Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИП. Вивчення та аналіз досвіду роботи ВНЗ з удосконалення виховного процесу.

1. Ознайомитись із Концепцією організаційно-виховної роботи серед студентів Глухівського НПУ імені Олександра Довженка.

2. Проаналізувати перспективний та річний план роботи деканату з позиції реалізації Закону України "Про освіту", "Про державну мовну політику", визначити відповідність професійній спрямованості запланованих заходів.

3. Проаналізувати систему виховної роботи в університеті:

- структуру виховного відділу, функції співробітників;

- методичне забезпечення виховного процесу;

- роль деканату в організації виховної роботи серед студентів;

- функції кафедр у виховній роботі (проаналізувати відповідний розділ плану роботи кафедри педагогіки і методики початкової освіти);

- роль куратора академгрупи, його систему роботи;

- організацію роботи в гуртожитку.

Ш. Науково-дослідна робота.

1. Ознайомитися із системою науково-дослідної роботи у Глухівському НПУ імені Олександра Довженка, визначити:

- наукову проблематику кафедри теорії і методики початкової освіти, педагогіки іпсихології початкової освіти окремих викладачів та студентів (на основі аналізу відповідного розділу плану роботи кафедри педагогіки і методики початкової освіти та індивідуального плану викладача);

- характер спрямованості діяльності проблемних груп, творчих наукових гуртків, що працюють при кафедрі теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початової освіти результати роботи.

Взяти участь у наукоому семінарі проведеному на кафедрі.

IV. Методична робота.

1. Ознайомитись зі змістом методичної роботи кафедри теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти (відповідний розділ плану роботи кафедри та індивідуального плану викладача).2. Проаналізувати науково-методичне забезпечення дисциплін (за фахом магістранта).

3. Підготувати виступ на науково-методичний семінар кафедри педагогіки і методики початкової освіти.

V. Ознайомлення зі специфікою організації навчальної, виховної, науково-методичної роботи в освітніх закладах новітнього типу (ліцеї, гімназії, колегіуми).

Під час проходження педпрактики магістранти мають виконати такі завдання:

1. Ознайомитись зі структурою закладу, напрямами діяльності і плануванням роботи основних підрозділів.

2. Проаналізувати:

- план навчально-виховної роботи закладу;

- державний і шкільний компонент навчального плану закладу;

- навчальні та авторські програми закладу;

- нові підручники, посібники, засоби навчання в закладі;

- застосування інноваційних методик навчання і виховання;

- роботу з обдарованими учнями;

- спільні заходи науково-методичного характеру (з ВНЗ І-ІІ, ІІІ-ІУ рівнів акредитації, лабораторіями НДІ).

3. Провести 2 уроки у початкових класах (дисципліну обрати самостійно відповідно до теми магістерського дослідження) з урахуванням технологічного підходу.

Результати педагогічної практики магістранти подають у формі звітної документації у папці з файлами на кафедру теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти.

Форми звітності студента про практику

1.Індивідуальний план роботи магістранта на період педпрактики складається до кінця першого тижня і затверджується методистом.

2. Щоденник психолого-педагогічних спостережень.

3. Аналіз відвіданих лекційних, семінарських чи лабораторних занять.

4. Доповідь (до 3 сторінок машинописного тексту) на методичний семінар кафедри.

5. Доповідь (до 3 сторінок машинописного тексту) на науково-практичну конференцію викладачів з теми магістерського дослідження.

6. Характеристика з оцінкою роботи магістранта під час практики за підписом керівника, методиста і декана факультету, завірена печаткою.

7. Звіт-аналіз магістранта про виконану роботу (розширений) за розділами індивідуального плану.

Норми оцінювання роботи студентів під час практики

"Відмінно" (А – 90 – 100 балів) ставиться студенту, який повністю виконав на високому рівні необхідний обсяг завдань організаційного, методичного, наукового та виховного напряму, виявив під час практики самостійність, творчий підхід, педагогічний такт; виховні заходи провів на високому науковому та організаційному рівні на актуальну тематику з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей студентів академічної групи; отримав високу оцінку куратора групи, у якій працював; якісно оформив звітну документацію та вчасно її здав.

"Добре" (ВС – 75 – 89 балів) ставиться студенту, який повністю виконав необхідний обсяг завдань із названих напрямів, виховні заходи провів на відповідному науковому й організаційному рівні, однак допускав незначні помилки у їх проведенні; виявляв ініціативу в роботі, але у процесі виховної роботи допускав незначні помилки; отримав позитивну оцінку куратора групи.

"Задовільно" (DE – 60 – 74 балів) ставиться студенту, який виконав необхідний обсяг завдань практики, але допускав помилки у плануванні та проведенні окремих заходів; не враховував достатньою мірою вікових та індивідуальних особливостей студентів академічної групи, у якій працював; неякісно оформив документацію та несвоєчасно її здав.

"Незадовільно" (FХ – 34 – 59 балів) ставиться студенту, який не виконав необхідний обсяг завдань практики, несвоєчасно здав не всю звітну документацію, а ту, що здав, оформив неякісно; невідповідально ставиться до своєї педагогічної діяльності. Документація повертається студенту на переопрацювання.

"Незадовільно" (F – 0 – 33 бали) ставиться студенту, який не виконав необхідного обсяг завдань практики з причин її невідвідування та незадовільної характеристики бази практики. У цьому випадку студент-магістрант повторно направляється на проходження педагогічної практики у терміни, визначені деканатом відповідної спеціальності.

Шкала оцінювання та розподіл балів за навчально-виховну практику

Зміст навчально-виховної практики Самостійна робота ІНДР з теми магістерської роботи Сума
Планування та організація роботи у ВНЗ Науково-дослідна робота Науково-методична Виховна робота

 

Алгоритм визначення підсумкової оцінки:

Підсумкова оцінка з педагогічної практики визначається на підставі середньозваженого бала, де до уваги береться ваговий коефіцієнт та показник середньоарифметичної оцінки всіх основних видів робіт, які виконує студент на практиці, а саме:

ВК аналізу виховної роботи ВНЗ – 01;

ВК аналізу науково-дослідної роботи ВНЗ– 0,1;

ВК аналізу методичної роботи ВНЗ -0,1;

ВК відвідування й аналізу лекцій – 0,1;

Вк аналізу нормативно-правової бази ВНЗ – 0,1;

ВК відвідування й аналізу практичних занять – 0,1;

ВК аналізу плану роботи новітнього навчального закладу - 0,1;

ВК оформлення документації – 0,1;

ВК проведення уроків у закладах новітнього типу – 0,2.

 

Зміст та організація науково-дослідної педагогічної практики для студентів ОКР «магістр» (VІ курс, 12 семестр)

Спеціальність: 8.01010201 Початкова освіта

Кількість кредитів: 6.

Відповідальні кафедри:

- теорії і методики початкової освіти;

- педагогіки і психології початкової освіти;

- практичної психології .

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.