Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИРОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ІНФРАСТРУКТУРИ ГОТЕЛЮ «Radisson Blu Hotel».

Зміст

  Стор.
Вступ............................................................................................  
Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика та аналіз інфраструктури готелю «Radisson Blu».............................  
1.1. Базова характеристика готелю (розташування готелю, підпорядкованість, призначення, місткість, поверховість, рівень комфорту та ін.)................................................................  
1.2. Характеристика основних функціональних груп приміщень та номерного фонду......................................................................................  
1.3. Аналіз архітектурно–планувальних рішень готелю......................  
Розділ 2. Дослідження процесу організації надання послуг споживачам у готелі «Radisson Blu»..................................................  
2.1. Організаційна структура управління готелем «Radisson Blu».......  
2.2. Структура технологічного процесу приймання, розміщення та експлуатації приміщень житлового фонду споживачами готелю......  
2.3. Організація роботи служби харчування........................................  
Розділ 3. Аналіз та розробка пропозицій щодо удосконалення додаткових послуг в готелі «Radisson Blu»....................................  
3.1. Характеристика та асортимент додаткових послуг готелю..........  
3.2. Розробка та обгрунтування пропозицій щодо розширення асортименту додаткових послуг в готелі «Radisson Blu».....................  
3.3. Розробка та обґрунтування пропозицій щодо розширення асортименту додаткових послуг у готелі «Radisson Blu».....................
Розділ 4. Оцінювання ринкового потенціалу та рівня конкурентоспроможності готелю «Radisson Blu»..............................  
4.1. Дослідження ринку готельних послуг в районі розташування готелю...................................................................................................................  
4.2. Аналіз потенціалу готелів-конкурентів, їх маркетингової політики, рівня якості обслуговування, інфраструктури та асортименту додаткових послуг. (Аналіз пропозицій у визначеному ареалі та їх характеристика)....................................................................  
4.3. Аналіз концепції та маркетингової стратегії готелю «Radisson Blu».......  
4.4. Дослідження цінової політики готелю «Radisson Blu»............  
 
Висновки..................................................................................................  
Список використаної літератури.......................................................  
Додатки....................................................................................................  

 

Анотація

 

У роботі розглядається готель 4* «Radisson Blu Hotel», розташований за адресою м. Київ вулиця Ярославів Вал 22, Україна

1) Об’єкт дослідження: готель 4* «Radisson Blu Hotel».

2) Предмет дослідження: аналіз основних та додаткоих послуг готелю «Radisson Blu Hotel».

3) Метою даної роботи є:

1.Характеристика та аналіз інфраструктури готелю;

2.Вивчення процесу надання послуг;

3.Розробка пропозицій з удосконалення основних і додаткових послуг;

4.Оцінка ринкового потенціалу та рівня конкурентоспроможності готелю.

4) Методи дослідження пов'язані із застосуванням інституційного підходу, методу класифікації та системного аналізу при виявленні особливостей функціонування і розвитку готельних підприємств.

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

 

 

Анотация

В работе рассматривается отель 4* «Radisson Blu Hotel»,, расположенный по адресу г. Киев улица Ярославов Вал 22, Украина.

1) Объект исследования: отель «Radisson Blu Hotel» 4 *.

1) 2) Предмет исследования: анализ основных и дополнительных услуг отеля «Radisson Blu Hotel».

3) Целью данной работы является:

1.Характеристика и анализ инфраструктуры отеля;

2.Изучение процесса предоставления услуг;

3.Разработка предложений по совершенствованию основных и дополнительных услуг в отеле;

4.Оценка рыночного потенциала и уровня конкурентоспособности гостиницы.

4) Методы исследования связаны с применением институционного подхода, метода классификации и системного анализа при выявлении особенностей функционирования и развития гостиничных предприятий.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

 

 

Аbstract

 

This paper considers a hotel " Radisson Blu Hotel " 4 *, located to Kiev, Yaroslaviv Val Str. 22

 

1) The object of study: " Radisson Blu Hotel " 4 *

2) Subject of study: analysis of basic and additional services of the hotel "Radisson Blu Hotel"

3) The purpose of this paper is:

1.Characteristics and analysis of hotel infrastructure;

2.Studying the process of providing services;

3. Development of propositions to improve the systems of reserving are in a hotel;

4.Evaluation of the market potential and competitive ability in the hotel.

4) Methods of research associated with the use of the institutional approach, classification method and system analysis in identifying features of the functioning and development of the hotel enterprises.

The work consists: an introduction, four chapters, conclusions, list of references and applications.

 

 

Вступ

Актуальність. Невід’ємною частиною в туристичній індустрії кожної країни є готельне господарство, яке надає послуги розміщення, різної категорії якості. В нашій країні готельне господарство розвивається досить стрімко, і ми можемо навіть спостерігати динаміку покращення якості готельних послуг. Однак на сьогоднішній можна констатувати відсутність високо конкурентних позицій у цьому секторі економіки. Інфраструктура закладів розміщення не відповідає міжнародним нормам проживання та відпочинку: недостатня кількість готельних підприємств, у структурі готельних підприємств — низька частка закладів низької категорії, матеріально-технічна база застаріла та потребує модернізації, відсутні сучасні засоби зв'язку й інформаційних комунікацій, ефективні та надійні системи захисту, які становлять передумову високого рівня якості послуг.

Сьогодні також існує проблема невідповідності цін рівню якості готельних послуг. Вартість проживання в українських готелях в 2-3 рази перевищує вартість проживання в готелях країн Європи, що зумовлено неналежним державним регулюванням цієї сфери (відсутній державний орган з обліку готелів та інших закладів розміщення, регулювання та контролю за їх діяльністю) і низьким рівнем диференціації готельних послуг (слаборозвинена мережа хостелів, мотелів, кемпінгів, пансіонатів та ін.). Не останнє місце у формуванні ринку готельних послуг відіграє структура туристичних потоків в Україні. За даними Держаної служби статистики, структура в’їздного туризму, має різноманітні показники з різною метою приїзду, що зумовлює потребу у варіативності категорій підприємств готельного господарства з різною місткістю та ціновою політикою, для обслуговування готелів різних категорій повинні бути в наявності висококваліфіковані спеціалісти з відповідної освітою, це допоможе готельному господарству України наблизитися до Європейських стандартів якості.

Метою дослідження є аналіз інфраструктури готелю “ Radisson Blu Hotel ”, а також розробка рекомендацій щодо удосконалення основних та додаткових послуг у готелі.

Завдання:

1.Охарактеризувати та проаналізувати інфраструктуру готелю «Radisson Blu Hotel».

2.Дослідити процес організації надання послуг споживачам у готелі «Radisson Blu Hotel»

3.Проаналізувати та розробити пропозиції щодо удосконалення основних і додаткових послуг «Radisson Blu Hotel»

4. Оцінити ринковий потенціал та рівень конкурентноспроможності готелю «Radisson Blu Hotel»

Методи дослідження: при виконанні курсової роботи мною використані наступні методи досліджень:

- описовий;

- математико-статистичний;

- математичний;

- аналіз літературних джерел;

- географічний;

Структура куросової роботи. Робота складається зі вступу, висновків, 4-х розділів, на 48 листів, та 4-х додатків, списку використаної літератури та анотації російською, українською та англійською мовами.

 

Висновки

Індустрія гостинності – це індустрія, що працює на благо людей. Це – потужний механізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому максимальної підтримки з боку держави та великих інвестицій.

У першому розділі курсової роботи описано готель «Radisson Blu».Тут розкриваються особливості надання послуг гостинності. Зокрема приводиться опис та класифікація готелю.

У другому розділі описано організацію гостинності в готелі. Була проведена характеристика основних служб та послуг готелю. Згідно опису готель відповідає вимогам якості надання послуг.

Працюючи над темою курсової роботи, я намагалася дослідити як найбільше літературних джерел. Глибокі теоретичні знання дають більші результати при проведенні практичного дослідження, пошуку первинних даних на конкретному прикладі.

Теоретичні і практичні дослідження дали змогу зрозуміти всі особливості сучасної індустрії гостинності.

На сучасному етапі готель«Radisson Blu» знаходиться на стадії розвитку. Підприємство має ряд переваг перед конкурентами: чистота, ефективна система менеджменту (високопрофесійні керівники з великим досвідом роботи), висока кваліфікація персоналу, жорстка дисципліна (висока ефективність виконання кожним співробітником своїх посадових функцій), використання передових технологій в готелі, хороший сервіс.

Дуже важливо правильно організувати діяльність всіх ланок управління у сфері індустрії гостинності, щоб туристам було затишно і комфортно, і щоб їм знову і знову хотілося прийти і відпочити саме в цьому готелі. Отже, тема даної курсової роботи є актуальною на сьогодні, так як на основі розвитку сучасної індустрії гостинності визначено нами проблеми організації гостинності та перспективи розвитку.

Підсумовуючи вище зазначене, необхідно сказати, що лише розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного бізнесу, мінімальне втручання держави (лише у проблемних питаннях тарифів, стандартів, готельного збору), налагодження системи постачання, транспорту та сфери послуг матиме результатом розвиток готельно-ресторанної галузі.

 

Додаток 2.

Скріншоти відгуків відвідувачів готелю на сайті booking.com

Додаток 3.

Скіншот розташування готелю «Radisson Blu» та його конкурентів на карті.

 

 

Додаток 1.

Номери та єкстер’єр готелю

Додаток 4.

Ціни готелю.

 

Зміст

  Стор.
Вступ............................................................................................  
Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика та аналіз інфраструктури готелю «Radisson Blu».............................  
1.1. Базова характеристика готелю (розташування готелю, підпорядкованість, призначення, місткість, поверховість, рівень комфорту та ін.)................................................................  
1.2. Характеристика основних функціональних груп приміщень та номерного фонду......................................................................................  
1.3. Аналіз архітектурно–планувальних рішень готелю......................  
Розділ 2. Дослідження процесу організації надання послуг споживачам у готелі «Radisson Blu»..................................................  
2.1. Організаційна структура управління готелем «Radisson Blu».......  
2.2. Структура технологічного процесу приймання, розміщення та експлуатації приміщень житлового фонду споживачами готелю......  
2.3. Організація роботи служби харчування........................................  
Розділ 3. Аналіз та розробка пропозицій щодо удосконалення додаткових послуг в готелі «Radisson Blu»....................................  
3.1. Характеристика та асортимент додаткових послуг готелю..........  
3.2. Розробка та обгрунтування пропозицій щодо розширення асортименту додаткових послуг в готелі «Radisson Blu».....................  
3.3. Розробка та обґрунтування пропозицій щодо розширення асортименту додаткових послуг у готелі «Radisson Blu».....................
Розділ 4. Оцінювання ринкового потенціалу та рівня конкурентоспроможності готелю «Radisson Blu»..............................  
4.1. Дослідження ринку готельних послуг в районі розташування готелю...................................................................................................................  
4.2. Аналіз потенціалу готелів-конкурентів, їх маркетингової політики, рівня якості обслуговування, інфраструктури та асортименту додаткових послуг. (Аналіз пропозицій у визначеному ареалі та їх характеристика)....................................................................  
4.3. Аналіз концепції та маркетингової стратегії готелю «Radisson Blu».......  
4.4. Дослідження цінової політики готелю «Radisson Blu»............  
 
Висновки..................................................................................................  
Список використаної літератури.......................................................  
Додатки....................................................................................................  

 

Анотація

 

У роботі розглядається готель 4* «Radisson Blu Hotel», розташований за адресою м. Київ вулиця Ярославів Вал 22, Україна

1) Об’єкт дослідження: готель 4* «Radisson Blu Hotel».

2) Предмет дослідження: аналіз основних та додаткоих послуг готелю «Radisson Blu Hotel».

3) Метою даної роботи є:

1.Характеристика та аналіз інфраструктури готелю;

2.Вивчення процесу надання послуг;

3.Розробка пропозицій з удосконалення основних і додаткових послуг;

4.Оцінка ринкового потенціалу та рівня конкурентоспроможності готелю.

4) Методи дослідження пов'язані із застосуванням інституційного підходу, методу класифікації та системного аналізу при виявленні особливостей функціонування і розвитку готельних підприємств.

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

 

 

Анотация

В работе рассматривается отель 4* «Radisson Blu Hotel»,, расположенный по адресу г. Киев улица Ярославов Вал 22, Украина.

1) Объект исследования: отель «Radisson Blu Hotel» 4 *.

1) 2) Предмет исследования: анализ основных и дополнительных услуг отеля «Radisson Blu Hotel».

3) Целью данной работы является:

1.Характеристика и анализ инфраструктуры отеля;

2.Изучение процесса предоставления услуг;

3.Разработка предложений по совершенствованию основных и дополнительных услуг в отеле;

4.Оценка рыночного потенциала и уровня конкурентоспособности гостиницы.

4) Методы исследования связаны с применением институционного подхода, метода классификации и системного анализа при выявлении особенностей функционирования и развития гостиничных предприятий.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

 

 

Аbstract

 

This paper considers a hotel " Radisson Blu Hotel " 4 *, located to Kiev, Yaroslaviv Val Str. 22

 

1) The object of study: " Radisson Blu Hotel " 4 *

2) Subject of study: analysis of basic and additional services of the hotel "Radisson Blu Hotel"

3) The purpose of this paper is:

1.Characteristics and analysis of hotel infrastructure;

2.Studying the process of providing services;

3. Development of propositions to improve the systems of reserving are in a hotel;

4.Evaluation of the market potential and competitive ability in the hotel.

4) Methods of research associated with the use of the institutional approach, classification method and system analysis in identifying features of the functioning and development of the hotel enterprises.

The work consists: an introduction, four chapters, conclusions, list of references and applications.

 

 

Вступ

Актуальність. Невід’ємною частиною в туристичній індустрії кожної країни є готельне господарство, яке надає послуги розміщення, різної категорії якості. В нашій країні готельне господарство розвивається досить стрімко, і ми можемо навіть спостерігати динаміку покращення якості готельних послуг. Однак на сьогоднішній можна констатувати відсутність високо конкурентних позицій у цьому секторі економіки. Інфраструктура закладів розміщення не відповідає міжнародним нормам проживання та відпочинку: недостатня кількість готельних підприємств, у структурі готельних підприємств — низька частка закладів низької категорії, матеріально-технічна база застаріла та потребує модернізації, відсутні сучасні засоби зв'язку й інформаційних комунікацій, ефективні та надійні системи захисту, які становлять передумову високого рівня якості послуг.

Сьогодні також існує проблема невідповідності цін рівню якості готельних послуг. Вартість проживання в українських готелях в 2-3 рази перевищує вартість проживання в готелях країн Європи, що зумовлено неналежним державним регулюванням цієї сфери (відсутній державний орган з обліку готелів та інших закладів розміщення, регулювання та контролю за їх діяльністю) і низьким рівнем диференціації готельних послуг (слаборозвинена мережа хостелів, мотелів, кемпінгів, пансіонатів та ін.). Не останнє місце у формуванні ринку готельних послуг відіграє структура туристичних потоків в Україні. За даними Держаної служби статистики, структура в’їздного туризму, має різноманітні показники з різною метою приїзду, що зумовлює потребу у варіативності категорій підприємств готельного господарства з різною місткістю та ціновою політикою, для обслуговування готелів різних категорій повинні бути в наявності висококваліфіковані спеціалісти з відповідної освітою, це допоможе готельному господарству України наблизитися до Європейських стандартів якості.

Метою дослідження є аналіз інфраструктури готелю “ Radisson Blu Hotel ”, а також розробка рекомендацій щодо удосконалення основних та додаткових послуг у готелі.

Завдання:

1.Охарактеризувати та проаналізувати інфраструктуру готелю «Radisson Blu Hotel».

2.Дослідити процес організації надання послуг споживачам у готелі «Radisson Blu Hotel»

3.Проаналізувати та розробити пропозиції щодо удосконалення основних і додаткових послуг «Radisson Blu Hotel»

4. Оцінити ринковий потенціал та рівень конкурентноспроможності готелю «Radisson Blu Hotel»

Методи дослідження: при виконанні курсової роботи мною використані наступні методи досліджень:

- описовий;

- математико-статистичний;

- математичний;

- аналіз літературних джерел;

- географічний;

Структура куросової роботи. Робота складається зі вступу, висновків, 4-х розділів, на 48 листів, та 4-х додатків, списку використаної літератури та анотації російською, українською та англійською мовами.

 

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ІНФРАСТРУКТУРИ ГОТЕЛЮ «Radisson Blu Hotel».ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.