Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИШкала інтерпретації балів

Сума балів Оцінка
90–100 "відмінно"
75–89 "добре"
60–74 "задовільно"
0–59 "незадовільно"

 

90 до 100 балів, що відповідає оцінці "A" за шкалою ECTS, студент може отримати після закінчення триместру, якщо засвоїв теоретичний зміст дисципліни; оволодів відповідними практичними навичками та вміннями, набув здатність використовувати їх; виявив сукупність усвідомлених знань щодо організації і методики фінансового аналізу на основі розуміння його місця в системі управління та міждисциплінарних зв’язків; аргументовано і логічно формулював висновки та робив узагальнення за питаннями і темами, глибоко і всебічно розкривав зміст питань, які обговорювалися; вільно оперував науковими термінами та поняттями, викладав матеріал літературною мовою; постійно готувався до навчальних занять; виявив творчі здібності та вміння виконувати індивідуальні та колективні завдання, самостійно здобувати знання, знаходити відповідні джерела інформації; здійснював підготовку завдань за допомогою різних технічних засобів та програмних продуктів; працював із нормативними та законодавчо-інструктивними документами, додатковою літературою, Інтернет-ресурсами; своєчасно та якісно виконав усі передбачені програмою дисципліни завдання, брав участь в олімпіадах, студентських наукових конференціях, науково-дослідній роботі кафедри. Допускаються окремі неточності при усних або письмових відповідях, тестуванні;

82 до 89 балів, що відповідає оцінці "B" за шкалою ECTS студент може отримати після закінчення триместру, якщо засвоїв теоретичний зміст дисципліни в повному обсязі та оволодів практичними навичками та вміннями; творчо підходив до вирішення завдань, вільно розв’язував їх; доказово розкривав основні положення теми; повно, чітко та логічно відповідав на поставлені питання, показав розуміння сутності теорій, понять, предметів, явищ тощо; викладав матеріал літературною мовою, оперував науковими термінами та поняттями; виявив здатність практично оцінювати окремі факти та процеси господарської діяльності; виконав усі передбачені програмою дисципліни завдання, у т.ч. модульного контролю та з самостійного опрацювання, але недостатньо використовував додаткову літературу; при усних відповідях не досить повно й аргументовано викладав матеріал, під час письмового тестування допускав окремі помилки;

75 до 81 балів, що відповідає оцінці "C" за шкалою ECTS, студент може отримати після закінчення триместру, якщо засвоїв теоретичний зміст дисципліни в повному обсязі; оволодів практичними навичками й вміннями; зіставляв, узагальнював, систематизував інформацію; давав повну, розгорнуту та аргументовану відповідь на поставлені питання; доказово розкривав основні положення теми та зміст питань, що обговорювались; формулював висновки з окремих питань; виконав завдання, передбачені програмою дисципліни, у т.ч. індивідуальне завдання, завдання модульного контролю та з самостійного опрацювання, але допускав окремі помилки при тестуванні; виявив деякі недоліки при усних відповідях; не виявив належної активності при обговоренні питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував додаткову літературу; виконав індивідуальне завдання, не дотримуючись вимог до оформлення, не виявив до нього творчий підхід;

69 до 74 балів, що відповідає оцінці "D" за шкалою ECTS, студент може отримати після закінчення триместру, якщо засвоїв значну частину теоретичного матеріалу; виявив знання і розуміння основних теоретичних положень дисципліни; аналізував певні факти та процеси; відповідав на питання, які обговорювалися на занятті; формулював висновки з окремих питань; виконав завдання модульного контролю, індивідуальне завдання, але допускав окремі помилки при усних відповідях, тестуванні; не виявив належної активності при обговоренні усних питань, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи, недостатньо використовував додаткову літературу; виконав не всі завдання для самостійної роботи; виконав індивідуальне завдання, не дотримуючись вимог до оформлення;

60–68 балів, що відповідає оцінці "E" за шкалою ECTS, студент може отримати після закінчення триместру, якщо засвоїв основні теоретичні положення дисципліни; на значну частину матеріалу давав репродуктивні відповіді; виконав окремі завдання модульного контролю та індивідуальне завдання, але допускав значну кількість суттєвих помилок при усних та письмових відповідях, тестуванні; не розумів сутності питань; не виявив належної активності на заняттях, старанності при виконанні завдань для самостійної роботи; недостатньо використовував основну та додаткову літературу; не брав участь у виконанні колективних завдань;

35 до 59 балів, що відповідає оцінці "FХ" за шкалою ECTS, студент може отримати після закінчення триместру, якщо фрагментарно оволодів теоретичними питаннями, що становить незначну частину навчального матеріалу, поверхнево розкривав зміст питань, які розглядалися, не проявляв активності при їх обговоренні; допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях; поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою; виконав індивідуальне завдання та завдання для самостійної роботи, не дотримуючись вимог до оформлення; не виконав завдання модульного контролю;

1 до 34 балів, що відповідає оцінці "F" за шкалою ECTS, студент може отримати після закінчення триместру, якщо оволодів матеріалом на рівні елементарного розпізнання та відтворення окремих фактів та предметів тощо; поверхнево розкривав зміст питань, які розглядалися, не виявив активності при їх обговоренні; допускав суттєві помилки при усних та письмових відповідях, тестуванні; на підсумковому занятті не зміг розкрити зміст окремих питань, передбачених програмою дисципліни; поверхнево ознайомився з рекомендованою літературою; не виконав завдання для самостійної роботи та індивідуальне завдання; не брав участь у виконанні колективних завдань; не виконав завдання модульного контролю.

Якщо протягом триместру студент отримав менш ніж 60 балів, він повинен до останнього підсумкового заняття самостійно вивчити передбачені програмою дисципліни теми, письмово відповісти на питання для самоконтролю за рекомендованою викладачем (під час індивідуально-консультативної роботи) навчально-методичною літературою або пройти повторний курс з цієї дисципліни.

 

 

ЗАВДАНЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Вивчення аналізу господарської діяльності пов'язане з необхідністю надбання практич­них навиків роботи з даними обліку і звітними матеріалами.

Контрольна робота повинна допомогти студентам оволодіти методами і технікою аналітичної обробки обліково-економічної інформації, що має велике значення для використання набутих знань у практичній роботі. Разом з тим, контрольна робота сприяє закріпленню теоретичного матеріалу з відповідних тем.

Студенти виконують одну контрольну роботу, яка містить два теоретичних питання та задачу.

Інші завдання методичних вказівок рекомендується виконувати як вправи для надбання необхідних навиків. Вирішення задачі не повинно зводитись тільки до математичних розрахунків та оволодіння обчислювальною технікою. Необхідно навчитися розуміти економічну сутність показників господарської діяльності та динаміку економічного розвитку, виявити невикористанні резерви і визначити шляхи більш ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись наступних вимог:

- вказати номери контрольних питань та задачі у зошиті і на адресному бланку;

- відповіді на контрольні питання бажано проілюструвати на конкретному прикладі підприємства;

- подати рішення задачі детально і згідно з формулами, з усіма розгорнутими розрахун­ками та поясненнями до них;

- оформити результати вирішення задачі аналітичними таблицями, графіками, діагра­мами;

- результати аналітичних розрахунків і таблиць проаналізувати і зробити висновки;

- навести список використаної літератури.

- студент виконує контрольне завдання за номерами, що наведені в таблиці, позначеному літерою, яка відповідає початковій літері його прізвища:

 

Початкова літера прізвища студента Номери контрольних питань Номери контрольних завдань
А 1,30  
Б 2,31  
В 3,32  
Г 4,33  
ДЕ 5,34  
Е, Ж 6,35  
3,1, И 7,36  
Ка-Ки 8,37  
Кл-Кя 9,38  
Л 10,39  
Ма-Ми 11,40  
Мк-Мя 12,41  
Н 13,42  
  14,25  
П Р 15,26 16,27  
Са-Сл 17,28  
См-Ся 18,29  
Т 19,43  
У,Ф 20,38  
Х,Ц 21,10  
ч,ш 22,11  
щ 23,35  
ю,я 24,34  

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1. Економічний аналіз як функція управління та елемент керованої системи.

2. Зміст і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин.

3. Економічний аналіз і його місце в системі економічних наук.

4. Об'єкт економічного аналізу.

5. Метод економічного аналізу.

6. Класифікація методів та прийомів економічного аналізу.

7. Характеристика системи економічної інформації.

8. Порівняння, його використання в економічному аналізі.

9. Методи елімінування та їх використання в економічному аналізі.

10. Методи балансового пов'язування (балансовий метод) і його використання в економіч­ному аналізі.

11. Використання середніх та відносних показників в економічному аналізі.

12. Загальна характеристика математичних методів аналізу.

13. Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення господарської діяльності.

14. Графічні методи аналізу.

15. Методи кореляційно-регресійного аналізу.

16. Матричні методи аналізу.

17. Види економічного аналізу і основи їх класифікації..

18. Характеристика оперативного економічного аналізу.

19. Характеристика перспективного аналізу.

20. Характеристика ретроспективного аналізу.

21. Комплексний економічний аналіз.

22. Фінансовий аналіз в умовах розвитку ринкових відносин.

23. Управлінський аналіз в умовах розвитку ринкових відносин.

24. Організаційно - інформаційна модель аналізу господарської діяльності підприємства.

25. Структура та зміст фінансової звітності підприємства.

26. Організаційно - інформаційна модель аналізу виробництва і якості продукції.

27. Методика аналізу науково-технічного рівня виробництва.

28. Методика аналізу рівня управління і організації виробництва.

29. Методика аналізу якості продукції.

30. Організаційно-інформаційна модель аналізу факторів виробництва.

31. Методика аналізу впливу трудових факторів на результати господарської діяльності підприємства.

32. Методика аналізу продуктивності праці.

33. Методика аналізу фонду заробітної праці.

34. Методика аналізу впливу наявності та ефективності використання матеріальних ресурсів на результати господарської діяльності підприємства.

35. Методика аналізу впливу наявності та ефективності використання основних засобів на результати господарської діяльності підприємства.

36. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат на виробництво та собівартість продукції.

37. Методика аналізу собівартості продукції.

38. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів.

39. Методика аналізу утворення та використання чистого прибутку.

40. Методика аналізу якісного стану основних засобів.

41. Методика аналізу загальної рентабельності.

42. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАДАЧІ

 

Задача 1. За допомогою інтегрального методу визначити ступінь впливу на рівень вит­рат на 1 гривню реалізованої продукції зміни собівартості та обсягу реалізованої продукції. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показник Од. фіз. вел. За планом Фактично
Собівартість реалізованої продукції Тис.грн. 6,5 7,2
Обсяг реалізованої продукції Тис.грн. 70,3 78,5
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції Тис.грн.        

 

Задача 2. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, оцінити вплив зміни трудо­вих факторів на зміну обсягу виробленої продукції. Зробити висновки.

Показники Попередній період Звітний період
Середньооблікова чисельність, осіб    
Кількість робочих днів    
Тривалість робочого дня, годин 7,9 8,0
Середньогодина виробітка, грн. 23,1 23,9

 

Задача 3. За допомогою методу ланцюгових підставок визначити ступінь впливу на оборотність оборотних активів зміни обсягу реалізації промислової продукції та середньорічної вартості оборотних засобів. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

 

Показник Од. фіз. вел. За планом Фактично
Обсяг реалізації продукції Тис.грн. 72,00 78,40
Середньорічна вартість оборотних активів Тис.грн. 17,00 18,10
Оборотність оборотних активів разів        

 

Задача 4. Здійснити комплексну оцінку господарської діяльності підприємства за допомогою методу Дельфі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

№ підприємства Темпи росту, %
Продуктивності Реалізованої продукції Чистого прибутку
  88,1 102.3 104,1
  99,6 100,9 97,3
  104,3 107,6 101,5
  101,8 101,8 102,6
Довідково: бал, що присвоєно показнику за методом Дельфі      

 

Задача 5. Визначити логарифмічним методом ступінь впливу на обсяг випуску продукції підприємства зміни факторів, пов'язаних з використанням трудових ресурсів. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних:

Показник Од. фіз. вел. За планом Фактично
Обсяг випускної продукції Тис.грн.      
Середньооблікова чисельність працівників Осіб    
Кількість робочих днів Днів    
Тривалість робочого дня Год. 7,8 7,9
Середньогодина виробітка Тис.грн. 0,8    

 

Задача 6. Інтегральним методом і методом кінцевих різниць визначити ступінь впливу на обсяг виробництва продукції зміни кількості відпрацьованих верстато-годин та середньої виробітки за одну верстато-годину. За результатами аналізу зробити висновки, виходячи з наведених даних:

Показник Од. фіз. вел. За планом Фактично
Обсяг виробництва готової продукції шт.    
Кількість відпрацьованих верстатогодин год.    

 

Задача 7. На основі даних підприємства визначити вплив та обсяг виробництва продук­ції зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці, використовуючи методи різниць та інтегральний. Порівняти отримані результати. Пояснити, чим відрізняються застосовані методи, в чому полягають переваги та недоліки кожного методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показники Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 32,8 37,8
Середньооблікова чисельність, працівників, осіб    

 

Задача 8. На основі даних підприємства визначити вплив продуктивність праці одного працюючого факторів, що пов'язані зі змінами в структурі чисельності працівників підприємства, використавши метод ланцюгових підстановок. Обгрунтувати доцільність використання цього методу. Назвати методи аналізу, за допомогою яких також можна вирішити дану задачу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показники Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 450,9 520,1
Середньооблікова чисельність, працівників усього, осіб    
У тому числі: працівників виробничих підрозділів, осіб    
3 них: робітників, осіб    

 

Задача 9. На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва зміни залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Пояснити, в чому полягає сутність цього методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показники Базисний період Звітний період
Запаси сировини на початок періоду    
Надходження сировини    
Інше вибуття сировини    
Запаси сировини на кінець періоду    

 

Задача 10. Обчислити обсяг виробництва продукції підприємства промисловості, проаналізувати виконання плану випуску продукції та визначити вплив на її обсяг факторів, середньооблікової чисельності робітників; середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником за рік; середньої кількості годин, відпрацьованих одним робітником за день;

середньогодинної виробітки одного робітника. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

 

Показник За планом Фактично
Середньооблікова чисельність робітників, осіб    
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік    
Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником за день 7,8 7,6
Середньогодинна виробітка одного робітника, грн./чол.-год. 8,1 8,7

 

Задача 11. На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва продукції зміни середньої вартості основних засобів та фондовіддачі, використавши інтегральний метод аналізу. Назвати методи аналізу, за допомогою яких також можна вирішити цю задачу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

 

Показник Базисний період Звітний період
Обсяг виробництва продукції, тис.грн. 32,2 38,8
Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн. 15,2 16,1

 

 

Задача 12. Проаналізувати рівномірність виконання плану оптової реалізації підприєм­ства промисловості. Назвати методи аналізу, що застосовані для вирішення задачі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

 

Період Обсяг оптової реалізації
за планом фактично
Січень 248,0 241,2
Лютий 246,0 243,1
Березень 247,0 152,2
Квітень 240,0 241,4
Травень 244,0 240,0
Червень 247,0 246,1
Липень 247,0 351,2
Серпень 248,0 250,8
Вересень 246,0 246,1
Жовтень 248,0 250,6
Листопад 249,0 248,9
Грудень 247,0 251,1

 

Задача 13. Проаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом зміни обсягу виробництва продукції, середньої заробітної плати та продуктив­ності праці. Охарактеризувати методи аналізу, що були застосовані для вирішення задачі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

 

Показник Од.фіз.вел. За планом Фактично
Обсяг виробництва продукції Тис.грн. 25,8 32,4
Продуктивність праці грн./чол. 10,2 10,7
Середньорічна заробітна плата одного працівника грн.    

 

Задача 14. Проаналізувати динаміку рентабельності підприємства та зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних:

Тис.грн.

Показник Базисний період Звітний період
Чистий прибуток 23,7 37,0
Середні залишки основних засобів 18,2 16,4
Середні залишки оборотних активів 180,3 191,2
Середні залишки власного капіталу 83,5 90,1
Середні залишки довгострокових зобов’язань 1,8 2,0
Середні залишки матеріальних оборотних активів 90,1 92,3

 

Задача 15. Використовуючи інтегральний метод, проаналізувати вплив основних факторів на зміну суми транспортних витрат підприємства у звітному періоді порівняно з попереднім.

Показник Попередній період Звітний період
1. Обсяг вантажообороту, тон    
2. Середня відстань перевезень, км.    
3. Середній тариф, грн. 1,13 1,27

 

Задача 16. Проаналізувати динаміку якісного стану основних засобів підприємства та зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних:

 

Показник Од. фіз. вел. Базисний період Звітний період
Первинна вартість основних засобів на кінець року грн.    
Сума нарахованого зносу на кінець року грн.    
Надходження основних засобів на рік грн.    
Вибуття основних засобів на рік грн.    
Середньорічна вартість основних засобів грн.    
У тому числі: активної частини грн.    
Середньоспискова чисельність працівників осіб      
У тому числі: працівників виробництва   осіб    

 

Задача 17. Проаналізувати динаміку загальної рентабельності підприємства та факторів, що обумовлюють. Зробити висновки, виходячи з наведених даних:

(тис.грн.)

Показник Базисний період Звітний період
Чистий прибуток 23,2 25,4
Середньорічні залишки необоротних активів 56,3 56,8
Середньорічні залишки оборотних активів 328,5 340,2

 

 

Задача 18. Використовуючи метод різниць, проаналізувати вплив інтенсивного та екстенсивного навантаження устаткування на обсяг виробництва продукції.

Зробити висновки.

 

Показник Попередній період Звітний період
1. Виробництво продукції, шт.    
2. Кількість відпрацьованих станкогодин    

 

Задача 19. Використовуючи наведені дані і метод ланцюгових підстановок, оцінити вплив на показник технічної озброєності праці зміни середньооблікової чисельності робітників і середньооблікової вартості активної частини основних засобів у звітному періоді порівняно з попереднім.

Показник Базисний період Звітний період
1. Середньорічна вартість активної частини основних засобів, тис.грн.    
2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб    

 

Задача 20. На основі даних підприємства визначити залежність отриманого прибутку від обсягу реалізації товарів і послуг, використавши метод кореляційно-регресійного аналізу за умови, що форма зв'язку є лінійною. Оцінити рівняння репресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних:

Показник Порядковий номер року
                   
Обсяг реалізації                    
Прибуток                    

 

Задача 21. Визначити вплив на зміну надходження сировини складових елементів сировинного балансу. Зробити висновки.

 

Показник попередній період Звітний період
Запаси сировини на початок періоду    
Інше вибуття сировини    
Витрати сировини на виробництво продукції    
Запаси сировини на кінець періоду    

 

Задача 22. Використовуючи диференційний метод оцінити вплив інтенсивного та екстенсивного навантаження устаткування на обсяг виробництва продукції. Зробити висновки.

 

Показник попередній період звітний період
Обсяг виробленої продукції, шт.    
Кількість відпрацьованих станкогодин    

 

Задача 23. Використовуючи інтегральний метод, оцінити вплив на зміну обсягу виробленої продукції, змінити середньооблікової чисельності працюючих і продуктивності їх праці. Зробити висновки.

 

Показник попередній період звітний період
Обсяг виробленої продукції, тис.грн. 12,3 12,1
Середньоспискова чисельність працівників, осіб    

 

 


Список рекомендованих джерел

 

Основні

1. Конституція України. Прийнята 28.06.2996 р. – К.: Україна. 1996 – с. 54.

2. «Про оподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22.05.97 зі змінами і доповненнями.

3. Господарський Кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16.01.93. –К.: Істина, 2003. – 208 с..

4. Баканов М. И., Шеремет А.Д. Теорія экономического анализа. Уч. пособие. М., финансы и статистика. 2004 – 416 с.

5. Бутко А.Д. Теорія економічного аналізу. Підручник, К.: КНТЕУ, 2006, - 411с.

6. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа. М.: ИНФРА, 2001 – 222 с.

7. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч.-метод. посібник – К.: КНТЕУ, 2006 - 176 с.

8. Житная И.П. и др. Теория экономического анализа. Уч. Пособие. Луганск, ВНУ им. В. Даля, 2004- 336 с.

9. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. К.: КНТЕУ, 2008 – 514 с.

10. Теория анализа хозяйственной деятельности. Учебник. Под. Ред. В.В. Осмоловского, Мн. – Новое знание, 2001, – 318с.

11. Чечевицына Л.Н. Экономический анализ. Уч. пособие. Ростов на Д. Изд-во «Феникс», 2001, – 448 с.

12. Економический анализ. Учебник для вузов. Под. Ред. Л.Т. Гиляровский, - М., ЮНИТИ-ДАНА, 2001, - 527 с.

 

Додаткові

13. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності. За ред. Є.В. Мниха, К., КНТЕУ, 2005. – 395 с.

14. Доля В.Т. Экономический анализ: теория и практические методики. – К.: Кондор, 2003, - 208 с.

15. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика. – Рівне, НУВГП, 2005, - 369 с.

16. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М., проспект, 2004, - 424 с.

17. Іванова Н.Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика: Навч. посібник – К.. Лібра, 2002, - 72 с.

18. Савицька Т.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. – К., знання, 2004. – 654 с.

19. Економічний аналіз. Навч. посібник. За ред. акад. НАНУ Чумаченка М.Г., К КНТЕУ, 2003, - 556 с.

20. Яцків Т.І. Теорія економічного аналізу. – Львів, світ, 1993. – 215 с.

 

 ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.