Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСхеми до лабораторної роботи

Розрядний світлодіодний індикатор

Схематичне зображення 8-розрядного світлодіодного індикатора наведене на рисунку 60.

Рисунок 60 – Схема 8-розрядного світлодіодного індикатора

Світлодіоди підключені до стенду через зв’язуючу ПЛІС і в програмістській моделі займають тільки одну адресу – 0xA006. Байт, що знаходиться по даній адресі, при зчитуванні буде видавати стан кожного окремого світлодіода (ввімкнено/погашено) відповідним бітом у прочитаному байті, а при записі по даній адресі буде відбуватись вмикання світлодіодів, що відповідають одиниці (всі інші загаснуть).

Семисегментний індикатор (статична індикація)

Статичний індикатор стенду (рисунок 61) зручно використовувати як простий вивід числа за рахунок його «статичності» - інформацію на табло не потрібно підтримувати. Насправді статичний він тільки в програмістській моделі, на стенді ця статичність досягається за рахунок прозорої обгортки динамічної індикації за рахунок ресурсів зв'язувальної ПЛІС.

Рисунок 61 – Схема семисегментного індикатора

Що означає статична індикація? Вона означає, що вивід цифри на індикатор являє собою просту операцію, як от вивід у порт або запис у ОЗП. Однорозрядний (одноцифровий) індикатор завжди є статичним, оскільки кожен з його 7 (8, якщо враховувати десяткову крапку) світлодіодів можна запалити і утримувати у потрібному стані простими командами. Проте подібна реалізація для багато розрядних індикаторів стає занадто складною – на кожну цифру потрібно 8 ніжок вводу-виводу у самому табло. Так, 4-розрядне табло повинно мати 32 ніжки для забезпечення статичної індикації.

Що таке динамічна індикація? Це спосіб зменшення кількості ніжок вводу-виводу для багатоцифрових 7-SEG індикаторів. Він полягає у почерговому виводі кожного розряду (тобто спершу виводить перша цифра, потім друга, третя і т. д.) з досить високою частотою. За рахунок інерційності ока дані перемикання стають непомітні. А за рахунок зменшення кількості даних, які виводяться на табло одночасно, вирішується проблема великої кількості ніжок.Для програміста статичний індикатор розділений на дві пари. Кожна пара може відображати один байт у 16-ковій системі числення. Зміна значення пари розрядів відбувається записом відповідного байту по адресам 0хА000 або 0хА001. Стан кожної цифри (ввімкнуто\вимкнуто) керується відповідними молодшими 4 бітами байту DC_REG (0-ввімкнуто, 1-вимкнуто), старші біти керують активацією десяткових крапок (1-ввімкнуто, 0-вимкнуто).

Семисегментний індикатор (динамічна індикація)

Керування динамічним індикатором (наведено на рисунку 62) здійснюється через пам’ять по адресі 0xB000.

Рисунок 62Схема семисегментного індикатора (динамічна індикація)

Біти цього байту вмикають відповідні світлодіоди на цифрі індикатора. Вибір конретної цифри відбувається за допомогою ліній PC0, PC1 порта С. За допомогою двух ліній кодуються індекси чотирьох цифр індикатора.

Знако-синтезуючий індикатор 5х7

Вивід на знако-синтезуючий індикатор (матрицю світлодіодів) здійснюється за допомогою портів А і С. Логічний 0 на будь-якій з ліній вибирає вказаний рядок або стовпець. На рисунку 63 наведена схема знако-стинтезуючого індикатора 5х7.

 

 

Рисунок 63 – Схема знако-синтезуючого індикатора 5х7

Приклад програми для статичної індикації

Завдання: з частотою 1 Гц відображати на статичному індикаторі число 04:

Текст програми:

Continue: mov A,#0  
  mov DPTR,#0A004h  
  movx @DPTR,A ;відмінити гашення знакомісць С_інд
  mov A,#04h ;записати в Акк. число 04
  mov DPTR,#0A000h ;встановити в DPTR адрес лівої пари знакомісць С_інд
  movx @DPTR,A ;засвітити число 04
  mov DPTR,#0B000h ;встановити в DPTR адрес правої пари знакомісць С_інд
  movx @DPTR,A ;засвітити число 04
  CALL ZAD ;виклик підпрограми затримки
  mov A,#00001111b  
  mov DPTR,#0A004h  
  movx @DPTR,A ;погасити усі знакомісця С_інд
  CALL ZAD  
  jmp Continue ;перехід на начало програми
ZAD: mov R1,#0FFh ;підпрограма затримки
C2: mov R2,#0FFh  
C4: djnz R2, C4  
  djnz R1, C2  
  ret ;вихід з підпрограми
  END    

Варіанти індивідуальних завдань

Таблиця 32 –Завдання до лабораторної роботи №2
Текст індивідуального завдання
Занести в регістр R1 ХХН, віднімаючи від числа "1" відображати результат на динамічному індикаторі в молодшому розряді до нуля з частотою 0,5 Гц. Включати рухомий світлодіод на HL1-HL8
Занести в В двійково-десяткове число Х0, в регістр R1 ХХН, число з В. відобразити на знакосинтезуючому індикаторі, число з R1 відображати на динамічному індикаторі в старшому розряді з частотою 0,5 Гц.
Включити в шаховому порядку світлодіоди HL1-HL8. Занести в регістр В двійково-десяткове число 0Х, в регістр R5 Х0, два розряди суми (десятки і одиниці) по черзі відображати на статичному індикаторі і на динамічному індикаторі з частотою 1 Гц.
Занести в R6 двійково-десяткове число ХХН, в. R5 двійково-десяткове число ХХ, в R0 двійково-десяткове число ХХ, відображати ці числа з R5, R6 на динамічному індикаторі, з R0 на статичному індикаторі.
Поперемінно відображати на знакосинтезуючому індикаторі числа від 0 до 9 дублювати ці числа на динамічному індикаторі.
Занести в регістр А двійково-десяткове число 0Х, в регістр R2 Х0, число з А відобразити на статичному індикаторі, число з регістра R2 відображати на динамічному індикаторі з частотою 0.6 Гц.
Занести в Акумулятор двійково-десяткове число ХХ, в регістр R1 ХХ, молодші два розряди суми чисел відобразити на динамічному індикаторі, при цьому на знакосинтезуючому індикаторі здійснити плавне загоряння числа 5.
Занести в регістр R6 число ХХH перетворити його в двійково-десяткове число відобразити його на динамічному індикаторі, відобразити значення регістра R6 на світлодіодах HL1-HL8 і його інверсне стан з частотою 1Гц.
Занести в регістр В двійково-десяткове число ХХ, в регістр R3 ХХ, різницю чисел відобразити на динамічному індикаторі.
Відобразити на знакосинтезуючому індикаторі букву У. Занести в Aккумулятор число ХХ, в регістр R5 Х0, число з Акумулятора відобразити на статичному індикаторі, число з R5 відобразити на динамічному індикаторі.
 
Продовження таблиці 32
Текст індивідуального завдання
Занести в регістр R0 двійково-десяткове число ХХ, поперемінно відображати молодший і старший розряди на динамічному індикаторі з частотою 0,5 Гц.
Занести в регістр R2 двійково-десяткове число XХ, в регістр R5 XХ, суму відобразити на динамічному індикаторі.
Занести в регістр В двійково-десяткове число, з частотою 2 Гц виводити це число на статичному індикаторі і одночасно на динамічному індикаторі.
Поперемінно включати світлодіоди HL1-HL8. Занести в комірку пам'яті з адресою 0010h зовнішньої пам'яті ОЕОМ двійково-десяткове число 0Х, в регістр R3 ХХН, суму чисел відобразити в старшому розряді на динамічному індикаторі.
Занести в регістр R1 двійково-десяткове число 0Х, в регістр R3 ХХ, суму відобразити на динамічному індикаторі. Шістнадцяткове число відобразити на HL1-HL8.
* По черзі засвічуючи світлодіоди HL1-HL8, на статичному індикаторі паралельно висвічувати кількість палаючих світлодіодів. Інтервал між засвічуванням 1 с.
* Відобразити на динамічному індикаторі слово з чотирьох букв. Вивести його наступним чином: Перша літера, з крайнього правого положення пройшовши всі сегменти залишається горіти в крайньому лівому положенні. Наступні букви, аналогічно, пройшовши всі сегменти залишаються за попередніми. Коли слово повністю засвітилося, гасити сегменти по черзі, починаючи з крайнього лівого сегменту з інтервалом 0,5 с.

Контрольні питання

7. Розрахунок часу регенерації для динамічного методу відображення.

8. Обгрунтування необхідності застосування різних методів відображення

9. Схемотехнічні рішення для побудови схем відображення інформації

10. Схеми включення одиничних індикаторів.

11. Включення рідкокристалічних індикаторів

12. Включення газорозрядних індикаторів


Лабораторна робота №3

Тема:Система переривань. Опитування дискретних датчиків.

Мета роботи: Вивчення режимів роботи системи переривання ОЭОМ, програмна обробка дискретних сигналів

Порядок виконання лабораторної роботи

1) Вивчити систему переривання ОЕОМ К1816ВЕ31, особливості опитування дискретних датчиків з механічними контактами.

2) Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання до початку лабораторного заняття.

3) Розробити програму для виконання індивідуального завдання до початку лабораторного заняття.

4) Ввести програму індивідуального завдання на персональному комп'ютері.

5) Вивчити програмно налагоджувальні засоби (ПНЗ) для MCS-51

6) За допомогою ПНЗ проаналізувати виконання індивідуальної програми.

7) Завантажити програму в стенд ОЕОМ. Переконатися в правильному виконанні індивідуального завдання, змінити значення вимірюваної частоти, повторити перетворення, при негативному результаті здійснити зміну алгоритму або програми. Повторити завантаження програми в стенд ОЕОМ

8) Роздрукувати лістинг правильно працюючої програми.

9) Відповісти на контрольні питання викладача.

Стислі теоретичні відомості

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.