Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИНабуття прав на винаходи і корисні моделі

2.2.1. Варіанти рішень стосовно правової охорони винаходу чи корисної моделі

Винахідник, роботодавець або правонаступник винахідника чи роботодавця за власним вибором можуть прийняти різні варіанти рішень, що стосуються правової охорони винаходу (корисної моделі):

1. Зберегти конфіденційність відомостей щодо винаходу відповідно до норм законодавства про комерційну таємницю, коли патентування винаходу недоцільно із огляду на неможливість або складність доведення факту порушення прав на нього;

2. Зробити винахід загальновідомим без одержання патенту, наприклад демонструючи винахід на виставці або опублікувавши відомості щодо незапатентованого винаходу у статтях, монографіях тощо.

3. Одержати патент на винахід чи корисну модель.

До 01.01.2004 року в Україні була передбачена можливість отримання чотирьох видів охоронних документів на винахід (патенту на винахід, патенту на секретний винахід, деклараційного патенту на винахід і деклараційного патенту на секретний винахід) і двох видів охоронних документів на корисну модель (деклараційного патенту на корисну модель, і деклараційного патенту на секретну корисну модель), що засвідчували пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель). З першого січня 2004 року відповідно до Цивільного кодексу України заявки на деклараційні патенти не приймаються, що призвело до зростання ролі корисної моделі як результату інтелектуальної діяльності.

 

2.2.2. Об'єкти винаходу (корисної моделі)

Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);

- процес (спосіб);

- нове застосування відомого продукту чи процесу.

 

2.2.3. Умови патентоздатності винаходу (корисної моделі) для надання правової охорони

Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Умови патентоздатності винаходу це:

- новизна;

- винахідницький рівень;

- промислова придатність.

Правова охорона корисній моделі надається, якщо вона відповідає таким умовам патентоздатності:

- новизна;

- промислова придатність.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки, тобто відомості про цей винахід (корисну модель) не стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи, або якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки.

Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

 

2.2.4. Порядок патентування

Процес отримання патенту на винахід, як правило, включає такі основні дії заявника:

1. Оформлення заявки власними силами або із залученням відповідних фахівців.

2. Подання до Укрпатенту заявки та документа про сплату збору за її подання (разом із заявкою або не пізніше встановленого законом строку).

3. Подання до Укрпатенту не пізніше встановленого законом строку клопотання заявника про проведення кваліфікаційної експертизи заявки та документа про сплату відповідного збору.

4. Подання до Укрпатенту після одержання рішення про видачу патенту, але не пізніше встановленого законом строку документа про сплату державного мита за видачу патенту.

Взагалі, процедура патентування винаходу з кваліфікаційною експертизою, в середньому займає 30 місяців і є досить складною. Пересічному підприємцю іноді буває важко розібратися у тонкощах цієї процедури. У цій ситуації доцільно звертатися за допомогою до патентного повіреного.

Вартість патентування винаходу (корисної моделі) складається з витрат на:

- оплату робіт по оформленню заявки;

- сплату мита та зборів за дії, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності. Як правило розмір цих платежів має порядок десятків гривень; Взагалі, процедура патентування винаходу з експертизою по суті, в середньому займає 30 місяців і є досить складною. Пересічному підприємцю іноді буває важко розібратися у тонкощах цієї процедури. В цій ситуації доцільно звертатися за допомогою до патентного повіреного.

Вартість патентування винаходу (корисної моделі) складається з витрат на:

- оплату робіт по оформленню заявки;

- сплату мита та зборів за різні дії, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності;

- оплату робіт по веденню справ за заявкою чи патентом.

Загальна вартість патентування винаходу в Україні складає кілька десятків гривень.

 

2.2.5. Строк дії патенту

Строк дії патенту на винахід становить 20 років, а патенту на корисну модель – 10 років від дати подання заявки на видачу відповідного патенту. Але при цьому треба мати на увазі, що до 1 січня 2011 року в Україні будуть діяти деклараційні патенти на винахід, а до 1 січня 2015 року – деклараційні патенти на корисну модель, заявки на які були подані до Укрпатенту до набрання чинності новим Цивільним кодексом України.

Строк дії патенту на винахід (20 років віддати подання заявки), об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.

Строк дії патенту на секретний винахід і патенту на секретну корисну модель дорівнює строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим від визначеного законодавством строку дії охорони винаходу (корисної моделі). Після розсекречування секретного винаходу (секретної корисної моделі) власник патенту на цей об'єкт може в установленому порядку отримати патент на винахід чи патент на корисну модель на строк, що залишився до закінчення дії відповідного патенту.

 

2.2.6. Дострокове припинення дії патенту

Дія патенту припиняється достроково за таких обставин:

1. Власник патенту повністю відмовився від патенту на підставі заяви, поданої до Держдепартаменту. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені.

2. Річний збір за підтримання чинності патенту не сплачений у встановлений строк. Якщо збір не сплачено у встановлений строк, Держдепартамент публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту, тобто, забувши вчасно сплатити збір, власник патенту позбавляється прав на патент з усіма наслідками, що випливають з цього.

 

2.2.7. Права власника патенту

Власник патенту на винахід має такі права:

- використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

- перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), в тому числі забороняти таке використання;

- передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником;

- дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору.

Права, що виникають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу.

 

2.2.8. Патентування за кордоном

Слід мати на увазі, що патент України діє тільки на території України. Для того щоб винахід охоронявся в іншій країні, його необхідно запатентувати в цій країні.

До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід (корисну модель) в орган іноземної держави, заявник зобов'язаний подати заявку до Укрпатенту і повідомити його про наміри здійснити таке патентування.

У разі відсутності заборони протягом 3 місяців від дати надходження цього повідомлення до Укрпатенту заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути подано в орган іноземної держави.

Державний департамент інтелектуальної власності може дозволити запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах раніше зазначеного строку.

Існує порядок патентування винаходу (корисної моделі) шляхом подання до Укрпатенту міжнародної заявки. У цьому разі патент буде дійсним одночасно в декількох державах.

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2022 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.