Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЩОДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УСІХ ТИПІВ У 2016/2017 н. р.

 

На уроках української мови та літератури відбувається формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, прилучення до культурних надбань українського народу і людства в цілому.

Особливості вивчення української мови і літератури у 2016/2017 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм.

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy. Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу. Обласні, районні та міські методичні кабінети (об’єднання) не можуть втручатися в такі питання, оскільки це винятково компетенція вчителя.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства www.mon.gov.ua та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області http://ippobuk.cv.ua/ .

Дозволяється використовувати підручники з відповідним грифом Міністерства, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчитель вільний у її виборі й може застосовувати таку, що найкраще реалізовує його методику навчання.

Залишаються актуальними методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН України http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations, в Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років та на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області http://ippobuk.cv.ua/ .Під час проведення уроків української мови та літератури варто враховувати результати цьогорічного ЗНО. Це вимагає виняткового ставлення до викладання цих предметів.

Українська мова

Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. Вона створена зусиллями багатьох поколінь. «В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання... І поки живе мова –житиме й народ, як національність...» (І. Огієнко).

Важливість вивчення навчального предмета «Українська мова» з кожним роком лише зростає.

У 2016/2017 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

у 5-8 класахза навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

У 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів - за програмою: Українська мова. 5-12 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

Програми розміщені на офіційному сайті МОНУ: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/

У 10-11 класах-за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. Офіційний веб-cайт Міністерства освіти і науки України за таким покликанням:

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/.

Звертаємо увагу на зміни, внесені до програми для 5-9 класів.

З огляду на те, що в цій програмі основними є дві змістові лінії(мовленнєва й мовна), що визначають безпосередній предмет навчання та його структуру, супроводжуються державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, а дві інші (соціокультурна й діяльнісна (стратегічна) є засобом досягнення основної освітньої мети навчання української мови в основній школі, то розвантаження зазнали саме дві перші змістові лінії.

Зокрема, у мовленнєвій змістовій лінії програми спрощено висвітлення мовленнєвознавчих понять відповідно до вікових особливостей учнів; уточнено види творчих робіт щодо поділу їх на усні й письмові форми виконання учнями; спрощено види переказів, творів і зменшено кількість їх із метою розвантаження й вивільнення часу для роботи над удосконаленням власних письмових висловлень; внесено відповідні зміни до державних вимог до рівня мовленнєвої компетентності учнів основної школи.

У мовній змістовій лініїспрощено, а також вилучено теми, які, по-перше, не є істотними в забезпеченні належного рівня комунікативної компетентності, по-друге, не мають практичного застосування у власному усному й писемному мовленні школярів. Відповідно узгоджено зміст державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із розвантаженим змістом навчального матеріалу.

 

Зміст програми з української мови для 5-12 класів, зокрема для 8-9 класів, зазнав розвантаження на основі врахування такого ж підходу, як і до програми для 5-9 класів, а саме: як в мовленнєвій, так і мовній змістових лініях спрощено й вилучено теми, що не є важливими у формуванні в учнів комунікативної компетентності, передбачає готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті. Тож зазначені зміни для 8-9 класів стосуються обох програм: для 5-9 та 5-12 класів.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання залишається незмінною.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а за семестр - на основі тематичного оцінювання.

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Перевірка мовної теми*
Письмо: переказ                    
твір
Правопис: диктант**
Аудіювання*
Читання мовчки*

Фронтальні види контрольних робіт (10-11класи)

(рівень стандарту, академічний рівень)

Форми контролю    
   
І ІІ І ІІ  
Перевірка мовної теми*  
Письмо: переказ          
твір - -  
Правопис: диктант**  
Аудіювання*  
Читання мовчки*  
             

Українська література

Українська література як навчальний предмет займає важливе місце в

загальноосвітній школі. Разом з іншими предметами суспільно-гуманітарного циклу література специфічними засобами слова розкриває

шляхи оновлення суспільства.

У 2016/2017 навчальному році вивчення української літератури в 5-8 класахздійснюватиметься за навчальною програмою (зі змінами, затвердженими наказами Міністерства від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015№ 585 ): Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.

У 9 класах – за програмою: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005(зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

Програми розміщені на офіційному сайті МОН: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/.

Вивчення української літератури в10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021. Офіційний веб-cайт Міністерства освіти і науки України за таким покликанням:

http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869542/.

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковимдля проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Класи

Класи
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Контрольні роботи у формі: контрольного класного твору;   виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)   –                                                          
Уроки розвитку мовлення*   (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п)
Уроки позакласного читання  
Перевірка зошитів

У 8-9 класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя-словесника визначається кількість і види контрольних робіт).

Класи

Класи  
Семестри І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
  Рівень стандарту, академічний Профільний рівень
Контрольні роботи у формі: контрольного класного твору; виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)                                                
Уроки розвитку мовлення* (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п)
Уроки позакласного читання
Перевірка зошитів

 

У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення у таблиці – (у + п).

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Оцінка за контрольний твір з української літератури, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, є середнім арифметичним за зміст і грамотність, надпис у журнальній колонці «Твір»не робиться.

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів з української літератури виставляють у колонку без дати з надписом «Напам’ять».

Українська література

Українська мова

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.