Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз та синтез отриманих даних

Проблеми існують: так/ні так/ні так/ні

Проблеми якої групи пацієнт вважає найбільш вагомими? (У відповідній графі поставити: 1,2,3) Бажання пацієнта вирішити свої проблеми: так/ні

Сестринський діагноз____________._____________________________________________Узгодження з паці-

єнтом: так/ні

Для вирішення проблем пацієнта слід (підкреслити):

1. Ініціювати самодопомогу та самодогляд

2. Залучити до співпраці: родину/друзів

Аналіз та синтез отриманих даних

Проблеми існують: так/ні так/ні так/ні

Проблеми якої групи пацієнт вважає найбільш вагомими? (У відповідній графі поставити: 1, 2, 3) Бажання пацієнта вирішити свої проблеми: так/ні

Сестринський діагноз_________________________________________________________ Узгодження з паці­єнтом: так/ні

Для вирішення проблем пацієнта слід (підкреслити):

1. Ініціювати самодопомогу та самодогляд

2. Залучити до співпраці: родину/друзів

3. Організувати консультації спеціалістів (указати яких саме):______________________________________

4. Залучити соціальну службу до партнерства

5. Залучити для догляду патронажну службу

Дата обстеження "_

_20_р.

Підпис медичної сестри_


 

Тема II

Мистецтво спілкування

Показник функціонального стану (температура тіла, частота дихальних рухів, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, добовий діурез, водний баланс) реє­струється в температурному листку. Для визначення ризику розвитку пролежнів можна використовувати шкалу Брейдена, а для визначення загального стану паці­єнта — шкалу Нортон.

План сестринського догляду

Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта Відділення___________№ палати___________

Дата Проблема Мета (очікува- Сестрин- Періодич- Кінцева Підсумкова
  пацієнта ний результат) ські ність, дата оцінка
      втручан- кратність, досягнення ефективнос-
      ня, дії частота мети ті
        оцінки    
             

Погоджено з лікарем, який лікує пацієнта: Медична сестра (підпис)Лікар (підпис)

План навчання пацієнта

Відділення____________

№ палати

Прізвище, ім'я та по батькові

Проблема Мета Сестринські втручання
     
Протокол проведення первинної та поточної оцінки навчання пацієнта (оборотна сторона плану навчання)
Дата Час Оцінка Коментарі Підпис
         
           

Алгоритм заповнення "Плану сестринського догляду" та "Плану навчання" на прикладі ситуаційної задачі

У терапевтичне відділення поступила пацієнтка Т.,72 років, з діагнозом: "Артрит правого колінного суглоба" .При оцінюванні стану пацієнтки медична сестра з' ясувала, що жінка не може швидко дійти до туалету (через біль), тому в неї часто бувають не­тримання сечі, падіння (через запаморочення).

Які потреби пацієнтки не задовольняються?

До якого рівня потреб вони належать (за ієрархією Маслоу)?

Скласти план догляду за пацієнткою та лист навчання.


 

План сестринського догляду

Прізвище, ім'я, по батькові: Т. М. Я., 72 роки Відділення: терапевтичне, палата № 5

Проблема Мета Сестринські втручання
1.М.Я. не може швидко 1. М.Я. зможе 1. Медична сестра буде з'являтися
дійти до туалету (біль у ходити до туалету за за викликом М.Я.
суглобі, запаморочення) допомогою медичної  
  сестри або за допо-  
  могою милиці  
2. М.Я. не може корис- 2. М.Я. зможе 2. Навчити М.Я. користуватися
туватися милицею користуватися милицею
  милицею  

План навчання пацієнта

Прізвище, ім'я, по батькові: Т. М. Я., 72роки Відділення: терапевтичне, палата № 5

Проблема Мета Сестринські втручання
М.Я. не може користу­ватися милицею М.Я. зможе користу­ватися милицею М.Я. навчиться користуватися милицею щоденно або тоді, коли потрібно

Протокол проведення первинної та поточної оцінки навчання пацієнта

 

 

 

 

 

 

Дата Час, год Оцінка Коментарі Підпис
31.01.2010 р. 8:00 М.Я. зрозуміла, що потрібно користу­ватися милицею М.Я.викликає до себе медичну сестру, щоб користуватися милицею  
11:00   М.Я. користується милицею за допомогою медичної сестри
14:00 М.Я. зрозуміла, як тримати милицю М.Я. не викликає до себе медичну сестру під час користування милицею, але медична сестра йде поруч
19:00 М.Я. самостійно за допомогою милиці дійшла до туалету Мета досягнута повністю, проблема вирішена

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Способи навчання:

а) формальні;

б) потенціальні;

в) неформальні;

г) індивідуальні; ґ) колективні.

2. Чинники, що сприяють спілкуванню:

а) бажання медичної сестри;

б) настрій медичної сестри;

в) у визначений час;

г) розуміння пацієнта; ґ) сприйняття.

3. Організація навчання медичної сестри з пацієнтом:

а) у зручний час для пацієнта;

б) о 14-й годині;

в) у зручний час для медичної сестри;

г) У зручний час для пацієнта і медичної сестри; г) У зручному місці.

4. Типи навчання:

а) науковий;

б) вербальний;

в) відеозапис;

г) безсловесний; ґ) терапевтичний.

5. Сфери навчання:

а) пізнавальна;

б) емоційна;

в)психомоторна;

г) виховна;

ґ) соціально-психологічна.

6. Чинники, що впливають на здатність навчання пацієнта:

а) навколишнє середовище; '

б) клімат;

в) BiK;

г) ocBiTa;

ґ) стан здоров'я.

7. Безсловесне спілкування — це:

а)вираз обличчя;

б) якість мови;

в) MiMiKa;


 

Мистецтво спілкування в медсестринстві. Навчання в сестринській справі

г) темп мови; ґ) жести.

8. Назвіть кількість етапів сестринського процесу:

а) два; б)чотири;

в) п'ять;

г) три; ґ) шість.

9. Перший етап навчанняце:

а) визначення мети, змісту, планування, навчання;

б) оцінка результатів навчання;

в) оцінка початкового рівня знань і умінь пацієнта;

г) реалізація плану навчання.

10. Другий етап сестринського процесу:

а) планування обсягу сестринських втручань;

б) виявлення проблем пацієнта;

в) збір інформації про пацієнта;

г) визначення мети сестринського догляду; ґ) надання порад пацієнту.

11. До суб'єктивних методів обстеження належить:

а) знайомство з даними медичної карти;

б) опитування пацієнта;

в) вимірювання артеріального тиску;

г) визначення набряків; ґ) бесіда з лікарем.

12. Перший етап сестринського процесу:

а) планування догляду;

б) оцінювання потреб пацієнта;

в) реалізація плану догляду;

г) трактування отриманих даних;

ґ) оцінювання результатів сестринських втручань.

13. До медсестринськоїмедичної документації належать:

а) план навчання пацієнта;

б) лист спостереження за пацієнтом;

в) карта стаціонарного хворого;

г) сестринська історія хвороби; ґ) план догляду за пацієнтом.

14. Мотивація до навчанняце:

а) обґрунтування необхідності і важливості пізнавального процесу або будь-якої дії;

б) створення асоціативного зв'язку між новою інформацією та набутим знанням;

в) обов'язкове практичне відпрацювання отриманих знань.

 


 

15. Закриті питання — це питання, на які:

а) не треба відповідати;

б) у відповідь можна почути однозначне "так", "ні";

в) можна отримати детальну відповідь;

г) відповідати треба в конфіденційних умовах.

16. Другий етап навчання — це:

а) визначення мети, змісту, планування, навчання;

б) оцінювання результатів навчання;

в) оцінювання початкового рівня знань і умінь пацієнта;

г) реалізація плану навчання. і.

Відповіді на контрольні питання

1 — г, ґ; 2 — а, б, г, ґ; 3 — г, ґ; 4 — б, г; 5 — а, б, в, ґ; 6 — а, в, г, ґ; 7 — а, в, ґ; 8 — в; 9 — в; 10 — б; 11 — б; 12 — б; 13 — а, б, г, ґ; 14 — а; 15 — б; 16 — а.


 

Тема lll

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.