Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЕкономічна ефективність системи контейнерно-пакетних перевезень

Економічна ефективність розвитку КПТМ оцінюється співвідношенням одержуваного результату (ефекту) з необхідними витратами. Як універсальні, так і спеціалізовані контейнери є, насамперед, высокоэкономичными транспортними засобами. Одночасно вони виконують і функції багатооборотної транспортної тари. У загальному обсязі перевезень вантажів і вантажообігу на залізничному транспорті частка контейнерів незначна (1-2%), але з урахуванням вартості вантажної маси в дорозі їх частка зростає до 15-20%.

Контейнеризація дає економію витрат при затаруванні і упаковці вантажів, підвищує їх збереження при перевезенні, знижує витрати на вантажно-розвантажувальні роботи і капітальні вкладення будівництво критих складів. Застосування контейнерів прискорює доставку вантажів і скорочує при цьому вартість вантажної маси, що одночасно знаходиться в процесі транспортування.

Ефект від застосування контейнерів має не тільки економічний, але і соціальний характер. При використанні контейнерів різко скорочується трудомісткість транспортно-складських операцій, повністю ліквідується важка ручна праця на вантажно-розвантажувальних роботах, збільшується продуктивність, поліпшуються умови, безпека і культура праці працівників транспорту та інших галузей виробництва, екологічний ефект досягається за рахунок зменшення негативного впливу перевезених вантажів і транспортних процесів на навколишнє середовище. У підсумку виходить велика економія прямих і супутніх витрат на транспорті, а також сполучених витрат у суміжних галузях народного господарства.

Економія експлуатаційних витрат на затаруванні і упаковці тарно-штучних вантажів, одержувана вантажовідправниками, становить найбільшу частину сумарної суспільної економії при перевезенні вантажів в універсальних контейнерах порівняно з перевезенням в критих вагонах. Ця економія визначається за формулою, грн./т:

де – ціна одиниці транспортної тари (ящики, короби та ін) відпо-ветственно при перевезенні вантажів у критих вагонах і контейнерах;

– маса вантажу нетто, включаючи первинну упаковку в одному затареному місці, т;

– число оборотів транспортної тари за термін її служби;

– коефіцієнт, що враховує витрати на заробітну плату робо-чих, зайнятих затариванием, упаковкою та розпакуванням вантажу (1,05—1,10),

– коефіцієнт, що враховує витрати на ремонт транспортної тари за термін її служби (1,03—1,05).

Другою істотною частиною народногосподарської економії при кон-тейнерных перевезеннях є економія на вантажно-розвантажувальних роботах. Застосування контейнерів дозволяє здійснити комплексну механізацію та автоматизацію цих робіт, скоротити вантажно-розвантажувальні операції та знизити їх собівартість. Собівартість навантажувально-розвантажувальних робіт ще більше знижується із застосуванням великотоннажних контейнерів. Хоча середня собівартість контейнерой операції зростає приблизно в 1,5—2 рази, але внаслідок більш суттєвого підвищення статичного навантаження контейнера (з 2-4 до 12-15 т і більше), середня собівартість тонно-операції знижується в 4-6 разів.

Економію експлуатаційних витрат на вантажно-розвантажувальні роботи за повний цикл перевезення вантажу від складу відправника до складу одержувача, грн./1 т нетто, можна визначити за формулою:

де , – середня собівартість відповідно тонно-операції і контейнеро-операції за цикл перевезень, грн.,

, – відповідно середня кількість перевантажувальних операцій за цикл перевезення 1 т вантажу і одного навантаженого контейнера при традиційному (в критих вагонах) і контейнерному способи;

– коефіцієнт, що показує відношення маси вантажу брутто (з транспортною його тарою) до маси нетто при традиційному способі перевезення в критих вагонах (у середньому 1,2—1,3);

– коефіцієнт, що враховує вантажно-розвантажувальні операції з порожніми контейнерами (в середньому 0,1—0,2);

– статичне навантаження контейнера нетто, т.

Експлуатаційні витрати на вантажно-розвантажувальні роботи під час перевезення тарно-штучних вантажів на залізничному транспорті в універсальних контейнерах порівняно з перевезенням в критих вагонах скорочуються приблизно в 3 рази.

При контейнеризації вантажів різко скорочується трудомісткість по-грузочно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт. Вироб-продуктивність праці при використанні середньотоннажних контейнерів підвищується приблизно в 4 рази. Потреба в трудових ресурсах ще більше скорочується при використанні великотоннажних контейнерів, що забезпечують ріст продуктивності живої праці в 5-6 разів, особливо при розвитку наскрізних контейнерно-пакетних перевезень "від дверей до дверей", впровадженні спеціалізованих контейнерних платформ, автоматичного стропування контейнерів та іншої новітньої техніки і технології.

Контейнеризація перевезень забезпечує різке підвищення з-хранности вантажів, особливо при їх перевантаження, перевалки з одного виду транспорту на інший і зберіганні. Майже повністю усуваються втрати тарно-штучних вантажів при перевезенні їх в універсальних контейнерах замість критих вагонів, різко скорочуються втрати навалювальних і швидкопсувних вантажів при перевезенні в спеціалізованих контейнерах.

Транспорт і інші галузі виробництва отримують великий економічний ефект від прискорення доставки вантажів у контейнерах. Прискорюються вантажно-розвантажувальні, технічні та комерційні операції на станціях відправлення, призначення і сортування, зменшується кількість сортувань навантажених контейнерів на шляху прямування, у результаті прискорюється оборотність матеріальних цінностей в економіці. Характерно при цьому, що перевозяться в універсальних контейнерах високоцінні тарно-штучні вантажі в основній своїй масі не утворюють великих товарних запасів, а відразу надходять у сферу споживання для безпосередньої реалізації.

З впровадженням КПТМ створюються умови для покращення роботи постачальницько-збутових організацій за системою прямих довгострокових транспортно-економічних зв'язків між постачальниками і споживачами. Розширюються можливості застосування транзитної форми постачання споживачів.

Основний вплив на співвідношення собівартості перевезень малотоннажних відправок в контейнерах на платформах і в критих вагонах має співвідношення навантажень нетто рухомого складу і кількість сортувань на шляху прямування. Застосування контейнерів може дати деяке зниження собівартості при перевезенні не тільки малотоннажних, але і повагонних відправок вантажів, в масі брутто яких велика маса транспортної тари і які перевозяться в критих вагонах на невеликі відстані. При перевезенні ж у контейнерах ці вантажі або повністю звільняються від транспортної тари, або вона значно полегшується. Для основної частини повагонних відправок собівартість перевезень у контейнерах вище, ніж у критих вагонах.

Збільшення собівартості вантажів в універсальних контейнерах повно-стю компенсується внетранспортным економічним ефектом від підвищен-ня якості цих перевезень, зменшення витрат на тару і упаковку та зниження собівартості перевантажувальних операцій. Цей ефект отримують, в основному, вантажовласники та механізовані дистанції вантажно-розвантажувальних робіт.

Контейнерні перевезення дають істотну економію витрат на будівництво і утримання складських споруд. На станціях і про-промислових підприємствах не потрібно будувати дорогі криті склади, так як для зберігання контейнерів використовують спеціально обладнані відкриті майданчики, капітальні витрати на спорудження яких в 4-5 разів менше. Дещо знижуються капітальні вкладення у вагонний парк, так як при контейнерних перевезеннях замість критих вагонів використовують платформи, ціна яких менше на 12-18%. Скорочуються і питомі капітальні вкладення в засоби механізації, хоча на вантажно-розвантажувальних роботах з контейнерами використовуються бо-леї дорогі механізми. Це пояснюється тим, що продуктивність механізмів на контейнерних майданчиках у 3-5 разів вище, ніж у критих складах.

Разом з тим, контейнеризація перевезень вимагає великих капітальних вкладень у контейнерний парк і на розвиток ремонтної бази контейнерів. Ці вкладення приблизно в 2 рази перевищують економію капітальних витрат при будівництві контейнерних майданчиків замість критих складів. Сумарні питомі капітальні вкладення при перевезенні вантажів в універсальних контейнерах приблизно в 1,5 рази більше, ніж при перевезенні в критих вагонах, але вони дуже швидко окупаються за рахунок економії поточних витрат на тарі і упаковці і вантажно-розвантажувальних роботах.

При порівнянні перевезень вантажів в універсальних контейнерах критих вагонах необхідно враховувати також економію сполучених капітальних витрат в суміжних галузях економіки. Економія матеріальних ресурсів при повному або частковому звільненні вантажів при перевезенні в контейнерах від дерев'яної транспортної тари скорочує відповідно капітальні вкладення в лісопильну та деревообробну промисловість, будівництво лесотарных комбінатів, а також рухомий склад та інші засоби транспортування пиломатеріалів та готової продукції до місць їх споживання.

По економіці в цілому контейнерні перевезення абсолютно ефективні. Вони дають велику економію експлуатаційних витрат і капітальних вкладень. Ефективність контейнеризації перевезень ще більш підвищується, якщо врахувати економію від підвищення збереженості та прискорення оборотності обігових коштів в економіці.

Додатковий економічний ефект дає розширення сфери раціо-нального застосування великотоннажних контейнерів натомість среднетон-нажных, так як підвищується продуктивність праці, виключаються витрати на сортування великотоннажних контейнерів при перевезенні в них повагонних відправок. Введення в експлуатацію у внутрішньому і міжнародному сполученнях спеціальних прискорених контейнерних поїздів виключає витрати на переробку їх на попутних сортувальних станціях. Зменшується небезпека пошкодження вантажів і контейнерів при швидкісному розпуск составів з гірок, досягається більш висока їх з-хранности, прискорюється оборот платформ.

Підвищення маси брутто контейнерів вимагає більш дорогих кранів та інших механізмів для виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Це збільшує загальні капітальні вкладення в кілька разів. Але в той же час, набагато зростає переробна спроможність контейнерних пунктів. Тому питомі капітальні вкладення в засоби механізації на одиницю вантажопотоку виявляються значно меншими, ніж при використанні середньотоннажних контейнерів. Максимум економічного ефекту досягається при використанні великотоннажних контейнерів на напрямках з найбільшими розмірами потоків кон-тейнеропригодных вантажів і при високій інтенсивності завантаження в часі засобів механізації на великих контейнерних пунктах. Капітальні витрати при використанні великотоннажних контейнерів окупаються не більше ніж за 1,5—2 роки.

У перспективі більш високими темпами мають розвиватися перевезення вантажів у спеціалізованих контейнерах різних типів і маси брутто (у тому числі у великотоннажних) мережевого і внутрипро-изводственного обігу. Сфери економічно доцільного застосування спеціалізованих контейнерів необхідно встановлювати на основі техніко-економічних розрахунків для кожного конкретного типу в залежності від обсягу і структури вантажопотоку за напрямами мережі, партіонності вантажу, відстані перевезення та інших факторів. Створення і застосування спеціалізованих контейнерів буде ефективно, якщо додаткові витрати на транспорті та у вантажовласників будуть менше сумарної економії від підвищення схоронності вантажів, прискорення їх доставки і зниження собівартості навантажувально-розвантажувальних робіт.

Значний економічний ефект дає застосування спеціа-лизированных довгобазних чотиривісних платформ вантажопідйомністю 60 т для перевезення контейнерів масою брутто 10, 20 і 30 т у різних поєднаннях. Використання вантажопідйомності цих платформ підвищується в середньому на 36% у порівнянні з універсальними четырехосными платформами, експлуатаційні витрати скорочуються відповідно на 20%, а капітальні вкладення — на 30-35%. Повинна бути створена нова, більш економічна універсальна платформа для перевезення всіх типів контейнерів, включаючи середньотонажні, а також лісоматеріалів, великовагових вантажів, автомобілів, тракторів та іншої колісної техніки.

Велике соціально-економічне значення має ліквідація важкої і небезпечної праці робітників-стропальників завдяки повсюдного впровадження автоматичної застропки і отстропки середньотоннажних контейнерів. При цьому значно підвищується продуктивність праці на вантажно-розвантажувальних роботах і знижується їх собівартість, на 5-8% збільшується продуктивність засобів механізації, скорочуються простої вагонів і контейнерів. Вельми ефективне застосування кранів, про-рудованных спеціальними автоматичними захопленнями-спредерами, для переробки великотоннажних контейнерів.

Пакетні перевезення забезпечують вирішення тих же соціально-економічних завдань, що і контейнерні перевезення вантажів. Але порів-порівняно з контейнерними перевезеннями вони вимагають набагато менших капіталовкладень. Разом з тим, пакетні перевезення вносять суттєві якісні зміни в роботу складського господарства на транспорті та промислових підприємствах, створюють можливості для оснащення складів механізованими і автоматизованими системами управління транспортно-складськими операціями.

Новим етапом розвитку КПТМ є освоєння перевезень навалочних вантажів у великовантажних блок-пакетах масою брутто 20-40 т і більше.

Лекція №31 "Ефективність розвитку колії та колійного господарства"

План:

1 Основні напрямки реконструкції технічних засобів колії та колійного господарства.

2 Економічна ефективність підсилення верхньої будови колії.

3 Економічна ефективність комплексної механізації колійних робіт.

Зміст:ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.