Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ З ДИСЦИПЛІНИ

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

 

Кафедра ________________________________________________________

(назва кафедри)

 

КУРС ЛЕКЦІЙ

З навчальної дисципліни

 

______________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

 

Для слухачів (курсантів, студентів) __________________________________________

(назва науково-навчального інституту, факультету)

 

 

Київ 200_

 


Додаток 2

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЛЕКЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра ____________________________________________________
(назва кафедри)

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник кафедри

_____________________________
(спеціальне звання)

________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

“___”____________ 200_ року

 

 

ЛЕКЦІЯ

з________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

 

ТЕМА ___________________________________________________________________

(номер і назва теми)

 

Навчальний час _____ годин(и)

 

Для слухачів (курсантів, студентів) __________________________________

(назва Навчально-наукового інституту, факультету)

 

Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри “___” _____________ 200_ року, протокол № ____.

 

 

Київ 200_


Додаток 3

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ЛЕКЦІЇ

Вид лекції: ____________________________________________________

(вказується у відповідності до наведеної в методичних рекомендаціях класифікації)

Дидактичні цілі:

1. Навчальні:___________________________________________________________

2. Розвиваючі:_________________________________________________________

3. Виховні: ___________________________________________________________

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни ________________________________________(дати перелік дисциплін, що передували вивченню курсу, і створили навчальні засади для даної теми )

 

Забезпечувані дисципліни _______________________________________

(перелічити дисципліни, які будуть вивчатися в майбутньому, і для яких матеріали даної лекції стануть базовими)

 

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність ___________________________________________________

(перелік наочних засобів, що планується застосувати)

 

Технічні засоби навчання ______________________________________

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

1. ____________________________________________________________________2.__________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________

Рекомендована література:

(повна назва джерел із зазначенням сторінок)

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ

Надається відповідно до плану із зазначенням пунктів та їх формулюванням.

 

Укладач:

посада ,

науковий ступінь, вчене звання,

почесне звання,

спеціальне звання підпис Ініціали, прізвище

 

 


Додаток 4

АЛГОРИТМ ДІЙ ВИКЛАДАЧА НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ЛЕКЦІЇ

1. Чи наявний у власних доробках викладача текст лекції за даною темою?

 

Так Ні

 

2. Чи потребує він оновлення з 2. Чи наявна у фондових матеріалах кафедри

урахуванням змін і доповнень у аналогічна лекція?

законодавстві, а також у

навчальних програмах? Так Ні

 

Так Ні Ознайомитися, переробити Див. додаток 5

з урахуванням особистості

Внести корективи у 3. Чи розрахована лектора і фактору

ті фрагменти, що лекція на дану адресата

потребують оновлення аудиторію?

 

Так Ні

 

Чи виявлені Внести корективи

недоліки на етапі з урахуванням фактору

самоаналізу після адресата

апробації?

Так Ні

Переробити ті Поновити матеріал

фрагменти, які у пам’яті

потребують

удосконалення

 

Підготуватися до

лекції, враховуючи

внесені зміни

 


Додаток 5

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ ВИКЛАДАЧА НА ЕТАПІ РОЗРОБКИ ТЕКСТУ ЛЕКЦІЇ І ПІДГОТОВКИ ДО ВИСТУПУ

Ø Звернення до тематичного плану і програми навчальної дисципліни. Аналіз питань і проблем, що виносяться на семінарські і практичні заняття.

Ø Визначення дидактичних цілей (навчальних, розвиваючих, виховних).

Ø Складання первинного плану лекції.

Ø Ознайомлення з фондовими матеріалами кафедри університету, споріднених навчальних закладів по даній тематиці.

Ø Робота з науковими, навчальними, інформаційними і довідковими матеріалами. Збір інформації.

Ø Відбір і систематизація матеріалу, підготовка моделі тексту лекції.

Ø Вибір остаточного варіанта плану. Робота над формою викладу.

Ø Підготовка наочних матеріалів. Вибір технічних засобів навчання.

Ø Оформлення тексту лекції, його обговорення й затвердження.

Ø Підготовка до лекції як до акту публічного виступу.

Додаток 6

НАПРЯМКИ САМОАНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕКТОРА

 
 

 


Якість Ефективність Управління Іміджеві Загальні

підготовчого педагогічної пізнавальною характеристики результати

етапу комунікації діяльністю лектора

під час лекції слухачів

(курсантів,

студентів)

 


 

ЗМІСТ

 

1. Лекції: поняття, функції, принципи
2. Види лекцій
3. Методика підготовки лекції
4. Методика проведення лекції
5. Методика самоаналізу лекції
6. Література
7. Додатки

 


[1] Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. - М., 2001. - С.102.

[2] Бадмаев В.Ц. Вказана робота. - С.102.

[3] Там же.

[4] Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. - М., 1998. - С.95.

[5] Зарецкая Е.Н. Деловое общение: Учебник: В 2 т. - Т.1. - М., 2002. - С.330.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.