Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПро організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

НАКАЗ

 

01.09.2009 м. Київ № 601

 

Про затвердження Положення про організацію

службової підготовки особового складу органів

і підрозділів цивільного захисту

 

З метою реалізації вимог Законів України “Про правові засади цивільного захисту” і на виконання наказу МНС від 01.07.2009 № 444 «Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту» щодо підвищення рівня знань, умінь і навичок спеціалістів рятувальних професій органів і підрозділів цивільного захисту за своїм функціональним призначенням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (далі – Положення), що додається.

2. Керівникам урядових органів державного управління, департаментів та структурних підрозділів центрального апарату МНС, ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, центрів і загонів центрального підпорядкування, відомчих навчальних закладів, наукових і навчально-методичних установ організувати вивчення Положення і забезпечити його виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Антонця В.М.

 

 

Міністр В. Шандра

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ МНС України

01.09.2009 № 601

ПОЛОЖЕННЯ

Про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

Загальні положення

1.1. Положення про організацію службової підготовки осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (далі – Положення) визначає порядок планування, організації, обліку процесу службової підготовки, проведення контролю знань, умінь, навичок особового складу.1.2. Службова підготовка осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (далі - Службова підготовка особового складу) полягає у здійснені системи органiзацiйних, дидактичних, технічних, оперативно-тактичних заходів, спрямованих на підвищення рівня знань, умінь, навичок та професійних якостей особового складу за певними посадами з метою забезпечення успішного виконання завдань за призначенням.

1.3. Положення розроблено відповідно до Законів України вiд 24 червня 2004 року № 1859-IV “Про правові засади цивільного захисту”, вiд 20 грудня 2006 року № 506-V “Про вищу освіту”, вiд 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР „Про професійно-технічну освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від
21 липня 2005 року № 629 „Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”, Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 року за
№ 315/5506, наказу МНС від 01.07.2009 № 444 «Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту», інших чинних нормативно-правових актів з питань професійного навчання.

1.4. Службова підготовка особового складу ґрунтується на принципах особистісно-орієнтованих педагогіки і професійної спеціалізації, незалежностi вiд полiтичних, громадських, релiгiйних об’єднань, відповідності вимогам служби, колективізму, злагодженості дій підрозділів під час виконання завдань за призначенням.

1.5. Службова підготовка особового складу здійснюється шляхом теоретичних і практичних занять, індивідуального навчання за місцем служби.

1.6. Основними завданнями службової підготовки особового складу є:

поліпшення знань, необхідних для займаної посади;

удосконалення навичок управління підрозділами щодо виконання завдань за призначенням;

вміле виконання дій під час гасіння пожеж ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у суворій відповідності з вимогами статутів, настанов, правил безпеки праці;

ефективне застосовування техніки, засобів малої механізації у період виконання завдань за призначенням різної складності;

виховання самовладання, витримки і психологічної стійкості особового складу до роботи в складних та екстремальних умовах;

формування особистих високих моральних якостей, почуття спiльної дiяльностi, товариської взаємодопомоги, відповідальності за виконання службового обов’язку спеціалістів рятувальних професій.

1.7. Терміни і зміст службової підготовки визначаються планами і програмами підготовки, що розробляються, рецензуються, узгоджуються і затверджуються в установленому порядку.

1.8. Керівники органів та підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію та проведення службової підготовки з підлеглим особовим складом.

1.9. Організаційне і методичне керівництво службовою підготовкою, надання допомоги і контроль за її станом здійснюється відповідними структурними підрозділами центрального апарату і територіальних органів управління.

Планування, організація проведення заходів із службової підготовки в територіальних органах управління покладається на відповідні штатні підрозділи, а в інших структурних підрозділах - на відповідальних осіб цих підрозділів.

Контроль за проведенням в підрозділах практичних навчань (тренувань) здійснюється оперативно-черговими службами територіальних органів управління.

1.10. Вимоги службової підготовки не поширюються на:

Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і його заступників;

особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту, який перебуває у відрядженні;

аспірантів (ад’юнктів), докторантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, курсантів (слухачів) навчальних закладів МНС.

Планування службової підготовки

2.1. Планування занять зі службової підготовки проводиться відповідно до установлених розподілом годин за видами службової підготовки
(додаток 1).

2.2. Основними документами з планування службової підготовки є:

наказ МНС, керівників органів і підрозділів про порядок організації та проведення службової підготовки на навчальний рік;

календарний план розподілу навчального часу за видами службової підготовки і місяцями навчання (додаток 2);

тематичний план проведення занять зі службової підготовки (додаток 3);

розклад занять, що передбачає теоретичні та практичні заняття індивідуально та в групах на кожний день. У розкладi повинно бути визначено час, мiсце, назва певного виду підготовки, прiзвища керівників проведення занять. Розклад занять установлює загальний режим навчання: початок та кiнець кожного заняття (додаток 4).

2.3. Розклад занять складається на місяць, затверджується керівником підрозділу не пiзнiше як за тиждень до початку навчання.

Розклад занять повинен забезпечувати рiвномiрний розподiл навчального навантаження особового складу протягом робочого дня, тижня, навчального періоду.

2.4. Крім того, на навчальний рік складаються:

у територіальних органах управління – календарний план службової підготовки, який містить порядок організації і проведення тактико-спеціальних навчань керівництвом територіального органу управління та їх оперативною черговою службою, тренувань на смугах з перешкодами, зборів, семінарів тощо;

у підрозділах (для оперативних одиниць підрозділів, які перебувають на чергуванні):

план-графік проведення нічних перевірочних практичних занять;

плани-графіки відпрацювання документів оперативного реагування (плани, картки, ПЛАСО), вивчення об’єктів району щодо оперативно-тактичного обслуговування.

2.5. Основними документами з планування підготовки шляхом індивідуального навчання за місцем служби є:

індивідуальний навчальний план;

графік консультацій, що містить відомості про предмет, дату, час та місце проведення консультацій, прізвища консультантів.

2.6. Основними документами з планування курсів цільового призначення (з вивчення характеристики і принципів роботи нової техніки, обладнання, засобів захисту, зв’язку, що надійшли на озброєння тощо) є цільова навчальна програма і розклад занять.

Навчальна програма курсів цільового призначення розробляється територіальним органом управління МНС відповідно до мети і завдань підвищення рівня знань і навичок особового складу і може передбачати теоретичну та практичну підготовку. Програма курсів цільового призначення затверджується керівником територіального органу управління.

2.7. Навчальна програма визначає перелік тем із зазначенням кількості годин, відведених на їх вивчення, зміст навчального матеріалу.

2.8. Керівники органів та підрозділів при плануванні службової підготовки можуть змінювати теми з урахуванням завдань за призначенням, специфіки найбільш важливих та потенційно небезпечних об’єктів зони обслуговування, аналізу стану службової підготовки.

Дозволяється самостійний перерозподіл до 20 % часу за всіма видами рекомендованої тематики занять, предметами та темами навчання.

Керівники органів та підрозділів не мають права самостійно зменшувати загальну кількість навчальних годин, установлених навчальними планами та програмами, тематичними планами.

2.9. Вивчення наказів, вказівок, настанов, інструкцій та інших документів, що надходять до територіальних органів управління та підрозділів, здійснюється на заняттях із службової підготовки по мірі їх надходження, а також під час самостійної підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту.

2.10. Керівники органів і підрозділів можуть переривати навчальний процес у зв’язку із залученням особового складу до ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Пропущені за цей період заняття проводяться у додатково визначений керівниками час.

Навчально-матеріальна база

5.1. Навчально-матеріальна база підрозділу призначена для забезпечення навчального процесу і визначається статутами (положеннями) підрозділів.

5.2. Основна навчально-матеріальна база, залежно від завдань за призначенням підрозділу, має складатись із:

навчальних кабінетів (класів, лабораторій тощо), обладнаних стендами і наочним приладдям, плакатами, тренажерами тощо;

навчальних споруд, полігонів, смуг з перешкодами, обладнаних необхідними технічними засобами навчання;

 

спортивних майданчиків, стадіонів, приміщень, інвентарю та іншого знаряддя, необхідного для фізичного вдосконалення;

кімнат психологічного розвантаження;

бібліотеки, читального та актового залів, приміщення (пункту) медичного обслуговування.

5.3. Навчально-матеріальна база повинна відповідати вимогам діючих правил безпеки праці.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

розподілу навчального часу за видами підготовки і місяцями навчання для проведення занять на 200_-200_навчальний рік ________________________________________________________________________________________________

(категорія особового складу, найменування органу, підрозділу)

  № з/п   Види підготовки Кількість запланованих годин по місяцях Усього годин
Функціональна підготовка + + + + + + + + + З - - +
Загальнопрофільна підготовка + + + + + + + + + З - - +
2.1 підготовка рятувальників + + + + + + + + + З - - +
2.2 підготовка пожежних + + + + + + + + + З - - +
2.3 підготовки спеціалістів радіаційного, хімічного, біологічного захисту + + + + + + + + + З - - +
2.4 підготовка спеціалістів зв’язку + + + + + + + + + З - - +
2.5 медична підготовка + + + + + + + + + З - - +
2.6 підготовки спеціалістів піротехнічних підрозділів + + + + + + + + + З - - +
2.7 технічна підготовка + + + + + + + + + З - - +
2.8 підготовка водолазів + + + + + + + + + З - - +
2.9 підготовки спеціалістів матеріального забезпечення + + + + + + + + + З - - +
2.10 Інші види підготовки + + + + + + + + + З - - +
Тактична підготовка + + + + + + + + + З - - +
Спеціальна фізична підготовка + + + + + + + + + + З + + +
Загальна фізична підготовка + + + + + + + + + + З + + +
Психологічна підготовка + + + + + + + + + - - - +
Гуманітарна + + + + + + + + + - - - +
Усього  

Умовні позначки:

+ ¾ планується проведення занять (вказується кількість запланованих годин);

- ¾ заняття не плануються;

З ¾ підсумкові заліки.

________________________________ ________________ ____________________________

(посада, звання керівника навчальної групи) (підпис) (прізвище, ініціали

„___“__________200__р.

Додаток 3

до Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник (керівник)

________________________________

(найменування органу, підрозділу)

________________________________

(звання, підпис)

„_____” _____________ 200__ р.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий)

Р О З К Л А Д З А Н Я Т Ь

із службової підготовки____________________________________________________

(категорія осіб, найменування органу, підрозділу)

на _______________________________ 200__- 200__ навчального рік

(місяць, навчальний квартал)

Дата та час проведення занять   Види підготовки, номер та найменування теми   Кількість годин Форма проведення занять Місце проведення занять   Керівник занять  
           

 

 

____________________________

(керівник навчальної групи)

____________________________ _____________ ___________________

(звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

„___”____________ 200__ р.

 

 

Додаток 5

до Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття із _____________ з особовим складом

(вид підготовки)

______________________________

(найменування органу, підрозділу)

 

Тема: ______________________________________________________________

(назва теми)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Навчальна мета: _____________________________________________________

(постановка мети заняття)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Час: _______________________________________________________________

(в академічних годинах, 1 година – 45 хвилин)

Місце проведення: ___________________________________________________

(вказується місце проведення заняття)

Навчально-матеріальне забезпечення: ___________________________________

(технічні засоби навчання, плакати, посібники

_______________________________________________________________________________________________________________________

тощо, що використовуються під час проведення заняття)

Література: _________________________________________________________

(використана при підготовці до проведення заняття)

 

 

Порядок проведення заняття:

1. Організаційні заходи - ______ хв.

перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття.

2. Контроль знань - _______ хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми - ______ хв.

Питання, які вивчатимуться:

3.1._________________________________________________________________

3.2._________________________________________________________________


Продовження додатка 6

 

Питання та їх короткий зміст   Методичні вказівки
  Необхідні методичні пояснення. Наприклад: дати під запис; за плакатом; навести приклади тощо

 

4. Закріплення вивченого матеріалу - _______ хв.

 

Питання для закріплення:

4.1._________________________________________________________________

4.2._________________________________________________________________

 

5. Підведення підсумків - ___ хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.

 

 

План-конспект склав:

________________________

(посада)

________________________ _______________ _____________

(спеціальне звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

„__”______________200__ р.

 

Додаток 7

до Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник (керівник)

________________________________

(найменування органу, підрозділу)

________________________________

(звання, підпис)

„____” ______________ 200__ р.

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

на проведення практичного заняття з ____________ з особовим складом

(вид підготовки)

_________________________________________________

(найменування органу, підрозділу)

 

Тема: ______________________________________________________________

(назва теми)

____________________________________________________________________

 

Відпрацьована (ні) вправа (и): _________________________________________

(перелічуються, якщо практичне

____________________________________________________________________

заняття передбачається з відпрацюванням конкретних вправ)

 

Навчальна мета: _____________________________________________________

(постановка мети заняття)

____________________________________________________________________

 

Час: _______________________________________________________________

(в академічних годинах, 1 година – 45 хвилин)

 

Місце проведення: ___________________________________________________

(вказується місце проведення заняття)

 

Навчально-матеріальне забезпечення: ___________________________________

(перелічуються техніка, устаткування

____________________________________________________________________

і засоби, необхідні для проведення заняття)

 

Література: _________________________________________________________

(перелічується література, використана при підготовці до проведення заняття)

Продовження додатка 7

Порядок проведення заняття:

 

  Питання, що відпрацьовуються     Короткий зміст   Методичні вказівки
  1.   Організаційні заходи   Шикування, прийом рапорту, перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Нагадування правил безпеки праці.     Час: _________ хв.  
  2.   Перевірка знань     Питання повторення: - ______________________________________ - ______________________________________     Час: _________ хв.  
  3.     Розминка   Опис порядку проведення   Час: _________ хв.
  4.   Відпрацювання вправи №__   Короткий опис порядку відпрацювання   Час: _________ хв. Команди. Необхідні методичні пояснення.  
  5.   Підведення підсумків   Дати оцінку рівню підготовленості особового складу. Відзначити приклади правильного виконання вправи. Вказати на характерні помилки. Оголосити оцінки. Відповісти на запитання     Час: _________ хв. Організувати прибирання місця заняття

 

Примітка. При проведенні практичного заняття без відпрацювання вправ (наприклад, з вивчення техніки, обладнання) розминка не проводиться.

 

Методичну розробив:

________________________

(посада)

________________________ _______________ _______________

(спеціальне звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

„___”__________200__ р.

 

_______________________________________________________

 

 

Додаток 8

до Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

 

_________________________________________________________________________________

(найменування органу управління, підрозділу)

 

 

ЖУРНАЛ

обліку занять із службової підготовки

(типовий)

_______________________________________________________________________________

(найменування навчальної групи)

 

На 200_ - 200_ навчальний рік

 

Керівник навчальної групи: ______________________

 

Заведений: _____________

 

Закінчений: ____________


Продовження додатка 8

 

 

ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ

 

Навчальний журнал із службової підготовки ведеться на кожну навчальну групу окремо.

Журнал розрахований на один навчальний рік, записи про проведення занять, відвідування і успішність вносяться особами, які безпосередньо їх проводили, у журнал записуються всі планові та додаткові заняття, для кожного виду підготовки відводиться необхідна кількість сторінок.

Відсутність на заняттях особового складу відмічається: „вп” – відпустка; „вд” – відрядження; „хв” – хворий; „нр” – наряд; „ін” – інші причини.

Загальна та спеціальна фізична підготовка плануються і проводяться протягом всього навчального року.

Відповідальність за ведення журналу покладається на керівника навчальної групи, після закінчення навчального року журнал здається на зберігання (термін – 3 роки).

 

ЗМІСТ

 

  № з/п   Найменування розділів журналу   №№ сторінок
Функціональна підготовка  
Загальнопрофільна підготовка  
2.1 підготовка рятувальників  
2.2 підготовка пожежних  
2.3 підготовки спеціалістів радіаційного, хімічного, біологічного захисту  
2.4 підготовка спеціалістів зв’язку  
2.5 медична підготовка  
2.6 підготовки спеціалістів піротехнічних підрозділів  
2.7 технічна підготовка  
2.8 підготовка водолазів  
2.9 підготовка спеціалістів матеріально-технічного забезпечення  
2.10 Інші види підготовки  
Тактична підготовка  
Спеціальна фізична підготовка  
Загальна фізична підготовка  
Психологічна підготовка  
Гуманітарна  
Практичні перевірочні заняття, тактико-спеціальні навчання  
Розбір дій з ліквідації надзвичайних ситуацій  
Відпрацювання документів оперативного реагування (планів, карток тощо)  
Додаткові заняття  
Облік результатів службової підготовки за навчальний рік  
Записи осіб, які перевіряли службову підготовку  

 

Продовження додатка 8

 

СПИСОК

_________________навчальної групи

№ з/п   Посада     Прізвище, ім’я та по батькові
     
     

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(розвороти журналу)

______________________________________

(найменування дисципліни)

 

№ з/п     Прізвище та ініціали Дата проведення занять, облік відвідування і успішності Дата занять Кількість годин Метод проведення     Найменування тем   Прізвище, ініціали та підпис керівника занять
01.09.200_ тощо
Відмітка про наявність чи відсутність на занятті Оцінка    
                     

 

 

Продовження додатка 8

 

 

(останній розворот журналу)

 

 

Облік підсумків навчання за 200_ - 200_ навчальний рік

 

№ з/п   Прізвище та ініціали Оцінки
              Черговій зміні
Назва предметів
         
               
               

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

(остання сторінка журналу)

 

НАКАЗ

 

01.09.2009 м. Київ № 601

 

Про затвердження Положення про організацію

службової підготовки особового складу органів

і підрозділів цивільного захисту

 

З метою реалізації вимог Законів України “Про правові засади цивільного захисту” і на виконання наказу МНС від 01.07.2009 № 444 «Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту» щодо підвищення рівня знань, умінь і навичок спеціалістів рятувальних професій органів і підрозділів цивільного захисту за своїм функціональним призначенням

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (далі – Положення), що додається.

2. Керівникам урядових органів державного управління, департаментів та структурних підрозділів центрального апарату МНС, ГУ МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, центрів і загонів центрального підпорядкування, відомчих навчальних закладів, наукових і навчально-методичних установ організувати вивчення Положення і забезпечити його виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Антонця В.М.

 

 

Міністр В. Шандра

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ МНС України

01.09.2009 № 601

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

Загальні положення

1.1. Положення про організацію службової підготовки осіб рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (далі – Положення) визначає порядок планування, організації, обліку процесу службової підготовки, проведення контролю знань, умінь, навичок особового складу.

1.2. Службова підготовка осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту (далі - Службова підготовка особового складу) полягає у здійснені системи органiзацiйних, дидактичних, технічних, оперативно-тактичних заходів, спрямованих на підвищення рівня знань, умінь, навичок та професійних якостей особового складу за певними посадами з метою забезпечення успішного виконання завдань за призначенням.

1.3. Положення розроблено відповідно до Законів України вiд 24 червня 2004 року № 1859-IV “Про правові засади цивільного захисту”, вiд 20 грудня 2006 року № 506-V “Про вищу освіту”, вiд 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР „Про професійно-технічну освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від
21 липня 2005 року № 629 „Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”, Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 року за
№ 315/5506, наказу МНС від 01.07.2009 № 444 «Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу цивільного захисту», інших чинних нормативно-правових актів з питань професійного навчання.

1.4. Службова підготовка особового складу ґрунтується на принципах особистісно-орієнтованих педагогіки і професійної спеціалізації, незалежностi вiд полiтичних, громадських, релiгiйних об’єднань, відповідності вимогам служби, колективізму, злагодженості дій підрозділів під час виконання завдань за призначенням.

1.5. Службова підготовка особового складу здійснюється шляхом теоретичних і практичних занять, індивідуального навчання за місцем служби.

1.6. Основними завданнями службової підготовки особового складу є:

поліпшення знань, необхідних для займаної посади;

удосконалення навичок управління підрозділами щодо виконання завдань за призначенням;

вміле виконання дій під час гасіння пожеж ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у суворій відповідності з вимогами статутів, настанов, правил безпеки праці;

ефективне застосовування техніки, засобів малої механізації у період виконання завдань за призначенням різної складності;

виховання самовладання, витримки і психологічної стійкості особового складу до роботи в складних та екстремальних умовах;

формування особистих високих моральних якостей, почуття спiльної дiяльностi, товариської взаємодопомоги, відповідальності за виконання службового обов’язку спеціалістів рятувальних професій.

1.7. Терміни і зміст службової підготовки визначаються планами і програмами підготовки, що розробляються, рецензуються, узгоджуються і затверджуються в установленому порядку.

1.8. Керівники органів та підрозділів несуть персональну відповідальність за організацію та проведення службової підготовки з підлеглим особовим складом.

1.9. Організаційне і методичне керівництво службовою підготовкою, надання допомоги і контроль за її станом здійснюється відповідними структурними підрозділами центрального апарату і територіальних органів управління.

Планування, організація проведення заходів із службової підготовки в територіальних органах управління покладається на відповідні штатні підрозділи, а в інших структурних підрозділах - на відповідальних осіб цих підрозділів.

Контроль за проведенням в підрозділах практичних навчань (тренувань) здійснюється оперативно-черговими службами територіальних органів управління.

1.10. Вимоги службової підготовки не поширюються на:

Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захист населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і його заступників;

особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту, який перебуває у відрядженні;

аспірантів (ад’юнктів), докторантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, курсантів (слухачів) навчальних закладів МНС.

Планування службової підготовки

2.1. Планування занять зі службової підготовки проводиться відповідно до установлених розподілом годин за видами службової підготовки
(додаток 1).

2.2. Основними документами з планування службової підготовки є:

наказ МНС, керівників органів і підрозділів про порядок організації та проведення службової підготовки на навчальний рік;

календарний план розподілу навчального часу за видами службової підготовки і місяцями навчання (додаток 2);

тематичний план проведення занять зі службової підготовки (додаток 3);

розклад занять, що передбачає теоретичні та практичні заняття індивідуально та в групах на кожний день. У розкладi повинно бути визначено час, мiсце, назва певного виду підготовки, прiзвища керівників проведення занять. Розклад занять установлює загальний режим навчання: початок та кiнець кожного заняття (додаток 4).

2.3. Розклад занять складається на місяць, затверджується керівником підрозділу не пiзнiше як за тиждень до початку навчання.

Розклад занять повинен забезпечувати рiвномiрний розподiл навчального навантаження особового складу протягом робочого дня, тижня, навчального періоду.

2.4. Крім того, на навчальний рік складаються:

у територіальних органах управління – календарний план службової підготовки, який містить порядок організації і проведення тактико-спеціальних навчань керівництвом територіального органу управління та їх оперативною черговою службою, тренувань на смугах з перешкодами, зборів, семінарів тощо;

у підрозділах (для оперативних одиниць підрозділів, які перебувають на чергуванні):

план-графік проведення нічних перевірочних практичних занять;

плани-графіки відпрацювання документів оперативного реагування (плани, картки, ПЛАСО), вивчення об’єктів району щодо оперативно-тактичного обслуговування.

2.5. Основними документами з планування підготовки шляхом індивідуального навчання за місцем служби є:

індивідуальний навчальний план;

графік консультацій, що містить відомості про предмет, дату, час та місце проведення консультацій, прізвища консультантів.

2.6. Основними документами з планування курсів цільового призначення (з вивчення характеристики і принципів роботи нової техніки, обладнання, засобів захисту, зв’язку, що надійшли на озброєння тощо) є цільова навчальна програма і розклад занять.

Навчальна програма курсів цільового призначення розробляється територіальним органом управління МНС відповідно до мети і завдань підвищення рівня знань і навичок особового складу і може передбачати теоретичну та практичну підготовку. Програма курсів цільового призначення затверджується керівником територіального органу управління.

2.7. Навчальна програма визначає перелік тем із зазначенням кількості годин, відведених на їх вивчення, зміст навчального матеріалу.

2.8. Керівники органів та підрозділів при плануванні службової підготовки можуть змінювати теми з урахуванням завдань за призначенням, специфіки найбільш важливих та потенційно небезпечних об’єктів зони обслуговування, аналізу ст

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.