Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИГрупи сучасної української медичної термінології.

За значенням медичні терміни поділяють на:

І. Анатомічні– це назви частин тіла та їх складових органів: кістка, м’яз, скелет, хребет, стопа, шлунок.

ІІ. Клінічні – слова чи словосполучення, що вказують на назви захворювання та методи обстеження, діагностику, лікування:

- хірургічні: апендицит, виразка, непрохідність, грижа, гострий холецистит;

- урологічні: ниркова коліка, гострий простатит, гостра затримка сечі;

- терапевтичні: гастрит, запалення легенів, бронхіальна астма.

ІІІ. Фармацевтичні – назви хімічних речовин, лікарських препаратів, їх функції та дія на людський організм: мукалтин, нітрогліцерин, анальгін, мазь.

За будовоюмедичні терміни поділяються на:

- прості, які містять одну основу: пухир, нирка, зуб, око, покрив, шкіра, ін’єкція, хребець;

- складні, які складаються з двох чи більше основ: анатомо-клінічний, жовчнокам’яний, тазостегновий, рауш-наркоз, резус-антитіло, альфа-промені, кровотеча;

- складені, які містять два чи більше слова: адамове яблуко, інфаркт міокарда, хвороба Аддісона.

За вживанням медичні терміни розглядають у таких групах:

а) міжнародні терміни, тобто такі, що не мають відповідників в українській мові: кардіолог, мікрохірургія, шприц, дальтонізм, зонд, бандаж, урологія, артерія;

б) терміни іншомовного походження, на позначення понять яких існують українські слова: симптом – ознака, анамнез – історія хвороби, аналіз – дослідження, фактор – причина, гепатит – жовтяниця, анемія – недокрів’я;

в) терміни, утворені на власне українському мовному ґрунті: хребет, сказ, легені, правець, куприк, виразка.

Отже, сучасна українська медична термінологія пройшла досить довгий і складний шлях розвитку – від термінологізації спільнослов’янських і давньоруських загальновживаних слів, прямого запозичення лексичних одиниць з латинської, грецької та західноєвропейських мов до вироблення власних найновіших словотворчих моделей з використанням як національних, так і інтернаціональних терміноелементів. 

Професійна лексика

Між поняттями «термін» і «професіоналізм» існує істотна різниця.

Науково-технічний прогрес, що охопив усі сторони нашого життя, поповнив мову новими поняттями, які характеризують різні професії. Мова представників різних галузей виробництва дедалі збагачується, цей процес відбувається завдяки формуванню мови представника будь-якої професії, усуненню мовних примітивізмів, збагаченню науково-технічною, суспільно-політичною лексикою і термінологією, появою нових понять.

Професіоналізм – це слово чи словосполучення, властиве мові певної вузької професії.

Медичні професіоналізми – це слова і мовленнєві позначення спеціальних понять у сфері певної медичної професії. Оскільки вони вживаються не лише у сфері медицини, то не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми не мають чіткого наукового визначення і не становлять цілісної системи.

Якщо термін – це переважно абстрактні поняття, то професіоналізми – конкретні, оскільки детально диференціюють ті предмети, дії, якості, що безпосередньо пов’язані зі сферою діяльності медичної професії.

Знати мову професії – означає знати лексику свого фаху, логіку висловлювання, структуру формулювань. Професіоналізми наявні у повсякденному мовленні працівників багатьох підприємств, установ. Якщо для ділових документів споріднених установ професіоналізми можливі й зрозумілі, то для міжвідомчих справ вони небажані.

Медична лексика є однією з найдавніших фахових термінологій. Вона формувалася на власній мовній основі, засвоюючи все те, що на час її творення виробила світова цивілізація. Наукова термінологія не є сталою системою, вона живе, змінюється, пристосовується до потреб сучасності. Історія розвитку даної науки, зміна наукових поглядів, інтеграція та диференціювання наукових дисциплін, культурні зв’язки, вплив лексико-семантичної системи мови – все це відображається на станові як термінологічної системи, так і окремих термінів.

 

Матеріали методичного забезпечення заняття.

Завдання для самоперевірки якості підготовки, тестові завдання.

Закінчіть речення.

1. Лексикографія – це…

2. В етимологічному словнику міститься інформація…

3. Відомості про правильне написання слів можна знайти…

4. Омоніми – це…

5. Слова, що мають схоже значення, називаються…

4. Майже схожі за звучанням слова – це…

5. Епітети – це…

4. Пароніми – це… (приклади).

5. Домінанта синонімічного ряду – це…

Тести

1. В якому рядку переплутано пароніми:

а) особистий підпис – особова справа;

б) бібліографічний показник – покажчик економічного розвитку;

в) хворовита людина – хвороблива любов.

2. Антоніми мають такі риси:

а) протилежне значення;

б) належність до однієї частини мови;

в) стилістична нейтральність.

3. Знайдіть правильний варіант:

а) у випадку необхідності;

б) при зручному випадку;

в) у разі нещасного випадку.

4. Які речення потребують редагування:

а) у дитини сильна блювота;

б) приймайте жарознижуючі ліки;

в) у хворого подавлений настрій.

5. В якому рядку є зайве слово:

а) дисципліна, сирена, трикотаж;

б) цистерна, вимпел, шифр;

в) вентиляція, штатив, дилема.

 

6.2. Інформація, необхідна для формування знань-вмінь:

Основна

1. Гриценко Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

2. Голод Р.Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) : [навчальний посібник] / Р.Б. Голод, О.М. Мельничук, Л.І. Сілевич. – Івано-Франківськ : Видавництво ІФНМУ, 2013. – 212 с.

3. Караман С.О. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник для ВНЗ] / С.О. Караман, О.А. Копусь, В.І. Тихоша. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 544 с.

4. Литвин Л.П., Семеренко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням : теорія і практика : навч. посібн. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 424 с.

7. Мялковська Л.М., Тиха Л.Ю. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – 184 с.

8. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування : [навчальний посібник] / З.О. Мацюк, Н.І. Станкевич. – К. : Каравела, 2010. – 352 с.

9. Півень Н.М. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник. – Маріуполь, ПДТУ, 2014. – 280 с.

10. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник для підготовки до іспитів] / І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 186 с.

Додаткова

1. Баранська Л.Б., Прокопович Л.С. Практикум з української мови за професійним спрямуванням. Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич, Швидкодрук, 2014. – 128 с.

2. Тести з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (навчальний посібник для студентів-нефілологів) / Л.Є. Азарова, О.В. Ковтун. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 209 с.

Словники

1. Бріцин В. М., Тараненко О. О. Українсько-російський і російсько-український словник: Сфера ділового і професійного спілкування. – К. : Вища школа, 2011 – 551 с.

2. Вусик О.С. Словник синонімів української мови : [понад 2500 синонімічних гнізд] / О.С. Вусик. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 576 с.

3. Дорошенко Т. С. Сучасний український правопис / Т. С. Дорошенко, І. А. Череп. – Х. : Торсінг плюс, 2011. – 320 с.

4. Загоруйко О.Я. Великий універсальний словник української мови. – Харків : Торсінг плюс, 2010. – 768 с.

5.Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Медицина в термінах і визначеннях. – К.: Книга плюс, 2013.

6. Новий український тлумачний словник: близько 20 000 слів і словосполучень / [уклад. : Н. Д. Кусайкіна, Ю. С. Цибульник]; за заг. ред. В. В. Дубічинського. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. — 608 с.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.