Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИФорма журналу обліку, перевірки та випробування електроінструмента, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників

ЖУРНАЛ
обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників
______________________________________________________________________________________
назва підприємства, організації

Назва електроінструмента Інвентарний номер Дата останнього випробування, перевірки Причина випробування, перевірки Випробування ізоляції підвищеною напругою Вимірювання опору ізоляції Перевірка справності ланцюга заземлення Зовнішній огляд і перевірка роботи на холостому ході Дата наступного випробування, перевірки Особа, що проводила перевірку та випробування
після ремонту періодична Дата Результат Дата Результат Дата Результат Дата Результат П.І.Б. Підпис
                               

 

 

Додаток 7

до пункту 7.6.36 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

 

Єдині форми протоколів вимірювань

Штамп
організації
ПРОТОКОЛ
вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах
і заземленнях магістралей і устаткування

«_______»_____________________20 ___ р.

Замовник _____________________________________________________________________________
Об’єкт ________________________________________________________________________________
1. Основні дані вимірювальних приладів____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення вимірювань _____________________
______________________________________________________________________________________
3. Спосіб виконання заземлення __________________________________________________________
4. Дані вимірювань _____________________________________________________________________

№ п/п Вимірюваний об’єкт Опір, Ом Примітка
розтікання перехідний
         
         
         

ВИСНОВОК
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Випробування провадили: _______________________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.
Керівник робіт _______________________________________________________________

 

Продовження
додатка 7
до пункту 7.6.36 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Штамп
організації
Замовник ______________________________________
_______________________________________________
Об’єкт _________________________________________
_______________________________________________

Протокол

перевірки ізоляції _______________________________________________________________________
Робоча напруга _______________________ Ізоляція виміряна мегомметром _____________________ заводський № __________________________________________________________________________

№ п/п Назва устаткування або кабелів, проводів Переріз і марка Ізоляція, МОм Висновок
А-О В-О С-О АВ ВС СА
                   
                   
                   
                   

Висновок ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Випробування провадили: _____________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.

Керівник робіт _____________________________________________

Продовження
додатка 7
до пункту 7.6.36 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Штамп «_____»___________________20 ___ р.
організації
Замовник ______________________________________
_______________________________________________
Об’єкт _________________________________________
_______________________________________________

ПРОТОКОЛ №
перевірки повного опору петлі фаза-нуль

Характеристика живильної мережі _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(напруга, потужність трансформатора)

№ п/п Найменування захищуваного об’єкту Спосіб або засіб захисту Номінальна сила струму зворотно-залежного захисту або струмовідсічки, А Розрахункова мінімальна сила струму спрацювання захисту,А Максимально допустимий опір Zn, Ом Виміряний опір Zn, Ом, або сила струму, А Примітка
               
               
               
               
               

Висновок: _____________________________________________________________________________

а) опір петлі вище норми мають об’єкти, зазначені в позиціях __________________________________
б) опір петлі всього іншого устаткування в нормі _____________________________________________

Випробування провадили: ______________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.
Керівник робіт _________________________________

Додаток 8

до пункту 8.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

ЗАТВЕРДЖУЮ: ___________________________

Керівник (власник) підприємства, організації
«________» _____________________ 20 __ р.

АКТ
опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

від «____» _________ 20 __ р. № __________
______________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)
______________________________________________________________________________________
(підпорядкованість підприємства, організації)
______________________________________________________________________________________
(поштова адреса підприємства, організації)

Телефони: керівника підприємства _____________________________________________________
особи, відповідальної за електрогосподарство _________________________________
Комісія у складі: голова комісії ____________________________________________________________
(посада; прізвище, ініціали)
члени комісії ___________________________________________________________
(посади; прізвища, ініціали)

провела обстеження безпечного стану таких електроустановок:
______________________________________________________________________________________
(перелік електроустановок)
1. Стан безпеки електроустановок
______________________________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
______________________________________________________________________________________

2. Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки
______________________________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
______________________________________________________________________________________

3. Наявність та стан документації
______________________________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
______________________________________________________________________________________

Зворотний бік акта
ВИСНОВКИ:

1. Стан безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки відповідає, за винятком:
__________________________________________ __________________________________________
(назва електроустановки) (причини невідповідності)
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

2. Експлуатація електроустановок відповідає нормативним вимогам безпеки, за винятком:
______________________________________________________________________________________
(перелік порушень нормативних вимог)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 

3. Документація наявна в повному обсязі і відповідає нормативним вимогам, за винятком:
______________________________________________________________________________________
(перелік порушень нормативних вимог)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ЗАХОДИ
щодо усунення допущених порушень з обов’язковим зазначенням
термінів усунення порушень та відповідальних осіб
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ
«Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства


дозволяється не дозволяється»

(непотрібне викреслити)

Голова комісії ____________________________________
(підпис)
Члени комісії: ____________________________________
(підпис)

Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про пожежну безпеку».
Закон України «Про дорожній рух».
ДНАОП 0.00-1.07.-94. Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 № 104.
ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 № 30, зареєстровано в Мінюсті України 12.05.94 за №95/304.
ДНАОП 0.00-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128.
ДНАОП 0.00-8.02-93 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123, зареєстровано в Мінюсті України 23.12.93 за №196.
ДНАОП 0.03-4.02-94. Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45, зареєстровано в Мінюсті України 21.06.94 за №136/345.
ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 № 61, зареєстровані в Мінюсті України 31.05.96 за №262/1287.
ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07. 12. 71.
НАОП 1.4.10-1.04-86 “Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах”, затверджені Мінхіммашем СРСР 22.05.86.
“Правила применения и испытания средств защиты, используемые в электроустановках /Москва, Энергоатомиздат, 1987”, затверджені Міненерго СРСР 12.02.81.
“Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. /Москва, Энергоатомиздат, 1985 ”, затверджені Міненерго СРСР 04.07.84.
НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 22.06.95 № 400, зареєстровані Мінюстом України 14.07.95 за № 219/755.
НАПБ Б.02005-94 Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстроване Мінюстом України 22.12.94 за
№ 307/517.
РД 16.407-87 “Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования”, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР и Мінелектротехпромом СРСР 1987 року.
“Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей /Москва, Энергоатомиздат, 1989”, затверджених Міненерго СРСР 21.12.85.
“Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования (ПИВЭ) изд. 1960-1963”.
“Правила изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудования (ПИВРЭ). 684.053-67 изд. 1967”.
ГОСТ Р50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.
ГОСТ 12.1. 009-76 ССБТ. “Электробезопасность. Термины и определения”.
ГОСТ 12.2.007. 0-75 ССБТ. “Изделия электротехнические. Общие требования безопасности”.
ГОСТ 12.1. 002-84 ССБТ. “Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах”.
ГОСТ 12.1. 006-84 ССБТ. “Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля”.
ГОСТ 12.1. 007-8-75 ССБТ “Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности”.
ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ “Строительство. Электробезопасность. Общие требования”.
ГОСТ 12.4. 026-76 ССБТ. “Цвета сигнальные и знаки безопасности”.
ГОСТ 12.4. 035-78 ССБТ. “Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия”.
ГОСТ 12.2. 020-76* “Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка”.
ГОСТ 12.4.107 ССБТ “Канаты страховочные. Общие технические условия”.
ГОСТ 12.2.011-78 ССБТ “Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний”.
ГОСТ 14254-80* (СТ СЭВ 778-77) “Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Методы испытания”.
ГОСТ 14254-78 “Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия”.
ГОСТ 23274-84 “Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки”.
ССБП ДСТУ 2293-93. “Система стандартів безпеки праці. Терміни та визначення”.
СНиП II-4-79. “Естественное и искусственное освещение”.
СНиП III-4-80*. “Техника безопасности в строительстве”.

 

 Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.