоцкие.

Роздел вторыйнадцат.О грабежи и о навязки.

Роздел третiйнадцат.

Остаточный.О злодействе.

 

СТАТУТ 1566 ГОДА

(14 раздзелаў, 367 артыкулаў)

 

Родзел первый.О персоне господарской.

Роздел второй.О обороне земской.

Роздел третий.О вольностяхъ шляхецкихъ и о розмноженью Великого княства Литовского.

Роздел четвертый.О судьяхъ и о судехъ.

Розделъ пятый.О оправе посагу.

Родзелъ шостый.О опекахъ

Розделъ семый.О записехъ и продажахъ.

Розделъ осмый.О тестаментехъ.

Розделъ девятый.О правахъ земскихъ.

Розделъ десятый.О ловы о пущу и о дерево бортное.

Розделъ одинадцатый.О кгвалтехъ и о головщызнахъ шляхецкихъ.

Розделъ вторыйнадцать.О головщызнахъ и навезкахъ людей посполитыхъ.

Розделъ третiйнадъцать.О грабежохъ и навезкахъ.

Розделъ четвертыйнадъцать.О злодействе всякого стану.


СТАТУТ 1588 ГОДА

(14 раздзелаў, 488 артыкулаў)

 

Розделъ первый.О персоне нашой господарской

Роздел второй.О обороне земской.

Роздел третий.О вольностяхъ шляхецкихъ и о розмноженью Великого княства Литовского.

Роздел четвертый.О судьяхъ и о судехъ.

Розделъ пятый.О оправе посагу и о вене.

Родзелъ шостый.О опекахъ.

Розделъ семый.О записехъ и продажахъ.

Розделъ осмый.О тестаментехъ.

Розделъ девятый.О подкоморых в поветех и о правах земленых, о границах и о межах.

Розделъ десятый.О пущу, о ловы, о дерево бортное, о озера и сеножати.

Розделъ одинадцатый.О кгвалтехъ, о боех и о головщызнахъ шляхецкихъ.

Розделъ дванадцатый.О головщызнахъ и навезкахъ людей посполитыхъ и о таких людех и челяди, которая от панов своих отходитъ, также и о слугах прыказных.

Розделъ третiйнадъцать.О грабежохъ и навезкахъ.

Розделъ четвертыйнадъцать.О злодействе всякого стану.

 

 


7. Уніі Вялiкага Княства ЛIтоўскага з Польшчай

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

РЭЧ ПАСПАЛIТАЯ

8.1. Склад Сойма Рэчы Паспалiтай пасля
Люблiнскай ўнii 1569 г.

 

Сенат са 139 членаў (41-з Вялiкага княства Лiтоўскага)

 

Паны радныя: 15 духоўных паноў; 34 ваяводы (з iх 14 лiтвiнаў); 31 кашталян вялiкi; 49 кашталянаў меншых; 2 маршалкi (Польшчы); 2 канцляры; 2 падканцляры; 2 падскарбii; 2 маршалкi дворныя (Польшы i ВКЛ)

 


Пасольская iзба

 

   
 
Верхняя палата – Сенат. Нiжняя палата – Пасольская iзба.
 
 
на 2 дэпутаты ад паветаў, якiя выбiралiся на павятовых соймiках.

 

 


Усяго членаў сойма – каля 270 асоб (з iх каля 85 з Вялiкага княства Лiтоўскага).

(Паводле Ф.Ι. Леантовiча).

 


Падзелы рэчы паспалiтай

 

 

   
 
Першы падзел (жнiвень 1772) Далучэнне да Расii Ιнфлянцкага ваяводства, значнай часткi Полацкага ваяводства i ўсходняй часткi Рэчыцкага павета Мiнскага ваяводства i амаль поўнасцю – Вiцебскага i Мсцiслаўскага ваяводстваў. Утвораны Магiлёўская i Пскоўская губернi (у 1776 г. з Пскоўскай вылучаны беларускiя паветы i ўтворана Полацкая губерня).
 
 
Другi падзел (студзень 1793) Далучэнне да Расii цэнтральнай часткi Беларусi з гарадамi: Мiнск, Барысаў, Слуцк, Нясвiж, Тураў, Пiнск i iнш. Утворана Мiнская губерня
 
 
Трэцi падзел (кастрычнiк 1795) Далучэнне да Расii заходнiх паветаў Беларусi з гарадамi: Брэст, Навагрудак, Гродна, Вiльня i iнш. Утворана Вiленская i Слонiмская губернi.

 

 

9. БЕЛАРУСЬ У СКЛАДЗЕ РАСΙйскай ΙмперыΙ

 Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.