Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИБаза практики – освітні заклади І–ІІІст. м. Глухова.

Педагогічна практика ІІІ семестру організовується в початкових класах та групах продовженого дня на базі різних типів загальноосвітніх шкіл протягом 10 тижнів (визначається один вільний від занять день на тиждень для відвідування навчального закладу). У період проходження цієї практики студенти виступають у ролі помічника вчителя, вихователя групи продовженого дня (ГПД) і не здійснюють самостійну підготовку та проводення навчально-виховних заходів.

Метою цієї практики є цілеспрямоване поповнення та систематизація теоретичних та практичних професійних знань студента у процесі вивчення особливостей педагогічної діяльності вчителя початкової школи.

Завдання практики:

- спеціалізоване ознайомлення студента з навчально-виховним закладом (Додаток 2);

- актуалізація та відпрацювання умінь студентів планувати і проводити навчально-виховну роботу в учнівському колективі на основі взаємодії з конкретними учнями класу;

- осмислене накопичення інформації про особливості планування та реалізації освітньої діяльності вчителя початкових класів;

- визначення основних ефективних форм навчально-виховної роботи вчителя з учнями різного типу шкіл;

- формування діагностичних, прогностичних, організаційних та корекційних умінь студента-практиканта на основі вивчення аналогічних у навчально-виховній діяльності вчителя (визначати конкретні виховні завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей; організовувати дитячий колектив на виконання поставлених завдань; визначати послідовність роботи, залучати або формувати актив, допомагати обирати ефективні методи і прийоми педагогічної взаємодії, організовувати контроль, корекцію та підведення підсумків навчально-виховної роботи);- подальше відпрацювання студентами методів та прийомів вивчення вікових та індивідуальних особливостей школяра;

- відпрацювання процесу індивідуального цілеспрямованого спостереження та аналізу різних форм реалізації вчителем навчально-виховного процесу в початковій школі.

Зміст педпрактики:

1. Настановча конференція, у ході якої студенти ознайомлюються з програмою практики та особливостями її проходження у конкретному навчальному закладі.

2. Ознайомлення з основною шкільною документацією навчального закладу, на базі якого проводиться практика (навчальним планом школи, річним планом роботи конкретного вчителя, різними видами керівної та звітної шкільної документації, з особливостями оформлення особових справ учнів та умов їх зберігання).

3. Організована зустріч студентів з керівництвом та педагогічним колективом школи.

4. Ознайомлення з навчально-матеріальною базою школи та її документацією; основними напрямами навчально-виховної роботи в школі, класі, ГПД; специфікою комплектації контингенту учнів.

5. Вивчення системи виховної роботи вчителя початкових класів та вихователя ГПД (ознайомлення з планом виховної роботи на півріччя і щоденним плануванням роботи вихователя та ін.).

6. Здійснення детального опису окремих циклів навчальної та позанавчальної роботи вчителя з учнями початкової школи (Додаток 6, Додаток 7).

7. Ознайомлення з особливостями роботи дитячих громадських організацій у конкретному дитячому осередку.

8. Вивчення особливостей (шляхів) організації взаємодії вчителя початкової школи з батьками учнів (батьківським колективом школи та класу) щодо своєчасного запобігання неуспішності, відставання в навчанні учнів.

9. Проведення психолого-педагогічних мікродосліджень щодо вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів.

10. Здійснення педагогічно керованої допомоги вчителям початкових класів у проведенні освітньої роботи зі школярами.

11. Оволодіння студентами методами та прийомами самостійної розробки і проведення окремих видів виховної роботи з учнями початкової школи (бесід, класних годин, конкурсів, вікторин, пізнавальних ігор, спортивно-оздоровчих заходів, оформлення класних куточків тощо).

12. Педагогічно керована участь практиканта в підготовці та проведенні виховного заходу з наступним професійним аналізом ходу та результатів його проведення.

13. Спостереження та письмовий аналіз виховних заходів, проведених педагогами школи та іншими студентами-практикантами старших курсів.

14. Своєчасне оформлення різних видів документації практики (складання індивідуального плану, ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень, підготовка аналізів освітніх заходів та звіту).


Звітна документація:

1. Індивідуальний план роботи (Додаток 3).

2. Щоденник психолого-педагогічних спостережень (Додаток 4).

3. Аналіз виховного заходу, проведеного учителем (Додаток 7).

4. «Педагогічна скарбничка».

5. Звіт про педагогічну практику, складений на основі щоденника (додаток 5).

Норми оінювання роботи студентів під час практики

Оцінкою «відмінно» (А/90–100 балів) оцінюється практика студента, який вчасно і якісно виконав запланований обсяг робіт, виявив уміння спиратися на психолого-педагогічну теорію, правильно визначати й ефективно розв’язувати навчально-виховні завдання, передбачати способи і результати їх виконання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, виявив самостійність, творчий підхід, педагогічний такт.

Оцінка «добре» (В/82–90; С/75–81) ставиться студенту, який повністю виконав окреслену на період практики програму роботи, виявив уміння визначати навчально-виховні завдання і способи їх виконання, виявив ініціативу в роботі, проте у процесі проведення окремих видів навчальної або виховної роботи припускався незначних помилок.

Оцінка «задовільно» (Д/67–74; Е/60–66)ставиться студенту, який у цілому виконав програму навчально-виховної роботи, проте не виявив глибокого знання психолого-педагогічної теорії й уміння застосовувати її, припускався помилок у плануванні й проведенні окремих позакласних заходів, недостатньо враховував вікові й індивідуальні особливості учнів.

Оцінкою «незадовільно» (FX/35–59; F/1–34)оцінюється практика студента, який не виконав програми навчально-виховної роботи; не виявив знання психолого-педагогічної теорії, вміння застосовувати її для реалізації навчально-виховних завдань, не зміг установити необхідні взаємини з учнями, не спромігся організувати педагогічно виправдану діяльність.

Підсумкова оцінка за педагогічну практику має враховувати ступінь ефективності проведеної студентом навчально-виховної роботи, участь у роботі школи, суспільну активність студента, його ставлення до професії педагога, до учнів, якість звітної документації.

Якість звітної документації, а також термін її подачі студентом викладачеві-методисту може стати підставою для зниження оцінки, а в окремих випадках – до висновку про невиконання програми педагогічної практики.

 

Алгоритм визначення підсумкової оцінки:

Підсумкова оцінка з навчально-залікової педагогічної практики визначається на підставі середньозваженого бала, де до уваги береться ваговий коефіцієнт та показник середньоарифметичної оцінки всіх основних видів робіт, які виконує студент на практиці, а саме:

ВК психологічних спостережень – 0,2;

ВК щоденника психолого-педагогічних спостережень – 0,2;

ВК аналізу виховного заходу, проведеного вчителем – 0,1;

ВК педагогічної скарбнички – 0,1;

ВК виховного заходу, проведеного студентом – 0,2;

ВК звіту студента-практиканта – 0,1;

ВК захисту педпрактики – 0,1.

 

Зміст та організація

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.