Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВказівки щодо заповнення наряду-допуску для робіт в електроустановках

1. Записи в наряді-допуску мають бути розбірливими. Забороняється заповнення бланку наряду-допуску олівцем та виправлення тексту.
2. Система нумерації нарядів-допусків встановлюється керівництвом підприємства.
3. Під час зазначення дат вказується число, місяць і дві останні цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.03.96, 26.04.96.
4. Прізвища осіб, зазначених в наряді, пишуться у називному відмінку; записуються їх ініціали і група з електробезпеки.
5. Диспетчерські назви електрообладнання допускається записувати в усталеній скороченій формі. Наприклад: МВ-110 Т-2 (масляний вимикач трансформатора Т-2), Тр-р 21 Т (трансформатор 21 Т).
6. В разі нестачі рядків в таблицях або тексті наряду дозволяється прикласти до нього додатковий бланк наряду за тим же самим номером та підписом особи, яка видає наряд, для продовження записів. До того ж в останніх рядках таблиць або в кінці рядка основного бланку слід записати “Див. додатковий бланк”.
7. В рядку “Підрозділ” вказується структурний підрозділ підприємства (цех, район, дільниця), в електроустановці якого мають провадитись роботи.
8. В рядку “допускачеві” вказується посада, прізвище, ініціали, група з електробезпеки допускача зі складу оперативників або керівника робіт зі складу оперативно-ремонтників, котрий суміщає обов’язки допускача.
9. В рядках “з членами бригади” зазначаються посади, прізвища, ініціали членів бригади та їх групи з електробезпеки.
Під час виконання робіт із застосуванням автомобілів, механізмів і самохідних кранів зазначається, хто з членів бригади є водієм (кранівником, стропальником), а також тип механізму або самохідного крана, на якому він працює. Наприклад: Петренко К.В. гр. II, водій телескопічної вишки ТВ-26; Крилов А.С. гр. II, кранівник крана АК-51.
10. В рядках “доручається” вказується:
– для електроустановок електростанцій, підстанцій і КЛ вказується назва електроустановки та її приєднань, в яких треба буде працювати, зміст роботи. Наприклад: ПС Заводська, ВРУ 110 кВ, шиноз‘єднувальний вимикач, заміна вводів ф. “В”;
– для ПЛ вказується найменування лінії і межа її дільниці, де треба буде працювати (номери опор, на яких або між якими, враховуючи їх, буде провадитися робота; окремі прольоти, наприклад: прольот між кінцевою опорою та порталом ВРУ), а також зміст роботи, наприклад: ПЛ 35 кВ Заводська-Центральна, опори № 12 – 23, перетяжка проводів. Для багатоколових ПЛ вказується також назва кола, а під час пофазного ремонту – і розташування фази на опорі.
11. В рядках “Роботу розпочати” і “Роботу закінчити” вказується дата і час початку та закінчення роботи за даним нарядом.
12. Під час роботи в електроустановках електростанцій, підстанцій та на КЛ в таблиці 1 «Заходи щодо підготовки робочих місць» зазначаються:
– в графі 1 – назви електроустановок, в яких необхідно провести операції з комутаційними апаратами і встановити заземлення;
– в графі 2 – диспетчерська назва (позначення) комутаційних апаратів, приєднань, обладнання, з якими провадяться операції, і місця, де мають бути встановлені заземлення. Операції вимкнення у вторинних колах, в пристроях РЗА, телемеханіки, зв’язку вказувати в таблиці не обов’язково.
Під час роботи на КЛ і ПЛ, що вимикаються і заземлюються в РУ працівниками, які не обслуговують ці лінії (наприклад, черговими електростанцій і підстанцій), таблицю 1 слід заповнити таким чином:
– в графі 1 зазначається назва електростанції або підстанції, на яких вимикається лінія;
– в графі 2 в рядку, що відповідає назві електростанції або підстанції, вказується диспетчерська назва (позначення) лінії.
13. Під час робіт на ПЛ в таблиці 1 зазначається:
– в графі 1 – назви ліній, кіл, проводів, що записані в рядку наряду “доручається”, а також назви інших ПЛ або кіл, що підлягають вимкненню і заземленню в зв’язку з виконанням робіт на ПЛ або колі, які ремонтуються (наприклад, ПЛ що перетинають лінію, яка ремонтується, або проходять поблизу від неї, інших кіл багатоколових ПЛ тощо);
– в графі 2 для ПЛ, які вимикаються і заземлюються допускачем зі складу оперативно-ремонтних працівників, – назва комутаційних апаратів в РУ і на самій ПЛ, з якими проводяться операції, та номери опор, на яких мають бути встановлені заземлення. В цій самій графі мають бути вказані номери опор або прольоти, де керівник робіт повинен на робочому місці встановити заземлення на проводи і троси відповідно до 4.7.3, 4.7.4, 4.7.6, 4.7.9 цих Правил.
Якщо місця встановлення заземлень під час видавання наряду визначити не можна або робота буде проводитися з переміщенням заземлень, то в графі вказується “Заземлити на робочих місцях”.
В графі 2 мають бути вказані також місця, де керівник робіт повинен встановити заземлення на ПЛ, які перетинають лінію, що ремонтується, або проходять поблизу неї. Якщо ці ПЛ експлуатуються іншим підприємством (службою), в рядку наряду “Окремі вказівки” має бути вказано про необхідність перевірки заземлень, що встановлюються працівниками цього підприємства (служби).
14. В таблицю 1 мають бути занесені операції з комутаційними апаратами, які необхідні для безпосередньої підготовки робочого місця. Перемикання, які виконуються в процесі підготовки робочого місця, пов’язані зі зміною схем (наприклад, переведення приєднань з однієї системи шин на іншу, переведення живлення дільниці мережі з одного джерела живлення на інше тощо), в таблицю не записуються.
Якщо допускачеві зі складу оперативно-ремонтних працівників під час видавання наряду доручається допуск на вже підготовлені робочі місця, то в таблиці 1 та особа, яка видає наряд, записує вимкнення і заземлення, необхідні для підготовки робочих місць, і вказує, які з цих операцій вже виконані.
Для робіт, що не вимагають підготовки робочого місця, в графах таблиці 1 робиться запис “Не вимагається”.
15. В рядках “Окремі вказівки” записуються:
– додаткові заходи, що забезпечують працівників (встановлення огорож, перевірка повітря в приміщенні на відсутність водню, заходи пожежної безпеки тощо);
– етапи робіт і окремі операції, що їх слід виконувати під керівництвом особи, яка видала наряд;
– дозвіл керівникові робіт (наглядачеві) на повторний допуск бригади до роботи на підготовлене робоче місце (пункт 3.7.3 цих Правил);
– дозвіл ввімкнути електроустановку або частину її (окремі комутаційні апарати) без дозволу або розпорядження чергового (пункт 3.16.4 цих Правил);
– дозвіл керівнику робіт на зняття заземлень на період випробувань електроустаткування (пункт 3.7.4 цих Правил);
– дозвіл керівникові робіт оперувати комутаційними апаратами;
– дозвіл на призначення особи, відповідальної за безпеку проведення робіт з переміщенням вантажів кранами (пункт 6.9.1 цих Правил);
– у випадку видавання наряду наглядачеві – відповідальний працівник, який очолює бригаду (пункт 3.2.8 цих Правил);
– вказівка керівнику робіт про необхідність узгодити роботу, що суміщається;
– залишені під напругою проводи, троси ПЛ, що ремонтується, фази лінії під час пофазного ремонту; ПЛ, з якими перетинається в прольотах лінія, що ремонтується;
– вказівка про необхідність перевірки заземлень ПЛ інших підприємств;
– вказівка про те, що лінія, яка ремонтується, перебуває в зоні наведеної напруги, із зазначенням рівня наведеної напруги (пункт 6.1.63 цих Правил);
– дозвіл керівнику робіт на переведення бригади на інше робоче місце (пункт 3.8.1 цих Правил).
Особі, яка видає наряд, дозволяється на свій розсуд вносити в ці рядки і інші записи, пов’язані з роботою, що виконується.
16. В рядках “Наряд видав” і “Наряд продовжив до” відповідно, особи, які видають або продовжують наряд, вказують дату і час підписання наряду.
17. Таблиця 2 заповнюється під час одержання дозволу на підготовку робочого місця і на допуск.
В графі 1 допускач вказує посаду та прізвище особи, яка видала дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск. Під час видавання дозволу особисто в графі 1 розписується працівник, який видав дозвіл, із зазначенням своєї посади. Приводиться перелік робочих місць.
В графі 2 вказуються дата і час видачі дозволу.
В графі 3 розписуються працівники, які одержали дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск. Під час підготовки робочих місць кількома особами або працівниками різних цехів в графі 3 розписуються всі, хто готував робочі місця.
Якщо дозволи на підготовку робочого місця і на допуск запитуються неодночасно, то в графі 2 заповнюють два рядки: один – про дозвіл на підготовку робочого місця, другий – про дозвіл на допуск.
18. Під час робіт в електроустановках електростанцій, підстанцій і на КЛ в рядках “Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились:” допускач вказує струмовідні частини, що залишилися під напругою, приєднання, яке ремонтується, і найближчі до місця роботи струмовідні частини або обладнання сусідніх приєднань незалежно від того, вимкнені вони чи ні.
Під час робіт на ПЛ в цих рядках записуються струмовідні частини, вказані особою, яка видала наряд, а в рядках “Окремі вказівки”, за необхідності, і інші струмовідні частини.
Допускач і керівник робіт (наглядач) розписуються під рядками “Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились:” тільки під час первинного допуску.
19. Цільовий інструктаж членів бригади оформляється в таблиці 3 наряду тільки під час первинного допуску та в разі введення до складу бригади нового працівника. Про проведений інструктаж допускач і керівник робіт розписуються у відповідних рядках в кінці таблиці 3.
20. В таблиці 4 оформляється щоденний допуск до роботи і її закінчення, в тому числі – допуск під час переведення на інше робоче місце.
Якщо керівник робіт одночасно виконує обов’язки допускача (а також якщо керівнику робіт дозволено допустити бригаду в разі повторного допуску), то він розписується під час допуску в графах 3 і 4.
Закінчення робіт, пов’язане із закінченням робочого дня, керівник робіт (наглядач) оформляє в графах 5 і 6.
21. В таблиці 5 “Зміни в складі бригади” дозвіл на зміни складу бригади дає працівник, що має право видавати наряд, і розписується в графі 4. Під час передавання дозволу по телефону або радіо керівник робіт в графі 4 зазначає прізвище цього працівника.
Під час введення в бригаду або виведенні з неї водія автомобіля, машиніста механізму, кранівника вказується також тип закріпленого за ним автомобіля, механізму чи самохідного крана.
22. Після повного закінчення роботи керівник робіт (наглядач) розписується в призначених для цього рядках наряду, зазначаючи час і дату оформлення.
Якщо під час оформлення повного закінчення роботи черговий чи допускач зі складу оперативно-ремонтних працівників відсутні або керівник робіт суміщає обов’язки допускача, то керівник робіт чи наглядач виконує це оформлення тільки в своєму примірнику наряду, зазначаючи час і дату, посаду і прізвище працівника, якому він повідомив про повне закінчення робіт.
Якщо під час оформлення в наряді повного закінчення роботи присутній черговий чи допускач зі складу оперативно-ремонтних працівників, то керівник робіт або наглядач виконує це оформлення в обох примірниках наряду.
Якщо бригада заземлень не встановлювала, то слова “заземлення, встановлені бригадою, зняті” мають бути викреслені.

Додаток 5

 

 

до пункту 3.3.12 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.