Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФункції і компетенція місцевих рад

 

Конституція України, Закон про місцеве самоврядування та інші закони наділяють місцеві ради повноваженнями — правами і обов'язками, які випливають із завдань і функцій місцевого самоврядування на відповідній території.

Функції — це зумовлені соціальним призначенням представницьких органів місцевого самоврядування в Україні основні напрями або види діяльності рад щодо здійснення завдань, визначених Конституцією України, Законом про місцеве самоврядування, іншими законами й нормативними актами.

Оскільки функції представницьких органів — це основні напрями і види їх діяльності на місцевому рівні, то критеріями класифікації можуть бути основні елементи такої діяльності, тобто об'єкти, суб'єкти, способи, засоби, форми діяльності.

Відповідно до різних сфер, тобто об'єктів діяльності розрізняють політичні, економічні, соціальні, культурні, екологічні як внутрішні об'єктні функції.

За способами й засобами діяльності рад розрізняють представницьку, нормотворчу, фінансово-бюджетну, контрольну, матеріально-технічну, оборонну та інші функції.

Залежно від спрямованості муніципальної діяльності представницьких органів окрім внутрішніх об'єктних функцій розрізняють ще зовнішні об'єктні функції — зовнішньоекономічну, зовнішньосоціальну, зовнішньокультурну, зовнішньоекологічну.

За суб'єктами, тобто органами, які здійснюють муніципальну діяльність, розрізняються функції сільських, селищних, місцевих рад, районних і обласних рад.

Найбільш поширеним видом класифікації функцій представницьких органів місцевого самоврядування є способи і засоби їх діяльності, які необхідні для реалізації через повноваження відповідних рад перерахованих функцій.Предметним відображенням функцій є повноваження органів місцевого самоврядування. Термін «повноваження» звичайно визначається як офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Повноваження місцевого самоврядування — це закріплювані нормами муніципального права за населенням (територіальними громадами), виборними та іншими органами місцевого самоврядування, посадовими особами права і обов'язки, необхідні для здійснення завдань і функцій місцевого самоврядування на своїй території.

Законодавство наділяє місцеві ради функціями керівництва, забезпечення, організації, контролю тощо. Закріплюючи функції як реальні правові важелі, закон про місцеве самоврядування створює в такий спосіб необхідні юридичні передумови для їх здійснення. Поряд з правовими нормами з цією метою використовуються ще й інші засоби. Одним з таких

засобів є повноваження місцевих рад, тобто їх права і обов'язки в конкретних сферах місцевого, господарського, соціального і культурного будівництва.

Тобто повноваження об'єктивно співвідносяться з основними функціями місцевих рад.

Повноваження, які здійснюють органи місцевого самоврядування, в законодавстві поділяються на повноваження загального характеру і повноваження конкретного характеру.

Щодо повноваження представницьких органів місцевого самоврядування, то, відповідно до статей 25 і 26 Закону існує два види повноважень представницьких органів місцевого самоврядування: загальні й виключні права та обов’язки.

За своїм змістом виключні повноваження згаданих рад, виходячи з предметів відання можна поділити на вісім груп:

1. Повноваження, пов'язані з реалізацією населенням форм волевиявлення та визначення статусу органів самоорганізації населення і добровільних об'єднань органів самоврядування:

− прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

− прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів і виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови та ін.;

2. Повноваження, що випливають з контрольної функції ради:

− заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про діяльність виконавчих органів ради;

− прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові;

− заслуховування звітів у постійних комісій, керівників виконавчих органів ради і посадових осіб, яких вона призначає або затверджує, та ін.;

3. Повноваження, пов'язані з організацією роботи ради та утворюваних нею органів:

− визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

затвердження регламенту ради;

− створення і ліквідація постійних та інших комісій ради,

затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

− створення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності,

затвердження персонального складу та ін.;

4. Повноваження в галузі програмування і планування та в бюджетно-фінансовій сфері:

− затвердження програм соціально-економічного й культурного

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових

програм з інших питань місцевого самоврядування;

− затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;

− затвердження звіту про виконання відповідного бюджету та ін.;

5. Повноваження в галузі управління комунальною власністю:

− прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;

− затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

− визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності та ін.;

6. Повноваження в галузі охорони природи, використання землі, інших природних ресурсів:

− вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

− затвердження відповідно до закону ставок земельного податку,

розмірів плати за користування природними ресурсами, що перебувають у власності відповідних територіальних громад;

− вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу та ін.;

7. Повноваження у сфері благоустрою та забудови населених пунктів:

− затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

− встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти й порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення якої передбачено адміністративну відповідальність та ін.;

8. Повноваження у сфері соціального захисту населення, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина:

− створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету;

− затвердження і звільнення керівників і дільничних інспекторів цієї міліції;

− заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною та ін.

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.