Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИIV. ПРИЄДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

4.1. Для приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовнику таких послуг надаються технічні умови. Форма технічних умов наведена в додатку 1 до цих Правил.

Для одержання технічних умов замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення подає до виробника таких послуг:

заяву;

опитувальний лист за формою згідно з додатком 2;

ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території.

Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць приєднання до них об'єкта будівництва.

Виробник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення видає замовнику технічні умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу: місця приєднання, місця розташування водомірного вузла, умов для влаштування проміжного резервуара і насосів - підвищувачів тиску.

(пункт 4.1 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

4.2. Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання до централізованих систем водопостачання та водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат та вартості одного людино-дня.

(пункт 4.2 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

4.3. Забороняється будь-яке самовільне приєднання об'єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водопостачання та водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).(пункт 4.3 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

4.4. Виконання технічних умов є обов'язковим при розробленні проектів на об'єкти будівництва.

(пункт 4.4 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

4.5. З'єднування системи водопостачання об'єкта, який підключений до системи централізованого питного водопостачання, з водопроводами, які підключені до власних джерел водопостачання, можливо за погодженням із виробником.

Засувки, встановлені на лініях, що з'єднують зазначені водопроводи, не можуть розглядатися як роз'єднувачі, у зв'язку з чим між ними має бути наявний видимий розрив.

З'єднання таких водопроводів може здійснюватись у разі недостатньої потужності централізованого водопроводу з місцевих джерел за узгодженням з виробником і територіальними органами держсанепідемслужби та при встановленні засувок, опломбованих у закритому положенні виробником.

4.6. Технічний нагляд за будівництвом та приймання споруд в експлуатацію здійснюються згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 13 квітня 2011 року N 461.

(пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.10.2012 р. N 541)

4.7. Приєднання мереж водопостачання та водовідведення субспоживачів до мереж споживачів здійснюється згідно з порядком, наведеним у пунктах 4.1 - 4.6 цих Правил.

4.8. Виробник узгоджує приєднання водопровідних вводів субспоживачів до водопровідних мереж споживачів за умови наявності згоди споживачів.

4.9. Каналізаційні випуски стічних вод до міської мережі водовідведення повинні бути обладнані запломбованими запірними пристроями. У разі їх відсутності споживач в узгоджені з виробником строки зобов'язаний виконати роботи з обладнання випусків пристроями, що дозволяють припинити приймання стічних вод у міську мережу водовідведення та здійснювати відбір проб.

4.10. Середньорічний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій (далі - поверхневі стічні води), ОР, і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника, як при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення, визначається за формулою

ОР = ОД + ОС + ОПМ, (1)

де ОР - середньорічний об'єм поверхневих стічних вод, м3/рік;

ОД - середньорічний об'єм дощових вод, м3/рік;

ОС - середньорічний об'єм снігових вод, м3/рік;

ОПМ - середньорічний об'єм поливально-мийних вод, м3/рік.

(пункт 4.10 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 27.03.2012 р. N 131)

4.11. Середньорічний об'єм дощових вод, ОД, визначають за формулою

ОД = 10hДкДFД, (2)

де hД - кількість опадів за теплий період року, мм, визначається за метеорологічними даними;

кД - загальний коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість дощових вод (шар або об'єм), що надходить у мережі водовідведення за певний період часу (доба, місяць, сезон, рік), від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;

FД - загальна площа стоку дощових вод, га.

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у додатку 3 до цих Правил.

Для визначення середньорічного об'єму дощових вод, ОД, з території населеного пункту, що має різні види поверхонь, загальний коефіцієнт стоку, кД, для загальної площі стоку, FД, розраховується як середньозважена величина з окремих значень коефіцієнта стоку, наведеного у додатку 3, для площ стоку з різним видом поверхні.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.11 згідно з
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 27.03.2012 р. N 131)

4.12. Середньорічний об'єм снігових вод, ОС, визначають за формулою

ОС = 10hСкСFС, (3)

де hС - кількість опадів за холодний період року (загальна річна кількість снігових вод або запас води в сніжному покриві на початок сніготанення), мм, визначається за метеорологічними даними;

кС - загальний коефіцієнт стоку снігових вод (з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6);

FС - загальна площа стоку снігових вод з території підприємства, установи, організації, га.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.12 згідно з
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 27.03.2012 р. N 131)

4.13. Середньорічний об'єм поливально-мийних вод, ОПМ, що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою

ОПМ = 10mpFПМкПМ, (4)

де m - питома витрата води на миття покриттів (як правило, приймається 1,35 л/м2 на одне миття), л/м2;

p - середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.;

FПМ - площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га;

кПМ - коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).

(розділ IV доповнено новим пунктом 4.13 згідно з
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 27.03.2012 р. N 131,
у зв'язку з цим пункт 4.11 вважати пунктом 4.14)

4.14. У випадку розміщення на одній території кількох промислових підприємств, які скидають стоки у міську мережу водовідведення, виробник при видачі технічних умов передбачає встановлення контрольних колодязів на внутрішньомайданчикових мережах для кожного з підприємств.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.