Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначте функції психодіагностики в практиці управління.

Головне призначення психодіагностики в практичній діяльності психолога полягає у вивченні внутрішнього світу конкретної особи. При цьому воно не зводиться до порівняння дітей один з одним, а глибоке проникнення до внутрішнього світу дитини, вивчення того як вона пізнає і сприймає складний світ знань, соціальних взаємин, інших людей і самої себе, як формується її цілісна система уявлень і становлення індивідуальності.

Провідні професійні функції:

Гностична - вивчення специфічних особливостей діяльності педагогів та їх вихованців в даному закладі тією мірою, у якій вони детермінують їхню психіку й ставлять до них певні вимоги, а також вивчення низки психофізіологічних, індивідуально-психологічних особливостей учнів, їхніх міжособистісних взаємин.

Конструктивно-просвітницька - робота з профілактики і попередження конфліктів, які були

викликані психологічними чинниками; повідомлення педагогам та вихователям основних відомостей з соціальної психології, формування прийомів та навичок спілкування, планування досліджень та профілактичних заходів, моделювання індивідуальних програм розвитку школярів

Консультативна - пояснення та психологічна інтерпретація окремих станів, настроїв педагогів і вихованців або особливостей їхньої поведінки у професійній діяльності, навчанні і в повсякденному житті

Виховна - вибір і здійснення заходів, які спрямовані на морально-вольове виховання учнів, формування у них певних особистісних якостей, вплив на соціальний статус певних особистостей, організацію адекватних міжособистісних взаємин у педагогічних колективах та групах учнів.

Психопрофілактична, психотерапевтична - діагностика, психотерапія та психопрофілактика невротичних станів, попередження труднощів в інтелектуальному й особистісному розвитку, організація відновлювальних заходів, а також управління психічними станами школярівМетодична - створення нових та адаптація старих методів навчання і виховання, а також розробка новітніх методів діагностики та психопрофілактики як для потреб закладу, у якому працює психолог, так і для задоволення запитів інших закладів, які не мають такої психологічної служби.

 

Охарактеризуйте поняття управління- інформаційна природа управління.

Управління - це вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.

Інформація в найзагальнішому сенсі - це поняття, що описує обмін відомостями між людьми, людиною і автоматом, між автоматами, обмін сигналами у тваринному і рослинному світі, передачу ознак від клітини до клітини, від організму до організму.

У процесі аналізу, планування, здійснення і контролю ефективності комерційних заходів менеджерам потрібно різноманітна інформація. Інформація дозволяє підприємству:

- знизити фінансовий ризик і небезпеку для образа фірми;

- отримати конкурентні переваги;

- стежити за маркетинговим середовищем;

- координувати стратегію;

- оцінювати ефективність діяльності;

- підкріплювати інтуїцію менеджерів.

Зазвичай інформацію підрозділяють на первинну і вторинну.

Розкрийте особливості організації роботи з персоналом у ДНЗ.

Робота з персоналом у ДНЗ передбачає налагодження чіткої структури та діяльності корпоративної культури всередині навчального закладу. Це, насамперед, проведення спільних заходів для усіх працівників навчального закладу, його особливостей. Також, робота з персоналом передбачає тісну взаємодію між всіма ланками працівників

Розкрийте шляхи вирішення конфліктів у трудовому колективі.

Метод уникнення конфлікту дозволяє виграти час, мобілізувати ресурси, об’єктивно оцінити ситуацію, скорегувати свої цілі, однак не усуває причини, а, отже, - і ймовірності виникнення конфлікту у майбутньому. Застосовується за відсутності сил та часу для боротьби, небажання вирішувати проблему, труднощів у формуванні лінії власної поведінки.

Метод переговорів дозволяє уникнути насильницьких методів, зняти гостроту конфлікту, зрозуміти аргументацію опонента, об’єктивно оцінити реальне співвідношення сил та умови примирення. Переговори дозволяють розглянути альтернативні ситуації, прийти до взаєморозуміння, відкрити шлях до співробітництва.

Метод використання посередництва – процес спілкування або переговорів, які відбуваються за участю третьої сторони – посередника. Його завдання – привести сторони до порозуміння, коли безпосередні переговори не дали результату, або коли сторони говорять одна до одної з такою ненавистю, що спілкування між ними серйозно порушено.

Метод третейського розгляду передбачає, що аналіз конфлікту здійснюється у чіткій відповідальності нормам закону, у тому числі й міжнародного права.

Охарактеризуйте регіональну систему управління. Місце ДНЗ у системі управління освітою.

Регіональна система управління: відділ з виховної роботи, науково- методичний центр, відділ інклюзивної та спеціальної освіти, методичний центр практичної психології і соціальної роботи.

В аспекті місця ДНЗ у системі управління освітою в першу чергу слід враховувати той факт, що сьогодні стратегію управління ДНЗ визначає не цільова настанова зверху, а його трудовий колектив та піклувальна рада. Визначальним фактором напряму діяльності ДНЗ в регіоні є ринок освітніх послуг. Кінцеві результати його діяльності визначаються в процесі систематичної атестації, яка, насамперед, враховує прогнозовану відповідність напрямів діяльності ДНЗ потребам жителів регіону. Сьогодні особливо актуальними стали проблеми фінансово-економічного обгрунтування управлінських рішень. Керівник ДНЗ повинен мати відповідний рівень фінансово-економічної підготовки, уміти здійснювати фінансово-економічний аналіз' діяльності освітньої установи. На основі його результатів слід формувати фінансову стратегію розвитку, виробляти заходи щодо її реалізації. Стосовно працівників ДНЗ, оцінки результативності їхньої діяльності - вказуємо на необхідність розробки системи стимулів як моральних, так і економічних у поєднанні з гласністю щодо кінцевого результату перевірки виконання службових обов*язків.

51.Розкрийте план роботи ДНЗ та його види: табличний, описовий,

Таблично-тестовий.

План – заздалегідь окреслена система заходів, які передбачають порядок, послідовність і термін виконання роботи.

Вона базується на наступних вихідних положеннях:

- основою планування є програма виховання дітей у дитячому садку, яка прийнята до керівництва і висуває перед педагогами конкретні завдання щодо формування особистості дошкільника;

- план має будуватись на основі дидактичних принципів:

- взаємозв'язку всіх розділів виховної роботи,

- систематичності;

- послідовності;

- доступності;

- повторюваності матеріалу;

- актуальності;

- науковості;

- диференційованого та індивідуального підходів до дітей;

- можливим може бути і принцип свободи вибору.

- під час складення плану враховувати конкретні педагогічні умови (віковий склад групи, рівень розвитку дітей, оволодіння знаннями, навичками, вміннями, умови дитячого садка, напрями роботи колективу тощо);

- план мусить бути календаризованим, тобто чітко передавати зміст роботи з дітьми упродовж дня. В ньому вказується, в яких видах діяльності, на яких заняттях, які моменти життя дітей буде здійснюватись та чи інша робота;

- форма планування може бути різною (для педагога-початківця, педагога-спеціаліста, для педагога вищої кваліфікаційної категорії). Вона затверджується педагогічною радою дошкільного закладу, занотовується в протокол (із вказівкою прізвища педагога і форми планування – опрощеної чи поширеної). Проте в жодному випадку не допускається пропущення окремих видів занять та діяльності дітей: пішохідні переходи, сюжетно-рольові, конструктивно-будівельні, театралізовані ігри, самостійна художня діяльність, художня праця тощо.

Табличний план – план працівника, в котрому схематичному записано основні пункти роботи, відповідальні за виконання та дати проведення тих чи інших заходів. Описовий план передбачає тезовий розпис всіх основних аспектів діяльності. Таблично-тестовий передбачає планування із кількома варіантами реалізації одного і того ж завдання.

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2019 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.