Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИАналіз структури основних фондів

Під структурою основних фондів розуміють співвідношення окремих груп основних фондів. Використовуючи інформацію форми №11-ОФ. Проведемо аналіз зміни структури основних фондів по видам економічної діяльності. Для аналізу структури основних фондів складемо таблицю 2.2

Таблиця 2.2 Зміна структури основних фондів

Основні засоби На початок року На кінець року Відхилення
Сума, тис.грн.   Сума, тис.грн.   Сума, тис.грн. %
Попер. рік
Всього ОЗ 81241,00 100,00 83106,00 100,00 1865,00 0,00
ОЗ основного виду діяльності 61885,00 76,17 64588,00 77,72 2703,00 1,54
ОЗ інших 5528,00 6,80 4560,00 5,49 -968,00 -1,32
Невиробничі фонди 13828,00 17,02 13958,00 16,80 130,00 -0,23
Звітн. рік
Всього ОЗ 83106,00 100,00 86952,00 100,00 3846,00 0,00
ОЗ основного виду діяльності 64588,00 77,72 68083,00 78,30 -64509,70 0,58
ОЗ інших 4560,00 5,49 4875,00 5,61 -4554,39 0,12
Невиробничі фонди 13958,00 16,80 13994,00 16,09 -13941,91 -0,71

 

І в попередньому, і в звітному році найбільшу питому вагу в складі основних фондів підприємства займають основні фонди основного виду діяльності, їхня частка на початок попереднього року складала 76,17%, на кінець попереднього року 77,72%, на кінець наступного року 78,3%.

Зміна первісної вартості основних фондів підприємства протягом двох років склала (+5711) тис. грн., при цьому структура основних фондів змінилася незначно.

 

Аналіз технічного стану основних фондів

Значення показників технічного стану основних фондів представимо у вигляді таблиці 2.3

Таблиця 2.3 Зміна технічного стану основних фондів

Показники На початок попер. р. На кінець звітн. р. Відхилення
Первісна вартість ОЗ, тис.грн. 81241,00 86952,00 5711,00
Знос, тис.грн. 43895,00 54179,00 10284,00
Залишкова вартість ОЗ, тис.грн 37346,00 32773,00 -4573,00
Коефіцієнт придатності 0,46 0,38 -0,08
Коефіцієнт зносу 0,54 0,62 0,08

 

Протягом двох років первісна вартість основних фондів підприємства підвищилась на 5711 тис.грн. Сума зносу зросла на 10284 тис. грн., залишкова вартість знизилась на 4573 тис. грн. Ці зміни вплинули на зміну коефіцієнта придатності, що знизився на 0,08 ступені, а коефіцієнт зносу підвищився на 0,08.

 

Аналіз ефективності використання основних фондів основного виду діяльності

Аналіз показників ефективності використання основних фондів основного виду діяльності проводиться методом порівняння фактичного їхнього рівня в наступному році з аналогічними показниками в попередньому році. Для аналізу показників ефективності використання основних фондів основного виду діяльності складають аналітичну таблицю 2.4

Таблиця 2.4 Показники ефективності використання основних фондів основного виду діяльності

Показник Попер. рік Звітн. рік Абсолютне відхилення
1.Обсяг виготовленої промислової продукції в порівняних цінах (без ПДВ та акцизного збору), тис.грн.   191864,00     202420,20     10556,20    
2. Середньорічна вартість ОЗ основного виду діяльності, тис.грн.   82173,50 85029,00 2855,50
3. Фондовіддача, грн/грн. 2,33 2,38 0,05
4. Фондоємність, грн/грн. 0,43 0,42 -0,01

 

У наступному році, у порівнянні з попереднім, ефективність використання основних фондів підприємства підвищилась: на кожну гривню вартості основних фондів випуск продукції збільшився на 5 копійок. Фондоємність основних фондів основного виду діяльності зменшилась на 1 коп. у розрахунку на 1 гривню випуску продукції, що також свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.

 

Аналіз впливу фондовіддачі і вартості основних фондів на обсяг виробництва продукції

Для аналізу впливу зміни фондовіддачі і вартості основних фондів на відхилення обсягу виробництва продукції складемо аналітичну таблицю 2.5

Методом факторного аналізу розрахуємо вплив на зміну обсягу виробленої промислової продукції в порівнянних цінах зміни середньорічної вартості основних фондів основного виду діяльності, фондовіддачі.

 

Таблиця 2.5 Вплив змін фондовіддачі і вартості основних фондів основного виду діяльності на зміну обсягу виробництва продукції

Показники Попер. рік Звітн. рік Відхилення
Разом в тому числі за рахунок
ОЗ Фв
1. Обсяг виготовленої промислової продукції в порівняних цінах (без ПДВ та акцизного збору), тис.грн.   191864,00 202420,20 10556,20 6667,21 3888,99
2.Середньорічна вартість ОЗ основного виду діяльності, тис.грн. 82173,50 85029,00 2855,50 6667,21 х
3. Фондовіддача, грн/грн. 2,33 2,38 0,05 х 3888,99

 

У звітному році в порівнянні з попереднім середньорічна вартість основних фондів збільшилась на 2855,5 тис. грн., фондовіддача підвищилась на 5 копійок. Як видно з розрахунків, збільшення середньорічної вартості основних фондів основного виду діяльності привело до підвищення випуску продукції в порівнянних цінах на 6667,21 тис. грн., зміна фондовіддачі - до збільшення випуску в порівнянних цінах на 3888,99 тис. грн., тобто збільшення випуску продукції відбулося за рахунок позитивного впливу обох факторів.

 

 

Аналіз динаміки, структури та ефективності використання оборотних коштів

3.1. Аналіз складу, структури та динаміки оборотних коштів

Для аналізу складу, структури та динаміки оборотних коштів складемо аналітичну таблицю 3.1

Таблиця 3.1 Склад, структура і динаміка оборотних коштів

Показник На початок року На кінець року Відхилення
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
Попер. рік
Оборотні кошти 49140,00 100,00 60705,00 100,00 11565,00 0,00
Виробничі запаси 14852,00 30,22 19556,00 32,21 4704,00 1,99
Незавершене виробництво 618,00 1,26 759,00 1,25 141,00 -0,01
Готова продукція 6443,00 43,38 4218,00 6,95 -2225,00 -36,43
Товари 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебіторська заборгованність 24414,00 49,68 31548,00 51,97 7134,00 2,29
Поточні фінансові інвестиції 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Грошові кошти 2715,00 0,06 4619,00 7,61 1904,00 7,55
Інші оборотні кошти 98,00 0,20 5,00 0,01 -93,00 -0,19
Витрати майбутніх періодів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Звітн. рік
Оборотні кошти 60705,00 100,00 67269,00 100,00 6564,00 0,00
Виробничі запаси 19556,00 32,21 20395,00 30,32 839,00 -1,90
Незавершене виробництво 759,00 1,25 935,00 1,39 176,00 0,14
Готова продукція 4218,00 6,95 8160,00 12,13 3942,00 5,18
Товари 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дебіторська заборгованність 31548,00 51,97 34525,00 51,32 2977,00 -0,65
Поточні фінансові інвестиції 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Грошові кошти 4619,00 7,61 3254,00 4,84 -1365,00 -2,77
Інші оборотні кошти 5,00 0,01 0,00 0,00 -5,00 -0,01
Витрати майбутніх періодів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

На початок попереднього року в структурі оборотних коштів найбільшу питому вагу мали дебіторська заборгованість (49,68%), готова продукція (43,38%), при цьому грошові кошти складали всього 0,06%. Така структура може свідчити про проблеми, пов'язані з маркетинговою політикою підприємства. До кінця наступного року частка дебіторської заборгованості ще збільшилась до 51,32%, частка коштів зросла ненабагато до 4,84%, це свідчить про невелике покращення стану розрахунків з покупцями й іншими дебіторами. Протягом двох років відбулося збільшення оборотних активів на 67269 - 49140 = 18129 тис. грн.

 

Аналіз ефективності використання оборотних коштів

Ефективність використання оборотних коштів характеризується показниками обіговості оборотних коштів

Для аналізу зміни обіговості оборотних коштів складемо таблицю 3.2

 

 

Таблиця 3.2 Показники обіговості оборотних коштів

Показники Попер. рік Звітн. рік Абсолютне відхилення
1. Обсяг реалізованоїї продукції у діючих цінах(без ПДВ та акцизного збору) 202195,00 244401,00 42206,00
2. Середній залишок оборотних коштів, тис.грн. 54922,50 63987,00 9064,50
3. Коефіцієнт обіговості оборотних коштів 3,68 3,82 0,14
4. Тривалість 1 обороту обротних коштів, днів 97,79 94,25 -3,54
5. Коефіцієнт закріплення оборотних коштів 0,27 0,26 -0,01

 

В звітному році в порівнянні з попереднім обіговість оборотних коштів ускорилась на 0,14 обороту, тривалість одного обороту скоротилась на 3,54 дня, коефіцієнт закріплення оборотних коштів знизився на 0,01. Прискорення обіговості сприяє вивільненню оборотних коштів, що дає можливість підприємству без додаткового залучення фінансових ресурсів збільшити обсяг виробництва. Такі обставини ведуть до позитивної тенденції.

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.