Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема: Твори дитячої літератури І періоду (сер. XIX ст. – поч. ХХ ст.)

На Східній Україні

План заняття

1.Твори Т. Г. Шевченка, що входять в коло дитячого читання. Художня довершеність пейзажної лірики Т. Шевченка.

2. Різноманітність жанрів, тематичне багатство творів Л. І. Глібова:

а) байки Л. Глібова в дитячому читанні («Коник-стрибунець»; «Чиж та Голуб», «Лисиця-жалібниця», «Щука» та ін.).

б) ліричні поезії Л. Глібова («Веснянка», «Зимня пісенька», «Журба», «Квіткове весілля»).

в) літературні загадки, акровірші Л. Глібова в читанні дошкільнятам.

3. Твори М. Коцюбинського для найменших читачів. Вірш «Наша Хатка», казки-мініатюри, художні нариси.

4. Олена Пчілка і дитяча література. Вірші та байки для дітей. Пізнавальні мотиви творів.

5. Оповідання морально-етичної тематики Олени Пчілки «Кухлик». Головні герої, аналіз їхніх вчинків.

6. Художня довершеність лірики Лесі Українки. Морально-етичні засади казок Лесі Українки «Біда навчить», «Лелія».

7. Борис Грінченко – невтомний діяч української культури. Поезії в дитячому читанні. Патріотичні мотиви та пейзажна лірика в творчості Б.Грінченка.

Рекомендована література

Основна:

  1. Богданець-Білоскаленко Н.Українська дитяча література. Навч.посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 280 с.
  2. Рідне слово. Хрестоматія. / Упор. Мовчун А.І.Варавкіна З.Д. Книга перша. – К.: Арій, 2007. – 656 с.

 

Додаткова:

8. Українська дитяча література. Хрестоматія. /Упоряд. Л.Козачок. – К.: Вища школа 2002. – 354 с.

Семінарське заняття 6

Тема: Українська дитяча література 10-20-ті рр. XX століття.

План заняття

1. Степан Васильченко. Твори для дітей дошкільного віку, збірка оповідань-мініатюр «Крилаті слова» («Неслухняний глечик», «Витрішки», «Добрі очі», «Золота діжа» тощо)

2. Поезія Олександра Олеся в дитячому читанні. Мотиви рідної природи у віршах поета, збірка поезій «Все навколо зеленіє». Характерні риси поезії Олеся.

3. Характеристика дитячих поезій Антіна Лотоцького, Юрія Шкрумеляка, Юрія Будяка, Романа Завадовича. Тематика творів.

4. Казки В.Короля-Старого в дитячому читанні. Загальна характеристика. Подібність сюжетів: спільне й відмінне.

5. Характерні риси і мотиви творчості Катерини Перелісної.

6. Поезії Марійки Підгірянки та Іванни Блажкевич для дітей. Загальна характеристика, тематика.

7. Поетичні твори для малечі Катерини Перелісної. Мотиви, характерні риси. Особливості поетичного стилю.

Рекомендована література

Основна:

1. Богданець-Білоскаленко Н.І. Українська дитяча література. Навч. посіб. – К.: Вид. Дім «Слово», 2009. – 280 с.

2. Рідне слово. Хрестоматія. / Упор. Мовчун А.І.Варавкіна З.Д. Книга перша. – К.: Арій, 2007. – 656 с.

Додаткова:

1.Українська дитяча література. Хрестоматія. /Упоряд. Л.Козачок. – К.: Вища школа 2002. – 354 с.

 

Семінарське заняття 7.

Тема: Українська дитяча література 30-х – 50-х років XX століття

План заняття

1. Проблеми української дитячої літератури 20-50-х років. Дискусія навколо жанру казки.

2. Казки Н. Забіли для маленьких читачів:

а) збірка казок «Під дубом зеленим» («Рукавичка», «Плесканчик», «Сорока-білобока», «Криниця та вершки», «Два морози», «Снігуронька» та ін);

б) «Казки лісової кринички» («Вередливі жабки», «Два грибочки», «Стояла собі хатка»).

3. Висока майстерність і поетика творення дитячих образів Н. Забілою («Про дівчинку Маринку», «Ясочка», «В казках і житті», «Катруся вже велика»).

4. Казки О. Іваненко у читанні дітей дошкільного віку:

а) пізнавальне та виховне значення казок із збірки «Лісові казки» («Кисличка», «Дубок», «Хвилька», «Бурулька», «Казка про маленького Піка», «Про білочку-мандрівницю» «Чорноморденький»);

б) Збірка казок «Великі очі»; повість-казка «Куди літав журавлик».

5. Майстер слова й художньої деталі Майк Йогансен. Характеристика творів природничої тематики «Кіт Чудило», «Краби», «Собака Джан», “Собака, що лазив на дерево”, “Як мураші наїлися цукру” тощо.

6. Твори О. Копиленка для дітей. Збірка «Як вони поживають»: картини рідної природи в різні пори року; життя тварин.

7. Пригодницька тематика творів М. Трублаїні. Оповідання для дітей («Пустуни на пароплаві», «Волохан», «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку» та ін.).

8. Вивчення творчого доробку письменників у дошкільних закладах.

 

Рекомендована література

Основна:

1.Богданець-Білоскаленко Н.І. У барвистому віночку. Хрестоматія. Навч.посібник для роботи з дітьми у дошкільн.навч.закладах/ Упор.Н.І. Богданець-Білоскаленко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 728 с.

2.Богданець-Білоскаленко Н.І.Дитяча література. Біографії українських письменників ІІ половиниХІХ – початку ХХІ століття / Н.Богданець-Білоскаленко. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2012. – 92 с.

3.Богданець-Білоскаленко Н.І.Дитяча література. Твори українських письменників ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 480 с.

Додаткова:

1. Кіліченко Л. Н. Українська дитяча література. Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1988. – 264 с.

 

 

Підготуватися до модульної контрольної роботи

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Змістовий модуль І.

ФОЛЬКЛОР У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

1. Аналіз народних казок про тварин (1-2). Визначити головного героя, другорядних, виховну мету казки.

2. Проаналізувати казки «Летючий корабель» і «Язиката хвеська». Визначити зачин, основну частину, кінцівку.

3. Опрацювати і стисло законспектувати статтю І.Нечуя-Левицького “Дохристиянські вірування українців”.

4. Ознайомитися із “Словником давньоукраїнської міфології” Сергія Плачинди і виписати характеристику 5 персонажів міфології на вибір (окрім тих, що розглядалися на лекції).

5. Скласти власну казку або казку із залученням персонажів слов’янської міфології.

6. Скласти кросворд на тему: «Дитячий фольклор».

 

Змістовий модуль ІІ.

АВТОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА І ПЕРІОДУ

1.Опрацювати твори (перелік подано до семінарського заняття) письменників цього періоду із занотовуванням до щоденника читача.

2.Опрацюйте і занотуйте статтю Л.Мірошниченко «Український дитячий театр» Олени Пчілки.

3.Вивчити напам’ять 40 віршів.

 

 

 

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді таблиці.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали Термін виконан-ня (тижні)
Змістовий модуль І Фольклор у контексті національної культури (14 год.)
Тема 1. Фольклор у контексті національної культури Семінарське заняття   І
Тема 2. Поетичні жанри фольклору для дітей Семінарське заняття   ІІ
Тема 3. Прозові твори для дітей Семінарське заняття, модуль­ний контроль,   ІІІ
Змістовий модуль ІІ Тенденції розвитку новітньої української прози. Розвиток драматургії і театрального мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століття (14 год.).
Тема 4. Українська дитяча література 90-х років ХІХ століття на Західній Україні Семінарське заняття,     ІV
Тема 5. Творчість К.Гриневичевої, Є.Ярошинської, Віри Лебедової Семінарське заняття,   V
Тема 6. Українська дитяча література 90-х років ХІХ століття на Східній Україні Семінарське заняття, модуль­ний контроль,  
Тема 7. Творчість олени Пчілки, Л.Глібова, Бориса Грінченка Семінарське заняття, модуль­ний контроль, екзамен   VІІ
Разом: 28 год. Разом: 35 балів
         

VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

9.

Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Дитяча література» оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

10. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV). Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) шкалу подано у таблицях:

11.

 

 

12.

 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

 

№ п/п Вид діяльності Кількість рейтингових балів
1. Відвідування лекцій  
  Семінарські заняття  
3. Практичні заняття -
4. Модульні контрольні роботи (1,2)  
5. Самостійна робота  
6. Підсумковий рейтинговий бал  
Екзамен -

13.

14.

15.

16.

17.

 

 

Розрахунок:

а: 60 = k

b: k = c

 

a – максимальна кількість балів з дисципліни

k – коефіцієнт

b – сума балів, набрана студентом

c – оцінка за семестр

345:60 = 5,7

коефіцієнт до розрахунку – 5,7

 

Сюди потрібно іншу табличку/ взяти у СабіниЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.