Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСучасні принципи менеджменту

До сучасних принципів менеджменту проф. Шегда А. відносить такі: пріоритет споживача, надійне обслуговування, швидкість і зручність; висока якість; доступні ціни; опора на загальнолюдські цінності; моральність; допомога іншим підприємцям у досягненні успіху; високі стандарти діяльності; орієнтація на перспективу розвитку, розширення сфери бізнесу, підприємництва, підвищення стандартів діяльності; орієнтація на кінцеві результати діяльності; прагнення до нововведень; збереження духу новаторства, незважаючи на лідерство в даний момент; усвідомлена відповідальність за результати справи фірми; уміння викликати і підтримати ентузіазм персоналу фірми; розвиток усього кращого в людях, їхніх умінь, творчих здібностей, бажання працювати оригінально, професійно, ефективно, самостійно; розв´язання нових проблем новими методами; опора на об´єктивні закони і реальність ринкових ситуацій; наслідування лідерів; орієнтація на ясне і чітке бачення інтересів індивідуального споживання; використання конкуренції, тому що монополія - ворог високої продуктивності; чіткий, ясний і короткий виклад думок, суджень і аргументів; вчинки рішучі, але виважені, що враховують близькі й віддалені наслідки; виправлення помилок; концентрація своєї діяльності на пріоритетних програмах; вироблення реалістичних, простих, чітких критеріїв і показників оцінки своєї діяльності, регулярне звіряння з ними ділового процесу, коригування своєї стратегії, тактики, дій; відчуття себе членом команди-переможниці. Успіх забезпечують професійні знання, досвід і вміння робити конкретні справи; розширення і поглиблення зв´язків фірми із зовнішнім оточенням. Чим більше зв´язків, тим більше гармонії, узгодженості, продуктивності в діях менеджера.

Сучасні американські теоретики визначають ці принципи дещо по-іншому. Менеджмент як специфічний вид управлінської діяльності базується на наступних принципах.

1. Менеджмент обертається навколо людини. Його завдання полягає в тому, щоб зробити людей здатними до спільної діяльності, надати їх зусиллям ефективності та згладити притаманні їм слабкості, адже людська здатність робити внесок у суспільство настільки ж залежить від ефективності управління підприємствами, як і від власних зусиль та віддачі людей.

2. Оскільки менеджмент пов´язаний з інтеграцією людей у їх загальному підприємстві, він глибоко вкорінився в культурі. Те, що менеджери роблять у Західній Німеччині, Британії, США, Японії або Бразилії, є, по суті справи, однаковим. Те, як вони це роблять, може бути зовсім різним. Одне із основних завдань, які стоять перед менеджерами в країнах, що розвиваються, полягає якраз у тому, щоб віднайти і розпізнати ті елементи їх власної традиції, історії та культури, які можна використати як будівельні блоки модернізованої системи управління.

3. Кожне підприємство вимагає від менеджменту простих, чітких і єдиних завдань. Його місія полягає в тому, щоб згуртувати своїх членів навколо загальних цілей. Без цієї умови це не підприємство, а натовп.

4. Завданням менеджменту є також те, щоб підприємство і кожен його член розвивали як свої потреби, так і можливості їх задоволення. Підготовка і розвиток людей повинні здійснюватися на будь-якому рівні організації, вони не повинні зупинятися ні на хвилину.

5. Будь-яке підприємство складається із людей з різними навичками і знаннями, які виконують різні види робіт, тому воно повинно будуватися на комунікації між робітниками і на їх індивідуальній відповідальності.

6. Ні обсяг випуску продукції, ні базові виробничі лінії самі по собі не є адекватним виміром діяльності менеджменту і всього підприємства; в цьому відношенні підприємство схоже з людиною: оскільки їй необхідні різні засоби для оцінки здоров´я і діяльності, такі ж різні засоби необхідні і для підприємства.

7. Нарешті, якщо мова заходить про підприємство, слід пам´ятати: воно ніколи не досягає результатів у своїх власних стінах; у межах підприємства існують лише центри, які створюють вартість, однак результат досягається лише за межами підприємства.

До характерних принципів менеджменту належать такі:

• децентралізація управління фірмою з метою забезпечення тісного співробітництва органічно взаємодіючих структурних елементів, наділених широкою самостійністю;

• зростання чисельності працівників, що залучаються до розробки управлінських рішень;

• ототожнення працівників із фірмою, її інтересами і принципами, кожний працівник - це "людина фірми";

• підвищення готовності кожного до інновацій, динамічного оновлення продукції;

• постійне навчання персоналу в процесі діяльності підприємства;

• постійний пошук альтернативних варіантів діяльності фірми;

• використання нестандартних режимів роботи персоналу з гнучкими параметрами; застосування нових способів стимулювання праці й новаторства, орієнтованих на індивідуальні, групові, соціальні потреби;

• здійснення програм довгострокового професійного, посадового розвитку ключових груп працівників, включно з плануванням кар´єри та ін.;

• активне формування нового мислення персоналу з орієнтацією на динамічні, швидкі зміни в характері й масштабах діяльності фірм;

• підприємницький стиль роботи, що здатний вчасно помітити зміни в тенденціях розвитку ринку;

• активне використання ідей удосконалення продукції, робіт і послуг фірм-споживачів;

• опора на систему гнучкого лідерства серед персоналу й особисті контакти працівників з навколишнім середовищем фірми;

• підкреслена й підкріплена практичними діями постійна і цілеспрямована підтримка індивідуальної ініціативи працівників фірми й організацій, що з нею співпрацюють;

• відхід від команд, директив, розпоряджень і перехід до корпоративної організаційної культури менеджменту, що базується на єдності інтересів, загальнолюдських цінностях і цілях діяльності фірм, партнерстві, співробітництві, взаємній вигоді, взаємодії, а не на владі та підпорядкуванні;

• підвищення ролі неформальної організації і створення атмосфери загальної залученості персоналу до справ фірми, заснованої на спільності корпоративних та індивідуальних інтересів;

• опора на природні інтереси персоналу фірми;

• співробітництво, новаторство творчої природи людини, визнання її обдарувань, зацікавленість у постійному зростанні благополуччя;

• створення спеціальних підрозділів, що здійснюють вироблення загальних цінностей корпорації;

• гармонійна взаємодія формальної і неформальної організації, коли головна роль приділяється першій, а існування другої лише мається на увазі;

• орієнтація діяльності фірми на загальнолюдські інтереси.

Принципи управлінської діяльності виступають фундаментом функціонування підприємства.

Огляд сучасної західної і вітчизняної літератури дозволяє виділити такі сучасні принципи менеджменту (Таблиця 1).

 

Таблиця 1. Принципи сучасного менеджменту

Принципи Сучасний зміст принципів
Принцип розподілу праці Всі види діяльності на підприємстві повинні бути так визначені і згруповані, щоб максимально сприяти досягненню встановлених завдань.
Принцип гнучкості Введення в механізм функціонування організації методів, способів і факторів зовнішнього середовища, які повинні передбачати зміни і реагувати на них.
Принцип ефективності Організація є ефективною, якщо її побудова сприяє досягненню цілей підприємства з мінімальними витратами і доведенням до мінімуму небажаних наслідків.
   
Принцип відповідності завдань Індивідуальний внесок підлеглих в досягненні цілей організації збільшується, якщо їх особисті цілі відповідають загальним завданням системи.
Принцип цілісності Комунікаційний процес повинен сприяти встановленню розуміння між людьми в процесі їх спільної діяльності, спрямуванню на досягнення цілей підприємства.
Принцип функціонального визначення Більш конкретне визначення обов’язків, повноважень і організаційних взаємозв’язків працівника, або підрозділу сприяє реалізації цими людьми своїх функцій.
Принцип відповідності повноважень і відповідальності Відповідальність за дії повинна співставлятися з делегованими повноваженнями і виходити з них.
Принцип рівня повноважень Для збереження наданих повноважень необхідно, щоб рішення, які належать до службової компетенції управляючих, ними і приймались, а не спрямовувались для розгляду на вищі рівні управління.
Принцип розподілу завдань У тому випадку, коли визначені види діяльності проводяться з метою здійснення контролю над іншими, то працівники, на яких покладено ці завдання, не зможуть об’єктивно виконувати свої обов’язки в зв’язку з підлеглістю тому ж підрозділу, роботу якого вони повинні оцінювати.
Принцип діапазону управління Для кожної управлінської посади існує певна кількість співробітників, якими взмозі ефективно управляти одна людина.
Скалярний принцип У будь-якій організації завжди повинна бути особа, яка володіє верховною владою.
Принцип делегування Повноваження, що делеговані окремим управляючим, повинні бути достатніми для досягнення можливості отримати бажаний результат.
Принцип Пітера Якщо керівник успішно працює на своїй посаді, то саме цей успіх призводить до просунення по службі.
Принцип абсолютної відповідальності Відповідальність, яку несуть підлеглі перед керівниками за результати своєї діяльності, є абсолютною. У свою чергу, керівники не можуть звільнитись від відповідальності за організацію діяльності своїх підлеглих.
Принцип одноосібного керівництва Кожний працівник повинен мати тільки одного безпосереднього керівника.
Принцип прямого керівництва Чим більш безпосереднім є особистий контакт керівника з підлеглими, тим ефективнішим буде керівництво і лідерство.
   
Принцип прямого контролю Більш високий рівень кваліфікації керівників і підлеглих веде до меншої потреби в непрямому контакті.
Принцип лідерства Працівники схильні йти за тими керівниками, в яких вони бачать засоби для задоволення своїх особистих потреб.
Принцип мотивації Чим більшим є комплекс заохочень, тим ефективнішою буде мотивація.
Принцип способів керівництва і лідерства Ефективність способів керівництва і лідерства залежить від того, наскільки вони враховують зміни в людях, завданнях і оточенні.

 

 

Висновок

Між розглянутими принципами існує тісний взаємозв'язок. Жоден з принципів не існує сам по собі, але кожен із них підтримує і зміцнює решту, водночас підтримуючись й зміцнюючись ними (спрацьовує так званий синергетичний ефект).

Значущість принципів і сам їх набір у практичному застосуванні конкретного підприємства може бути різним, оскільки кожна організація унікальна; вони залежать від місії підприємства, профілю діяльності, обсягів виробництва, складності продукції, контрагентських зв'язків, широти асортименту продукції чи послуг тощо.

· Застосування певних принципів менеджменту гарантує ефективне управління у певному місці, за певних умов і протягом певних певного часу.

· Принципи менеджменту забезпечують ефективні результати за їх системного використання

· Принципи менеджменту не слід догматизувати

· Науковому узагальненню підлягають ті принципи менеджменту, які стабільно гарантують очікуваний результат

Отже, до сучасних принципів менеджменту можна віднести такі:

· Пріоритет споживача, надійне обслуговування, швидкість і зручність

· Висока якість

· Доступні ціни

· Опора на загальнолюдські цінності

· Моральність

· Допомога іншим підприємцям у досягненні успіху

· Високі стандарти діяльності

· Орієнтація на перспективу розвитку, розширення сфери бізнесу, підприємництва, підвищення стандартів діяльності

· Орієнтація на кінцеві результати діяльності

· Прагнення до нововведень

· Усвідомлення відповідальності за результати справи фірми

· Розвиток усього кращого в людях, їхніх умінь, творчих здібностей, бажання працювати оригінально, професійно, ефективно, самостійно

· Наслідування лідерів

· Концентрація своєї стратегії, тактики, дій

· Чим більше зв’язків, тим більше гармонії, узгодженості, продуктивності в діях менеджера

· Активне використання ідей удосконалення продукції, робіт і послуг фірм-споживачів

· Успіх забезпечують професійні знання, досвід і вміння робити конкретні справи

· Використання конкуренції, тому що монополія – ворог високої продуктивності

Принципи управління діяльності виступають фундаментом функціонування підприємства.

Список використаних джерел:

1. Осовська Г.В., Осовський О.А. « Основи менеджменту» Навчальний посібник / К.: "Кондор", 2006.- 664 c.

2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416 с. (Альма-матер).

3. Кузьмін О.Є. Менеджмент. Навч. посібник для студентів галузей знань «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент та адміністрування» /О.Є. Кузьмін, Л.С. Ноджак, О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 152 с.

4. Процик І.С. Підприємництво і менеджмент.: Навчальний посібник. / Ярошевич Н.Б., Мирончук Т.В., Романишин С.Б., Процик І.С. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 240с.

5. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-е вид., перероб. и доп.. - К.: Кондор, 2006. - 661 с.Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.