Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЕкологічні проблеми космосу.

Тема: Екологічні проблеми в галузях народного господарства та шляхи їх вирішення

Мета заняття: пояснення студентам, які є екологічні проблеми в галузях народного господарства та можливі шляхи їх вирішення

Знати:

Ø екологічні проблеми в галузях енергетики та транспорту;

Ø пріоритетні шляхи вирішення екологічних проблем енергетики та транспорту;

Ø екологічні проблеми в галузях промислового і сільськогосподарського виробництва та шляхи їх вирішення;

Ø екологічні проблеми військової діяльності;

Ø екологічний вплив на довкілля мегаполісів та шляхи зменшення цього впливу.

Вміти:

Ø давати характеристику впливу народного господарства на навколишнє природне середовище;

Ø розкривати позитивні та негативні аспекти впливу великого міста на людину;

Ø розкривати значення екологічної культури та екологічної освіти для подолання екологічної кризи сучасності

Ø доводити необхідність моральних засад у науці.

План проведення заняття:

1. Перевірка вивчення конспекту

2. Пояснення нового матеріалу

3. Відповіді на запитання студентів

4. Опитування студентів по вивченому матеріалу

Після лекції студент повинен знати: Екологічні проблеми в галузях енергетики, сільського і лісового господарства, транспорту, промисловості, комунального господарства, військової справи. Шляхи вирішення цих проблем. Екологічні аспекти професійної діяльності. Урбоекологія. Екологічні проблеми сучасних міст, шляхи їх подолання.

Самостійна робота:

Енергетика.

Розвиток людської цивілізації базується на енергетиці. Джерела енергії, які використовує людство, поділяються на:

- відновлювані – енергія Сонця, вітру, морських припливів, внутрішнього тепла Землі, гідроенергія річок;

- невідновлювані – викопне мінеральне паливо та ядерна енергія.

Перші не порушують теплового балансу Земля, оскільки під час її використання відбувається лише перетворення одних видів енергії в інші. Зате використання других спричинює додаткове нагрівання атмосфери і гідросфери, що може призвести до змін клімату на Землі.

В наш час основна кількість енергії виробляється за рахунок невідновлювальних джерел енергії:

70% - за рахунок спалювання вугілля, нафти й газу;

7% - за рахунок роботи атомних електростанцій.

Проблеми традиційної енергетики:

- забруднення довкілля – хімічне, теплове, радіоактивне;

- обмежені запаси паливної сировини, що швидко виснажуються.

Теплоенергетика.

Теплоелектростанції негативно впливають на довкілля:

- забруднюють газовими й пиловими викидами повітряне середовище, поверхневі та підземні води, поверхню земель;

- відчуджують величезні площі земель відвалами шлаків і кар’єрами.

 

Зменшення шкоди довкіллю можна досягти шляхом:

- очищення вугілля від сполук сульфуру;

- використання ефективних поглиначів диму;

- рекультивації земель;

- відмовою від кар’єрного видобування корисних копалин;

- введенням економічних санкцій за порушення земель;

- утилізації шлаків і пустих порід; шляхом створення будівельних матеріалів, засипання ярів, кар’єрів тощо;

Атомна енергетика.

За даними міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у 26 країнах експлуатується 416 ядерних енергоблоків, які виробляють близько 16% усієї електроенергії. В Україні працює 5 АЕС (Запорізька, Південно-Українська, Рівненська, Чорнобильська, Хмельницька), які виробляють 46,9% електроенергії. Паливний енергетичний цикл АЕС передбачає:

- видобування уранової руди;

- вилучення з руди урану;

- переробку сировини на ядерне паливо (збагачення урану);

- використання палива в ядерних реакторах;

- хімічну регенерацію відпрацьованого палива;

- обробку й поховання відпрацьованих відходів.

Особливо небезпечні аварії на АЕС, що було доведено Чорнобильською катастрофою.

Гідроенегетика.

У наш час ГЕС виробляють біля 20% електроенергії у світі. Вони зовсім не забруднюють атмосферу та працюють на відновних джерелах енергії. Разом з тим ГЕС, особливо на рівнинних ріках, завдають шкоди довкіллю:

- затоплюються великі площі земель;

- поблизу водосховищ піднімається рівень ґрунтових вод, заболочується територія;

- спостерігається ерозія берегової лінії;

- планктон і риба потерпають від гребель;

- у водосховищах спостерігаються явища евтрофікації, вода “цвіте”, що спричинює загибель риби та інших гідробіонтів.

 

Шляхи вирішення енергетичних проблем сучасності:

- енергозбереження – впровадження нових технологій, що потребують менших затрат енергії, економія електроенергії, використання економічних двигунів внутрішнього згоряння;

- використання альтернативних джерел енергії: енергії вітру, Сонця, морів та океанів, внутрішнього тепла Землі;

- розробка та впровадження технологій використання водневої енергетики (водень має високу теплотворну здатність та є екологічно чистим паливом, оскільки в результаті його згоряння утворюється лише водяна пара);

- використання біоенергетичних технологій:

- переробки органічних відходів за допомогою метанобактерій в біогаз (суміш метану, вуглекислого газу з домішками азоту, водню, кисню, сульфургідрогену);

- переробки органічних речовин, що продукуються рослинами: з відходів цукрової тростини отримують технічний спирт, з мікроскопічних водоростей – “зелену нафту”, з рослини ріпак – ріпакову олію, яку використовують як дизельне паливо.

Транспорт.

Наш час характеризується небаченими масштабами транспортних перевезень – як вантажних так і пасажирських. Транспорт поділяють на автомобільний, залізничний, повітряний, водний, трубопровідний. Розширення транспортних мереж негативно впливає на довкілля, спричиняючи:

- забруднення повітряного середовища (автомобільний та повітряний транспорт);

- відчуження великих площ землі (під дороги та залізничні колії);

- забруднення водного середовища (водний транспорт);

- негативний вплив на озоновий шар атмосфери (висотні польоти, запуски ракет);

- забруднення земель, виникнення пожеж, знищення водних екосистем внаслідок аварій на трубопроводах;

- загибель тварин.

Шляхи вирішення екологічних проблем транспорту:

- використання альтернативного палива;

- створення альтернативних транспортних засобів;

- вдосконалення двигунів внутрішнього згоряння;

- використання нових технологій для підвищення надійності транспортних засобів.

Промисловість.

Будь-яке промислове виробництво включає три етапи:

- виявлення та освоєння природних ресурсів;

- розгортання виробництва;

- накопичення відходів та їх видалення.

Серед промислових підприємств найбільше забруднюють довкілля гірничо-металургійні. Найбільшої шкоди вони завдають повітряному середовищу, спричинюючи утворення кислотних дощів, та земельним ресурсам, через утворення кар’єрів, відвалів – хламонагромаджувачів.

Дуже забруднюють атмосферу також нафтохімічні комбінати, а хімічні та целюлозно-паперові отруюють і повітря, і воду.

Сучасні засоби очищення й знезараження забруднених повітря й води дуже дорогі і не дають стопроцентного результату. В більшості західних країн є така практика: забруднені повітря і вода очищують до певного ступеня (економічно прийнятого), а потім змішують з чистим повітрям або водою так, щоб вміст забруднень не перевищував ГДК і така суміш викидається в атмосферу чи водойми.

Як альтернативу, здатну пом’якшити шкідливі наслідки суперіндустріалізації можна розглядати:

- перехід до безвідходних виробництв, що ґрунтуються на замкнених циклах споживання води й повітря;

- вирішення проблеми утилізації відходів.

Через активний розвиток виробництва та відсутність ефективних технологій переробки відходів наприкінці ХХ ст. на планеті нагромадилась така їх кількість, що це стало загрожувати здоров’ю людей і довкіллю.

Шляхи подолання проблеми відходів:

- імобілізація на основі закріплення, фіксації або хімічного зв’язування;

- знешкодження фізичними, хімічними чи біологічними методами обробки;

- зменшення відходів шляхом раціонального та комплексного використання сировини, утилізації відходів, повторного використання, впровадження маловідходних технологій, створення екологічно чистих саморуйнівних пластмас;

- боротьба з міжнародною торгівлею відходами, що останнім часом набула загрозливих масштабів

Сільське господарство.

Сільське господарство забезпечує людство продуктами харчування, а багато галузей промисловості – сировиною.

Гонитва за максимальними врожаями, порушення правил агротехніки, застосування важких сільськогосподарських машин, непродумана меліорація, перевипас худоби призводять до втрати основного багатства людської цивілізації – родючих ґрунтів.

Велика небезпека для людства криється у збідненні генетичного фонду рослин і тварин. Цьому процесові сприяє те, що величезні площі земель займають генетично одноманітні рослини – монокультури. Але будь-які несприятливі зміни в довкіллі можуть завдати величезної шкоди монокультурі, а так й знищити її на величезних площах, що може призвести до голоду.

Дуже серйозною проблемою є перехімізація сільського господарства: використовуються мінеральні добрива, пестициди, антибіотики, гормони, стимулятори росту тощо. Все це потрапляє до організму людини, накопичується, визиває хвороби, мутації. Комахи ж та інші шкідники швидко адаптуються, тому концентрацію отрути збільшують або застосовують ще отрутніші засоби.

Серед шляхів подолання екологічних проблем сільського господарства – розвиток альтернативного сільського господарства, яке передбачає:

- відмову від синтетичних мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту, харчових добавок;

- дотримання сівозмін;

- впровадження чистих парів;

- застосування натуральних добрив: бобових культур, гною, компостів, сидератів, кісткової муки тощо;

- захист рослин біологічними методами.

Військова діяльність.

Військова промисловість та військова діяльність є потужним джерелом забруднення та деградації природного середовища.

Військова промисловість є однією з найбільш екологічно шкідливих:

- для потреб військової промисловості ведуться видобувні розробки та виплавляються у величезній кількості метали: алюміній, нікель, залізо, платина та ін.;

- проводиться видобуток і переробка радіоактивних речовин;

- утворюється багато токсичних відходів;

- безперервно іде знищення застарілого військового обладнання;

- під військові об’єкти вилучаються великі площі земель;

- забруднюється навколишнє середовище токсичними хімічними сполуками, радіонуклідами.

Військові конфлікти, навіть локального характеру, приносять величезні людські втрати, біль і страждання тисячам сімей та супроводжуються глибоким руйнуванням біосферних структур.

Найбільшу небезпеку для людства та природного середовища становить ядерна зброя. Численні випробування ядерної зброї завдали великої шкоди довкіллю. Ядерний конфлікт означає глобальну катастрофу, загибель біосфери.

Не менш небезпечна хімічна та біологічна зброя. Сила її дії величезна: одного грама ботулотоксина достатньо для смертельного ураження 8 млн. людей. Окремі віруси та бактерії ще небезпечніші.

Все більшу загрозу становить прагнення ряду країн використати у воєнних цілях космічний простір. Це не тільки підвищує загрозу війни і означає новий виток гонки озброєння, а й веде до забруднення поверхні планети, руйнування озонового екрану.

Екологічні проблеми космосу.

За роки освоєння космічного простору на космічні орбіти було виведено тисячі космічних апаратів. Після використання ресурсу їх не повертають на Землю, тому що це економічно недоцільно. В кращому разі їх спалюють у верхніх шарах атмосфери. Це призвело до того, що в космічному просторі накопичилося багато космічного сміття, яке не тільки забруднює космічний простір, а й створює загрозу для подальших запусків нових космічних апаратів.

Під час запусків ракет в навколишнє середовище викидаються відпрацьовані гази, що забруднюють верхні шари атмосфери, які дуже чутливі до будь-яких не властивих їй домішок. Наслідки впливу таких забруднень на біосферу можуть бути непередбачуваними.

З метою зменшення забруднень космосу міжнародне співтовариство (Токіо, 1999р.) обговорювало проблему зменшення забруднень ближнього космосу і прийняло низку рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Одним з шляхів вирішення проблеми є переведення уламків зі своєї орбіти в магнітне поле Землі, де апарати та уламки згоряють у щільному шарі атмосфери.ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.