Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПостанова, ухвала як правові акти. Особливості їх укладання

Серед різних форм розпорядчо-виконавчої діяльності організацій, установ і підприємств провідне місце займає видання правових актів розпорядчого характеру, що підлягають обов’язковому виконанню. За допомогою цих документів розв’язують найбільш важливі завдання управління.

Розпорядчі документи – це документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність, а також оперативне керівництво в навчальному закладі, установі, організації тощо.

До розпорядчих належать такі документи: постанова, ухвала, розпорядження, наказ, вказівка.

Постанова – це правовий акт, що приймається вищими та деякими центральними органами колегіального управління з метою розв’язання найбільш важливих і принципових завдань, що стоять перед цими органами, та встановлення стабільних норм і правил поведінки.

Цим терміном називають також заключну частину протоколу засідання, зборів, правління. Ця постанова входить у протокол чи додається до нього, або ж може бути оформлена як витяг із протоколу.

Постанови приймаються Президією Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами управління.

Реквізити:

· Державний Герб України;

· назва установи, що підготувала постанову;

· назва виду документа (ПОСТАНОВА);

· дата;

· індекс;

· місце видання;

· заголовок (стислий виклад змісту постанови);

· текст;

· підписи.

Текст постанови складається з двох частин: констатаційної і розпорядчої. У першій викладають мотиви дій, оцінку становища чи посилання на правовий акт вищої установи. У другій частині наводять перелік запропонованих постановою заходів, визначають виконавців та термін виконання.

Найчастіше постанову оформляють на бланку.

Датою постанови є дата засідання, на якому вона прийнята. Підписують постанову відповідальні службові особи: голова колегіального органу і керуючий справами (секретар).

Зразок:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА № 1279

15 серпня 2003 р. м. Київ

 

Про нагородження Почесною грамотою

Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

За сумлінну працю та вагомий особистий внесок у формування і реалізацію державної політики соціального захисту населення, активну участь у підготовці законопроекту «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» нагородити Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака таких працівників Пенсійного фонду:

КОЛБУНА Віктора Андрійовича – начальника управління пенсійного реформування;

РЯБЦЕВУ Тетяну Борисівну – начальника управління правового забезпечення;

ПРИДНЮ Тетяну Григорівну – начальника управління бюджетної політики та методології бюджетного процесу.

 

Прем’єр-міністр України (підпис) В. ЯНУКОВИЧ

 

Інд. 26

Ухвала – правовий акт, що приймається місцевими радами, держадміністраціями, виконавчими комітетами.

Ухвала може прийматися як результат діяльності інших колегіальних органів – колегій міністерств та відомств, наукових рад тощо.

Ухвали можна поділити на дві групи:

1. Нормативні (ухвали про роботу підприємств торгівлі, побутового обслуговування населення тощо).

2. Індивідуальні (ухвали про прийняття до експлуатації будівлі, встановлення опіки тощо).

Ухвали готують члени держадміністрацій, місцевих рад, постійні комісії, депутати, спеціалісти та зацікавлені організації.

В ухвалі зазначається територія, коло осіб, на які вона поширюється, конкретні посадові особи, установи, що зобов’язані контролювати виконання документа. З ухвалою ознайомлюють населення через засоби масової інформації.

Реквізити:

· Державний Герб України;

· назва вищої установи;

· місце видання;

· назва виду документа (УХВАЛА);

· дата чи дата й номер;

· заголовок (стислий виклад змісту ухвали);

· текст;

· підписи;

· печатка.

Текст ухвали складається з констатаційної частини, в якій викладають стан питання, що розглядається, й ухвальної, яка містить перелік заходів із зазначенням термінів реалізації поставлених завдань, а також тих, на кого покладено контроль за виконанням рішення. Підписують ухвалу голова та секретар держадміністрації чи іншої вищої установи.

Загальні й часткові розпорядження

Розпорядження– це правовий акт управління службової особи, державного органу, організації, установи, підприємства (незалежно від форми власності), що видається в межах їхньої компетенції та має обов’язкову юридичну силу для громадян (працівників) та підлеглих організацій, яким адресовано розпорядження. Розпорядження має обмежений термін дії і стосується вузького кола осіб – виконавців документа.

Розпорядження є підзаконними актами й поділяються на дві групи:

1. Загальні (стосуються питань загального характеру, як правило, тривалої дії).

2. Часткові (стосуються конкретного вузького питання).

Розпорядження видають Кабінет Міністрів України, місцеві ради, голови обласних державних адміністрацій, Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим, а також керівники колегіальних органів державного управління та місцевого самоврядування, адміністрації підприємств, закладів у межах наданих законом прав для розв’язання оперативних питань.

Розпорядження та наказ за правовим статусом рівнозначні документи й можуть видаватися нарівні одне з одним. У цьому випадку в тексті слово „НАКАЗУЮ” заміняють його відповідниками: „ВИМАГАЮ”, „ДОЗВОЛИТИ”, „ДОРУЧАЮ”, „ЗАБЕЗПЕЧИТИ”, „ЗОБОВ’ЯЗУЮ”, „ПРОПОНУЮ”. На відміну від наказу, який може стосуватися загальних, усеохоплюючих питань, розпорядження частіше висвітлює конкретні питання, що стосуються як усього колективу, так і окремих підрозділів та ланок його роботи.

Реквізити:

· Державний Герб України (для державних організацій);

· назва міністерства, якому підпорядкована організація (для державних);

· повна назва органу управління, що видає розпорядження;

· назва виду документа (РОЗПОРЯДЖЕННЯ);

· дата видання;

· індекс;

· місце видання;

· заголовок до тексту;

· текст;

· додатки (якщо потрібно);

· посада відповідальної особи, її підпис і розшифрування.

Текст розпорядження складається з двох частин:

а) констатаційної – де сформульовано мету чи причину видання;

б) розпорядчої – де сформульовано порядок дій, які потрібно виконати, та зазначено особи, відповідальні за виконання.

Оформляють розпорядження на загальних чи спеціальних бланках формату А4. Для вирішення численних оперативних питань може оформлятися витяг із розпорядження.

Зразок:

Київське виробниче об’єднання «Агат»

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 52

08.10.2007 м. Київ

 

про подання графіків проведення демонтажних робіт

 

У зв’язку з реконструкцією виробничих потужностей ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Усіх начальників цехів та керівників відділів розробити та затвердити графік проведення демонтажних робіт та інвентаризації верстатів, механізмів, інструментів і сировинних матеріалів.

2. Графік проведення демонтажних робіт до 10.11.2007 подати головному інженерові ВО Потапову П.Н.

 

Директор (підпис) І.С. Дідович

 ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.