Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОб’єднання підприємств як впливовий фактор конкурентоспроможності

Зміст

Вступ…………………………………………………………………….

1. Об’єднання підприємств як впливовий фактор конкурентоспроможності………………………………………

1.1. Добровільні та інституціональні об'єднання підприємств………

1.2. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій………………………………….

1.3. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції. …………………………………………………………

1.4. Ресурсне обґрунтування виробничої програми……………..

1.4.1.Матеріально-технічне забезпечення виробництва…………….

1.4.2. Обчислення потреби в матеріалах………………..

1.5. Якість та конкурентоспроможність продукції………………..

2. Аналіз стану ЗАТ «Одесакондитер»……………………….

2.1 Сучасний стан і перспективи розвитку ЗАТ Одесакондитер»………………………………………………………………….

2.2 Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності ЗАТ Одесакондитер» ……………………………………………………………

3. Пропозиції щодо підвищення конкуренто-спроможності продукції підприємства…………………………

ВИСНОВКИ………………………………………………………………

Список літератури………………………………………………….

 

 

Вступ

В жорсткому міжнародному конкурентному середовищі вітчизняні підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на міжнародному ринку. Під механізмом стійкості на рівні підприємства необхідно розуміти сукупність економічних, екологічних і соціальних факторів. Економічна стійкість в більшості забезпечує досягнення стійкості і в інших напрямах функціонування підприємства. Економічну стійкість підприємств на міжнародному конкурентному ринку сучасна теорія і практика поєднує з забезпеченням конкурентоспроможності.

Сучасний стан розвитку економіки України супроводжується низкою невирішених проблем, серед яких однією з найважливіших і актуальних для більшості українських підприємств є проблема досягнення та збереження певного рівня конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність – одна з головних складових успіху будь-якого підприємства. Найбільш успішним учасником даного змагання являється той, хто здатний витримати конкурентну боротьбу на вітчизняному і зовнішньому ринках, тому в умовах сучасного ринку конкурентоспроможність є вирішальним фактором успіху підприємств.

Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств є складною і комплексною, оскільки конкурентоспроможність складається з багатьох різних факторів. Однак за результатами оцінки конкурентоспроможності, підприємство зможе виявити сильні та слабкі сторони, оцінити свій стан на ринку, виявити резерви підвищення конкурентоспроможності і на основі цього побудувати конкурентну стратегію, за допомогою якої б воно покращило свої конкурентні позиції на ринку.

Стійку діяльність підприємств можна забезпечити за рахунок інноваційної діяльності, пошуку нових рішень та ідей, тобто – підприємництва. Для успішного існування і стійкого розвитку підприємства повинні бути конкурентоспроможними не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. Якщо підприємству притаманні риси підприємницької структури, то в нього є всі шанси бути конкурентоспроможним і займати стійке положення на ринку. Тільки постійне вдосконалення, пошук нового, використання новітніх технологій і методів організації виробництва та управління допоможуть підприємствам досягти й утримати стійке положення на конкурентному ринку.

Для досягнення конкурентоспроможності підприємству на міжнародному ринку потрібно мати переваги не тільки за рахунок лідирування по витратах або ціні, але й по впровадженню нових ідей, як у виробничу сферу так і в управління, стратегічному розвитку. У зв'язку з тим, що проблема управління міжнародною конкурентоспроможністю є актуальною для підприємств суб’єктів ЗЕД, це зумовило вибір теми дослідження.

Одними з основних сфер діяльності підприємства є маркетингова та збутова. Маркетингова діяльність є ланцюгом, що зв’язує виробника і споживача. Останнім етапом цієї діяльності є збут. Збут завершує цикл господарської діяльності підприємства і заслуговує на спеціальну увагу для підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Соціально-економічне значення підвищення якості і конкурентоспроможності продукції полягає в тому, що способи такого напряму впливають на формування більш ефективної системи господарювання в умовах ринкових відносин.

На рівень якості і конкурентоспроможності продукції підприємства впливає багато різнопланових показників. Досягти необхідного рівня якості і конкурентоспроможності, реалізовуваних на відповідних ринках товарів можна різними способами, скоординованими в часі і просторі. Сукупність найважливіших конкретних способів підвищення якості і конкурентоспроможності всіх видів продукції підприємства можна об'єднати в чотири взаємозв'язані групи: технічні, організаційні, економічні і соціальні.

Серед технічних способів підвищення якості продукції визначаюче місце належить постійному удосконаленню проектування, технико-технологічної бази підприємства. Це обумовлюється тим, що необхідні основи технічного рівня і якості виробів, формуються в процесі їх проектування. Саме в цьому циклі відбувається комплекс лабораторно-дослідницьких і конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення необхідних (бажаних) техніко-економічних параметрів зразків продукції. Про вирішальне значення стадії проектування для досягнення рівня якості згідно з вимогами ринку, свідчить хоча б той факт, що більш 50% відмов технічних пристроїв створюють дефекти, допущені при проектуванні виробу. Досягнення запроектованого рівня якості будь-якої продукції можливе тільки за допомогою умови високої технічної оснащеності виробництва, впровадження нової технології, суворого виконання технологічної дисципліни.

До важливих і ефективних способів цілеспрямованого підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності на світовому ринку взагалі обгрунтовано відносять поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації і забезпечення певного рівня якості. Проте саме стандарти і технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів до технічного рівня і інших якісних характеристик виробів, відображають тенденції розвитку науки і техніки.

Ринкові умови управління припускають активне і широке використання організаційних показників підвищення якості продукції на підприємстві. До пріоритетних відносяться: впровадження сучасних форм і методів організації виробництва і управління ними, які роблять можливим ефективне використовування високоточної техніки прогресивної технології; удосконалення методів технічного контролю і розвиток масового самоконтролю на всіх стадіях виготовлення продукції.

Кондитерська галузь, де працює 170 тисяч фахівців, одна з найрозвиненіших у харчовій промисловості нашої країни. Загальний обсяг виробництва становить понад 1 млн. продукції на рік, що дає змогу не лише повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку, а й експортувати її у значних обсягах за кордон.

Підприємства галузі є активними споживачами вітчизняної сільськогосподарської сировини цукру, борошна, крохмалопатоки, молока тощо і основою експорту переробленої продукції агропромислового комплексу країни. Українські кондитери і виробники крохмалопроктів забезпечують значний обсяг валютних надходжень, експортуючи продукцію у більш, ніж 50 країн світу.

Асортимент її охоплює практично всі групи кондитерських виробів. Зокрема, експорт карамелі, шоколаду та інших харчових продуктів з вмістом какао, хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів з вмістом або без вмісту какао за останні чотири роки зріс з 814,5 млн. дол. у 2011 р. до 1,1 млрд дол. у минулому році, тобто майже на 36%, і становить близько 40% від загального обсягу виробленої продукції. Потенційно можливим є експортувати продукцію галузі на суму до 2 млрд. дол., що дозволить знизити девальваційних тиск на національну валюту, істотно збільшити податкові надходження до бюджету, підвищити зайнятість робітників на 2-4%.

Наші підприємства щороку інвестують в розвиток галузі значні кошти. На провідних кондитерських фабриках проведено повну модернізацію, встановлено найсучасніші виробничі лінії. Значно підвищено технологічність і наукомісткість підприємств.

Галузь розвивається в умовах жорсткої внутрішньої і зовнішньої конкуренції, що стимулює постійно вдосконалювати управлінські процеси і забезпечувати високі світові стандарти якості виробленої продукції.

Міжнародні системи управління якістю ISO 9000 впроваджено на 19-ти, НАССР на 11-ти, ISO 22000 на 16-ти підприємствах «Укркондпрома». Фахівці галузі останнім часом розробили майже 100 національних стандартів на готову продукцію і сировину, які гармонізовані до вимог стандартів Європейського співтовариства. Ці фактори поряд з помірним державним регулюванням дали змогу у попередні роки закріпити позиції вітчизняних виробників. Однак останнім часом погіршується ситуація на зовнішніх ринках через антидемпінгові розслідування зарубіжними країнами, введення додаткового мита та інші жорсткі заходи стосовно нашої продукції.

Метою виконання роботи є об’єднання підприємств як спосіб підвищення конкурентоспроможності продукції ЗАТ «Одесакондитер.

Об’єктом аналізу, узагальнень і дослідження виступає діяльність ЗАТ «Одесакондитер».

Завданням роботи передбачено вивчення об’єднань підприємств, оцінки та аналізу конкурентоспроможності продукції, проведення аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства за два послідуючі роки та розробка пропозицій щодо впровадження заходів покращення роботи підприємства та підвищення конкурентоспроможності продукції.

Інформаційною базою дослідження є статистична та бухгалтерська звітність підприємства за два поточних роки, методичні вказівки для виконання курсової роботи, різноманітні літературні джерела та фахова періодична література і т. ін.

 

 

Аналіз реалізації продукції

Реалізація продукції - важливий заключний етап кругообігу засобів підприємства. Для аналізу реалізації продукції використовують дані форми №1 - підприємництво.

Для аналізу реалізації продукції складають аналітичну таблицю 1.6

 

 

Таблиця 1.6 Співвідношення обсягу реалізованої і виробленої продукції

Показники Попер. рік Звітн. рік Відхилення
абсолютне відносне
1. Обсяг виготовленої промислової продукції у діючих цінах(без ПДВ та акцизного збору) 191864,00 242449,00 50585,00 26,37
2. Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах(без ПДВ та акцизного збору) 202195,00 244401,00 42206,00 20,87
3. Відхилення обсягу реалізації від обсягу виробництва, тис.грн. 10331,00 1952,00 -8379,00 -

 

І в попередньому, і в звітному році підприємству вдалося реалізувати не всю вироблену продукцію. Але в звітному році обсяг реалізації збільшився на 42206 тис. грн., що являється позитивною характеристикою роботи відділу збуту та правильно розроблену виробничу програму.

 

Таблиця 2.2 Показники відновлення, введення і вибуття основних фондів.

Значення коефіцієнтів динаміки основних фондів представимо у вигляді таблиці 2.2

Коєфіцієнт Попер. рік Звітн. рік Абсолютне відхилення
Відновлення ОЗ 0,038 0,045 0,007
Відновлення ОЗ основного виду діяльності 0,042 0,052 0,010
Введення ОЗ 0,038 0,045 0,007
Введення ОЗ основного виду діяльності 0,042 0,052 0,01
Вибуття ОЗ 0,016 0,001 -0,015
Вибуття ОЗ основного виду діяльності 0,001 0,001 0,000

 

І в попередньому, і в звітному році значення коефіцієнтів відновлення основних фондів (0,038 і 0,042; 0,045 і 0,052) випереджають значення коефіцієнтів вибуття (0,016 і 0,001; 0,001 і 0,001), тобто на підприємстві здійснюється відновлення основних фондів. Абсолютні відхилення коефіцієнтів свідчать про те, що в звітному році, у порівнянні з попереднім, рух основних фондів ускорився, особливо це стосується основних фондів основного виду діяльності, що є позитивною характеристикою діяльності підприємства.

 

Таблиця 7. Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності ЗАТ «Одесакондитер»

Показник попер рік звітн рік Відхилення
абсолютне відносне
1. Середньорічна виробнича потужність, т 36700,00 36700,00 0,00 0,00
2. Фактично вироблено продукції, т 19066,00 20115,00 1049,00 5,50
3. Коефіцієнт використання виробничої потужності, частки 0,52 0,55 0,03 х
4. Обсяг виготовленої промислової продукції (без НДС та акцизного збору):        
-в діючих оптових цінах, тис. грн. 191864,00 242449,00 50585,00 26,37
-в порівнянних цінах, тис. грн. 191864,00 202420,24 10556,24 5,50
5. Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах (без НДС та акцизного збору),тис. грн. 202195,00 244401,00 42206,00 20,87
6. Середньорічна вартість основних фондів основного виду діяльності, тис. грн. 82173,50 85029,00 2855,50 3,47
7. Фондовіддача, грн/грн 2,33 2,38 0,05 2,15
8. Середній залишок оборотних коштів, тис. грн. 54922,50 63987,00 9064,50 16,50
9. Коефіцієнт обіговості оборотних коштів, частки 3,68 3,82 0,14 3,8
10.Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, чол. 1233,00 1277,00 44,00 3,57
11. Середньорічна виробітка одного робітника, тис. грн/чол 155,61 158,51 2,90 1,87
12. Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн. 26,68 28,14 1,46 5,46
13. Операційні витрати на виробництво продукції, тис. грн. – матеріальні витрати – витрати на оплату праці – відрахування на соціальні заходи – амортизація – інші оперційні витрати 192686,00   241485,00   48799,00   -543 -142 -110 25,33   34,58 8,26 -3,9 -2,4 -2,62
14. Витрати на 1 грн. виробленої продукції, грн/грн 1,004   0,996   -0,008   -0,8  
15. Матеріалоємність, грн/грн 0,71 0,75 0,05 7,04
16. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 202195,00 244401,00 42206,00 20,87
17. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 176159,00 218930,00 42771,00 24,28
18. Чистий прибуток, тис. грн. 4634,00 4316,00 -318,00 -6,86
19. Рентабельність капіталу 4,88 4,25 -0,64 х
20. Рентабельність продаж 2,29 1,77 -0,53 х

 

Підприємство володіє значною виробничою потужністю 36700 тонн, однак її збільшення в наступному році в порівнянні з попереднім не відбулося, це свідчить про те, що підприємство не розширює свою діяльність і є його негативною характеристикою. Виробнича потужність характеризується низьким рівнем використання, про що свідчить значення коефіцієнта використання виробничої потужності, яке в попередньому році знаходилося на рівні 52 %, а в наступному році не набагато підвищилось і склало 55 %.

В звітному році, в порівнянні з попереднім збільшився обсяг виробленої продукції в натуральному виразі на 1049 тонн або на 5,5%. Це збільшення вплинуло на зростання обсягу виробленої продукції в діючих оптових цінах підприємства на 50585 тис. грн. або 26,37%. Крім цього, на збільшення обсягу виробництва у вартісному виразі вплинула зміна структури виробленої продукції та зміна цін на продукцію. Зростання обсягу виробленої промислової продукції є позитивною характеристикою і свідчить про те, що підприємство має можливості розширення діяльності.

При цьому і в попередньому, і в звітному році підприємству вдалося реалізувати практично всю вироблену продукцію. Це може свідчити, як про відмінну роботу відділу збуту, так і про правильно розроблену виробничу програму.

У звітному році, в порівнянні з попереднім, ефективність використання основних фондів основного виду діяльності підвищилась: на кожну гривню вартості основних фондів випуск продукції збільшився на 5 копійок.

В звітному році в порівнянні з попереднім обіговість оборотних коштів підвищилась на 0,14 обороту, тривалість одного обороту скоротилась на 4 дні, коефіцієнт закріплення оборотних коштів зменшився на 0,01 пунктів. Прискорення обіговості сприяє вивільненню оборотних коштів, що дає можливість підприємству без додаткового залучення фінансових ресурсів збільшити обсяг виробництва. В нашому випадку ми бачимо позитивну тенденцію.

У звітному році, у порівнянні з попереднім середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу зросла на 44 особи, середньорічна виробітка одного працівника підвищилась в середньому на 2,9 тис. грн. При цьому середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 1,46 тис.грн.

Співвідношення зміни середньорічної заробітної плати і продуктивності праці одного працівника складає 0,17%. Підприємство раціонально використовує трудові ресурси.

У звітному році в порівнянні з попереднім витрати на виробництво продукції зросли на 48799 тис. грн. або на 25,33%. Витрати на 1 гривню виробленої продукції в звітному році знизились і склали 0,996 грн. При цьому матеріалоємність зросла на 0,05 грн/грн. Потрібно приділити більшу увагу використанню сировини й раціональніше використовувати матеріали при виробництві продукції.

Чистий прибуток підприємства в звітному році знизився на суму 318 тис. грн. Це відбулося, насамперед, за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції та інших операційних витрат.

В цілому підприємство може працювати досить ефективно. Воно вміє раціонально використовувати виробничі ресурси, при цьому підприємство має резерви підвищення ефективності виробничої діяльності, реалізація яких дасть можливість отримати додатковий прибуток.

 

 

Таблиця 3.1

Показники ЗАТ «Одесакондитер» ЗАТ «Комбінат»
Ціна    
Якість    
Асортимент продукції    
Упаковка    
Збут    
Імідж    
Середнє 7,00 5,17

 

 

ЗАТ «Комбінат»

ЗАТ «Одесакондитер»

Рис. 3.1 Конкурентоспроможність кондитерської продукції

Таким чином, як видно з таблиці продукція ЗАТ «Одесакондитер» більш конкурентоспроможна, ніж продукція ЗАТ «Комбінат», причому конкурентні переваги полягають в першу чергу в досить ефективній системі збуту продукції і сформованому іміджі. Інші показники конкурентоспроможності підприємств в цілому співставні між собою. Середній бал продукції ЗАТ «Одесакондитер» – 7,00, ЗАТ «Комбінат» – 5,17. ЗАТ «Одесакондитер» з метою підвищення конкурентоспроможності продукції слід більше уваги приділяти такому параметру, як ціна і методи ціноутворення - політика ціноутворення жорстко структурована для кожного сегмента ринку.

 

ВИСНОВКИ

Проблема створення національних конкурентних переваг нерозривно пов’язана з оптимізацією співвідношення між захистом інтересів представників внутрішнього ринку та зростаючої міжнародної конкуренції.

Завдання підвищення конкурентоспроможності продукції вимагає впровадження широкомасштабних інституціональних реформ, формування об’єктів нового типу, стратегічно важливих комплексів, здатних опанувати сучасні макротехнології, які дають найбільшу економічну віддачу в контексті зростання конкурентоспроможності продукції. Розуміння джерел конкуренції та факторів конкурентоспроможності, змін, які відбуваються в національній економіці під впливом макроекономічних чинників, дозволить як уряду, так і керівникам підприємств приймати виважені рішення щодо посилення ринкових позицій.

Певна кількість продукції кращої якості (вищого технічного рівня) здатна повніше задовольнити суспільні потреби, ніж та ж або навіть більша кількість виробів гіршого гатунку. Це означає, що підвищення якості (технічного рівня) продукції у кінцевому підсумку еквівалентне збільшенню її виробництва з меншими загальними витратами суспільної праці. Йдеться про багатоспрямований вплив підвищення якості продукції не лише на виробництво, його ефективність, але й на імідж підприємства ЗАТ Одесакондитер» в цілому.

До важливих і ефективних шляхів цілеспрямованого підвищення якості продукції ЗАТ Одесакондитер», її конкурентоспроможності на світовому і національному ринках небезпідставно відносять поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації і забезпечення заданого рівня якості. Адже саме стандарти і технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів щодо технічного рівня та інших якісних характеристик виробів, тенденції розвитку науки і техніки. Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства запровадження і дотримання належного (дійового) комплексного механізму управління якіспо продукції. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і постачання на ринок конкурентоспроможної продукції, є: стандартизація і сертифікація виробів; внутрішніх систем якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил і відповідальність за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний контроль якості.

 

 

Список літератури

 

1. Ткаченко О. Перспективи розвитку вітчизняної кондитерської промисловості після вступу України до СОТ: наукове видання / [О.Ткаченко] // Економіст. – 2010. - №3. – С. 20-21.

2. Соколов О., Сахно О. Огляд ринку кондитерських виробів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pro-consulting.com.ua/analiz

3.Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В. та ін.; за ред. О.І. Павлова. - Одеса: Астропринт, 2012. - 760 с.

4. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Л.А. Богдановская, Г.Г. Виногоров, О.Ф. Мигун и др.;.- М.: Выш. шк., 2012. 326 с.

5. Балабанов И. Т. Экономический анализ – М.: 2009. 228 с.

6. Бандурка О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 2008. – 296 с.

7. Бойчик И.В. Економіка підприємства. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2010. – 320 с.

8. Богатирьов А.М., Бутенко А.І., Кузнєцова І.О. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринку. // ІПРЕЕН НАНУ, Одеса, 2009. – 274с.

9. Турецький О.А. Національна економіка та її регулювання. Монографія. – Одеса: СМИЛ, 2009. – 380с.

10. «Экономический анализ на предприятиях пищевой промышленности», учебное пособие. Л. М. Чернелевский, О. В. Михайлюк, Киев 2000.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………….

1. Об’єднання підприємств як впливовий фактор конкурентоспроможності………………………………………

1.1. Добровільні та інституціональні об'єднання підприємств………

1.2. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій………………………………….

1.3. Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції. …………………………………………………………

1.4. Ресурсне обґрунтування виробничої програми……………..

1.4.1.Матеріально-технічне забезпечення виробництва…………….

1.4.2. Обчислення потреби в матеріалах………………..

1.5. Якість та конкурентоспроможність продукції………………..

2. Аналіз стану ЗАТ «Одесакондитер»……………………….

2.1 Сучасний стан і перспективи розвитку ЗАТ Одесакондитер»………………………………………………………………….

2.2 Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності ЗАТ Одесакондитер» ……………………………………………………………

3. Пропозиції щодо підвищення конкуренто-спроможності продукції підприємства…………………………

ВИСНОВКИ………………………………………………………………

Список літератури………………………………………………….

 

 

Вступ

В жорсткому міжнародному конкурентному середовищі вітчизняні підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на міжнародному ринку. Під механізмом стійкості на рівні підприємства необхідно розуміти сукупність економічних, екологічних і соціальних факторів. Економічна стійкість в більшості забезпечує досягнення стійкості і в інших напрямах функціонування підприємства. Економічну стійкість підприємств на міжнародному конкурентному ринку сучасна теорія і практика поєднує з забезпеченням конкурентоспроможності.

Сучасний стан розвитку економіки України супроводжується низкою невирішених проблем, серед яких однією з найважливіших і актуальних для більшості українських підприємств є проблема досягнення та збереження певного рівня конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність – одна з головних складових успіху будь-якого підприємства. Найбільш успішним учасником даного змагання являється той, хто здатний витримати конкурентну боротьбу на вітчизняному і зовнішньому ринках, тому в умовах сучасного ринку конкурентоспроможність є вирішальним фактором успіху підприємств.

Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств є складною і комплексною, оскільки конкурентоспроможність складається з багатьох різних факторів. Однак за результатами оцінки конкурентоспроможності, підприємство зможе виявити сильні та слабкі сторони, оцінити свій стан на ринку, виявити резерви підвищення конкурентоспроможності і на основі цього побудувати конкурентну стратегію, за допомогою якої б воно покращило свої конкурентні позиції на ринку.

Стійку діяльність підприємств можна забезпечити за рахунок інноваційної діяльності, пошуку нових рішень та ідей, тобто – підприємництва. Для успішного існування і стійкого розвитку підприємства повинні бути конкурентоспроможними не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку. Якщо підприємству притаманні риси підприємницької структури, то в нього є всі шанси бути конкурентоспроможним і займати стійке положення на ринку. Тільки постійне вдосконалення, пошук нового, використання новітніх технологій і методів організації виробництва та управління допоможуть підприємствам досягти й утримати стійке положення на конкурентному ринку.

Для досягнення конкурентоспроможності підприємству на міжнародному ринку потрібно мати переваги не тільки за рахунок лідирування по витратах або ціні, але й по впровадженню нових ідей, як у виробничу сферу так і в управління, стратегічному розвитку. У зв'язку з тим, що проблема управління міжнародною конкурентоспроможністю є актуальною для підприємств суб’єктів ЗЕД, це зумовило вибір теми дослідження.

Одними з основних сфер діяльності підприємства є маркетингова та збутова. Маркетингова діяльність є ланцюгом, що зв’язує виробника і споживача. Останнім етапом цієї діяльності є збут. Збут завершує цикл господарської діяльності підприємства і заслуговує на спеціальну увагу для підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Соціально-економічне значення підвищення якості і конкурентоспроможності продукції полягає в тому, що способи такого напряму впливають на формування більш ефективної системи господарювання в умовах ринкових відносин.

На рівень якості і конкурентоспроможності продукції підприємства впливає багато різнопланових показників. Досягти необхідного рівня якості і конкурентоспроможності, реалізовуваних на відповідних ринках товарів можна різними способами, скоординованими в часі і просторі. Сукупність найважливіших конкретних способів підвищення якості і конкурентоспроможності всіх видів продукції підприємства можна об'єднати в чотири взаємозв'язані групи: технічні, організаційні, економічні і соціальні.

Серед технічних способів підвищення якості продукції визначаюче місце належить постійному удосконаленню проектування, технико-технологічної бази підприємства. Це обумовлюється тим, що необхідні основи технічного рівня і якості виробів, формуються в процесі їх проектування. Саме в цьому циклі відбувається комплекс лабораторно-дослідницьких і конструкторських робіт, спрямованих на забезпечення необхідних (бажаних) техніко-економічних параметрів зразків продукції. Про вирішальне значення стадії проектування для досягнення рівня якості згідно з вимогами ринку, свідчить хоча б той факт, що більш 50% відмов технічних пристроїв створюють дефекти, допущені при проектуванні виробу. Досягнення запроектованого рівня якості будь-якої продукції можливе тільки за допомогою умови високої технічної оснащеності виробництва, впровадження нової технології, суворого виконання технологічної дисципліни.

До важливих і ефективних способів цілеспрямованого підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності на світовому ринку взагалі обгрунтовано відносять поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації і забезпечення певного рівня якості. Проте саме стандарти і технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів до технічного рівня і інших якісних характеристик виробів, відображають тенденції розвитку науки і техніки.

Ринкові умови управління припускають активне і широке використання організаційних показників підвищення якості продукції на підприємстві. До пріоритетних відносяться: впровадження сучасних форм і методів організації виробництва і управління ними, які роблять можливим ефективне використовування високоточної техніки прогресивної технології; удосконалення методів технічного контролю і розвиток масового самоконтролю на всіх стадіях виготовлення продукції.

Кондитерська галузь, де працює 170 тисяч фахівців, одна з найрозвиненіших у харчовій промисловості нашої країни. Загальний обсяг виробництва становить понад 1 млн. продукції на рік, що дає змогу не лише повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку, а й експортувати її у значних обсягах за кордон.

Підприємства галузі є активними споживачами вітчизняної сільськогосподарської сировини цукру, борошна, крохмалопатоки, молока тощо і основою експорту переробленої продукції агропромислового комплексу країни. Українські кондитери і виробники крохмалопроктів забезпечують значний обсяг валютних надходжень, експортуючи продукцію у більш, ніж 50 країн світу.

Асортимент її охоплює практично всі групи кондитерських виробів. Зокрема, експорт карамелі, шоколаду та інших харчових продуктів з вмістом какао, хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів з вмістом або без вмісту какао за останні чотири роки зріс з 814,5 млн. дол. у 2011 р. до 1,1 млрд дол. у минулому році, тобто майже на 36%, і становить близько 40% від загального обсягу виробленої продукції. Потенційно можливим є експортувати продукцію галузі на суму до 2 млрд. дол., що дозволить знизити девальваційних тиск на національну валюту, істотно збільшити податкові надходження до бюджету, підвищити зайнятість робітників на 2-4%.

Наші підприємства щороку інвестують в розвиток галузі значні кошти. На провідних кондитерських фабриках проведено повну модернізацію, встановлено найсучасніші виробничі лінії. Значно підвищено технологічність і наукомісткість підприємств.

Галузь розвивається в умовах жорсткої внутрішньої і зовнішньої конкуренції, що стимулює постійно вдосконалювати управлінські процеси і забезпечувати високі світові стандарти якості виробленої продукції.

Міжнародні системи управління якістю ISO 9000 впроваджено на 19-ти, НАССР на 11-ти, ISO 22000 на 16-ти підприємствах «Укркондпрома». Фахівці галузі останнім часом розробили майже 100 національних стандартів на готову продукцію і сировину, які гармонізовані до вимог стандартів Європейського співтовариства. Ці фактори поряд з помірним державним регулюванням дали змогу у попередні роки закріпити позиції вітчизняних виробників. Однак останнім часом погіршується ситуація на зовнішніх ринках через антидемпінгові розслідування зарубіжними країнами, введення додаткового мита та інші жорсткі заходи стосовно нашої продукції.

Метою виконання роботи є об’єднання підприємств як спосіб підвищення конкурентоспроможності продукції ЗАТ «Одесакондитер.

Об’єктом аналізу, узагальнень і дослідження виступає діяльність ЗАТ «Одесакондитер».

Завданням роботи передбачено вивчення об’єднань підприємств, оцінки та аналізу конкурентоспроможності продукції, проведення аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства за два послідуючі роки та розробка пропозицій щодо впровадження заходів покращення роботи підприємства та підвищення конкурентоспроможності продукції.

Інформаційною базою дослідження є статистична та бухгалтерська звітність підприємства за два поточних роки, методичні вказівки для виконання курсової роботи, різноманітні літературні джерела та фахова періодична література і т. ін.

 

 

Об’єднання підприємств як впливовий фактор конкурентоспроможностіЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.