Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОб'єктивні умови появи інновацій

1. Наявність підкріпленого купівельною спроможністю попиту, фактичного чи потенційного, або ж можливості формування попиту (для принципово нових товарів – виробів чи пос­луг), тобто наявність ринкового потенціалу, який визначає мож­ливості ринку сприйняти інновації певного типу і спрямовано­с­ті, які може роз­робити і запропонувати на ринку конкретне підприємство.

2. Можливість втілення досягнень науки і техніки в конкретні товари, здатні задовольнити запити споживачів – іннова­ційний потенціал розроблювача інновацій.

3. Економічна можливість і доцільність підприємства-ін­новатора розробити (хоча це і необов'язково, оскільки нові ідеї, техно­логії і т. п. можна придбати), виготовити і просувати інновації на ринку – виробничо-збутовий потенціал. Тут мова йде не просто про вироб­ницт­во і збут (який є однією з функцій маркетингу), а розглядається виробництво плюс маркетинг, тобто орієнтовані на запити споживачів виробництво і збут (враховуючи створення і стимулювання попиту).

Таким чином, інноваційна діяльність має шанси на успіх за наявності, як мінімум, трьох перерахованих умов (рис. 3.1), оскільки відсутність хоча б однієї з них унеможливлює розвиток суб'єкта господарю­вання інноваційним шляхом.


 

Рисунок 3.1 – Основні складові успіху інноваційної діяльності [4]

 

Функціональна схема інноваційного процесу

 

Функціональна схема інноваційного процесу повинна мати такий вигляд, як це показано на рис. 3.2 [4, 5].

На рис. 3.2 використовуються такі умовні позначки етапів:

§ ВН – вибір напрямку інноваційного розвитку;

§ ГІ – генерація ідей інновації;

§ ВІ – вибір ідей, прийнятних для даного суб'єкта господарювання;

§ РЗТ – розроблення задуму товару і його перевірка;

§ РСМ – розроблення стратегії маркетингу щодо просування інновації на ринок;

§ ОМ – оцінка можливості досягнення суб'єктом господарювання показників, намічених у маркетинговій програмі;

§ РІ – розроблення конструкторської і технологічної документації інновації, виготовлення дослідних зразків і їх випробування;

§ ВР – випробування інновації у ринкових умовах;

§ РК – розгортання комерційного виробництва інновації в обсягах, що намічені у маркетинговій програмі.

 

 
 

 


Рисунок 3.2 – Функціональна схема інноваційного циклу

 

Відповідно до наведеної схеми інноваційний цикл продук­то­вої інновації містить період часу від вибору напрямку інноваційного розвитку і генерування ідеї інновації до роз­гор­тання її комерційного виробництва.

 

Інноваційний і життєвий цикли продуктової інновації

 

Життєвий цикл інновації, як і будь-якого товару, починається з часу її виведення на ринок і закінчується виходом з ринку, тобто ін­новаційний цикл і життєвий цикл частково перетинаються.

Інноваційний і життєвий цикли продуктової інновації, а також їх етапи показані на рис. 3.3 [5].


 

 


Рисунок 3.3 – Інноваційний і життєвий цикли продуктової інновації


Маркетингові інстру­менти на етапах інноваційного процесу

Вибір напрямку інноваційного розвитку розглянуто у розділі 2. Тривалість робіт на даному етапі визначається в основному тривалістю збору і аналізу необхідної інформації. У більшості випадків вона не перевищує кількох місяців.

Генерація ідей (окремо для кожного з виділених напрямків розвитку). Метою даного етапу є розроблення якомога більшої кількості ідей інновацій – найбільш загального уявлення про товар, який підприємство могло б запропонувати ринку. Причому до розгляду беруться будь-які ідеї, їх критика на цьому етапі забороняється. Для генерації ідей можуть бути використані методи, описані у наступній темі, а для аналізу інформаційних джерел ідей інновацій (див. наступну тему) доцільно вико­рис­товувати маркетингові методи ринкових досліджень, що містять методи кабінетних і польових досліджень.

 

Приклад

Сучасний рівень розвитку науки і техніки дозволяє створити освітлю­валь­ні прилади в кілька разів більш економічні, ніж існуючі, при тій самій ос­віт­лю­вальній здатності. Оскільки електроенергія досить дорога, то існує ре­аль­на потреба в таких виробах.

 

Роботи даного етапу важко піддаються формалізації, а тому їх тривалість складно прогнозувати. Певну методичну допомогу можуть надати результати детального і системного аналізу методів генерації ідей (взагалі – методів проектування). Слід зауважити, що точність прогнозування значною мірою залежить від досвіду залучених фахівців.

Вибір ідей. На даному етапі з усієї множини згенерованих ідей відбирають прийнятні для конкретного суб'єкта господарювання. Тоб­то здійснюється перевірка ідей інновацій, спрямованих на реалізацію існуючих ринкових можливостей інноваційного розвитку. Перевірка може бути виконана на основі:

1) перевірки відповідності ідей інновацій вимогам, які були визнані адекватними в аналогічних ситуаціях;

2) перевірки відповідності ідей інновацій заздалегідь визначеним вимо­гам;

3) порівняння ідей інновацій за встановленим переліком критеріїв і їхніх показників і вибору оптимальних із них.

Попередня оцінка сформульованих ідей інновацій передбачає одержання відповідей на такі запитання:

1) чи буде ринок для конкретної інновації?;

2) чи існує технічна й економічна можливість розроблення, виробництва і просування інновації на ринок?;

3) чи буде інновація давати прибуток і як це позначиться на діяльності підприємства?

Такого роду оцінка виконується найчастіше експертним методом, оскільки на даному етапі звичайно дуже великий вплив елементів не­виз­наченості внаслідок великої частки неточної, неповної і супереч­ли­вої інформації, яка характеризує можливу інновацію, процеси її роз­роблення і просування на ринку. З огляду на суб'єктивізм експертів, ре­зуль­тати оцінки прямо залежать від їх кваліфікації і досвіду. До групи експертів, які проводять оцінку, доцільно відносити: фахівців у відпо­від­ній галузі і суміжних науково-технічних галузях, маркетингу, інно­ва­ційного менеджменту, економіки та ін., які раніше брали участь у виконанні подібних оцінок, і по можливості, потенційних споживачів.

Для об'єктивізації оцінку можна виконувати в такій послі­дов­ності:

1) виділити оцінні показники;

2) визначити найкращі значення по­каз­ників із усіх порівнюваних ідей інновацій;

3) визначити вагові харак­теристики показників;

4) розрахувати підсумкову (інтегральну) оцінку од­ним із відомих методів, наприклад, методом відстаней.

У такому ви­пад­ку елементи суб'єктивізму збережуться в основному тільки при виборі оцінних показників і визначенні їх вагових характеристик.

У випадку об'єднання в одній особі розробника і виробника інно­ва­цій необхідно здійснювати перевірку можливості генерації і сприй­нят­тя ідей і задумів новацій і доведення їх до рівня нових технологій, конст­рукцій, організаційних і управлінських рішень, що вимагає оцін­ки інноваційного, а також виробничо-збутового потенціалу інно­ватора.

Роботи цього етапу є більш формалізованими, ніж попереднього, однак вплив елементів неповної визначеності є досить значним. Правильний вибір методики відбору ідей дозволяє досить точно прогнозувати тривалість робіт етапу, яка може складати від кількох тижнів до кількох місяців.

Розроблення задуму інновації (який слід розуміти як виражену в зрозумілій для споживачів формі ідею інновації) і його перевірка. Відібрані на попередньому етапі ідеї трансформують у задуми товарів.

Приклад

Згадана вище ідея може бути виражена у вигляді таких задумів това­рів:

§ настільна лампа, що заощаджує 50 % електроенергії;

§ освітлювальний елемент, що заощаджує 60 % електроенергії і який можна використовувати замість звичайних ламп накалювання без пере­роб­ки світильників.

Як правило, перевірка задуму інновації (нового товару – виробу або послуги) виконується шляхом проведення опитувань (анкетування) споживачів і аналізу отриманих результатів.

Роботи даного етапу є значною мірою формалізованими і тому їх тривалість досить легко спрогнозувати. Як правило, вона становить не більше кількох місяців.

Розроблення стратегії маркетингу щодо просування інновації на ринок. Виконується на основі результатів маркетингових ринкових дослід­жень, проведених за наступними напрямками:

1) вивчення споживача;

2) дослідження мотивів його поведінки на ринку;

3) аналіз власне ринку підприємства;

4) дослідження продукту (виробу чи послуги);

5) вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції;

6) аналіз форм і методів збуту (реалізації) продукції;

7) визначення найбільш ефективних способів просування товарів на ринку;

8) аналіз динаміки цін і т. д.

Метою досліджень є точне визначення інноватором свого місця на ринку, на якому він зможе повною мірою реалізувати свої порівняльні переваги і згладити відносні недоліки.

Стратегія маркетингу містить перспективні й поточні цілі підпри­ємства (у т.ч. умови перегляду цілей), опис завдань, які необхідно вирі­ши­ти для досягнення цих цілей, перелік заходів, спрямованих на вирі­шен­ня поставлених завдань, контрольні показники і критерії досягнення цілей. У загальному випадку вона передбачає: стратегію формування і роз­­витку цільового ринку; товарну стратегію; цінову стратегію; страте­гію просування продукції на ринку (враховуючи збут і товарорух); стратегію створення і стимулювання попиту тощо.

Оскільки для виконання робіт цього етапу застосовується достатньо перевірений практикою, а тому достовірний інструментарій маркетингу, то тривалість їх спрогнозувати неважко. Загалом – це один із найтриваліших етапів ІЦ. На ньому збирають, систематизують і аналізують великі обсяги інформації. Тривалість робіт може становити рік і навіть більше.

Оцінка можливості й економічної доцільності досягнення суб'єктом госпо­да­рювання показників, визначених у маркетинговій програмі. На даному етапі виконується оцінка достатності виробничо-збутового потенціалу суб'єкта господарювання для реалізації цілей іннова­цій­но­го розвитку, визначених у маркетинговій стратегії, а також визначають­ся економічна можливість і ефективність її реалізації.

Оцінка виробничого потенціалу суб'єкта господарювання може бу­ти виконана на основі відомих методичних підходів, наприклад [1, 2]. Оцінка збутового потенціалу – відповідно до методичних підходів оцінки конкурентоспроможності, оцінки достатності каналів збуту та ін. [8, 9].

Даний етап є формалізованим (практично формальним) і тому його тривалість прогнозувати неважко. Для виконання робіт можуть бути застосовані комп’ютерні інформаційні системи, що дозволяє звести тривалість робіт до кількох тижнів чи навіть днів.

Розроблення конструкторської і технологічної документації іннова­ції, виготовлення дослідних зразків і їх випробування. При проектуванні новацій, для оцінки можливостей втілення задуму інновації в новий про­дукт, можна скористатися рекомендаціями [3], де викладений до­сить повний опис методів проектування і рекомендацій з їх вико­рис­тан­ня. Методи розроблення конструкторської і технологічної докумен­тації, проведення випробувань і обробка їх результатів є загаль­но­відо­мими, вони викладені у численних літературних джерелах.

Роботи даного етапу займають багато часу, однак вони є формалізованими, а тому для проектування технічної документації застосовують комп’ютеризовані системи автоматизованого проектування (САПР). Існує велика кількість різноманітних САПР, які дозволяють готувати якісну документацію і програми управління для верстатів і технологічного обладнання з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Організація ж виробництва, виготовлення і лабораторні випробування дослідних зразків продукції потребують багато часу. Їх тривалість може складати від кількох місяців (якщо виробництво нової продукції передбачається на існуючих виробничих площах) до кількох років (якщо передбачається організація нових виробництв).

Випробування інновації в ринкових умовах виконують з викорис­тан­ням методу пробного маркетингу [7, 9]. Його мета – змоделювати на окремих ділянках ринку процеси виведення і просування товару на ринок, результати моделювання потім будуть використані у масштабах усього ринку.

Ринкові випробування нової продукції, як правило, тривають не менше кількох місяців.

Розгортання комерційного виробництва інновації в обсягах, визна­чених у маркетинговій програмі. У ході виконання робіт даного етапу вар­то постійно контролювати існуючі ринкові можливості і загрози, по­яву нових і трансформацію одних в інші (перехід можливостей у загрози і навпаки). Необхідно також контролювати сильні і слабкі сто­рони діяльності підприємства-інноватора, а також ступінь відповід­нос­ті внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім (у т.ч. з пози­цій достатності мотивації ефективної діяльності суб'єктів іннова­цій­но­го процесу [6]), і при виявленні невідповідності вводити корективи, аж до змін номенклатурної політики і навіть видів діяльності. Для цьо­го використовують перераховані вище інструменти маркетингу і види ринкових маркетингових досліджень (для збору інформації).

Незважаючи на досить велику кількість етапів інноваційного про­цесу (при цьому значна їх частина виконується до втілення ідеї товару в конкретну конструкцію, послугу, технологічні й організаційні рішен­ня), це є, безумовно, необхідним. Витрати на виконання робіт на кож­ному наступному етапі порівняно з попереднім нелінійно зроста­ють, тому ретельне опрацювання варіантів рішень дозволяє зменшити ймо­вірність можливих негативних наслідків. Економія на перших етапах може викликати значні втрати на наступних, а це, у свою чергу, може призвести до провалу варіанта інноваційного розвитку, який розгляда­ється, чи навіть банкрутства.

Зведена таблиця аналізу етапів інноваційного розвитку наведена у додатку В. Слід зазначити, що ІЦ має ітераційний багаторівневий характер і його роботи можуть неодноразово повторюватися з поступовим підвищенням їх точності і якості.

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що:

1) складовими успіху суб'єкта господарської діяль­ності, який розви­ва­ється інноваційним шляхом, є наявність ринкового, іннова­цій­ного і виробничо-збутового потенціалу;

2) розгляд функціональної схеми інноваційного циклу в руслі кон­цеп­ції маркетингу дозволяє знизити ризик невідповідності інно­ва­ції вимогам ринку.

Тема 2 Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз

 

1 Джерела виникнення ідей інновацій.

2 Методи генерації ідей інновацій.

3 Поняття задуму інновацій, його перевірка.

4 Критерії оцінки добору інновацій.

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.