Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема 3. Метод і методика економічного аналізу

Зміст

 

1. Вступ
2. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі
3. Зміст дисципліни за темами
4. Тематичний план з дисципліни «Економічний аналіз»
5. Питання до заліку
6. Практикум
7. Методичні поради до самостійної роботи з дисципліни «Економічний аналіз»
8. Тестові завдання для контролю знань
9. 6 Питання для самоконтролю
10. 7 Практичні завдання для самостійного виконання
11. Завдання для виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання
12. Контроль та критерії оцінювання знань студентів
13. Список рекомендованих джерел

 

 

Ó НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ.

 

ВСТУП

 

Перехід на нові умови господарювання, становлення нової філософії економічного мислення, широке впровадження нових форм і методів управління та державного регулювання передбачають підвищення ролі і значення економічного аналізу, вдосконалення його методики і організації в усіх секторах національної економіки.

Аналіз господарської діяльності спрямований на оцінку рівнів розвитку національної економіки країни, її окремих галузей та суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності їх результативності у впровадженні в практику роботи об’єктів дослідження досягнень науково-технічного прогресу та інтенсифікації виробництва. Він передбачає наукове обґрунтування планових завдань, підвищення ефективності і якості праці, підготовку, вибір і обґрунтування оптимальних управлінських рішень, визначення резервів підвищення ефективності виробництва, тактики розвитку національної економіки і фінансово-господарської діяльності підприємств. На підставі економічного аналізу отримують нові знання про розвиток тенденції і закономірності у національної економіки і окремих об’єктів дослідження, причини і передумови зміни і розвитку економічних явищ і процесів.

Предметом навчальної дисципліни є методологія і організація комплексного економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, установ і організацій для створення необхідного і достатнього інформаційного забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень.

 

Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі

Метою вивчення економічного аналізу є оволодіння студентами науковими основами аналітичних досліджень, можливостями використанням у цьому процесі загальнонаукових, економіко-логічних та економіко-математичних методів дослідження у межах національного господарства, окремих підприємств. Дана дисципліна передбачає формування у студентів сучасного економічного мислення, набуття ними глибоких теоретичних і практичних знань і навичок з питань перетворення економічної інформації в аналітичну, вибору з багатьох економічних рішень найкращих та вміння оцінки наслідків прийнятих управлінських рішень.

Основним завданням вивчення дисципліни «Економічний аналіз» є посилення загальної економічної та аналітичної підготовки фахівців економічного профілю, оволодіння ними принципами, методом та прийомами економічного аналізу з метою дослідження національної економіки на макро і мікроекономічних рівнях для повної та об’єктивної оцінки і прогнозу їх розвитку та пошуку резервів покращення ефективності їх роботи.

Результатом вивчення даної дисципліни є набуті теоретичні знання та практичні навички щодо оцінки, діагностики та пошуку можливостей досягнення позитивних змін у розвитку суб’єктів господарювання.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми курсу Загальний обсяг У тому числі
З них Самостійна робота студентів
Лекції Практ. заняття
         
1. Наукові основи економічного аналізу        
2. Зміст, предмет та завдання економічного аналізу        
3. Метод і методика економічного аналізу        
4. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу        
5. Економіко-математичні методи та моделі в економічному аналізі        
6. Інформаційне забезпечення і організація аналізу господарської діяльності        
7. Види економічного аналізу та основи їх класифікації        
8. Система комплексного економічного аналізу та пошук резервів підвищення інтенсифікації і ефективності виробництва        
9. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства        
Підсумок        

 

 

Зміст дисципліни за темами

 

Тема 1. Наукові основи економічного аналізу

 

Аналіз як найважливіша риса діалектики. Економічний аналіз і теорія пізнання. Економічний аналіз та основні принципи діалектики. Місце економічного аналізу в системі наук.

Основні принципи економічного аналізу. Системність, комплексність економічного аналізу та його зв'язок з економічною теорією. Макроекономічний аналіз: аналіз на національному і регіональному рівнях. Мікроекономічний аналіз на рівні галузі, об'єднання, підприємства.

Аналіз ринкової економіки: роль і місце економічного аналізу в управлінні підприємствами різноманітних форм власності та у підвищенні ефективності господарювання.

Проблеми та перспективи розвитку економічного аналізу.

 

Тема 2. Зміст, предмет та завдання економічного аналізу

 

Економічний аналіз у системі управління національною економікою. Економічний аналіз в системі управління підприємством як основною ланкою національної економіки.

Економічний аналіз господарської діяльності як особлива функція управління та елемент керуючої системи. Господарська діяльність як керована підсистема та об'єкт економічного аналізу.

Сутність економічного аналізу як засобу дослідження економічних явищ у процесі господарської діяльності підприємств. Зміст економічного аналізу та його предмет. Завдання аналізу ринкової економіки.

Тема 3. Метод і методика економічного аналізу

Метод економічного аналізу господарської діяльності: визначення та характерні особливості.

Система показників, її формування та використання в економічному аналізі. Класифікація аналітичних показників: кількісні та якісні, факторні та результатні, загальні та часткові, абсолютні та відносні, об'ємні та питомі.

Поняття фактора в аналізі як умови, що визначає соціально-економічні явища та процеси; характеристика причин змін результатів діяльності підприємств. Класифікація та ранжирування факторів, що визначають результати господарської діяльності.

Принципи аналітичного вивчення господарської діяльності:

Ø адаптивність - відповідність особливостям об'єкта, що вивчається;

Ø комплексність розгляду факторів.

Класифікація методів обробки економічної інформації та прийоми аналізу: економіко-логічні (традиційні) та економіко-математичні.

Використання методів та прийомів на етапах аналітичного дослідження.

Методика економічного аналізу як сукупність відповідних принципів, методів, засобів та прийомів; творча активність суб'єктів аналізу.

 

Тема 4. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного аналізу

Економіко-логічні методи та прийоми обробки даних, що використовуються у вивченні економічних процесів та явищ.

Класифікація економіко-логічних методів і прийомів та сфера їх застосування.

Порівняння, форми порівняння та їх використання в аналізі. Забезпечення порівнянності показників.

Прийоми групування для вивчення взаємозв'язку між факторними та результативними показниками, вивчення тенденцій розвитку та зміни економічних явищ, що досліджуються. Види групувань, що використовуються для вирішення аналітичних завдань.

Прийоми деталізації загальних показників за ознакою часу, місцем здійснення господарських операцій, процесів, центрами відповідальності та складовими елементами (частками) показників. Деталізація як основа розробки факторної моделі показника, що аналізується.

Метод балансового пов'язання у дослідженні матеріальних і трудових ресурсів, грошових витрат і доходів підприємства, його фінансового стану та в узагальненні результатів факторного аналізу.

Графічний метод у дослідженні аналітичних показників. Засоби графічного зображення економічних показників. Розподіл графіків за їх призначенням та способами побудови.

Методи аналізу кількісного впливу факторів на зміну результативного показника. Метод елімінування, індекси, ланцюгові підстановки, розрахунки за допомогою відхилень, коригуючого коефіцієнта та часткової участі. Диференціювання, метод зважених кінцевих різниць, логарифмічний метод, інтегральний метод оцінки факторних впливів.

Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку господарського об'єкта дослідження за допомогою прийому оцінки нерівномірності темпів зростання показників.

Прийом визначення "вузьких" місць та головних ланок розвитку господарського об'єкта.

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.