Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗміст, принципи і функції державного управління інвестиційною діяльністю

Державне управління інвестиційною діяльністю здійснюється на підставі певних, закріплених у законодавстві принципів. Принципом взагалі називають керівну ідею, основне правило поведінки. Принцип державного управління являє собою закономірність, відношення або взаємозв'язок суспільно-політичної природи та інших груп елементів державного управління, які виражені у вигляді певного наукового положення, закріпленого правом, і застосовуються в теоретичній або практичній діяльності людей по управлінню. Ураховуючи специфіку інвестиційних правовідносин, можна вважати, що принципи управління інвестиційною діяльністю - це об'єктивні закономірності організації та здійснення державою функцій управління, спрямованих на забезпечення ефективного залучення та використання інвестицій.

Загальні принципи:

Соціально-політичні принципи сформульовані в результаті пізнання соціальної природи державного управління, загальних закономірностей та основних особливостей його розвитку. До соціально-політичних принципів належать: демократизм, народність, рівноправність, рівність усіх перед законом, законність, гласність, об'єктивність.

Організаційні принципи відображають характер, закономірності та специфіку організаційної структури державного управління інвестиційною діяльністю і є відправною точкою при формуванні та вдосконаленні організаційної структури, а також при організації державно-управляючого впливу. До них належать: єдність системи державної влади; територіально-галузевий принцип; принцип поєднання колегіальності та єдиноначальності; лінійно-функціональний принцип, оперативна самостійність.

До спеціальних принципів належать:

- принцип взаємної відповідальності інвесторів і держави;

- принцип дотримання основних прав і свобод інвестора;

- принцип юридичної відповідальності інвесторів за порушен­ня вимог законодавства України або міжнародних договорів;

- принцип послідовної централізації інвестиційного процесу та розширення змішаного фінансування інвестиційних проектів;

- принцип залучення іноземних інвестицій переважно для реалізації державних пріоритетних програм (проектів), спря­мованих на здійснення структурної перебудови економіки надання переваги завершенню раніше розпочатих будов, тех­нічному переоснащенню і реконструкції діючих підприємств;

- принцип удосконалення законодавства про інвестиційну діяльність.

Зміст державного управління інвестиційною діяльністю визначається характером функцій, які реалізуються в процесі цієї діяльності.

Під функціями державного управління розуміються об'єктивно обумовлені дії, складова частина виконавчо-розпорядчої діяльності органів виконавчої влади (їх посадових осіб), що здійснюються від імені держави з метою реалізації її завдань в економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах суспільного життя.

Функції державного управління інвестиційною діяльністю є складовим елементом управлінської діяльності; вони є частиною державних функцій і здійснюються від імені держави відповідними органами виконавчої влади (посадовими особами); вони, як правило, мають державно-владний характер і закріплюються в правовій формі; вони розподіляються між різними органами державної виконавчої влади з урахуванням сфер, галузей, регіонів тощо; вони реалізуються через прямі та зворотні зв'язки між суб'єктами і об'єктами державного управління, розкривають процес їх взаємодії.

У процесі управління інвестиційною діяльністю реалізуються (здійснюються) різноманітні за своїм змістом та призначенням функції, які можна об'єднати в три групи: загальні, спеціальні та допоміжні.

Загальні функції справляють об'єктивно необхідний вплив на певні процеси, що відбуваються, зокрема, у господарській, політичній, соціально-культурній та інших сферах. Ці функції є основними, притаманними будь-якому управлінню, незалежно від того, на якому рівні та в яких галузях вони здійснюються. До загальних функцій належать: інформаційна, прогнозування, планування, організаційна, регулювання, координаційна, обліку та контрольна.

Інформаційна функція є функцією, яка надає можливість мати уявлення про характер і стан об'єкта управління, своєчасно приймати необхідні рішення задля досягнення поставлених цілей управління. А тому жоден керівний орган не може здійснювати діяльність з управління, не маючи відповідної інформації. Ця функція за змістом передбачає збір, фіксацію, обробку, зберіган­ня, аналіз інформації та передачу її іншим органам. Необхідно мати банки даних з інформацією про потенційних інвесторів та про тих, хто вже здійснює інвестиційну діяльність, про проміжні ре­зультати здійснення інвестиційних проектів.

Прогнозування це наукове передбачення, систематичне дослідження стану, структури, динаміки та перспектив управлінських явищ і процесів, притаманних суб'єкту й об'єкту управління. В управлінському процесі прогнозування використовується і як функція, і як принцип, і як метод управління. Тому органи виконавчої влади при здійсненні управління інвестиційною діяльністю повинні розробляти прогнози, управляти ними і вирішувати свої завдання на їх підставі. Особливо великого значення прогнозування набуває при визначенні можливих наслідків іноземного інвестування в країні взагалі й інвестування на рівні окремих галузей, терито­рій, підприємств зокрема.

Функція планування полягає у визначенні мети, напрямів, завдань, засобів реалізації економічних, соціальних та інших процесів, розробленні програм, за допомогою яких повинна бути досягнута мета інвестиційної діяльності.

Функція планування знаходиться в тісному зв'язку з прогнозуванням, а в ряді випадків переплітається з ним і є за своєю сутністю, формою вираження.

Організаційна функція пов'язана зі створенням організаційного механізму. За допомогою цієї функції створюється та формується система, що управляє, і система, якою управляють. Організація також означає реорганізацію і ліквідацію органів управління, підприємств і установ. Таким чином, завдяки цій функції створюються, ліквідуються та реорганізуються суб'єкти державного управління інвестиційною діяльністю, встановлюються і реалізуються їх функції, права і обов'язки, визначається структура тощо.

Функція регулювання забезпечує досягнення необхідного стану упорядкування та стійкості системи управління. Регулювання інвестиційної діяльності охоплює головним чином поточні заходи щодо будь-яких відхилень від завдань і заданих інвестиційних програм. За допомогою регулювання здійснюється безпосереднє керівництво інвестиційною діяльністю і поведінкою учасників інвестиційної діяльності. Таким чином, за допомогою регулювання спрямовується діяльність і поведінка об'єкта управління з метою досягнення запланованих результатів. Через регулювання здійснюється безпосередній зв'язок між суб'єктом і об'єктом управління.

Координаційна функція забезпечує узгодження діяльності систем управління. Завдяки координуванню узгоджуються дії не тільки керівників усередині управлінської ланки, а й дії керівників інших управлінських структур. Іншими словами, реалізація цієї функції дозволяє узгоджувати дії різних органів, підприємств та організацій при досягненні будь-яких спеціальних цілей, наприклад, по залученню та використанню іноземних інвестицій в Україні.

Функція обліку пов'язана зі збиранням, передачею, зберіганням та обробкою даних, реєстрацією і групуванням відомостей про діяльність системи управління, наявність і витрати ресурсів тощо. Облік є передумовою контролю.

Контроль є невід'ємною складовою управління інвестиційною діяльністю і призначений для підвищення ефективності цього управління та здійснення в межах, визначених правовими нормами. А отже, і сама система державного контролю, як і система його органів, будується в тісному зв'язку з потребами забезпечення державного управління інвестиційною діяльністю.

Функція контролю полягає в аналізі і зіставленні фактичного стану в тій чи іншій галузі з вимогами, які поставлені перед ними, аналізом відхилень у виконанні поставлених завдань та причин цих відхилень, а також з оцінкою діяльності й доцільності саме такого шляху.

За допомогою контролю суб'єкт управління отримує інформацію про результати діяльності, а також про ті помилки та зміни ситуації, що можуть призвести до невиконання поставлених завдань чи отримання зовсім інших результатів. Функція контролю має свої особливості відносно інших функцій.

Контроль починається з одержання інформації про стан об'єкта і закінчується прийняттям рішень, які передбачають відповідну корекцію в системі управління для досягнення заплано­ваної мети. Контроль ґрунтується на принципі зворотних зв'яз­ків, які існують при будь-якій взаємодії суб'єкта і об'єкта в системі управління.

Проаналізувавши спеціальні функції державного управління інвестиційною діяльністю, їх можна поділити на дві групи - функції із залучення інвестицій та функції з використання інвестицій.

Серед спеціальних функцій державного управління інвестиційною діяльністю виділяються:

- формування державної політики щодо залучення інвестицій;

- участь у міжнародному економічному співробітництві, робо­ті міжнародних економічних і фінансових організацій з ме­тою залучення іноземних інвестицій, укладення міжнарод­них договорів з питань іноземного інвестування;

- визначення пріоритетних напрямків структурно-інвестиційної політики, пріоритетних напрямків використання інвестицій;

- здійснення обліку інформації стосовно джерел інвестицій, по­треб у їх залученні, напрямів та ефективності використання;

- створення сприятливих умов для діяльності інвесторів на території України.

До функцій з використання інвестицій можна віднести:

- організацію експертизи та конкурсного відбору інвестиційних проектів і програм, пошук їх виконавців;

- організацію збору, вивчення й узагальнення пропозицій суб'єктів інвестиційної діяльності щодо надання та отримання інвестицій, ведення обліку заявок інвесторів і реципієнтів на участь в інвестиційних проектах і програмах;

- здійснення реєстрації інвестиційних проектів і програм.

Спеціальними функціями державного управління інвестиційною діяльністю, які втілюють в собі таку загальну функцію управління, як інформаційна, є:

- інформування відповідних державних органів про можливість надання інвесторам пільг, що можуть бути передбачені законодавством і міжнародними договорами України;

- надання консультацій і забезпечення обміну інформацією між українськими та іноземними учасниками інвестицій­них процесів, сприяння формуванню інфраструктури для забезпечення інвестиційної сфери міжнародного співробітництва в Україні;

- створення системи інформаційного супроводу проектів і програм міжнародного інвестиційного співробітництва, використання накопиченої інформації для економічної оцінки інвестиційних проектів і програм, надання довідок, ведення звітності.

У юридичній літературі також виділяються допоміжні (обслуговуючі) функції державного управління інвестиційною ді­яльністю, до яких належать: оформлення та розмноження необ­хідних документів, здійснення діловодства, забезпечення господарськими засобами.

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.