Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДжерела виникнення фразеологізмів

Джерелом виникнення фразеологізмів в українській мові є:

  1. вислови з античної культури: крокодилові сльози (фальшиве співчуття); альфа й омега (початок і кінець); нести свій хрест (терпіти труднощі, незгоди); сади Семіраміди (прекрасні місця); обітована земля (багатий край); золотий вік (щаслива пора, епоха розквіту);
  2. переклади крилатих виразів видатних людей: Краще жити стоячи, ніж жити на колінах (Д. Ібаррурі); Чиста краса, чисте мистецтво (І. Кант); Бути чи не бути (В. Шекспір); Усі жанри прекрасні, крім нудного (В. Вольтер);
  3. крилаті вирази українських письменників: Караюсь, мучуся, але не каюсь (Т. Шевченко); Хіба ревуть воли, як ясла повні? (П. Мирний); Нехай не забувають люди, що дурень всюди дурнем буде (Л. Глібов); Не називаю її раєм (Т. Шевченко);
  4. професійно-технічні вислови: грати першу скрипку, сходити зі сцени, з іншої опери (з мовлення артистів); де тонко, таи і рветься (з мовлення ткачів); куди голка, туди й нитка (з мовлення мисливців); точно, як в аптеці (фармакологія); те, що лікар прописав, поставити діагноз, як мертвому припарки, заговорювати зуби (медицина); випасти в осад (хімія).
  5. біблійні й євангельські вислови: Берегти, як зіницю ока; Повертатися на круги своя; Прощайте ворогам вашим; Співати Лазаря; Книга за сімома печатями; Кожний камінь кричить; Манна небесна;
  6. переклади іншомовних ідіом: бути не в своїй тарілці (з фр.); дивитися крізь пальці (з нім.).
  7. прислів’я та приказкимають свої характерні риси: вони виражають мислення народу, формують його життєвий, соціально-історичний досвід. Характерні ознаки прислів’їв та приказок ─ їх ідейний зміст і висока художність, стислість вислову. метафоричність.

Прислів’я та приказки найчастіше використовуються в розмовній мові, у творах художньої літератури, в публіцистиці. За своїм змістом вони охоплюють майже всі сторони життя:про користь праці та знання: Без діла слабіє сила; Хочеш їсти калачі ─ не сиди на печі; Учись змолоду ─ пригодиться на старість; Вік живи ─ вік учись;

про дружбу: Здобрим дружись, а лихих стережись; Без вірного друга велика туга; В лиху годину узнаєш вірну людину; З ким поведешся, від того й наберешся; Скажи мені, хто твій товариш, ─ тоді я скажу, хто ти;

про відвагу, уміння: Де відвага, там і щастя; Не лише силою треба боротись, а й умінням;

Злитість компонентів, що входять до складу того чи іншого фразеологізму, неоднакова. Згідно з цим, усі фразеологічні звороти поділяються на декілька типів.

Фразеологічні зрощення(ідіоми).їхнє значення зовсім не вмотивоване значенням окремих слів: точити ляси (говорити пусте), викинути коника (зробити щось несподіване), піймати облизня (зазнати невдачі), підбивати клинці (залицятися), мурашки бігають за спиною (страшно);

Фразеологічні єдності(фразеоми) - їхнє значення вмотивоване переносним значенням окремих слів: прикусити язика (замовкнути), пропускати повз вуха (не звертати уваги), до останньої крихти (повністю), хоч до рани прикладай (лагідний), у кишені вітер гуляє (безгрошів'я)? замилювати очі (обдурювати); заливатися слізьми (безутішно плакати); язик заплітається (важко говорити).

Фразеологічні сполучення характеризуються деякою самостійністю складників. Центральне слово в них є стійким і не може бути замінене іншим, а залежні слова можуть мати взаємну заміну: приступити до роботи (розпочати); порушити питання (справу); узяти живцем (взяти в полон).

Фразеологічні багатства української мови відбивають глибоку мудрість народу, його культуру, історію. Фразеологізми охоплюють різні сфери життя, є активним засобом людського мислення. У діловому спілкуванні фразеологізми, цитати на підтвердження якоїсь думки, прислів’я та приказки вживаються здебільшого в усному мовленні (бесіди, лекції, публічні промови). В окремих випадках вони використовуються як розгорнені синоніми до відповідних слів, щоб наголосити на тому чи іншому факті, підкреслити щось, а найчастіше ─ як засіб влучного і образного вираження певного значення, надання мові емоційного забарвлення. Але надмірне цитування, зловживання штампованими канцелярськими зворотами типу загострити питання, на сьогоднішній день та ін. іноді недоречне й небажане.

Близькі до фразеологізмів прислів'я, приказкитакрилаті вислови. Прислів'я й приказки втілюють у собі досвід усього народу: Згода дім будує, а незгода руйнує. Де рідний край, там і під ялиною рай, Там ліниво працюється, де пожитку не чується.

Крилаті вислови - це широко вживані влучні вислови видатних людей: І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т.Шевченко). Де згода в сімействі, там мир і тишина. (І.Котляревський).Всякому городу нрав і права (І.Сковорода). Від великого до смішного один крок (Ж.-Ф.Мармонтель).

У письмовому діловому мовленні, зокрема в офіційних документах, вживання фразеологізмів не допускається

Матеріали методичного забезпечення заняття.

6.1. Завдання для самоперевірки знань-вмінь:

Продовжіть речення:

1. Фразеологія ─ це...

2. Джерела походження української фразеології....

3. Фразеологічні зрощення ─ це...

4. Фразеологічні сполучення ─ це...

5. Фразеологічні єдності ─ це...

6. Найчастіше фразеологізми використовуються ...

7. Джерелом української фразеології є ...

8. Стійкі вислови ─ це ...

9. Прислів’я й приказки мають такі характерні риси: ...

6.2. Інформація, необхідна для формування знань-вмінь:

Основна

1. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

2. Голод Р.Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Р.Б. Голод, О.М. Мельничук, Л.І. Сілевич. – Івано-Франківськ : Видавництво ІФНМУ, 2013. – 212 с.

3. Караман С.О. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник для ВНЗ] / С.О. Караман, О.А. Копусь, В.І. Тихоша. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 544 с.

4. Лісовий М.І. Культура професійного мовлення : [навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів] / М.І. Лісовий. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 200 с.

5. Литвин Л.П., Семеренко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням : теорія і практика : навч. посібн. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 424 с.

6. Мялковська Л.М., Тиха Л.Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 184 с.

7. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування : [навчальний посібник] / З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – К. : Каравела, 2010. – 352 с.

8. Півень Н.М. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник. – Маріуполь, ПДТУ, 2014. – 280 с.

9. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування : підручник. – К. : Кондор-Видавництво, 2012. – 350 с.

10. Українська мова. Історія України. Історія української культури [Текст] : практикум для студ., аспірантів, викл. вищ. мед. навч. закл. / О. Ю. Колтунов, О. О. Сікорська, О. О. Уварова [та ін.] ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : ОНМедУ, 2012. - 358 с. - (Бібліотека студента-медика). - Бібліогр. в кінці модулів. - ISBN 978-966-443-050-7.

11.Українська мова (за професійним спрямуванням) : Навч. посіб. / Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2012. – 118 с.

Додаткова

1. Баранська Л.Б., Прокопович Л.С. Практикум з української мови за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич, Швидкодрук, 2014. – 128 с.

2. Козиряцька С.А. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для студентів І курсу 1-2-го медичних факультетів. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2015. – 74 с.

3. Тести з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (навчальний посібник для студентів-нефілологів) / Л.Є. Азарова, О.В. Ковтун. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 209 с.

Словники

1. Бріцин В. М., Тараненко О. О. Українсько-російський і російсько-український словник: Сфера ділового і професійного спілкування. – К. : Вища школа, 2011 – 551 с.

2. Вусик О.С. Словник синонімів української мови : [понад 2500 синонімічних гнізд] / О.С. Вусик. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 576 с.

3. Дорошенко Т. С. Сучасний український правопис / Т. С. Дорошенко, І. А. Череп. – Х. : Торсінг плюс, 2011. – 320 с.

4. Загоруйко О.Я. Великий універсальний словник української мови. – Харків : Торсінг плюс, 2010. – 768 с.

5.Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Медицина в термінах і визначеннях. – К.: Книга плюс, 2013.

6. Новий український тлумачний словник: близько 20 000 слів і словосполучень / [уклад. : Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник]; за заг. ред. В. В. Дубічинського. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. — 608 с.

  1. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.

А. Питання для самоконтролю

1. Чи можливий фразеологізм з одного слова?

2. Чому з’являються фразеологізми навіть тоді, коли їх значення можна передати окремим словом?

3. Які словосполучення називаються стійкими?

4. Що таке фразеологія?

5. Які джерела української фразеології?

6. Доведіть, що фразеологізми допомагають вивчати минуле і сучасне нашого народу?

7. Яку стилістичну роль виконують фразеологізми в творах художньої літератури і в повсякденному усному мовленні?

8. За злитістю компонентів (слів), які входять до стійких словосполучень, фразеологізми поділяються на ... .

Б.Тести для самоконтролю

1. У якому рядку словосполучення є фразеологізмами?

а) хотіти їсти, швидко втекти, говорити навмисне, уважно дивитися;

б) дотепний чоловік, покірна людина, балакуча жінка, вродлива дівчина;

в) пропустити повз вуха, писана красуня, кипіти від злості, хапати дрижаки;

г) гнути залізо, піймати рибу, дбайливо доглядати, зазнати поразки.

2. Визначте, у якому рядку фразеологізми становлять синонімічний ряд.

а) зачепити за живе, зривати маску, розплющити очі, перемивати кісточки;

б) очей не відірвати, ні в казці сказати ні пером написати, хоч з лиця воду пий, писана красуня;

в) брати на себе, укривати ганьбою, врізати дуба, допікати до живого;

г) пекти раків, пасти задніх, зуб на зуб не попадає, правити теревені.

3. Який фразеологізм є антонімом до вислову стояти як пень ?

а) стояти на власних ногах;

б) стояти на краю безодні;

в) сидіти склавши руки;

г) бігти стрімголов.

4. Який із фразеологізмів має значення „пам’ятати про що-небудь, не виявляючи цього зовні” ?

а) тримати в пазурах;

б) тримати в серці;

в) тримати в тіні;

г) тримати в полі зору.

5. У якому рядку подано фразеологізм, що відповідає слову соромитися ?

а) тримати носа за вітром;

б) ховатися за чужу спину;

в) ховати очі;

г) із шкури лізти.

 

8. Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного заняття:

Вправа 1.Доберіть українські відповідники до фразеологізмів, з’ясуйте їх значення.

Цыплят по осени считают, между молотом и наковальней, втирать очки, из огня да в полымя, убить время, принять во внимание, очертя голову, через пень колоду, не ровен час, в два счета, за тридевять земель, пятое колесо в телеге, гол как сокол, кормить завтраками.

Вправа 2.Відредагуйте стійкі словосполучення, вживані в офіційно-діловому мовленні, уведіть їх у речення.

Вчинити злочин, дякуючи допомозі, забезпечувати безпеку, згідно постанови, відповідно ухвали уряду, приймати участь, заключати договір, за моєю думкою.

Вправа 3.Доведіть, що медична термінологія є одним із джерел поповнення фразеології, пояснивши значення фразеологізмів:

Давати рецепти, робити вливання, тонка кишка, ніби більмо в оці, сушити мозок, покласти руку на серце, поламати хребта, заморозити кров у жилах, поставити на ноги, гаряча голова, псувати кров, ламати зуби.

Вправа 4.З-поміж поданих фразеологізмів випишіть ті, що походять з мови діловодів, поясніть значення висловів, уведіть їх у речення.

Розписуватись обома руками, розправляти плечі, швидкий на слово, з великої літери, закон неписаний, протирати штани, здати до архіву, іти за течією, чорнильна душа.

Вправа 5.Прочитайте фразеологізми. До кожної фразеологічної одиниці доберіть антонімічну.

Валитися з рук. Кров з молоком. Почервоніти як рак. Входити в колію. Хоч у вухо бгай. Дерти носа. Шкіра та кістки. Побіліти як стіна. Хоч кіл на голові теши. Повісити носа. як по маслу йде. Як з хреста знятий. Горить у руках.

Вправа 6.Вставте пропущене слово:

Дивиться, як ... на нові ворота. Курчат по ... рахують. Намилити ... . Одним махом двох ... вбити. Караюсь, ..., але не каюсь. Впав, як ... на голову. Тримати себе в ... . Працював, не покладаючи ... . Ні риба ні ... . Ні в тин ні в ... . Коротко і ... . Хоч з ... воду пий. Хоч ... та й плач. Дивитися ... пальці. Зробив, як ... наплакав. Як ... у маслі.

Вправа 7.Доберіть фразеологічні синоніми на позначення понять.

Людина невизначеного характеру, невизначених здібностей; дуже віддалена або сумнівна спорідненість; голодний, який нічого не їв.

Вправа 8.Перекладіть текст

Артериальная гипертензия остается одним из распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы и является фактором риска других опасных для жизни осложнений. Результаты многочисленных эпидемиологических исследований показали значительную связь между наличием артериальной гипертензии и частотой развития инсульта, ишемической болезни сердца, хронической почечной и сердечной недостаточности. Поэтому для контроля артериального давления у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, представляется крайне актуальной разработка безопасных и эффективных схем лечения.

Краеугольным камнем предотвращения возникновения или прогрессирования сердечно-сосудистых нарушений, с одной стороны, является систематическое использование гипотензивной терапии без снижения качества жизни больных, рациональный подбор антигипертензивного лечения для эффективного контроля артериального давления и отсутствие развития побочных эффектов, а с другой – выбор препарата, обеспечивающего как краткосрочную, так и долгосрочную приверженность пациента к лечению, хорошую переносимость терапии.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.