Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФашистський окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр.

Ключові терміни та поняття

Геноцид, гетто, колабораціонізм, «новий порядок», окупаційний режим, остарбайтери, ОУН, ОУН(Б), ОУН(М), партизанський рух, підпілля, план «Ост», Поліська Січ, рейхскомісаріат «Україна», рух опору, «Трансністрія», УПА.

Література

Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. Вид. 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2009. – С.460-463.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С.178-196.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1. – Полтава,1993. – С.39-41.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1997. – С.24-27.

Смолій В. Історія України. – К.,1997. – С.317-320.

Світлична В.В. Історія України: Навч. посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге. – К.: Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002. – С.200-201, 207-208.

Корінний перелом у ході Великої Вітчизняної війни i визволення

Червоною Армією України в 1943-1944 рр.

Ключові терміни та поняття

Битва за Дніпро, корінний перелом у Великій Вітчизняній війні, Курська дуга, Сталінградська битва, визвольні операції 1943-1944 рр., партизанські рейди.

Література

Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. Вид. 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2009. – С.482-489.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С.178-196.

Iсторiя України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С. 334-354.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. – К.,1998. – С.318-323.

Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам’ять // Укр. іст. журн. – 2000. – №3-4. 

Закінчення Великої Вітчизняної війни в 1945 р.

I остаточне возз'єднання України. Внесок українського народу

В перемогу над фашистами та ціна перемоги

Ключові терміни та поняття

Возз’єднання українських земель, людські втрати, радянізація, ціна перемоги.

Література

Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. Вид. 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2009. – С.460-496.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С.192-202.

Iсторiя України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. Кн.2. – К., 1991. – С. 334-354.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1. – Полтава,1993. – С.37-42.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. – К.,1998.– С.323-327.

Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам’ять // Укр. істор. журн. – 2000. – №3-4.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. Вип.3. – Полтава, 1997. – С.24-27.

 

Холодна війна» як фактор післявоєнного розвитку України в

Складі СРСР

 

Ключові терміни та поняття

Варшавський договір, військовий блок, гонка озброєнь, «залізна завіса», інформаційна війна, НАТО, «холодна війна».

Література

Документи та матеріали з історії міжнародних відносин періоду холодної війни / Укл.: О. І. Сич, А. В. Мінаєв. – Чернівці: Рута, 2008.

Збігнєв Бжезинський. «Холодна війна» та її наслідки // Політика і час. –1993. – № 1. – С. 48-55.

Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. – Х . :Право, 2015

Сич О.І., Мінаєв А. В.. Доба «холодної війни»: основні тенденції світового розвитку Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2008. – 72 с.

Сич О.І., Мінаєв А.В. Світ у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: основні тенденції політичного та соціально-економічного розвитку: Навчальний посібник. – Чернівці: Наші книги, 2010.

 

Післявоєнна відбудова України та її особливості

В західних областях

Ключові терміни та поняття

Адміністративно-командна система, відбудова, греко-католицька церква, депортація, «жданівщина», командна економіка, операція «Вісла», радянізація, УПА.

Література

Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. Вид. 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2009. – С.492-503.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С.198-203.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С.355-367.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава,1993. – С.42- 44.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.53-55.

Історія України: нове бачення / За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. –К.,1998. – С.330-336.

Посилення сталінської політичної реакції в Україні

На рубежі 1940–50-их рр.

Ключові терміни і поняття

Командно-адміністративна система, культ особи, політична реакція, радянська республіка, репресії, сталінізм, тоталітарна держава.

Література

Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. Вид. 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2009. – С.460-496.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С.192-202.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – Кн.2. – К., 1991. – С.375-379.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1.-Полтава,1993. – С.42-44; Вип.2. – Полтава,1994. – С.53-55.

Історія України: нове бачення/ За ред. В.Смолія. У 2-х т. – Т.2. –К.,1998. – С.329 – 331.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. Вид 2-ге. – К.: Каравела – Львів: Новий світ 2000, 2002. – С.213-216.

Проблема «двох Україн» у формуванні державної української нації

Ключові терміни та поняття

Етнос, етногенез, народ, нація,регіональні особливості, русини.

Література

Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. Вид. 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2009. – С.641-644.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава,1993. – С.3-6.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. – К., 1997.

Магочій Р.-П. Україна: Історія її земель та народів. – Ужгород, 2012. – С.687-691.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. Вип.3. – Полтава, 1998. – С.30-33.

V.Плани семінарських занять

Семінарське заняття №1

1.Проблема походження, суспільного устрою та розпаду Русі в історичній науці.

2.Етноніми «Русь» і «Україна».

3.Роль християнства в соціально-політичній еволюції Русі.

4.Галицько-Волинське князівство - державна організація «Малої Русі».

Ключові терміни та поняття

Автохтонне населення, археологія, археологічна культура, археологічна періодизація, бояри, Візантія, віче, , дружина, етнос, Золота Орда, князівство, королівство, плем’я, ранньофеодальна монархія, рід, «Руська правда», слов’яни, феодальна роздробленість, християнство, цивілізація, язичництво.

 

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. Вид. 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2009. – С. 31 – 39, 40 – 44, 55 – 59, 66 – 70, 88-95.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С.19 – 28, 29-75.

Давня історія України: У 2-х книгах / Кер.автор.кол. П.П.Толочко. – К., 1994. – Кн. 1. – С. 5 – 9; Кн. 2. – С. 5 – 69, 79 – 150, 198 – 205.

Історія України: запитання і відповіді. Вип. 2. – Полтава, 1994. – С. 3 – 6, 7-13, 13-15.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 50 – 56.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн. 1. – С.15 – 34, 35-68.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 35 – 44.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. Вип. 3. – Полтава, 1998. – С. 3 – 9.

Світлична В. В. Історія України. – К.: Каравела, 2006. – С. 46 – 51.

Субтельний О.Україна: історія. – К., 1992. – С. 17 – 27, 30-62

Додаткова:

Брайчевский М.Ю. Очерки истории украинского народа. – К., 1991. – 450 с.

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1963. – 370 с.

Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ. – К., 1963. – 220 с.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К., 1991. – 720 с.

Котляр М.Ф. Утворення Давньоруської держави. – К., 1993. – 180 с.

Котляр М.Ф. Запровадження християнства у Давньоруській державі //Укр.іст.журн. – 1988. – № 6. – С. 14 – 25. (ксерокопія на кафедрі)

Петров В.П. Етногенез слов’ян. – К., 1972. – 200 с.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993. – 180 с.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Танцюри. – К.: Академія, 2002. – С. 60 – 74.

Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1996. – 270 с.

 

Семінарське заняття №2

1. Литовсько-Руське князівство в історії України.

2. Політика полонізації в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Братства і сеймова боротьби проти неї.

3. Проблема походження козацтва і Запорізької Січі в історичній науці.

Ключові терміни та поняття

Експансія, гетьман, замок, козацтво, кріпацтво, кіш, козацька рада, козацька старшина, кошовий отаман, курінь, Литовські Статути, магнати, магдебурзьке право, паланка, реєстрові козаки, Річ Посполита, січ, унія, уходництво, шляхта.

Література

Основна:

Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К.:Дніпро, 1991. – С. 41 – 59.

Бойко О. Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006. – С. 95 – 100, 126-133.

Бойко О. Д. Історія України. Запитання і відповіді. – К., 1997. – С. 51 – 66.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. – С. 53 – 55, 63-65.

Горбань В.І., Нагорна Т.В. Проблема походження козацтва в історичній науці. – Полтава, 1998. – 30 с.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах /Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн. 1. – С. 69 – 85, 113-130.

Історія України / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. – С. 57 – 70.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 45 – 54, 63-68..

Світлична В. В. Історія України. – К.: Каравела, 2006. – С. 70 – 77.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 70 – 72.

Додаткова:

Борисенко В., Заремба С. Україна козацька. – К., 1993. – 230 с.

Гійом Левасер де Боплан. Опис України. Проспер Меріме. Українські козаки та їх останні гетьмани. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990. – С. 115 – 120.

Голобуцкий В.А. Запорожское казачество. – К., 1994. – 340 с.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К., 1991. – 720 c.

Думин С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) // История Отечества: люди, идеи, решения. – М., 1991. – С. 76 – 126. (ксерокопія на кафедрі)

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – Т. 1. – С. 305 – 422, 361 – 366.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Танцюри. – К.: Академія, 2002. – С. 76 – 80.

Чубатий М. Державно-правове становище українських земель Литовської держави під кінець ХІV ст. – К., 1991. – 150 с.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. Т. 1. – К., 1990. – 670 с.

Семінарське заняття №3

1. Визвольна війна під проводом Б.Хмельницького(рушійні сили, характер, значення).

2. Організація української козацької держави Б.Хмельницького.

Ключові терміни та поняття

Березневі статті, Білоцерківський мир, визвольна війна, Гетьманщина, Зборівський мир, козацька старшина, козацьке повстання, національно-визвольна війна, Переяславська угода, Руїна, рушійні сили, слобода, Слобожанщина, старшинська рада, характер війни, Хмельниччина.

 

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України. –К.: Академвидав, 2009. –С.145-163.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 73-87.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: «Академія», 2002. – С. 6-66.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 124-140.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 77-113.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 81-97.

Світлична В.В. Історія України: Навч.посіб./ За ред.. Ю.М.Алексєєва.3-є вид.- К.:Каравела, 2006.-С.100-116.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 115-127.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К.,1991.

Гiйом Левасер де Боплан. Опис України. Проспер Мерiме. Українськi козаки та їхнi останнi гетьмани. Богдан Хмельницький. – Львiв, 1990.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi.Вип.1.- Полтава,1993. – С.12-15.

Ксерокопії на кафедрі:

Горобець В. Московська полiтика Б.Хмельницького: дипломатична риторика та полiтична практика // Укр. iст. журн. – 1995. – № 4.

Гуржій О.І. Про особливості українсько-російських взаємовідносин у середині XVII ст.(1654-1657 рр.) // Укр. iст. журн. – 1992. – № 10-14.

Документи Богдана Хмельницького ( 1648-1657 рр.). – К.,1961.

Опанович О. Будівничий української гетьманської держави. //Урядовий кур'єр. – 1995. – 31 серп.

Сисин Ф. Хмельниччина та її роль в утворенні модерної українсь­кої нації // Укр.iст.журн. – 1995. – №4.

Смолiй В. Б.Хмельницький очима сучасних істориків // Голос України. – 1995. – 23 вер.

Смолий В. Рыцарь украинской государственности // Зеркало недели. – 1995. – 21 окт.

Степанков В.С. Українська революцiя 1648-1676 рр. у контекстi європейського революцiйного руху XVI-XVII ст.: спроба порiвняльного аналiзу// Укр.iст.журн. – 1997. – №1.

Яковлiв А.Українсько-московськi договори в XVII-XVIII вiках i договiр гетьмана Б.Хмельницького 1654 року // Укр.iст.журн. – 1993. – № 3.

 

Семінарське заняття №4

1. Гетьман I. Мазепа в iсторiї України.

2. Козацько-старшинська i дворянська iнтелiгенцiя I половини XVIII - I чвертi ХIХ ст. у формуваннi української нацiональної самосвiдомостi.

3. Поділ Польщі Між Росією й Австро-Угорщиною та специфіка етнічного, соціального й економічного розвитку українців у складі двох імперій. Перетворення Галичини в осередок легалізації українського національно-визвольного руху.

Ключові терміни та поняття

Гетьман, дворянство, інтелігенція, Києво-Могилянська академія, козацька старшина, Коломацькі статті, «мазепинці», Північна війна, політична еміграція, шляхта, таємні товариства, масони, декабристи, імперія, самодержавство, «Весна народів», конституційна монархія, інтелігенція, політична партія, Головна руська рада.

Література

Основна:

Бойко О. Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2009. – С. 233 – 251, 289 – 308.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний Курс – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 100 – 120.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 137 – 176.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 118 – 125, 128 – 133, 150 – 153.

Рибалка І.К. Історія України: У 2-х частинах. Ч. 2: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917р. – Харків, 1997. – 480 с.

Світлична В. В. Історія України. – К.: Каравела, 2006. – С. 151 – 162.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Танцюри. – К.: Академія, 2002. – С. 151 – 178.

Додаткова:

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х тт. – Т. 2. – К., 1992. – С. 261 – 324.

Костомаров М.I. Мазепа. – К., 1992.

Мальків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1657-1709. – Полтава, 1995.

Сарбей В.Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) // Укр. іст. журн. – 1993. – № 7 – 8.

 

Семінарське заняття №5

1. Формування партiї есерiв та анархiстських органiзацiй.

2. Створення соцiал-демократичних органiзацiй в Українi та їх роль в органiзацiї I і II з'їздiв РСДРП. Бiльшовизм та меншовизм.

3. Створення РУП, її еволюцiя та розпад.

4. Партія кадетів.

Ключові терміни та поняття

Анархізм, більшовизм, буржуазно-демократична революція, есери, кадети, конституційна монархія, меншовизм, націоналізація, націоналізм, націонал-соціалізм,політична програма, національно-визвольна революція, політична партія, РСДРП, соціалізація землі, соціалізм, соціалістична революція.


Література

Основна:

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 504-520; Кн.2. – С. 23-38, 52-56, 71-77.

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2009. – С.251-259; 284-297.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 120-131.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 172-173.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: «Академія», 2002. – С. 223-225.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 158-163.

Рибалка І.К. Історія України. Частина 2: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 року. – Х.: Основа, 1997. – С. 256-270, 306-309, 311-318, 325-337, 381-385,424-426, 436-442.

Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С.255-265.

Уривалкін О.М. Історія України у запитаннях і відповідях: Посібник.-К.: Дакор, КНТ,2008.-С.228-230.

Додаткова:

Боровик М.А. Анархістський рух в Україні у 1917 – 1921 рр. //Укр. іст. журн. – 1999. – №1. – С.3-18.

Вернадський В.I. Українське питання i росiйська громадськiсть. //Вiтчизна. – 1988. – №6. – С.172-177.

Верстюк В.Ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Українi 1918-1921 рр. – К.,1991.

Верстюк В.Ф. Комбриг Нестор Махно. – К., 1989.

Хлинь I.С. Петлюра i петлюрівщина //Укр.iст.журн. – 1990. – №3.

Яковлєв Я.А. Володимир Iллiч в українськiй революцiї //Укр.iст.журн. – 1989. – №4 – С.117-118.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.24-25.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. Вип.3.– Полтава, 1998. – С.11-18.

Сажко В.В. Аграрне питання в Україні на початку ХХ століття: історико-політичний аспект. – П., 2006. – С.57-163.

Ксерокопії на кафедрі:

Басманов М.И., Гусев К.В., Полушкина В.А. Сотрудничество и борьба.– М.,1988.

Курас I., Турченко Ф., Геращенко Т. М.I. Мiхновський: постать на тлi епохи //Укр.iст.журн. – 1992. – №№ 9-11.

Курас И.Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине. – К.: Наукова думка, 1978.

Старинець О. Виникнення органiзацiй конституцiйно-демократичної партiї (партiї народної свободи) в Українi (жовтень 1905-лютий 1906) //Укр.iст.журн. – 1995. – № 6.

Шморгун П.М. З iсторiї соцiал-демократичних органiзацiй України напередоднi i в перiод першої росiйської революцiї (1903-1907 рр.): новий пiдхiд //Укр.iст.журн. – 1990. – №2.

 

Семінарське заняття №6

1. Українська Центральна рада в боротьбі за автономію України i політика Тимчасового уряду, загальноросійських партій та Рад.

2. Більшовицька політика на Україні в 1919-1920 рр. i перемога радянської влади на Україні.

3. Гетьманство П.Скоропадського в 1918р.

 

Ключові терміни та поняття

Автономія, воєнний комунізм, Генеральний секретаріат, диктатура пролетаріату, націоналізація, експропріація, комнезами, продрозкладка, Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів, Тимчасовий уряд, Українська Народна Республіка, універсал, Установчі збори, федерація, Центральна Рада, червоний терор.

Література:

Основна:

Бойко О. Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2009. – С. 316 – 334.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 128 – 135.

Історія України / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. – С. 184 – 199.

Історія України: запитання і відповіді. Вип. 1. – Полтава, 1993. – С. 23 – 27.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 170 – 177.

Світлична В. В. Історія України. – К.: Каравела, 2006. – С. 187 – 195.

Субтельний О.Україна: історія. – К., 1992. – С. 300 – 309.

Додаткова:

Верстюк В. Українська революція: доба Центральної Ради //Укр. іст. журн. – 1995. – № 2, 5. – С. 79 – 88. (ксерокопія на кафедрі)

Винниченко В. Відродження нації. В 3-х тт. – К., 1991.

Гошуляк І. Про причини поразки Центральної Ради //Укр. іст. журн. – 1994. – № 1. – С. 31 – 44. (ксерокопія на кафедрі)

Левенець Ю. Ліворадикальні партії в Україні напередодні Жовтневого перевороту //Укр. іст. журн. – 1992. – № 3. – С. 25 – 36. (ксерокопія на кафедрі).

Новий погляд на проблему. Універсали Центральної Ради до Українського народу, на Україні й поза Україною сущого //Укр. іст. журн. – 1991. – № 8. – С. 23 – 34.

Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1991. – 64 с.

Кульчицький С. Центральна Рада. Утворення УНР //Укр. іст. журн. – 1997. – № 2. – С. 38 – 50.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Танцюри. – К.: Академія, 2002. – С. 206 – 223.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – Т.2. – С. 459 – 488.

 

Семінарське заняття №7

1. Антифашистський опір народу України.

2. ОУН-УПА в роки фашистської окупації України.

Ключові терміни та поняття

Геноцид, голокост, депортації, Друга світова війна, евакуація, колабораціонізм, концтабір, нацизм, фашизм, окупація, остарбайтери, план «Ост», партизанський рух, підпілля, ОУН – УПА.

Література

Основна:

Бойко О. Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2009. – С. 436 – 438, 452 – 453, 458, 474 – 482, 503 – 505.

Бойко О. Д. Історія України. Запитання і відповіді. – К., 1997. С. 213 – 236, 249 – 251.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С.178 –202.

Історія України: запитання і відповіді. Вип. 1. – Полтава, 1993. – С. 37 – 44.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.2. – Полтава, 1994. – С. 47 – 53.

Історія України / За ред. В.А.Смолія. – К.,1997. – С.307 – 325.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 209 –229.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. Вип.3. – Полтава, 1998. – С. 24 – 30.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Танцюри. – К.: Академія, 2002. – С. 340 – 344; 347 – 348; 352 – 361; 373 – 376.

Світлична В. В. Історія України. – К.: Каравела, 2006. – С. 251 – 267.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 392 – 418.

Додаткова:

Мусієнко О. Україна в завойовницьких планах гітлеризму // Літературна Україна. – 1991. – 27 червня. – С. 6. (ксерокопія на кафедрі)

ОУН і УПА у Другій світовій війні // Укр. іст. журн. – 1994. – №№ 2 – 3. – С. 102 – 128. (ксерокопія на кафедрі)

Українська карта: Українське питання у міжнародній політиці на початку Другої світової війни // Дзвін. – 1990. – № 7. – С. 18 – 30.

 

Семінарське заняття №8

1. Початок реформування сталінського тоталітаризму. Розвиток України в період хрущовських реформ. Історична роль М.Хрущова.

2. Україна в умовах суспільно-політичного застою в СРСР. Дисидентський рух. Роль Л.Брежнєва в історії України.

 

Ключові терміни та поняття

«Відлига», десталінізація, децентралізація, дисиденти, культ особи, лібералізація, період застою, раднаргоспи, реабілітація, реформи, шестидесятники.

Література

Основна:

Бойко О. Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2009. – С. 512 – 530, 534-554.

Бойко О. Д. Історія України. Запитання і відповіді. – К., 1997. С. 256 – 266, 268-277.

Гавриленко І. М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 202-218,266 – 276.

Історія України / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. – С. 341 – 359.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах /Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – К., 1991. – Кн.2. – С. 370 – 402.

Історія України: запитання і відповіді. Вип. 2. – Полтава, 1993. – С. 55 – 58.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України. – Кам’янець-Подільський: 2007. – С. 239 – 255.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Танцюри. – К.: Академія, 2002. – С. 376 – 403.

Світлична В. В. Історія України. – К.: Каравела, 2006. – С. 279 – 290.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 431 – 450.

Додаткова:

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. – 1990. – № 5. – С. 87 – 96. (ксерокопія на кафедрі)

Зайцев Ю. Дисиденти. Опозиційний рух 60 – 80-х рр. // Молодь України. – 1991. – 14 – 21 травня.

Курносов Ю. Соціально-політичний розвиток УРСР у 50-ті – першій половині 60-х рр. // Укр. іст. журн. – 1990. – № 5. – С. 165 – 170. (ксерокопія на кафедрі)

Курносов Ю. Соціально-економічне та політичне життя УРСР (середина 60-х – початок 80-х рр.) // Укр. іст. журн. – 1990. – № 6. – С. 165 – 170. (ксерокопія на кафедрі)

Лисяк-Рудницький І. Політична думка радянських дисидентів // Нариси історії нової України. – Львів, 1991. – 220 с.

 

Семінарське заняття №9

1. М. Горбачов і концепція перебудови в СРСР, її криза у 1990–1991 рр. Державний суверенітет України й суспільно-політична боротьба з проблеми збереження СРСР.

2. Соціально-економічні та політичні процеси в державі у1991-2004.

3. «Революція гідності» - події листопада 2013 – 2014 рр. в Україні та їх вплив на соціально-економічне, політичне та міжнародне становище незалежної держави.

Ключові терміни та поняття

Багатопартійна система, громадянське суспільство, демократизація, перебудова, референдум, суверенітет, євроінтеграція, «революція гідності».

Література

Основна:

Акт проголошення незалежності України. – К., 1991. – 8 с.

Бойко О. Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2009. – С. 557 – 582.

Бойко О. Історія України. Запитання і відповіді. – К., 1997. – С. 279 – 301.

Бойко О.Д. Нариси з новітньої історії України (1985 – 1991 рр.): Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 375 с.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 220 – 229.

Декларація про державний суверенітет України. – К., 1991. – 12 с.

Історія України / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. – С. 360 – 367.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України. – Кам’янець-Подільський: 2007. – С. 256 – 264.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. І. Танцюри. – К.: Академія, 2002. – С. 403 – 428.

Світлична В. В. Історія України. – К.: Каравела, 2006. – С. 291 – 300.

 

VІ. Інформаційні ресурси

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів напряму підготовки : документознавство та інформаційна діяльність, будівництво, геодезія, картографія та землеустрій / Уклад. О.В. Козак – Полтава, 2014. – 21 с. (Електронна версія в електронній бібліотеці ПолтНТУ).

2. Гавриленко І.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Історія України» для студентів І курсів усіх спеціальностей. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 178 с. (Електронна версія в електронній бібліотеці ПолтНТУ).

3. Козак О.В.. Дистанційний курс навчальної дисципліни «Історія України». – Полтава: ПолтНТУ, 2014.(Інтернет-ресурс дистанційного навчання ПолтНТУ) <http://dіst.pntu.edu.ue>

4. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів І курсу денної форми навчання для всіх напрямів підготовки / Уклад. О.В. Козак, С.М. Капко – Полтава: ПолтНТУ, 2013.- 49с.

VІІ. Питання до підсумкового контролю знань

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.