Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСутність, значения та особливості розвитку менеджменту

План.

1. Сутність, значения, предмет, об'ект i суб'єкт менеджменту

2. Категорії «управління» i «менеджмент».

3. Відмінності між менеджером та підприємцем

 

Сутність, значения, предмет, об'ект i суб'єкт менеджменту

 

Менеджментвиступає як результативный засіб формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношення попиту i пропозиції тощо.

Побудоване на засадах сучасного менеджменту управління організацією характеризується, з одного боку, стабільністю в отриманні високих економічних, технологічних, соціальних та інших результатів, з iншого - високою динамікою позитивних змін

Предметом вивчення науки про менеджмент є:

  1. Теоретичні засади управлінської діяльності (закони, закономірності, принципи, категорії, механізми, моделі тощо).
  2. Практика управління організаціями (підприємствами, корпорациями, господарськими товариствами тощо).
  3. Проектування систем менеджменту (формування взаємопов'язаних i взаємодіючих управлінських важелів, які забезпечують управлінський вплив керуючої системи організації на керовану).

 

Об'єкт вивчення менеджментупроцес управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, корпорацій, господарських товариств, об'єднань та інших оганізацій.

Дослідження процесу менеджменту, виокремлення його етапів дають змогу послідовно ознайомитись з yciмa управлінськими категоріями, виявити взаємозв'язки між ними, зрозуміти характер та особливості здійснення управлінського впливу. Це сприяє формуванню в майбутніх економістів та менеджерів управ-лінського мислення, керівних навичок, здатності до прий-няття управлінських рішень.Отже, суб'єктом вивчення менеджменту є працівники керуючої i керованої систем організації, їx професій-ний та кваліфікаційний рівень, ступінь виконання ними повноважень, обсяги відповідальності, а також взає-мов'язки в системі менеджменту.

 

Категорії «управління» i «менеджмент»

 

Термін «менеджмент» в Україні почали використовувати на початку 90-х років XX ст., що було зумовлено наданням командно-адміністративної економічної систе-ми i початком інтеграції країни у світовий економічний простip. Поряд iз ним застосовується термін «управління». Однак між цими термінами icнує суттєва відмінність, тому ix не можна ототожнювати. Управління — це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зi зміною обставин. Управляти можна технічними системами, комп'ютерними мережами, автомобілем, конвеєром, літаком, людьми тощи. Менеджмент є різновидом управління, який стосується лише управління людьми (працівниками, колективами працівників, групами, організацією тощо).

Менеджмент— цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей.

Нині у світі існує понад п'ятдесят визначень поняття «менеджмент». Парадигми менеджменту дають різнобічне трактування цього поняття і його ролі у виробничо-господарській діяльності:

1) Менеджмент — це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками).

2) Менеджмент —це влада та мистецтво керівництва.

3) Менеджмент — це вміння й адміністративні навич­ки організовувати ефективну роботу апарату (служб пра­цівників).

4) Менеджмент — це органи управління, адміністра­тивні одиниці, служби і підрозділи.

Нерідко менеджмент трактується як сукупність принципів, методів, засобів, функцій і форм управління організаціями, установами з метою реалізації стратегічних планів, досягнення ефективності виробництва і збільшення прибутку.

З функціонального погляду менеджмент — це процес планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, покликаний забезпечити формування та досягнення цілей організацій (підприємств, товариств, банків, асоціацій та їх підрозділів).

За напрямами реалізації функцій менеджмент поділяють на такі види:

- виробничий менеджмент — управлінський процес, спрямований на формування комплексної системи виробництва на засадах оптимального використання ресурсів з метою забезпечення необхідного рівня прибутковості;

фінансовий менеджмент — управлінський процес, спрямований на формування системи залучення, ефективного розподілу та використання фінансових ресурсів організації;

— маркетинг — управлінський процес, спрямований на задоволення потреб споживачів шляхом створення про-позиції товарів і послуг, які мають матеріальну і споживчу цінність.

Відмінності між менеджером та підприємцем

 

Менеджер— управлінець ринкової орієнтації, який активно впро-паджує ефективні ідеї господарювання, нововведення та досягнення науково-технічного прогресу, виважено враховує зміни у міжнародних відносинах, своєчасно впливає на кон'юнктуру і динаміку по­питу та пропозиції, вміло перебудовує виробничо-господарську діяльність з урахуванням вимог ринку.

Сучасний менеджер повинен володіти багатьма важливими для його успішного професійного функціонування якостями, які можна звести до чотирьох основних груп.

1. Професійно-ділові: високий професіоналізм; здатність генерувати корисні ідеї, приймати нестандартні управ-лінські рішення та нести відповідальність за них; прагнення до професійного зростання; підприємливість; авторитетність; здатність до інновацій та розумного ризику; Вміння здійснювати антикризове управління тощо.

2.Адміністративно-організаційні: оперативність; уміння здійснювати стратегічний і тактичний контроль; Вміння залежно від ситуації змінювати стиль управлінської діяльності; уміння розробляти довгострокові програми іі організовувати їх реалізацію; здатність стимулювати ініціативу; послідовність у своїх діях; уміння доводити справу до кінця; інтернальність (усвідомлення, що від нього залежить успіх справи); внутрішній контроль; уміння формувати єдину команду, використовувати знання підлеглих; усвідомлення меж своєї влади; здатність делегувати повноваження; уміння організовувати час тощо.

3.Соціально-психологічні: психологічна компетентність; управлінська культура; розум; культура ділового спілкування; прагнення до лідерства і влади; уміння керувати своєю поведінкою і регулювати свій психічний стан; колегіальність; толерантність; оптимізм; екстравертність (спрямованість зусиль, енергії на зовнішній світ); уміння керувати конфліктами; чітко висловлювати свої думки та публічно виступати; інтелектуальність; здатність оптимізувати соціально-психологічний клімат у колективі, створювати психологічний комфорт; емоційна стійкість та стресостійкість; почуття гумору; уміння створювати та підтримувати свій імідж тощо.

4.Моральні: патріотизм; національна свідомість; державницька позиція; інтелігентність; людяність; порядність; почуття обов'язку; громадянська позиція; готовність допомагати людям; чесність; повага до гідності людей тощо.

Завдання підприємців.Окрім менеджера, в ринковій економіці надзвичайно важливу роль відіграє ще одна ключова фігура — підприємець. Підприємництво за своєю сутністю є основним механізмом здійснення структурних змін в економіці, забезпечення економічного зростання, формування заново створеного капіталу, забезпечення результативної інноваційної та інвестиційної діяльності тощо.

Підприємець— людина, яка готова йти на ризик, нововведення, новаторство, зміни в організації; регулює процес створення нового; несе фінансову, моральну та соціальну відповідальність; отримує грошовий дохід та задоволення від досягнень; розвиває власну справу на засадах вкладення додаткових фінансових коштів (своїх та позичених) і залучення матеріальних цінностей.

Кардинальна відмінність між підприємцем та менеджером полягає в тому, що підприємець генерує ідею (наприклад, створення хлібопекарні), реалізовує її за власні або позичені кошти (засновує підприємство з випікання хліба, фінансує ввесь процес) та наймає менеджера для керівної роботи, який здійснює управління створеною підприємцем організацією. Відмінності між менеджером та підприємцем відображені у табл. 1.1.

 

Таблиця 1.1 Відмінності між менеджером та підприємцем

Ознаки Характерні особливості
  Менеджер Підприємець
1. Формальний статус Є найманою робочою силою, залученою на певних умовах для здійснення управлінської діяльності Започатковує певну справу, відкриває підприємство, виступає в ролі власника, інвестора, засновника тощо, який використовує свої або позичені кошти та інші ресурси
2. Виробничо- господарська орієнтація Зорієнтований на виконання плану і досягнення ефективності наявних у його розпорядженні ресурсів Зорієнтований на пошук нових можливостей
3. Здійснення задуманого Приймає рішення та забезпечує його виконання Ризикує, тобто може замінити ідею, яка виявилася нежиттєздатною
4. Залучення ресурсів Залучає ресурси з метою забезпечення роботи підрозділів, тому зацікавлений у їх нагромадженні Залучає ресурси для досягнення визначеної мети, виявляє гнучкість, використовує оренду, кредит, лізинг тощо
5. Матеріальні інтереси і Ставлення до побудови організацїї Отримує за свою роботу заробітну плату. Використовує Організаційну структуру управління, яка склалась, і має ієрархічну природу Є власником або розпорядником ресурсів і майна організації, бере участь у прибутках, отримує дивіденди. Надає перевагу горизонтальним організаційним структурам, які опираються на неформальні зв'язки

Тема 3.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.