Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИПропозиції щодо підвищення конкуренто-спроможності продукції підприємства

На сучасному етапі розвитку економіки України конкурентоспроможність кожного суб'єкта господарювання, у тому числі і підприємства харчової промисловості, визначається ефективністю використання всіх ресурсів: основних і оборотних коштів, а також персоналу. Конкурентоспроможність товарів закладається ще на стадії їх проектування. У процесі виробництва матеріалізуються найважливіші елементи конкурентоспроможності виробів: якість і витрати. Моделювання та визначення рівня конкурентоспроможності продукції є необхідною передумовою її продажу на відповідному ринку.

Визначаючи конкурентоспроможність товару, виробник продукції має обов'язково знати вимоги потенційних покупців та оцінку споживачів. Тому формування конкурентоспроможності продукції починається з визначення суттєвих споживчих властивостей (потреб покупця), за якими оцінюється принципова можливість реалізувати продукцію на відповідному ринку, де покупці постійно порівнюватимуть її характеристики з товарами конкурентів щодо міри задоволення конкретних потреб і цін реалізації.

Конкурентноздатність нового об'єкта бажано вимірювати кількісно, ​​що дозволить управляти її рівнем. Для цього необхідна інформація, що характеризує корисний ефект даного об'єкта та об'єктів-конкурентів за нормативний строк їхньої служби й сукупні витрати протягом життєвого циклу об'єктів.

Корисний ефект - це віддача об'єкта, інтегральний показник, що обчислюється на основі окремих об'єктивних показників якості об'єкта, котрі задовольняють ту чи іншу конкретну потребу.

Сукупні витрати протягом життєвого циклу - це ті витрати, які необхідно здійснити, щоб отримати від об'єкта відповідний корисний ефект.

Конкурентоспроможність об'єктів, по яких неможливо розрахувати корисний ефект чи сукупні витрати, можна визначити за результатами експериментальної перевірки в конкретних умовах споживання, пробного продажу, за допомогою експертних та інших методів.

Для оцінки конкурентоспроможності продукції ефективним може бути побудова багатокутника конкурентоспроможності за такими параметрами:
1 - ціна (ціноутворення) - середня ціна продукції в кожному сегменті ринку, застосовувані методи ціноутворення для кожного сегмента ринку.
2 - якість - питома вага тортів (найдорожча продукція) у структурі продукції, що випускається, органолептичні оцінки експертів по продукції кожного сегмента ринку, зовнішній вигляд, консистентність, смак і т.п.
3 - асортимент продукції - широта асортименту, представленість продукції в кожному сегменті ринку, стабільність структури продукції.
4 - упаковка (для кожного сегмента ринку) - зовнішній вигляд продукції, різноманітність тари, ємність тари тощо.

5 - збут (система просування) - динаміка обсягу продажів, кількість і ефективність каналів збуту продукції, оцінка діяльності по стимулюванню продажів і т.д.

6 - імідж - оцінка престижності продукції для кожного сегмента ринку, відгуки споживачів про продукцію і т.д.

Для оцінки рівня конкурентоспроможності продукції по кожному параметру необхідно провести порівняння даного підприємства з конкурентом. У якості конкурента ЗАТ «Одесакондитер» пропонується прийняти ЗАТ «Комбінат».

Оцінку рівня конкурентоспроможності продукції кожного підприємства проведемо за 10-бальною шкалою в наступній таблиці 6.3:

Таблиця 3.1

Показники ЗАТ «Одесакондитер» ЗАТ «Комбінат»
Ціна    
Якість    
Асортимент продукції    
Упаковка    
Збут    
Імідж    
Середнє 7,00 5,17

 

 

ЗАТ «Комбінат»

ЗАТ «Одесакондитер»

Рис. 3.1 Конкурентоспроможність кондитерської продукції

Таким чином, як видно з таблиці продукція ЗАТ «Одесакондитер» більш конкурентоспроможна, ніж продукція ЗАТ «Комбінат», причому конкурентні переваги полягають в першу чергу в досить ефективній системі збуту продукції і сформованому іміджі. Інші показники конкурентоспроможності підприємств в цілому співставні між собою. Середній бал продукції ЗАТ «Одесакондитер» – 7,00, ЗАТ «Комбінат» – 5,17. ЗАТ «Одесакондитер» з метою підвищення конкурентоспроможності продукції слід більше уваги приділяти такому параметру, як ціна і методи ціноутворення - політика ціноутворення жорстко структурована для кожного сегмента ринку.

 

ВИСНОВКИ

Проблема створення національних конкурентних переваг нерозривно пов’язана з оптимізацією співвідношення між захистом інтересів представників внутрішнього ринку та зростаючої міжнародної конкуренції.

Завдання підвищення конкурентоспроможності продукції вимагає впровадження широкомасштабних інституціональних реформ, формування об’єктів нового типу, стратегічно важливих комплексів, здатних опанувати сучасні макротехнології, які дають найбільшу економічну віддачу в контексті зростання конкурентоспроможності продукції. Розуміння джерел конкуренції та факторів конкурентоспроможності, змін, які відбуваються в національній економіці під впливом макроекономічних чинників, дозволить як уряду, так і керівникам підприємств приймати виважені рішення щодо посилення ринкових позицій.

Певна кількість продукції кращої якості (вищого технічного рівня) здатна повніше задовольнити суспільні потреби, ніж та ж або навіть більша кількість виробів гіршого гатунку. Це означає, що підвищення якості (технічного рівня) продукції у кінцевому підсумку еквівалентне збільшенню її виробництва з меншими загальними витратами суспільної праці. Йдеться про багатоспрямований вплив підвищення якості продукції не лише на виробництво, його ефективність, але й на імідж підприємства ЗАТ Одесакондитер» в цілому.

До важливих і ефективних шляхів цілеспрямованого підвищення якості продукції ЗАТ Одесакондитер», її конкурентоспроможності на світовому і національному ринках небезпідставно відносять поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації і забезпечення заданого рівня якості. Адже саме стандарти і технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів щодо технічного рівня та інших якісних характеристик виробів, тенденції розвитку науки і техніки. Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства запровадження і дотримання належного (дійового) комплексного механізму управління якіспо продукції. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентоспроможної продукції, є: стандартизація і сертифікація виробів; внутрішніх систем якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний контроль якості.

 

 

Список літератури

 

1. Ткаченко О. Перспективи розвитку вітчизняної кондитерської промисловості після вступу України до СОТ: наукове видання / [О.Ткаченко] // Економіст. – 2010. - №3. – С. 20-21.

2. Соколов О., Сахно О. Огляд ринку кондитерських виробів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pro-consulting.com.ua/analiz

3.Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.; за ред. О.І. Павлова. - Одеса: Астропринт, 2012. - 760 с.

4. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Л.А. Богдановская, Г.Г. Виногоров, О.Ф. Мигун и др.;.- М.: Выш. шк., 2012. 326 с.

5. Балабанов И. Т. Экономический анализ – М.: 2009. 228 с.

6. Бандурка О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 2008. – 296 с.

7. Бойчик И.В. Економіка підприємства. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2010. – 320 с.

8. Богатирьов А.М., Бутенко А.І., Кузнєцова І.О. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринку. // ІПРЕЕН НАНУ, Одеса, 2009. – 274с.

9. Турецький О.А. Національна економіка та її регулювання. Монографія. – Одеса: СМИЛ, 2009. – 380с.

10. «Экономический анализ на предприятиях пищевой промышленности», учебное пособие. Л. М. Чернелевский, О. В. Михайлюк, Киев 2000.Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.