Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗміст навчально-педагогічної практики спеціаліста

Підготовчий етап

Оволодіння змістом шкільних курсів означених предметів та методикою їх викладання у середній школі, відповідно до діючих програм і навчальних планів з даного предмету. Участь у роботі настановчої конференції. Ознайомлення з виставкою науково-методичної літератури. Попереднє вивчення нормативної документації, яка регламентує викладання навчальних предметів освітньої галузі «Технології» в основній школі. Виконання індивідуальних завдань, отриманих від методистів.

 

Основний етап

1-й тиждень

У перший день практики методисти ознайомлюють студентів із школою, доводять до їх відома основні завдання практики, організовують зустріч і бесіду із адміністрацією школи, розподіляють студентів за класами, знайомлять з вчителями-предметниками та класними керівниками.

Студенти вивчають розклад уроків свого класу, розклад дзвінків, здійснюють перше знайомство з класом, вивчають особисті справи учнів, плани роботи вчителів-предметників та класного керівника, складають особистий план роботи на період практики, опрацьовують матеріал шкільних підручників, підбирають додаткову літературу до потрібних тем.

Протягом наступних днів першого тижня практики відбувається адаптація студента до умов школи, вивчаються особливості організації навчально-виховного процесу, тематичне та поурочне планування роботи вчителів, системи роботи вчителів-предметників. Студенти відвідують якомога більше уроків у своєму класі з метою спостереження та вивчення колективу, усвідомлення застосовних педагогічних технологій та окремих методик.

Відвідуючи уроки вчителів, студент вивчає форми та засоби навчання, які застосовує вчитель, способи активізації розумової діяльності учнів, інтенсифікації учбового процесу, інновації тощо. Зазначена методистом кількість уроків аналізується в письмовому вигляді. Крім того, на основі спостережень студент визначає найбільш доцільні форми роботи, спілкування з даним класом. Протягом першого тижня здійснюється вивчення матеріальної бази школи та шкільної майстерні, її технічного обладнання, з різними видами шкільної документації, зокрема з «Положенням про шкільні майстерні», інструкціями з охорони праці тощо.Наприкінці тижня студенти складають плани-конспекти перших уроків і за погодженням з методистом та вчителем розпочинають їх проведення.

 

Й - 6-й тижні

Підготовка, проведення і самоаналіз уроків з трудового навчання (креслення) різних типів. З початку другого тижня практики і до її закінчення студенти проводять всі уроки із своїх предметів за розкладом. Виключенням можуть бути лише уроки, проведення яких студентом вчитель вважає недоцільним. Всі уроки, проведені студентом, вважаються заліковими. Участь у обговоренні власних уроків з учителем та груповими керівниками практики від фахових кафедр. Відвідування, обговорення і проведення письмового аналізу уроків інших студентів-практикантів. Виготовлення дидактичних матеріалів і наочних посібників до проведення уроків. Проведення контрольних і самостійних робіт з предмету. Здійснення їх кількісного і якісного аналізу. Індивідуальна робота з учнями у позаурочний час. Підготовка сценаріїв позакласних виховних заходів з предметів і їх проведення. Добірка разом з учнями матеріалів до рубрик стінгазет. Керівництво випуском стінгазет. Проведення педагогічного експерименту, апробація методичних розробок, передбачених завданнями курсового та дипломного досліджень з методики трудового навчання.

Під час практики студенти вважаються рівноправними членами шкільного колективу, в повному обсязі виконують всі функції вчителя, відвідують педагогічні наради, відкриті шкільні заходи. Тривалість робочого дня студента становить 6 годин.

 

Завершальний етап

Проведення підсумкової конференції мікрогрупи в школі.

Представлення звітної документації керівникам практики від фахових кафедр. Складання диференційованого заліку.

Участь у роботі виставки матеріалів педагогічної практики і підсумкової конференції, мета підсумкової конференції – підвести підсумки практики, з'ясувати недоліки в її організації та шляхи їх уникнення в майбутньому. Виступи студентів на конференції повинні бути проблемними.

Мікрогрупи готують на підсумкову конференцію матеріал для звітного виступу за однією або кількома рубриками:

· методична скринька: матеріали до уроку (методичні знахідки: нетрадиційні форми, прийоми, засоби, елементи гри, історія техніки, механізми та пристосування на уроці трудового навчання, використання міжпредметних зв'язків тощо);

· вивчаємо досвід кращих учителів (нові педагогічні технології в трудовому навчанні, кресленні, інформатиці);

· особливості вивчення трудового навчання в школах нового типу;

· позакласна робота.

Крім того, у звітному виступі студенти повинні вказати труднощі і проблеми, з якими зіткнулися під час практики, можливо, ідеї та пропозиції щодо покращення проходження педагогічної практики.

 

Вимоги до підготовки уроків та критерії оцінювання

Основні вимоги до уроку

1. Сформулювати тему уроку.

2. Визначити мету уроку (навчальну, виховну, розвиваючу).

3. Визначити тип уроку, його структуру.

4. Підібрати навчальний матеріал у відповідності з навчальною метою і завданнями окремих етапів уроку.

5. Визначити систему методів і прийомів роботи учнів.

6. Вибрати прийоми керівництва роботою учнів, реалізувати основні етапи засвоєння знань учнями на основі розуміння особливостей сприймання, осмислення, закріплення і застосування знань.

7. Вибрати засоби навчання (підручник, дидактичні чи роздаткові матеріали, ТЗН, обладнання для проведення лабораторної чи практичної роботи тощо).

8. Визначити форму і зміст матеріалів для перевірки засвоєння знань і умінь, що засвоюються на уроці.

9. Продумати співвідношення фронтальної, групової та індивідуальної роботи учнів на різних етапах уроку.

10. Продумати інструктаж до виконання домашнього завдання і форму проведення підсумків уроку.

11. Підготувати план-конспект уроку, який передбачає опис діяльності вчителя й очікуваної діяльності учнів з можливими варіантами.

1.3.2. Критерії оцінювання роботи студентів

При оцінюванні роботи студентів у школі враховуються такі складові їх діяльності:

· знання уміння учнів, організація роботи з класом, уміння підтримувати дисципліну та інше;

· планування роботи, складання індивідуального плану, конспектів уроків та сценаріїв позакласних заходів, оформлення звітної документації;

· знання фактичного матеріалу на уроці, вміння демонструвати трудові дії, застосовувати ТЗН, готувати лабораторні роботи тощо;

· якість проведення уроків;

· аналіз своєї роботи і роботи товаришів;

· виховна робота (на уроці, за планом класного керівника, з батьками);

· дослідницька робота з курсового дослідження, індивідуального творчого завдання;

· творчість у роботі.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.