Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСільськогосподарської продукції»(морква, капуста, органiчнi добрива)

Курсовий проект

з дисципліни

«Загальний курс транспорту»

на тему

 

«Визначення структури транспортних засобів при виробництві

Сільськогосподарської продукції»(морква, капуста, органiчнi добрива)

 

Виконала:

Студент 2 курсу

Групи ТТ-

ФІО

Керівник:

ст. викладач

Овчар П.А..

 

Київ – 2010

Зміст

 

Реферат

Вступ

1.Коротка характеристика процесів сільськогосподарського виробництва в рослинництві.

1.1 Основні поняття та визначення

1.2 Агротехнічні вимоги до транспортних засобів

1.3 Загальні принципи раціональної побудови технологічних процесів

1.4 Характеристика сільськогосподарських вантажів

2. Транспортні та навантажувальні засоби у сільському господарстві

2.1 Класифікація вантажних автомобілів

2.2 Тракторний транспорт

2.3 Тракторні причепи

2.4 Навантажувальні засоби

3. Визначення раціональної структури транспортних засобів у механізованих технологічних процесах

3.1 Внесення органічних та мінеральних добрив

3.2 Збирання врожаю зернових культур

3.3 Перевезення зерна від складів до споживачів

3.4 Збирання цукрових буряків

Висновки

Графічна частина курсового проекту

Список використаної літератури

Додатки

 

 

Реферат

Вступ

Транспорт є галуззю, яка знаходиться на стику виробничої сфери і сфери послуг. Він не створює ніяких матеріальних цінностей, а забезпечує перевезення вантажів і людей, розвиваючи зв'язки між підприємствами, галузями, регіонами. Його ще називають "кровоносною системою економіки", бо він є необхідною умовою функціонування господарства. Він задовольняє одну з найбільш важливих потреб людства – в переміщенні, подоланні простору, часу й маси.

Сільське господарство України поділяється на дві галузі – рослинництво і тваринництво. Провідною галуззю сільського господарства є рослинництво,яке сприяє забезпеченню потреб населення продуктами харчування. Тому виникає велика проблема в забезпеченні населення продуктами харчування споживача з мінімальними затратами ресурсів та втратами самої продукції. Актуальним завданням сільського господарства є гарантоване забезпечення нашої країни продовольством за умови збереження і підвищення родючості ґрунтів, зменшення енергоспоживання, забезпечення охорони навколишнього середовища.

Отже, в даному курсовому проекті я пропоную для даних сільськогосподарських культур (нижче наведені транспортні засоби для їх перевезення, їх раціональна побудова технологічних процесів, їх схеми доставки до складів зберігання та до споживача.

Об’єктом дослідження даного курсового проектування є транспортні засоби та сільськогосподарські культури.

Предметом дослідження є сільськогосподарське виробництво.

 

 

Завданням курсового проектування є:

 

· охарактеризувати процеси сільськогосподарського виробництва в рослинництві;

· дати загальну характеристику транспортним та навантажувальним засобам та характеристику їх використання у сільському господарстві;

· Визначити раціональну структуру транспортних засобів у механізованих технологічних процесах.

 

Розділ 1. Коротка характеристика процесів сільськогосподарського виробництва в рослинництві

Основні поняття і визначення

 

Виробничий процес – це сукупність взаємопов’язаних процесів праці і природних процесів, в результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію. Основним виробничим елементом виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмет та засоби праці.

Рослинництво – це наука про культурні рослини і їх вирошування. З виробничої точки зору, рослинництво – це вчення про технічно досконале і економічно вигідне вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур найкращої якості.

Морква – рослина довгого дня, світлолюбива, холодостійка культура (сходи переносять заморозки до -2°С) і відносно засухостійка (у другу половину вегетацій). Любить пухкі, родючі супіски і суглинки з нейтральної і слабо кислою реакцією.

Капуста (Brassica subspontanea Lezg) –дворічна рослина родини капустяних.Це дуже холодостійка і високоврожайна культура.Насіння починає проростати при температурі 5-6C.Кормова капуста вимоглива до поживних речовин, її доцільно підживлювати мінеральними добривами.

Органічні добрива (гнiй дуже розкладений) - це різні за складом і властивостями речовини рослинного і тваринного походження, які вносять у ґрунт для підвищення його родючості. Регулювання родючості ґрунту в інтенсивному землеробстві спрямоване на відновлення запасів органічної речовини в ґрунті, що досягається, насамперед, внесенням органічних добрив. Гній – основне органічне добриво.

 

 

Агротехнічні і технічні вимоги органічних добрив

Для механізованого внесення органічних добрив на полях України

використовуються причіпні розкидачі(валкувача-розкидача органічних добрив РУН–15А). Недоліком цих машин є їх невідповідність агротехнічним вимогам до внесення добрив.

Зокрема, проблемою було дотримання нерівномірності розподілення добрив не більше 25 %.

Купи добрив повині мати вагу в межах 2…3 т і розміщуватися по полю прямокутним способом. При проведенні теоретичних досліджень було встановлено, що робочий процес роторного роз кидального робочого органу розкидача-валкувача складається з трьох фаз: фази захоплення лопатками ротора добрив з валка, руху їх в роторі та руху викинутих ротором добрив в повітрі. Оптимальними параметрами цих роторних робочих органів є: діаметр роторів D = 1000…1100 мм (при Dmin > 850 мм), кількість лопаток на роторі Кл = 4…5 шт., кут нахилу робочої площини лопаток до радіуса ротора = 5…10 за напрямком його руху, число обертів роторів – 250…400 об/хв. Якість розподілення добрив буде залежати від норми їх внесення: при великих нормах (Q > 25 т/га) коефіцієнт нерівномірності становитиме 17…25 %, що задовольняє агротехнічні вимоги, а при Q < 10…20 т/га – він знаходиметься в межах 30…33 %. Серед розкидачів кузовного типу є

Т–150К+ПРТ–10, а серед роторних ДТ–175С+РУН–15Б. Найбільш раціональними технологіями внесення твердих органічних добрив є перевантажувальні схеми з буртуванням у прифермерському гноєсховищі. Оптимальний обсяг робіт на внесенні твердих органічних добрив, який забезпечує мінімум приведених витрат та максимальний коефіцієнт завантаження комплексу машин становить 7000…10000 га.

 

Морква

Сівба

Моркву на городі можна висівати у 2-3 строки залежно від призначення врожаю. Для одержання пучкової продукції на легких ґрунтах насіння висівають під зиму, на важких - рано навесні, як тільки ґрунт на грядці можна обробляти. Для цього найбільш придатні південні і південно-західні схили, де ґрунт швидше прогрівається.

Під зиму насіння висівають перед замерзанням ґрунту, щоб воно не встигло прорости. Якщо насіння восени проросте, то посіви, як правило, гинуть, а якщо й перезимують, то рослини масово стрілкують і не формують товарної продукції. Рано навесні насіння висівають, коли коренеплоди використовуватимуть влітку, в осінній і частково зимовий періоди. Для тривалого зберігання коренеплодів насіння моркви доцільніше висівати в літні строки: у західних районах України, на Поліссі і в Лісостепу - в середині травня, в південних областях - наприкінці травня - на початку червня. До сівби і після неї ґрунт ущільнюють. Моркву на городі висівають широкорядним способом з шириною міжрядь 30-40 см, а на великих площах - 45 см (це дає можливість обробляти посіви механізованим способом). Заслуговує на увагу широкосмугова сівба з шириною міжрядь 45 см (по центру смуги) і смуги 5-12 см. Для цього сапкою на глибину 1-2 см роблять борозну, висівають насіння і загортають його вологим ґрунтом. Норма висіву насіння на 1 м рядка за широкорядної сівби 0,15-0,2 г, за широкосмугової - 0,2-0,3 г (відповідно 100-200 та 200-300 шт. насінин на 1 м). При ранньовесняній сівбі, коли в ґрунті достатньо вологи, норму висіву зменшують, а на підзимових і травневих посівах збільшують на 20-25%. Якщо насіння висівають у недостатньо вологий ґрунт, сходів моркви можна й не одержати.

Глибина загортання насіння залежить також від вологості ґрунту. За підзимної сівби насіння доцільно висівати на 0,5-1 см, рано навесні - на 1-2 см, а пізніше - на 2-3 см. В разі сівби на більшу глибину в насінні не вистачає поживних речовин для проростання паростків на поверхню ґрунту, а на меншу - в сонячні дні верхній шар грунту швидко пересихає, внаслідок чого значно знижується схожість насіння. Відтак сходи з'являються із запізненням, а посіви, як правило, зріджені і строкаті.

Рано навесні, як тільки можна вийти на город, на підзимових посівах граблями розпушують верхній шар ґрунту. Якщо запізнитись з цією роботою, з верхнього шару ґрунту втрачається багато вологи і він сильно ущільнюється, внаслідок чого сходи з'являються строкаті і зріджені.

Після з'явлення сходів моркви (незалежно від строку сівби) ґрунт у міжряддях розпушують і виполюють бур'яни в рядках. У фазі 1-2 справжніх листочків рослини проривають: за широкорядної сівби - на 3-4 см, широко-смугової - на 4-5 см. Проривати посіви моркви на пучкову продукцію не бажано, оскільки при цьому вириваються кращі рослини, підривається коренева система сусідніх і ущільнюється ґрунт. Тому моркву на пучкову продукцію потрібно висівати окремо від товарної (як проміжну культуру).

До змикання рядків міжряддя 4-6 разів розпушують. У вологі роки глибина розпушування більша, ніж у посушливі. Розпушувати міжряддя доцільно після випадання дощу або поливання. Одночасно з цим знищують бур'яни і в рядках. У південних районах України моркву поливають 4-6 разів, у Лісостепу – 2-3, а на Поліссі і в західних областях 1-2 рази залежно від погодних умов року. У першій половині вегетації на 10 м.кв. площі витрачають 300-400, а в другій - 400-500 л води. Поливати посіви треба у вечірні години. Слід зазначити, що нерівномірне зволоження ґрунту призводить до масового розтріскування коренеплодів, особливо тоді, коли після короткочасної посухи випадає дощ або посіви поливають. Щоб зменшити розтріскування коренеплодів, особливо в роки з надмірною кількістю опадів, слід додержувати оптимальної густоти рослин (30-40 шт. на 1 м за широкорядної сівби і 60-70 шт.- широкосмугової), а також рівномірно зволожувати ґрунт під час поливання і систематично розпушувати його у міжряддях.

Збирання

На пучкову продукцію моркву використовують тоді, коли діаметр коренеплодів досягнув 1,5 см. Восени їх збирають до приморозків. При цьому рослини підкопують, вибирають з ґрунту і відразу очищають від гички. Під час її обрізування коренеплоди сортують і стежать, щоб до товарних не попадали розтріскані та загнилі. Відсортовані коренеплоди до зниження температури до 2-4°С слід зберігати в тимчасових купах або ямах, які прикопують шаром ґрунту 15-20 см. За цей час вони поступово охолоджуються, в них сповільнюються процеси дихання і заживлюються подряпини (ранки), які утворилися під час збирання врожаю. Для тимчасового зберігання коренеплоди вкривають шаром ґрунту 15-20 см.

Зберігання

Зберігають коренеплоди моркви в овочесховищах і підвалах насипом, у штабелях, пірамідах, ящиках і поліетиленових мішках, а також у ямах і траншеях. При цьому підтримують температуру в межах 1-2°С і відносну вологість 90-95%. Коренеплоди доцільно складати в штабелі або піраміди головками назовні. Кожний ряд їх рекомендується пересипати вологим річковим піском (при стисканні в руці з піску не повинна виділятися волога, а при розстискуванні він не повинен розсипатися) шаром 1-2 см. Висота штабеля (піраміди) - 80-100 см (15-20 рядків). Якщо моркву зберігають в овочесховищі, вона часто зверху мокріє і загниває. Тому овочесховища потрібно систематично провітрювати або коренеплоди вкривати мішковиною, матами. При низькій відносній вологості коренеплоди швидко в'януть. Щоб запобігти цьому, в овочесховищі ставлять посудину з водою і час від часу поливають водою проходи для підвищення відносної вологості повітря. Для зберігання моркви в ящиках на дно їх насипають вологий пісок (2-3 см), на нього укладають коренеплоди у кілька шарів і пересипають їх піском. Добре зберігається морква в поліетиленових мішках масою 20-25 кг. Мішки не зав'язують, щоб у них не концентрувався вуглекислий газ і не підвищувалася відносна вологість повітря.

Капуста

Сівба

Розсаду висаджують у першій декаді квітня до схемою 40x40 дів і приховують перфорованого поліетиленової плівкою завтовшки 60 мкм, шириною 2 м, з отворами діаметром 10 мм (50 шт/кв. м). Найбільш ефективним визнано плоске 3 - тижневе укриття плівкою. Умови зростання капусти під плівкою дуже різняться від розумів у відкритому грунті: температура повітря - на 1-5градусів. З вище, різницю температур грунтів та повітря на глибині 5 дів становить 4-5градусів. Вогкість повітря й ґрунтів висока. Під час приморозків під внутрішньою поверхнею плівкового покриття утворюється куля льоду завтовшки кілька міліметрів, але розсада не пошкоджується. Дозрівання врожаю настає загалом на 17 днів раніше, ніж у відкритому грунті. Якщо врожайність, наприклад, сорти капусти Дитмаршер Фрюер у контрольному варіанті б сприйняти як 100%, то під плівкою вона становить від 200 до 500%, у залежність від розумів року.

Ґрунт і грядки. Листові види капусти виявляють набагато менше суворі вимоги до грунті, ніж кочаная й кольорова капуста. Підходить звичайний городній средньовдобрений ґрунт. Восени ґрунт вапнують для боротьби з килою й вносять гній чи компост у кількості 4-5 кг/кв. метр і перекопують. Ще краще використовувати дозрів компост чи перегній. Його вносять навесні в кількості 5-8 л/кв. метр. Їм посівають насінням чи розсадою й трохи перемішують з землею. Для кочанних форм пекінською капусти норму доголивши збільшують. На 1 кв. метр навесні вносять мінеральні добрива: 10 р аміачної селітри, 15-20 р калійних доголивши, 15-20 р подвійного суперфосфату, або відповідне кількість комплексного добрива. Частина калійних добрив замінити золою 100 р (один склянку). Не можна саджати рослини у свіжоскопану землю. Пухку землю дещо ущільнити. Пекінську й Китайську капусту вирощують розсадним і безрозсадним методом. Щоб самому отримати ранній врожай, використовують розсадний метод вирощування (обов'язково в горшечках). Насіння висівають у середині квітня. Ґрунтова суміш має бути дуже дірчаста. Щоб сформувати напівкачана розсаду вирощують 15-20 днів, і 30 днів формування качана пекінської капусти. Розсада повинна мати 4-5 листків. На грядки розсаду висаджують в травні. У лунку бажано внести 1-2 чайних ложки повного добрива й половину склянки золі, склянку перегною й перемішати з ґрунтом. Полити й ущільнити пальцями ґрунт навколо розсади. Схема посадки: двох або трирядкова, у низці рослини через 20-30 дів, міжряддя 30-35 дів, між рядками 60-70 дів. Причому спочатку можна саджати рослини в низці вдвічі частіше, і потім проріджувати у фазі 9-10 листя, використовуючи зріджені рослини для харчування. Пекінська й Китайська капуста успішно вирощують посівом насіння в ґрунт. Ранньовесняний посів роблять у кінці квітня, і якщо дозволить ґрунт, то раніше. Грядки приховують нетканною плівкою-сіткою. При весняній сівбі є велика можливість стрілкування рослин, особливо кочанних сортів. Тому слід розташовувати пізніше, не раніше другої половини травня. Більше кращий термін посіву для пекінської й давньої китайською капусти перші числа липня. І отут врожай вищий, і рослини не стрілкуються.

Схема посіву: На невисоку грядку висівають в 2-3 низки. Серед насіння висівають через 10 дів, і 30 дів між рядами. Тому сходь проріджують через 20-30 дів у фазі 9-10 листя й використовують зріджені рослини для харчування. Відхід і підгодівля всіх видів капусти характерно висока потреба у воді. Протягом вегетації регулярно прополюють бур'яни й рихлять ґрунт, проводять 1-2 підкормівки. Через 1-1,5 тижні, після висадки розсади роблять першу підгодівлю: удесятеро л води та 1-1,5 л коров‘яка. Другові підгодівлю проводять, через 2-3 дні після проріджування. На одну рослину витрачають літр розчину. Підгодівлю проводять також після довгих дощів. Після підгодівель ґрунт рихлять. Торішнього серпня качани нещільно пов'язують.

Прибирання.

Пекінську капусту прибирають після освіти качанів і змикання листя. Китайська капуста готова для збирання через 25 днів після посадки.

Органічні добрива

Гній

Якість гною залежить від виду тварин, корму і підстилки. Вона залежить також від віку тварини і догляду за нею.

Гній у малих господарствах — це переважно мішаний гній, який нагромаджується внаслідок догляду за невеликою кількістю тварин.

У зв'язку з порівняно незначним вмістом у гної поживних речовин його вносять у грунт разом з мінеральними добривами. Причому, добре перепрілому гною слід віддавати перевагу перед гноєм свіжим. Гній вносять восени під час перекопування з розрахунку 600 кг на 1 ар (100 м2) раз на три роки.

Перепрілий гній особливо придатний для покриття ним грядок, на яких росте виноград. Ним покривають грунт на ширину долоні і в разі потреби вносять додатково.

Дуже цінним добривом є пташиний послід, який вносять у грунт як компост чи розбавленим водою. Завдяки вмістові у ньому всіх основних поживних речовин пташиний послід придатний для використання його саме у рідкому вигляді. Для цього за 1—2 тижні до застосування його розчиняють у воді в якій-небудь посудині, а безпосередньо перед застосуванням ще раз розбавляють водою.

Удобрення пташиним послідом виключає внесення суперфосфату.

 

КамаЗ 5320

Вантажопідйомність, кг: 8000 - 10000

Споряджена маса, кг: 7080

У тому числі:

на передню вісь: 3320

на візок: 3760

Повна маса, кг: 15303

Допустима маса причепа, кг: 11500

Повна маса автопоїзда, кг: 26805

Макс.швидкість автомобіля, км/ч: 80

 

ЗиЛ – 130

Повна маса автомобіля,кг: 10605

Маса спорядженого автомобіля, кг: 4380

Грузопод'емность, кг: 6000

Допустима повна маса буксируваного причепа, кг: 8000

Габаритних розмірів, мм: 6675х2510х2400

Формула коліс: 4х2

Максимальна швидкість, км/ч: 90

Витрата палива, л/100 км: 26.5

Розмірів платформи, мм: 3752х2326х575

 

ГАЗ-САЗ-53Б

Вантажопідйомність: 3500кг

Маса в спорядженому стані: 3750кг

Повна вага: 7400кг

База: 3700мм

Мінімальний дорожній просвіт: 265мм

Максимальна швидкість: 85км/ч

Витрата палива: 24 л/100км

Зображення та кінематичні схеми автомобілів наведені в додатках.

 

Тракторний транспорт

Тракторний транспорт виконує понад 50% внутрішньо-господарських перевезень і застосовується в умовах бездоріжжя та польових умовах у непогоду. Головною класифікаційною ознакою є номінальне тягове зусилля, що визначає основний експлуатаційний показник трактора. Номінальне тягове зусилля – найбільше зусилля, що створює трактор на стерньовому фоні та буксуванні за стандартами не більше: для колісних тракторів із колісною формулою 4К2 та 4К4 відповідно 16 та 14%, гусеничних – 3%.

Трактори класу тяги 0,6 (номінальне тягове зусилля 6 кН). Базові моделі Т-25А, Т-30А (Росія), Б-220-МТЗ (Білорусь), самохідне шасі Т-16М.

Трактори класу тяги 0,9: Т-40М, ХТЗ-2511.

Трактори класу тяги 1,4 (номінальне тягове зусилля 14 кН) – наймасовіші універсально -просапні трактори МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-100, МТЗ-102. Б-550-МТЗ, Б-552-МТЗ (Білорусь). Трактор «Беларус 890/892» має двигун з потужністю 66 кВт, діапазон швидкостей від 2,2 до 39,2 км/год, 18 передач. До цього класу належать трактори Південного машинобудівного заводу (м. Дніпропетровськ) ЮМЗ-6АКЛ, ЮМЗ-6АКМ, (45,6 кВт, 10 швидкостей), ЮМЗ-652 (12 швидкостей), ЮМЗ-8270 (59 кВт).

Трактори класу тяги 2 (номінальне тягове зусилля 20 кН) МТЗ 100, МТЗ-102.

Трактори класу тяги 3 (номінальне тягове зусилля 30 кН) мають загальне призначення, колісні Т-150К, ХТЗ-120, ХТЗ-17021.

Трактори класу тяги 5 (номінальне тягове зусилля 50кН) – К-701. Сільськогосподарський трактор К-700АТ і К-701Т може також використовуватись у меліоративних та роботах пов’язаних із будівництвом шляхів або як тягач причепів із вантажопідйомністю до 60 т.

Тракторні агрегати раціонально використовувати як транспортно-технологічний транспорт – транспортування й розкидання рідких та твердих добрив, підвезення насіння до посівних агрегатів, перевезення сіна та інші.

 

Тракторні причепи

Тракторні причепи самоскидні призначені для перевезення різних сільськогосподарських і інших промислових вантажів. Для перевезення легких вантажів вони додатково комплектуються надставними або гранчастими бортами.

Можливе розвантаження (перекидання) на одну або три сторони.

Буксируються тракторами, обладнаними пневматичним приводом гальм та гідрофікованим гаком.

Однією з важливих умов ефективного використання тракторних транспортних агрегатів є правильне їх комплектування.

Технічна характеристика основних типів тракторних причепів

Тип Марка Вантажопідйомність, т Ємність кузова, м3 Маса, кг Клас трактора
Двоосний ПТС-6А-05 6,0 6,35…11,0   1,4
Двоосний ПТС-6А-16 6,0 6,35…11,0   1,4
Двоосний ПТС-6В-02 6,0 9,8   1,4
Двоосний ПСУ-20 5,5 6,35…20,0   1,4
Одноосний для гною НТС-5 5,0 7,0   1,4
Двоосний (спарений) для сипучих вантажів   1-НТС-10     16,4     2,0
Тандем ППС-6 8,0 5,0   1,4
Двоосний 8545-5 4,0 5,0   1,4
Двоосний 8545-10 4,0 10,0   1,4
Двоосний 8545-45 3,2 45,0   1,4
Двоосний 8545-18 4,0 18,0   1,4
Двоосний 1ПТС-9Б 9,0 9,0; 13,0   3,0
Двоосний 3ПТС-12 12,0 12,0   3,0

Кількість і тип причепів визначають із врахуванням конкретних показників:

- тягово-зчіпних властивостей трактора;

- дорожніх умов;

- характеристики вантажів;

- відстані перевезень;

- способу навантаження та розвантаження.

При цьому якщо трактор агрегатуються із двома причепами, першим приєднують за допомогою гідрофікованого гака одноосьовий (1-ПТС-9Б), а потім – двоосьовий (3ПТС-12), що поліпшує тягові властивості агрегату.

Із метою зменшення простоїв комбайнів при збиранні зернових, зменшення ущільнення ґрунту використовуються причепи-перевантажувачі ДОН-20 і канадської фірми BOURGAULD для приймання зерна від комбайна й перевантажування для великогабаритного дорожнього транспорту, який стоїть на краю поля. Такий причіп-перевантажувач можна використовувати ефективніше, якщо його задіяти не тільки в збиральних роботах, але й для транспортування добрив, насіння, а також для завантаження сівалок.

 

Збирання цукрових буряків

Використовують три технології збирання буряків: потокова, перевалочна, потоково – перевалочна.

Потокова технологія збирання передбачає відвезення зібраних коренеплодів безпосередньо від збиральної машини на приймальний пункт.

Перевалочну технологію застосовують при не перспективності потокової технології. Коренеплоди завантажують у ТЗ потужними буряконавантажувачами – очисниками (СПС – 4.2 А), які доочищують коренеплоди від домішок.

Потоково – перевалочна технологія збирання полягає в тому, що одну частину зібраних коренеплодів від коренезбиральної машини відвозять на приймальний пункт, а іншу на перевалочний майданчик.

Збирання коренеплодів бурякозбиральними машинами поділяють на гичко збиральні (комплекс машин МТЗ – 80 + БМ – 6А), очисники головок коренеплодів (МТЗ – 80 + МБК – 2.7),комбайни (SF – 10, КСБ – 6 «Збруч»)тощо.

Необхідна кількість транспортних засобів при застосуванні комбайнів для збирання цукрових буряків, які не мають технологічних місткостей (бункерів), виходячи з умов потоковості, дорівнює:

 

nT= to / tр + 1 (3.11)

де,

to – тривалість обороту ТЗ, год;

tр – час заповнення ТЗ, год;

Тривалість циклу ТЗ розраховують за формулою:

 

to = tр + tв + tрозв + tвх + tзам = (10 *Vк * γ *Ұ) /(Вр * U * Vр) + S/Vв + tроз + S / Vx + tзам.

де,

tв, tвх – тривалість руху з вантажем і без нього, год;

tрозв – тривалість розвантаження ТЗ, год;

tзам – тривалість заміни ТЗ, год;

Vn – об’єм кузова ТЗ, м3;

γ – об’ємна маса с.г продукції, т/м3;

Ұ – коефіцієнт заповнення кузова;

Вр – робоча ширина захвату агрегату, м;

U – урожайність с.г. культури, т/га;

Vр – робоча швидкістбь агрегату, км/ год;

S – відстань перевезень с. г. продукції,км;

Vв – швидкість руху ТЗ з вантажем, км/ год;

Vx – швидкість руху ТЗ без вантажу, км/ год.

Вихідні дані для розрахунку використання транспортних засобів під час збирання цукрових буряків:

tроз = 0.05 год;

tзам = 0.01 год;

Вр = 2.7 м;

Ұ = 0.95;

U = 49 т/га;

S = 5 км.

Відповідно для розрахунку згідно варіанту 13 використовується автомобіль ЗИЛ – 130:

qн = 6 т; Vр =10 км /год. Vx = 20 км / год.

Vк = 5 м3 Vв = 10 км / год.

 

Також тракторний МТЗ82+2птс – 4 – 887Б:

qн = 4.0 т; Vр = 5 км/год; Vx = 15 км/год.

Vк = 6.1 м3; Vв = 10 км/ год;

Використовуючи формули (3.11, 3.12) та та вихідні дані автомобіля ЗИЛ – 130, визначимо:

γст = 4.6 * 0.95 * 0.7 / 6.0 = 0.65

to = (10 * 5 * 0.65 * 0.95) / (2.7 *49 *10) + 5/10 + 0.05+ 5/20 + 0.01 =0.83 год.

nт = (0.83 / 0.025) + 1 = 34 автомобілів.

 

Використовуючи формулу (3.1) маємо:

 

Wтз = (6 * 0.65) / 0.83 = 4.7 т/км

 

Також проводимо розрахунки для тракторного причепа МТЗ82+2ПТС – 4 – 887Б:

γст = 6 * 0.95*0.8 /4 =1

to = (10 * 6.1 * 1 * 0.95) / (2.7 * 49 * 5) + 5 /10 + 0.05 + 5 /15 + 0.01 = 0.97год.

nт = 0.97 / 0.031 + 1 = 32 причепа.

Wтз = 4 * 0.88 / 0.97 = 2.6 т/год.

 

Курсовий проект

з дисципліни

«Загальний курс транспорту»

на тему

 

«Визначення структури транспортних засобів при виробництві

сільськогосподарської продукції»(морква, капуста, органiчнi добрива)

 

Виконала:

Студент 2 курсу

Групи ТТ-

ФІО

Керівник:

ст. викладач

Овчар П.А..

 

Київ – 2010

Зміст

 

Реферат

Вступ

1.Коротка характеристика процесів сільськогосподарського виробництва в рослинництві.

1.1 Основні поняття та визначення

1.2 Агротехнічні вимоги до транспортних засобів

1.3 Загальні принципи раціональної побудови технологічних процесів

1.4 Характеристика сільськогосподарських вантажів

2. Транспортні та навантажувальні засоби у сільському господарстві

2.1 Класифікація вантажних автомобілів

2.2 Тракторний транспорт

2.3 Тракторні причепи

2.4 Навантажувальні засоби

3. Визначення раціональної структури транспортних засобів у механізованих технологічних процесах

3.1 Внесення органічних та мінеральних добрив

3.2 Збирання врожаю зернових культур

3.3 Перевезення зерна від складів до споживачів

3.4 Збирання цукрових буряків

Висновки

Графічна частина курсового проекту

Список використаної літератури

Додатки

 

 

Реферат

Вступ

Транспорт є галуззю, яка знаходиться на стику виробничої сфери і сфери послуг. Він не створює ніяких матеріальних цінностей, а забезпечує перевезення вантажів і людей, розвиваючи зв'язки між підприємствами, галузями, регіонами. Його ще називають "кровоносною системою економіки", бо він є необхідною умовою функціонування господарства. Він задовольняє одну з найбільш важливих потреб людства – в переміщенні, подоланні простору, часу й маси.

Сільське господарство України поділяється на дві галузі – рослинництво і тваринництво. Провідною галуззю сільського господарства є рослинництво,яке сприяє забезпеченню потреб населення продуктами харчування. Тому виникає велика проблема в забезпеченні населення продуктами харчування споживача з мінімальними затратами ресурсів та втратами самої продукції. Актуальним завданням сільського господарства є гарантоване забезпечення нашої країни продовольством за умови збереження і підвищення родючості ґрунтів, зменшення енергоспоживання, забезпечення охорони навколишнього середовища.

Отже, в даному курсовому проекті я пропоную для даних сільськогосподарських культур (нижче наведені транспортні засоби для їх перевезення, їх раціональна побудова технологічних процесів, їх схеми доставки до складів зберігання та до споживача.

Об’єктом дослідження даного курсового проектування є транспортні засоби та сільськогосподарські культури.

Предметом дослідження є сільськогосподарське виробництво.

 

 

Завданням курсового проектування є:

 

· охарактеризувати процеси сільськогосподарського виробництва в рослинництві;

· дати загальну характеристику транспортним та навантажувальним засобам та характеристику їх використання у сільському господарстві;

· Визначити раціональну структуру транспортних засобів у механізованих технологічних процесах.

 Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.