Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДжерела виникнення ідей інновацій

 

Основними джерелами ідей інновацій є:

1) результати аналізу потреб споживачів, у тому числі прихованих чи потенційних, які виявлені у результаті маркетингових ринкових дослід­жень;

2) торговий персонал і дилери підприємства (вони найкраще знають потреби споживачів внаслідок постійного контакту з ними);

3) результати аналізу розробок у галузі науки і техніки (патенти, нау­кові публікації, звіти про НДР і ДКР і т. д.), проведеного методом кабінетних досліджень;

4) розробки науково-технічних працівників самого підприємства (винаходи і раціоналізаторські пропозиції);

5) результати аналізу діяльності конкурентів, у тому числі аналізу їхніх перспективних розробок;

6) результати ситуаційного й імітаційного моделювання поведінки споживачів у сьогоденні і майбутньому;

7) результати аналізу тенденцій розвитку науково-технічного про­гре­су, а також змін технологічної, економічної, соціальної, політичної, культурної, правової, екологічної, демографічної й інших складових сере­довища господарювання.

Методи генерації ідей інновацій

Існує багато методів генерації ідей інновацій (інтуїтивних і упо­рядкованих), серед останніх найбільшу популярність одержали: моз­ко­ва атака, синектика, ліквідація тупикових ситуацій, морфологічні кар­ти. Результати їх порівняльного аналізу наведені в табл. 3.1. Детальний виклад цих методів, враховуючи приклади використання, див. у [3].

 

Таблиця 3.1 – Порівняльна характеристика методів генерації ідей

 

Назва і сутність методу Галузь застосування Переваги Недоліки
       
Мозкова атака: ге­не­рування гру­пою осіб ідей вирішення поставленої проб­леми (при забороні на критику ідей) з подальшою їх оцінкою Швидке генеру­ван­ня як можна біль­шої кількості ідей вирішення сфор­мульованої проб­леми Швидкість; збіль­шення шансів зна­йти прийнятне рі­шення; багато­ас­пектний аналіз проблеми   Якість ідеї прак­тично не залежить від часу її пошуку; отри­мані резуль­тати вимагають по­дальших досліджень
Синектика: орієн­тація спонтанної діяльності інте­лек­ту групи фахівців (за допомогою різ­ного виду аналогій) на дослідження і вирішення постав­леної проблеми Перебування за­гального (прин­ци­пового) рішення поставленої проблеми Дозволяє перебо­ро­ти відсталість дум­ки розробників і вирішувати проб­леми нетради­цій­ними рішеннями Вимагає досвід­че­ного і сильного ке­рівника, ретель­ного підбору фа­хівців і їхнього по­переднього нав­чан­ня
Ліквідація тупи­ко­вих ситуацій: по­шук нових нап­рям­ків рішень, якщо традиційні не дали результатів Вирішення складних великомасштабних проблем, які не вирішуються тра­диційними мето­да­ми, у традиційних сферах пошуку Дозволяє вирі­шу­вати проблеми в ситуації, коли від­сутнє прийнятне рішення Складності з вихо­дом напрямків по­шуку за межі знань, досвіду, традицій розроблювачів
Морфологічні кар­ти: розширення сфери пошуку вирі­шення поставленої проблеми Пошук рішень нових проблем Дозволяє швидко згенерувати ряд можливих рішень і знайти найбільш прийнятне Вимагає досвіду розроблювачів і знання ними струк­тури проблеми

 

Поняття задуму інновацій, його перевірка

 

Згідно з Ф.Котлером [7] задум товару доцільно роз­гля­дати на трьох рівнях, де кожен наступний характеризує більш високий рівень узагальнення описів конкретних нововведень:

1 Товар за задумом (основна вигода для споживачів і виробників нового товару).

2 Товар у реальному виконанні (назва, очікувані техніко-еконо­мічні характеристики, дизайн, упакування і т.п.).

3 Товар з підкріпленням (передпродажний і післяпродажний сер­віс, стимулювання споживачів, гарантії, запчастини, додаткові прилад­дя, що розширюють галузь використання товару, і т.п.).

Альтернативні задуми товару слід оцінити і вибрати кращий. Це передбачає апро­бацію задуму на потенційних споживачах, наприклад, шляхом їх опитування відносно задуму товару: чи зрозумілий задум, як вони його оцінюють, у чому вони вбачають вигоди його споживання тощо? Відповіді споживачів допомагають визначити, якому із задумів слід віддати перевагу, і в той самий час формують у респондентів образ товару – уявлення, що склалося у споживачів про реальний чи потенційний товар.

Це дозволить сформувати в очах споживачів, а саме вони дають остаточну оцінку новинці, образ не просто товару, а комплексу, що містить основний товар, додаткові і допоміжні товари, а також пос­луги, спрямовані на задоволення їхніх потреб. Таким чином, можна істот­но підвищити корисність інновації для споживачів.

Подальший аналіз є набагато більш деталізованим, оскільки роз­роблення інновації, організація її виробництва і збуту – це складний, здебільшого тривалий за часом і високовартісний етап. Він пе­ред­бачає проведення серйозних ринкових досліджень і завершується розробленням стратегії маркетингу з просування інновації на ринок (див. попередню тему). Основним інструментом такого аналізу є сегментація ринку.

 

Критерії оцінки добору інновацій

 

Оцінка з метою вибору найбільш прийнятних з ряду альтер­натив­них інновацій виконується за такими групами критеріїв [5]:

1) місткість ринку (хто буде споживачем нової продукції, для яких цілей її будуть одержувати, за якими цінами, яким може бути обсяг споживання, його коливання, цінова еластичність попиту);

2) потенційна тривалість життєвого циклу нової продукції;

3) конкуренція фактична і потенційна: хто може бути конку­рентом, тобто виробником (продавцем) товарів-аналогів, замінників (чи зможе задовольняти ті ж потреби іншим способом)? Коротко- і довго­строкові показники ринкових позицій конкурентів і інноватора, ймовірні стратегії конкурентів у відповідь на нову продукцію. Шанси інновації та інноватора на успіх у конкурентній боротьбі:

4) інтелектуальна і науково-технічна можливість втілення інновації в новому продукті, що відповідає потребам і запитам споживачів;

5) виробнича можливість доведення ідеї інновації до комерційного продукту;

6) маркетингові можливості просування інновації на ринку і дове­дення її до споживачів;

7) ресурсна забезпеченість інноваційного проекту: інформаційна, си­ро­винна, фінансова і т. п. (існуюча і необхідна);

8) джерела інвестицій (у НДДКР, випробування, підготовку вироб­ництва, просування, розподіл і збут),

9) ступінь ризику і можливість запобігання йому, зниження чи ком­пенсації;

10) обсяг витрат для розроблення, виготовлення і просування інновації на ринку (загальні й відносні витрати, співвідношення початкових і поточ­них витрат, оцінки витрат на сировину й інші витрати, економія на масштабі виробництва, витрати на збут);

11) прибутковість (період покриття початкових витрат, коротко- і довго­строковий загальний і відносний прибуток, чутливість іннова­цій­ного проекту до цін і обсягів збуту, швидкість повернення інвестицій і дохід від них, ризик).

Тільки позитивні результати аналізу за перерахованими кри­те­рія­ми є підставою для розроблення конструкції новинки і технології її вироб­ництва, виготовлення й випробування дослідних зразків нового про­дук­ту, розроблення стратегії просування інновації на ринок.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.