Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПорядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
1 – 34     35 – 59 «незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом) «незадовільно» (з можливістю повторного складання) F     FX
60 – 74 «задовільно» ED
75 – 89 «добре» CB
90 – 100 «відмінно» A

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у таблиці:

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських, заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження, які виконує бакалавр за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях.

Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

ü своєчасність виконання навчальних завдань;

ü повний обсяг їх виконання;

ü якість виконання навчальних завдань;

ü самостійність виконання;

ü творчий підхід у виконанні завдань;

ü ініціативність у навчальній діяльності.

VІІІ. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Українська дитяча література в контексті національної культури..

2. Роль дитячої літератури у соціалізації сучасної дитини.

3. Дитячий фольклор у контексті національної культури. Його специфіка на сучасному етапі.

4. Жанр фантастичної народної казки. Джерела, походження, головні мотиви.

5. Твори Марійки Підгірянки для дітей. Її внесок у розвиток авторської літератури.

6. Мотиви творів для дітей Олександра Олеся. Значення творчості.

7. Жанр фольклору: лічилки. Загальна характеристика.

8. Фольклорна дитяча казка. Загальна характеристика.

9. Проза І періоду розвитку авторської дитячої літератури (Олена Пчілка, М.Коцюбинський, Леся Українка, Б.Грінченко, Катря Гриневичеві, Віра Лебедєва, Марко Черемшина, Є.Ярошинська).

10. Літературна казка І періоду розвитку нової української дитячої літератури на підросійській Україні (Марко Вовчок, Олена Пчілка, Леся Українка, Борис Грінченко).

11. Визначіть головну ідею оповідання Віри Лебедєвої “Китичка фіалок”.

12. Визначити головну ідею казки Ю.Федьковича “Золота кісочка”.

13. Головна думка твору Олени Пчілки “Кухлик”.

14. Охарактеризуйте головних героїв оповідання Б.Грінченка “Кавуни”.

15. Твори Н.Забіли для дітей. Її внесок у розвиток дитячої літератури.

16. Жанри: народні легенди та перекази. Тематика.

17. Загальна характеристика жанрів колядок, щедрівок і веснянок.

18. Твори про природу ІІІ періоду (О.Копиленко, М.Йогансен, О.Іваненко, М.Трублаїні).

19. Літературна казка І періоду розвитку нової української дитячої літератури в Західній Україні (Ю.Федькович, І.Франко, Є.Ярошинська, Марко Черемшина). Загальна характеристика.

20. Дайте характеристику головному герою оповідання В.Винниченка “Бабусин подарунок”.

21. Твори для дітей Катерини Перелісної про природу. Їх місце в навчально-виховному процесі ДНЗ.

22. Літературна казка ІІІ періоду розвитку нової української дитячої літератури (О.Іваненко, Н.Забіла, М.Трублаїні).

23. ІІ період в історії розвитку нової української авторської дитячої літератури.

24. Твори Володимира Винниченка, образи дітей. Роль творчості В.Винниченка у розвитку дитячої літератури.

25. Внесок Л.Глібова у розвиток дитячої літератури.

26. Народні казки про тварин. Загальна характеристика.

27. Твори для дітей М.Стельмаха та Д.Павличка. Загальна характеристика. Спільне та відмінне.

28. Жанр: соціально-побутова народна казка. Загальна характеристика.

29. Слов’янська міфологія. Загальна характеристика. Основні персонажі слов’янської міфології: Сварог, Даждьбог, Перун, Берегиня, Велес, Лада, Ярило, Овсень.

30. Твори Іванни Блажкевич для дітей. Загальна характеристика.

31. Мотиви творів П.Воронька. Вивчення його творів у дошкільному закладі.

32. Жанри дитячого фольклору: скоромовки та звуконаслідувальні мініатюри. Спільне та відмінне.

33. Твори Олени Пчілки для дітей. Її внесок у розвиток дитячої літератури.

34. ІІІ період в історії розвитку нової української авторської дитячої літератури. Дискусія навколо жанру казки.

35. Причини занепаду фольклору. Роль фольклору у житті сучасної дитини.

36. Мотиви творів для дітей Катерини Перелісної.

37. Тематична й жанрова різноманітність творів для дітей Н.Забіли. Її внесок у розвиток дитячої літератури.

38. Твори Л.Письменної для дітей. Загальна характеристика.

39. ІV період в історії розвитку нової української авторської дитячої літератури

40. Тематика творів для дітей Анатолія Качана.

41. Картини рідної природи в поезіях для дітей М.Рильського.

42. Твори для дітей Дмитра Білоуса. Загальна характеристика.

43. Поезія Грицька Бойка в дитячому читанні, її виховне значення.

44. Твори Володимира Ладижця для дітей. Загальна характеристика.

45. Визначте мораль байки Л.Глібова “Чиж та голуб”.

46. Поетичні твори М.Стельмаха в дитячій літературі. Ідейно-художній аналіз поезій «Як журавель збирав щавель», «Журавель і рукавиці», «Заєць спати захотів» та ін.

47. Різноманітність жанрів, тематичне багатство творів Глібова для дітей.

48. Поезія Олександра Олеся в дитячому читанні. Мотиви рідної природи у віршах. Значення творчості Олександра Олеся.

49. Поезія Платона Воронька в дитячому читанні.

50. Тема дитинства в поезіях Ліни Костенко. Збірка “Бузиновий цар”.

51. Визначити ідею різдвяної казки Марка Черемшини «Сльоза».

52. Тематичне багатство поезії для дітей Марійки Підгірянки.

53. Михайло Стельмах як дитячий письменник. Поезії та казки, адресовані дітям.

54. Визначити головну ідею казки “Найбільший скарб” Є.Ярошинської.

55. Тематична й жанрова різноманітність творів Леоніда Глібова.

56. Іван Франко – теоретик і критик дитячої літератури. Погляди І.Франка на освіту і виховання.

57. Тематичне багатство творів для дітей Василя Сухомлинського.

58. Анатолій Костецький – перекладач, автор наукових праць з теорії, історії, критики дитячої літератури, дитячий письменник. Загальна характеристика творчості.

59. Оповідання про дітей Бориса Грінченка (“Кавуни”, “Украла”, “Екзамен”, “Без хліба”).

60. Художній доробок для дітей С.Васильченка.

61. Вкажіть, кому верба у вірші “Вербові сережки” (Л.Костенко) хотіла подарувати свої сережки.

62. Фольклорна основа збірки казок І.Франка “Коли ще звірі говорили”.

63. Творчий внесок Лесі Українки у розвиток української дитячої літератури.

64. Визначити головну думку поезії Б. Грінченка “Зорі”.

65. Схарактеризуйте творчий внесок Л.Глібова в розвиток дитячої літератури.

66. Визначте ідейно-тематичні домінанти оповідань про дітей Б.Грінченка.

67. Твори для дітей Ліни Костенко “Бузиновий цар”, “Білочка восени”, “Соловейко застудився”, “Вербові сережки”. Характерні риси творчості поетеси.

68. Збагачення тематики та оновлення жанру літературної казки українськими письменниками у 30-х роках ХХ століття (Н.Забіла, О.Іваненко).

69. Визначте ідею та вкажіть жанр творів Віри Лебедової “Горда пава”, “Трепета”.

70. Вплив педагогічної діяльності Б.Грінченка на його літературну творчість. Утвердження загальнолюдських цінностей в оповіданнях (“Украла”, “Без хліба”, “Екзамен”, “Дзвоник”, “Грицько”, “Олеся”).

71. Визначте мотиви творів для дітей Олени Пчілки.

72. Головна тема оповідання Є.Ярошинської “Двір життя”.

73. Творчий доробок для дітей Степана Васильченка (“Дощ”, “Неслухняний глечик”, “Золота діжа”).

74. Творчий внесок М.Трублаїні у розвиток дитячої української літератури.

75. Природнича тематика у творчості Олександра Копиленка.

76. Твори для дітей Н.Забіли та М.Познанської. Спільне та відмінне.

77. Визначити головну думку байки Ю.Федьковича “Горда качка”.

78. Оповідання Майка Йогансена про живу природу. Трагічна доля письменника.

79. Поетичні мініатюри для малят Платона Воронька.

80. Поезія і проза для дітей Анатолія Костецького.

81. Гумористичні, пригодницькі, детективні та фантастичні твори для дітей Всеволода Нестайка.

82. Вірші (“Дядько Дощ”, “Обруч”, “Плесо”, “Смерічка”, “Де найкраще місце на землі”, “Заєць”, “Нічний гість”) та віршовані поеми (“Пригоди кота Мартина”, “Золотий олень”) для дітей Дмитра Павличка.

83. Оповідання та казки для дітей Григора Тютюнника.

84. Виховне значення творів Василя Сухомлинського.

85. Методика роботи з поетичними творами в дошкільному закладі.

86. Методика читання дітям художніх творів.

87. Твори для дітей письменників української діаспори (Леонід Полтава, Роман Завадович, Юрій Шкрумеляк, Катерина Перелісна, Д.Чуб, Віра Вовк).

88. Особливості художньої прози для дітей (В.Близнець, Ю.Ярмиш, І.Сенченко, В.Нестайко, М.Вінграновський, Є.Гуцало та ін.).

89. Анімалістичні твори для дітей Миколи Вінграновського.

90. Твори Ліни Костенко для дітей. Їх місце у дитячій літературі. Особливості стилю поетеси.

ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Богданець-Білоскаленко Н.І. У барвистому віночку. Хрестоматія. Навч.посібник для роботи з дітьми у дошкільн.навч.закладах/ Упор.Н.І. Богданець-Білоскаленко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 728 с.

2. Богданець-Білоскаленко Н.І.Дитяча література. Біографії українських письменників ІІ половиниХІХ – початку ХХІ століття / Н.Богданець-Білоскаленко. – К.: КУ імені Бориса Грінченка, 2012. – 92 с.

3. Богданець-Білоскаленко Н.І.Дитяча література. Твори українських письменників ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття. Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 480 с.

4. Закувала зозуленька. Антологія української народнопоетичної творчості. – К.: Веселка, 1998. – 334 с.

5. Золотий колосок. Хрестоматія для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах / Упоряд. Н.Дзюбишина-Мельник. – К.: Освіта, 1994. – 567 с.

6. Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості. – К.: Веселка, 1998. – 345 с.

7. Рідне слово. Хрестоматія дитячої літератури. У 2-х книгах. /Упоряд. А.Мовчун, З.Варавкіна. – К.: Арій, 2007.

Додаткова:

2. Богданець-Білоскаленко Н.Українська дитяча література. Маловідомі твори українських письменників середини ХІХ – початку ХХ століття. Навч.посібник. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 280 с.

3. Богуш А., Гавриш Н., Котик Л. Методика організації художньо-мовленнєвої творчості та художньо-мовленнєвої діяльності в ДНЗ. – К., 2007 – 336 с.

4. Бєлєнька Г.В. Екологічна казка у житті сучасної дитини // Вихователь-методист дошкільного закладу. 2012. - № 2 (39). – С. 17-24.

5. Дзюбишина-Мельник Н. Фольклор і сучасна дитина. К., 1992. – 68 с.

6. Зарубіжна література для дітей: хрестоматія / упоряд.: А.І. Мовчун [та ін.]. – К.: Арій, 2011. – 592 с.

7. Кіліченко Л. Н. Українська дитяча література. Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1988. – 264 с.

8. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К.: Обереги, 1992.

9. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Ленінград: Изд. Ленинградского ун-та, 1986. – 368 с.

10. Плачинда С. Словник давньо-української міфології. – К., 1993. – 215 с.

11. Товкач І.Є. Любов до книги плекаємо змалку // Дошкільне виховання. – 2012. – № 11 (855). – С. 12-14.

12. Українська дитяча література. Хрестоматія. /Упоряд. Л.Козачок. – К.: Вища школа 2002. – 354 с.

 

 Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.