Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКарта учета профессионального заболевания (отравления)

Карта учета профессионального заболевания (отравления)

 

Толтырылған күнi Тiркеу нөмірi
(Дата заполнения) (Регистрационный номер)

 

Деректердiң мазмұны (Содержание сведений) Беттiң № № (страницы) Коды (Код)
Республика  
Облыс, қала (область, город)  
Сала түрі Вид отрасли  
Нысан атауы Наименование объекта  
Жұмыс орны, цех, бөлiмше, учаске, лауазымы (Место работы, цех, отделение, участок, должность)  
Кәсiптік ауру (улану) туралы хабарлама Алынған күн (Дата получения извещения о профессиональном заболевании (отравление) (далее- профзаболевание))  
Науқасты қосқанда, бiр уақытта зардап шеккендер саны Число одновременно пострадавших, влючая данное лицо  
Зардап шегушiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты (Фамилия, имя, отчество пострадавшего)  
Жынысы (Пол): ер (мужской) - 1; әйел (женский) – 2  
Жасы (жыл саны) (Возраст (число лет))  
Кәсiбi (Профессия)  
Осы кәсiптегі еңбек өтiлi, жылдар (Стаж работы в данной профессии, лет)  
Кәсiптiк ауруды тудырған зиянды өндiрiстiк фактормен байланысты еңбек өтiлi (Стаж работы в контакте с вредным производственным фактором, вызвавшим профзаболевание, лет)  
Кәсiптік ауруды (улануды) тудыруға себепкер болған зияды өндiрiстiк факторлар (Вредные факторы)    

 

Медицинские карты пациентов, подлежащие контролю качества и
объема медицинской помощи в рамках ГОБМП

ТМККК шеңберінде медициналық көмектің көлемі және сапасын бақылауғажататын пациенттің медициналық картасы

______________________________________
(наименование государственного органа

Мемлекеттік орган атауы)

на исх. № ____ от _____ 20 ____ года

шығыс № ____ _____ 20 ____ жылы

____________________________________________________________________
(наименование субъекта здравоохранения

(денсаулық сақтау субьектісінің атауы)

направляет для проведения контроля качества/объема (нужное указать)
медицинской помощи в рамках ГОБМП следующие медицинские карты:

ТМККК шеңберінде медициналық көмектің көлемі және сапасын бақылауды (көрсетукерек)жүргізуге келесі медициналық картаны жолдайды

№ п/п ИИН пациента ЖСН пациенттің № медицинской карты медициналық картаның № Дата поступления* Түскен күні Дата выписки* Шыққан күні Диагноз (код МКБ-10)* АХЖ ( МКБ-10 коды)* Диагнозы
         

Руководитель субъекта здравоохранения Денсаулық сақтау субьектісінің жетекшісі
(поставщика): (жеткізуші): _____________________________ /______________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ подпись) (Тегі, аты, жөні (при его наличии ) (бар болған жағдайда)/ подпись қолы)

Место печати (для формы на бумажном носителе) «__» ______ 20 ___ года

Мөр орны (қағазда құжат үлгілері үшін) «__» ______ 20 ___ жылы

Примечание:
* данные заполняются при предоставлении медицинских карт пациентов, которым оказана стационарная или стационарозамещающая медицинская помощь субъектами здравоохранения районного значения и села

Ескертпе:

* аудандық маңызы бар және ауылдарда денсаулық сақтау субьектілеріне стационарлық немесе стационарлық алмастырушы медициналық көмек көрсетілетін пациенттердің медициналық карталарын ұсынуда деректері толтырылады.

  ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды ___________ Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы«2» декабря № 809 бұйрығымен бекітілген № 003/е нысанды медициналық құжаттама
Ұйымның атауы Наименование организации   Медицинская документация Форма 003/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «2» декабря 2009 года № 809 Медицинская документация Медициналық құжаттамасы 003/у құжаты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің № 809 бұйрығы «2» желтоқсан 2009 жылы

 

СТАЦИОНАРЛЫҚ НАУҚАСТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ

№ ______

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО

Түскен күні мен уақыты (Дата и время поступления) _______________________________________________________________________

Шыққан күні мен уақыты (Дата и время выписки)__________________________________________________________________________

Бөлімше (Отделение) ______________________ палата №___________________________________________________________________

Бөлімшеге ауыстырылды (Переведен в отделение) _________________________________________________________________________

Төсек-күндер өткізілді (Проведено койко-дней) ____________________________________________________________________________

Тасымалдану түрі (Виды транспортировки): арбамен (на каталке), орындықта (на кресле), өздігінен жүре алады (может идти) астын сызыңыз (подчеркнуть). АҚТҚ-ға тексеру (Исследование на ВИЧ)

Қан тобы (Группа крови) ________ Резус-тиістілігі (Резус-принадлежность)____________________________________________________

Дәрілердің жағымсыз әсерлері (жақпауы) (Побочное действие лекарств (непереносимость)_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

дәрінің аты

 

 

Реестр оказанных услуг первичной медико-санитарной помощи*

Медициналық-санитарлық көмекті көрсетудің реестрі

 

Период: с «___» _______ 20 ___ года по «___» _______ 20 ___ год

Кезең «___» _______ 20 ___ жыл «___» _______ 20 ___ жыл

№ п/п Полный код услуги Қызметтің толық коды Наименование услуги Қызметтің атауы Стоимость услуги, тенге Қызметтің құны, тенге Количество услуг Қызмет саны Сумма, тенге** Сома тенге **
А
         
Всего:    

Руководитель субъекта здравоохранения (поставщика):

Денсаулық сақтау субьектісінің жетекшісі(жеткізуші):
_____________________________/____________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/подпись)

(для счета-реестра на бумажном носителе)

(Тегі,аты,жөні (бар болған жағдайда)/қолы)
(қағаз түрінде есеп-реестр)
Главный бухгалтер субъекта здравоохранения (поставщика):

Денсаулық сақтау субьектісінің бас бухгалтері (жеткізуші):

____________________________ /____________________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/подпись)
(для счета-реестра на бумажном носителе)

(Тегі,аты,жөні (бар болған жағдайда)/қолы)
(қағаз түрінде есеп-реестр)

Место печати(для счета-реестра на бумажном носителе)

 

Мөр орны (қағаз түрінде есеп-реестр)
«_____» _________ 20 ___ года

Примечание

Ескертпе:
* данные формируются на основании введенных данных в ИС «АПП»;
** сумма не влияет на оплату за отчетный период.

* Деректер «APP» АЖ енгізілген деректерге негізделіп жасалады;

** сомасы есепті кезеңнің төлеміне әсер етпейді.

ҚазақстанРеспубликасы Денсаулықсақтауминистрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы «23» қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген № 027 / е нысанды медициналық құжаттама
Ұйымныңатауы Наименование организации Медицинская документация Форма № 027 / у Утверждена приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от «23» ноября 2010 года №907

Амбулаториялық, стационарлық (астын сызыңыз) науқастың медициналық картасынанКӨШІРМЕ
ВЫПИСКА из медицинской карты амбулаторного, стационарного (подчеркнуть) больного

_______________________________________________________________________

Көшірме жіберілген ұйымның атауы мен мекенжайы(название и адрес организации куда направляется выписка)______________________________________________________________________

1.Науқастыңтегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество больного)_______________________________________________________________

2.Туған күні (Дата рождения)______________________________________________________________

3.Үйінің мекенжайы(Домашний адрес)__________________________________________________________________

4.Жұмыс орны мен кәсібі (Место работы и род занятий)__________________________________________________________________________________________________________заболевания)__________________ стационарға жіберілуі (направления в стационар)_____________________________________________________

б) стационар бойынша: түсуі (по стационару: поступления)____________________________________________шығуы(выбытия)

6. Толық диагнозы (негізгі ауруы, қосалқы асқынулар) (Полный диагноз (основное заболевание, сопутствующее осложнение)___________________________________________________________

7. Қысқаша анамнез, диагностикалық зерттеулер, ауру ағымы, жүргізілген ем, жолданғандағы, шыққандағы жағдайы (Краткий анамнез, диагностические исследования, течение болезни, проведенное лечение, состояние при направлении, при выписке)___________________________________________________________

рекомендации)___________________________________________________________

20___жылгы (года)_____________________________

Емдеуші дәрігер(Лечащий врач) __________________

Отчет о медицинских и фармацевтических кадрах

Медициналық және фармацевтикалық кадрлардың Есебі
20 _____ год жылы

МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КАДРЫ

ОРГАНИЗАЦИЙ

Ұйымның медициналық және фармацевтикалық кадрлары

1000 Специальности работников с высшим медицинским
и фармацевтическим образованием

жоғары медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерінің

мамандықтары

Наименование Атауы № строки Всего Барлығы из них: (из графы 1) оның ішінде(1графадан)
на основной работе в организациях образования, научных организациях и аппаратах органов управления Басқару органы аппараттары және ғылыми ұйымдар, білім беру ұйымдарында негізгі жұмыстары
А Б
I. Врачи Дәрігерлер    
Число врачей на конец отчетного года, физических лиц Жеке тұлғалар, жылдық есептің соңындағы дәрігерлер саны
в том числе женщин оның ішінде әйелдер    
Из общего числа врачей, физических лиц: жеке тұлғалар, дәрігерлердің жалпы саны      
Терапия (включая терапию подростковую, скорую и неотложную медицинскую помощь, диетологию) Терапия (диетология және күттірмейтін және шұғыл, жасөспірімдер терапиясын қосқанда)    
Общая врачебная практика (семейная медицина) жалпы дәрігерлік тәжірибе (отбасылық медицина)    
Кардиология (взрослая, десткая), включая интервенционную кардиология (ересектер, балалар) интервенцияны қоспағанда    
Ревматология (взрослая, детская) Ревматология (ересектер, балалар)    
Аллергология и иммунология (взрослая, детская) Аллергология және иммунология (ересектер, балалар)    
Гастроэнтерология (взрослая, детская) Гастроэнтерология(ересектер, балалар)    
Гематология (взрослая, детская) Гематология (ересектер, балалар)    
Пульмонология (взрослая, детская) Пульмонология(ересектер, балалар)    
Эндокринология (взрослая, детская) Эндокринология (ересектер, балалар)    
Нефрология (взрослая, детская) Нефрология (ересектер, балалар)    
Фтизиатрия (взрослая, детская) Фтизиатрия (ересектер, балалар)    
Профессиональная патология (медицина труда) Кәсіптік патология (еңбек медицинасы)    
Инфекционные болезни (взрослые, детские) (ересектер, балалар) Инфекциялық аурулар    
Дерматовенерология (венерология, дерматология, дерматокосметология) (взрослая, детская) Дерматовенерология (венерология, дерматология, дерматокосметология) (ересектер, балалар)    
Невропатология (взрослая, детская) Невропатология (ересектер, балалар)    
Психиатрия (наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология, судебно-психиатрическая экспертиза, судебно-наркологическая экспертиза) (взрослая) Психиатрия(наркология, психотерапия, сексопатология, медицинская психология, сот-психиатриялық сараптама, сот-наркологиялық сараптама ) (ересектер)    

 

 

СК шешімі/Комментарий

Дата: Күні:………………… Председатель ЭК

СК төрағасы

Дата:Күні:………………… Секретарь ЭК

СК хатшысы

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Еңбек шарты
Дата заключения настоящего трудового договора: «____» _________ 20__г.

Еңбек шартын жасасу күні «____» _________ 20__ж.

Место заключения настоящего трудового договора: ___________________.

Еңбек шартына жасасу уақыты

_______________________________________________________________________

(Указывается фамилия, имя, отчество работника) (жұмысшының аты,жөні, тегі көрсетіледі)

именуем__ далее Работник, с одной стороны,

________________________________,

(Указывается полное наименование работодателя- организации

или фамилия, имя отчество работодателя- индивидуального предпринимателя) (жеке кәсіпкер-жұмыс берушінің аты, жөні, тегі немесе ұйымның-жұмыс берушінің толық атау ы көрсетіледі)

именуем__ в дальнейшем Работодатель, в лице

________________________________________,

Бір жағынан__ ары қарай Жұмыс беруші, тұлға

________________________________________,

 

(Указывается должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего настоящий трудовой договор. В случае, если работодатель – индивидуальный предприниматель сам заключает и подписывает настоящий договор, данная графа не заполняется)

Еңбек шартына қол қоюшының аты,жөні, тегі, лауазымы көрсетіледі. Егер жұмыс беруші жеке кәсіпкер өзі толтырса және қолын қойса берілген графа толтырылмайды.

действующий__ на основании

негізге __әрекетте

__________________________________________________________,

(Указывается документ, в силу которого это лицо наделено соответствующими полномочиями, например, устав, положение, доверенность, свидетельство, и данные этого документа, в том числе номер, дата и место выдачи, кем выдан)

Өкілеттікпен сәйкес тұлғаның күшіне енген құжатында көрсетіледі, мысалы, жарғы,ереже, сенімхат, куәлік, және бұл құжаттың мәліметтері, күні және берілген орны,кім берген)

с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.Бір жағынан төменде көрсетілгендермен еңбек шартына тұрды.

 

Предмет трудового договора. Общие положения

Еңбек шарты тақырыбы. Жалпы ережелер

Работник принимается в

Жұмысшы қабылданады____________________________________________________

(Указывается место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения)

қызметкер жұмысқа алынарда филиалда, өкілдіктерде немесе ұйымның өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінде жұмыс орны көрсетіледі, басқа ауданда орналасқан – ұйымның өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінде жұмыс орны,мекен жайы көрсетіледі .

на работу

жұмысқа ________________________________________________________________________

Указывается трудовая функция, т.е. работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы.

Еңбек қызметі , штаттық кесте бойынша лауазымға сәйкес болуы, кәсібіне, біліктілігін көрсететін мамандығына;жұмысшыға тапсырылған жұмыстың нақты түрі көрсетіледі.

Отчет о медицинских и фармацевтических кадрах
20 _____ год

Медициналық жәнефармацевтикалық кадрлар туралы есебі

Жылы

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Карта учета профессионального заболевания (отравления)

 

Толтырылған күнi Тiркеу нөмірi
(Дата заполнения) (Регистрационный номер)

 

Деректердiң мазмұны (Содержание сведений) Беттiң № № (страницы) Коды (Код)
Республика  
Облыс, қала (область, город)  
Сала түрі Вид отрасли  
Нысан атауы Наименование объекта  
Жұмыс орны, цех, бөлiмше, учаске, лауазымы (Место работы, цех, отделение, участок, должность)  
Кәсiптік ауру (улану) туралы хабарлама Алынған күн (Дата получения извещения о профессиональном заболевании (отравление) (далее- профзаболевание))  
Науқасты қосқанда, бiр уақытта зардап шеккендер саны Число одновременно пострадавших, влючая данное лицо  
Зардап шегушiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты (Фамилия, имя, отчество пострадавшего)  
Жынысы (Пол): ер (мужской) - 1; әйел (женский) – 2  
Жасы (жыл саны) (Возраст (число лет))  
Кәсiбi (Профессия)  
Осы кәсiптегі еңбек өтiлi, жылдар (Стаж работы в данной профессии, лет)  
Кәсiптiк ауруды тудырған зиянды өндiрiстiк фактормен байланысты еңбек өтiлi (Стаж работы в контакте с вредным производственным фактором, вызвавшим профзаболевание, лет)  
Кәсiптік ауруды (улануды) тудыруға себепкер болған зияды өндiрiстiк факторлар (Вредные факторы)    

 

Медицинские карты пациентов, подлежащие контролю качества и
объема медицинской помощи в рамках ГОБМП

ТМККК шеңберінде медициналық көмектің көлемі және сапасын бақылауға

жататын пациенттің медициналық картасы

______________________________________
(наименование государственного органа

Мемлекеттік орган атауы)

на исх. № ____ от _____ 20 ____ года

шығыс № ____ _____ 20 ____ жылы

____________________________________________________________________
(наименование субъекта здравоохранения

(денсаулық сақтау субьектісінің атауы)

направляет для проведения контроля качества/объема (нужное указать)
медицинской помощи в рамках ГОБМП следующие медицинские карты:

ТМККК шеңберінде медициналық көмектің көлемі және сапасын бақылауды (көрсетукерек)жүргізуге келесі медициналық картаны жолдайды

№ п/п ИИН пациента ЖСН пациенттің № медицинской карты медициналық картаның № Дата поступления* Түскен күні Дата выписки* Шыққан күні Диагноз (код МКБ-10)* АХЖ ( МКБ-10 коды)* Диагнозы
         

Руководитель субъекта здравоохранения Денсаулық сақтау субьектісінің жетекшісі
(поставщика): (жеткізуші): _____________________________ /______________
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ подпись) (Тегі, аты, жөні (при его наличии ) (бар болған жағдайда)/ подпись қолы)

Место печати (для формы на бумажном носителе) «__» ______ 20 ___ года

Мөр орны (қағазда құжат үлгілері үшін) «__» ______ 20 ___ жылы

Примечание:
* данные заполняются при предоставлении медицинских карт пациентов, которым оказана стационарная или стационарозамещающая медицинская помощь субъектами здравоохранения районного значения и села

Ескертпе:

* аудандық маңызы бар және ауылдарда денсаулық сақтау субьектілеріне стационарлық немесе стационарлық алмастырушы медициналық көмек көрсетілетін пациенттердің медициналық карталарын ұсынуда деректері толтырылады.

  ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды ___________ Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы«2» декабря № 809 бұйрығымен бекітілген № 003/е нысанды медициналық құжаттама
Ұйымның атауы Наименование организации   Медицинская документация Форма 003/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «2» декабря 2009 года № 809 Медицинская документация Медициналық құжаттамасы 003/у құжаты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің № 809 бұйрығы «2» желтоқсан 2009 жылы

 

СТАЦИОНАРЛЫҚ НАУҚАСТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ КАРТАСЫ

№ ______

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.