Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОбсяг і структура витрат на лісове господарство

Найменування робіт (заходів) Сума витрат, тис.грн. Структура, %
1. Рубки, пов’язані з веденням лісового господарства, інші рубки та ліквідація захаращеності    
2. Допоміжні лісогосподарські роботи    
3. Лісокультурні роботи в державному лісовому фонді (лісорозведення та лісопоновлення)    
4. Протипожежні роботи    
5. Захист лісу від шкідників та хвороб    
6. Ведення мисливського господарства    
7. Загальновиробничі (цехові) витрати    
8. Адміністративні витрати    
Всього витрат на лісове господарство і мисливство   100,0

 

Слід звернути увагу, що більша частина витрат, виділених для проведення рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства покриваються з власних коштів. Також за їх рахунок проводяться допоміжні лісогосподарські роботи, мисливство, а також частина лісокультурних робіт. Це пов’язано з можливістю реалізації лісопродукції, насіння, садивного матеріалу, залучення лісників до виконання робіт тощо. На інші роботи виділяються кошти з держбюджету. Також з вищенаведеної таблиці видно, що найбільше коштів виділяється на _________________________________________________________.

 


ВИСНОВКИ.

 

По закінченню курсового роботи студент має зробити висновок про важливість планування як функції управління на підприємствах лісового господарства.

За результатами виконаної роботи та узагальнених знань із технологічної та виробничої практики необхідно оцінити ефективність використання наявних економічних ресурсів базового підприємства. При цьому можна вказати на основні планові показники - обсяги робіт з лісорозведення та лісопоновлення, доглядів за лісом та використання лісових ресурсів, а також навести інформацію щодо ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових), необхідних для виконання виробничої програми підприємства. Зазначити шляхи ефективного використання ресурсів, а також їх вплив на економічні показники його господарювання: обсяги витрат сировини і матеріалів, оплату праці, собівартість окремих видів продукції, дохід (виручку) від реалізації продукції, прибуток від операційної діяльності, структуру джерел фінансування лісового господарства та пов'язаних з ним послуг, забезпеченість необхідними ресурсами.


 

 

ДОДАТКИ


ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія спеціальності «Лісове господарство»

К У Р С О В А Р О Б О Т А

з дисципліни «Економіка, організація та планування лісового господарства»

на тему: « Розрахунок показників виробничо-фінансового плану по лісовому

господарству і мисливству ДП «_____________________________

лісове господарство» _____________________________ обласного

управління лісового та мисливського господарства»

Студента ІV курсу групи ЛГ-4_ Напряму підготовки «Лісове і садово- паркове господарство» Спеціальності «Лісове господарство» ________________________________ _ (прізвище та ініціали) Керівник ___ викладач спецдисциплін _____ ___________ Космина О.О. __________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)   Оцінка _____ «__________________» Члени комісії: ________ ______________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________ ______________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________ ______________ (підпис) (прізвище та ініціали)

м. Лубни – 2013 рік


Додаток Б

Приблизні виробничі витрати на утримання тракторів, машин та знарядь

Назва трактора, машини і знаряддя Марка трактора, машини і знаряддя Виробничі витрати на утримання протягом зміни (8 год), грн Назва трактора, машини і знаряддя Марка трактора, машини і знаряддя Виробничі витрати на утримання протягом зміни (8 год), грн
           
Трактор гусеничний Т-130 Т-130Б   Розпушувач навісний РН-60  
Трактор гусеничний ТТ-4А ТТ-4М   Покривоздирач дисковий ПДН-1  
Трактор гусеничний ДТ-75М ДТ-75К   Борона дискова важка БДТ-3  
Трактор гусеничний ЛХТ-100 ЛХТ-100Б   Борона дискова навісна БДН-3  
Трактор гусеничний Т-70С   Борона дискова навісна БДН-1,3А  
Трактор колісний Т-150К   Культиватор-рослинопідживлювач КРН-2,8А КРН-2,8МО  
Трактор трелювальний ЛТ-157   Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7  
Трактор колісний МТЗ-80   Культиватор лісовий КЛ-2,6  
Трактор колісний МТЗ-82 ЮМЗ-6АЛ   Культиватор бічний лісовий КБЛ-1  
Трактор колісний МТЗ-100   Культиватор лісовий 2-секційний КВЛ-2  
Трактор колісний Т-30   Культиватор ротаційний лісовий КРЛ-1А  
Трактор колісний Т-25А Т-16М   Культиватор універсальний навісний КУН-4  
Причіп тракторний 2ПТС-4,0   Мотика обертова МВН-2,8А  
Причіп тракторний 1Р-5М   Лісосадильна машина ССН-1  
Плуг загального призначення ПЛН-3-35   Машина лісосадильна універсальна МЛУ-1  

 


Закінчення додатку Б

           
Плуг загального призначення ПЛН-4-35 ПЛН-5-35   Машина універсальна лісосадильна МУЛ-1  
Плуг плантажний навісний ППН-40   Машина лісосадильна пневматична МЛП-1  
Плуг лісовий смуговий ПЛП-135   Машина лісосадильна автоматична МЛА-1  
Плуг комбінований лісовий ПКЛ-70   Машина лісосадильна ЛМД-81  
Плуг лісовий ПЛ-1   Машина лісосадильна грядкова СЛГ-1  
Плуг шнековий ПШ-1   Машина лісосадильна по пластах СЛ-2  
Плуг лісовий дисковий ПЛД-1,2   Машина лісосадильна по пластах МЛ-1  
Плуг лісовий широкозахватний ПЛШ-1,2   Лісосадильна машина для точкового садіння МТП-1  
Плуг лісовий навісний ПЛМ-1,5   Лісосадильний агрегат ЛПА-1  
Плуг лісовий двокорпусний ПЛ-2-50   Садильний пристрій автоматичний до плуга ПКЛ-70 ПЛА-1  
Плуг лісовий однокорпусний ПЛО-400   Смугопрокладач фрезерний ПФ-1  
Плуг протипожежний ПДП-1,2   Обприскувач ОН-400  
Плуг-розпушувач навісний ПРН-40   Обприскувач дрібнокрапельний ОМР-2  
Фреза лісова шнекова ФЛШ-1,2   Агрегат лісовий хімічний АЛХ-2  
Фреза лісова універсальна ФЛУ-0,8   Обпилювач ОШУ-50А  
Розпушувач навісний РН-80Б   Аерозольний апарат ЛАГО-У  

Машино-зміна (пилко-зміна) бензопил вітчизняного і російського виробництва приблизно коштує 25 грн, а закордонних – 35 грн. вартість одного коне-дня – 10 грн.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

(рекомендований для студентів при написанні курсової роботи)

1. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка лісового господарства»: Навчальне видання /Кравець П.В., Василишин Р.Д., Павліщук О.П. та ін. - Київ: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. - 100 с.

2. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка, організація та планування лісового господарства» (навчально-методичний порадник). /Литвиненко О.М., Космина О.О./. - 2-е вид., перероб. та доп. –Лубни, ЛЛТК, 2013.- 50 с.

3. Норми виробітку і норми витрати пального на вирощування садивного матеріалу в лісорозсадниках. -К., 2007. -80 с.

4. Норми виробітку на виконання лісокультурних, лісозахисних та протипожежних робіт. -К., 2007. -164 с.

5. Норми виробітку, часу та витрати палива на виконання лісозаготівельних робіт. -К., 2007. -153 с.

6. Норми виробітку, часу та витрати палива на рубки формування та оздоровлення лісів. -К., 2007. -121 с.

7. Организация и планирование лесохозяйственного производства. Учебник для техникумов / В.П.Ливенцев, В.Г.Осьмаков, Н.И.Кожухов и др. –М.: Лесная пром-сть, 1980. -264 с.

8. Планування виробництва в лісовому господарстві: Навч. посіб. / Я.В.Коваль, Т.П.Блажкевич, В.В.Волочков. –Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2011. -504 с.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ПРИ НАПИСАННІ ДАНИХ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК

 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка лісового господарства»: Навчальне видання /Кравець П.В., Василишин Р.Д., Павліщук О.П. та ін. - Київ: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. - 100 с.

2. Литвиненко О.М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка, організація та планування лісового господарства» (навчально-методичний порадник).. –Лубни, ЛЛТК, 2008.– 50 с.

3. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства: затверджено наказом Державного комітету лісового господарства України від 24 лютого 2002 року № 35. Київ, - с.

4. Олійник І.Я. Організація лісогосподарського виробництва / навчально-методичний порадник з курсового проектування для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю 7.130401 «Лісове господарство». –Львів., РВЦ УкрДЛТУ, 2003. - 60 с.

5. Планування виробництва в лісовому господарстві: Навч. посіб. / Я.В.Коваль, Т.П.Блажкевич, В.В.Волочков. –Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2011. -504 с.

6. Розвод С.В., Бала О.П., Павліщук О.П. Планування лісогосподарського виробництва / Методичні поради з курсового проектування для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності «Лісове господарство». Видання третє, перероблене і доповнене. –К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2010. -40 с.

7. Травкин Н.Н., Ливенцев В.П. Практикум по экономике, организации и планированию лесохозяйственного производства. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВО «Агропромиздат», 1987. – 136 с.

8. Экономика, организация и планирование производства в лесхозах / Аношин Р.М., Воронин И.В., Кляузов М.П. и др. -3-е изд., перераб. и доп. –М: Лесная пром-сть, 1984. -280 с.

 


[1] У тестовому процесорі Microsoft Word відповідає міжрядковому інтервалу 1,5

[2] Наведено орієнтовний перелік штатних одиниць цехового персоналу (штату лісництва)

[3] Наведено орієнтовний перелік штатних одиниць адміністративного персоналу (штату лісгоспу)ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.