Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИКАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Методичні вказівки

студентам заочної форми навчання

щодо вивчення дисципліни

“Експертиза товарів”

спеціальність: 7.03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність”

спеціальність: 8.03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність”

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

Потокол № 5 від 21.12.2011

 

Дніпропетровськ

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання щодо вивчення дисципліни „Експертиза товарів” / А.П.Козлов – Д: Вид.-во: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012 – 19 с.

 

Укладач: А.П. Козлов, к.т.н., доцент.

 

Відповідальна за випуск: В.А. Павлова, д.е.н., професор зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

 

ЗМІСТ

 

1. Зміст дисципліни 3

2. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю 17

3. Курсова робота 24

4. Рекомендована література 25


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття, мета і завдання експертизи товарів

Експертиза як специфічний вид діяльності. Поняття "якість" та "експертиза", трансформація поняття якості в часі; фактори його формування.

Визначення поняття "експертиза товарів", напрями застосування експертизи у сучасних умовах. Поняття "товарна", "товарознавча експертиза" і їх відмінність від контролю. Роль та місце товарознавства у товарній експертизі. Товарознавча експертиза як бар'єр на шляху надходження фальсифікованої, неякісної продукції.

Законодавче регулювання експертної діяльності. Організації і підприємства, що здійснюють експертизу товарів.

Класифікація експертиз. Характеристика загальних видів експертиз, їх застосування.Визначення об'єктів і суб'єктів товарної експертизи, їх класифікація. Характеристика об'єктів товарної експертизи - документації, продукції, процесів, споживчих товарів.

Вимоги до експерта. Компетенція експерта та її межі. Права та обов'язки експерта. Порядок оплати експертиз

Тема 2. Роль і функції торгово-промислових палат у формуванні

Міжнародної торгівлі

Особливості функціонування торгово-промислових палат в світі (історичний, економічний, соціальний та інші аспекти).

Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні". Діяльність торгово-промислових палат (ТПП) в Україні. Функції ТПП. Послуги, що надає відділ експертиз товарів ТПП. Перспективи розвитку діяльності ТПП в Україні.

Характеристика функціонування ТПП України та СНД. Специфіка та позитивний досвід діяльності. Міжнародні об'єднання ТПП, їх вплив на формування торговельно-економічних відносин між країнами. Добровільне та обов'язкове членство в міжнародних об'єднаннях ТПП. Проблема необхідності об'єднання зусиль міжнародних та регіональних ТПП у боротьбі з фальсифікацією товарів, оперативному розповсюдженні інформації про неякісні товари тощо.

 

Тема 3. Основні експертні методи

Характеристика загальних і специфічних критеріїв вибору методів, які застосовуються під час проведення експертиз. Класифікація та характеристика експертних методів, їх позитивні і негативні сторони, мета і межі застосування.

Характеристика методів провідного експерта, комісії, комбінованого, Дельфи, Латгерн. Використання шкал - номінальної, порядку, інтервалів, відношень з метою підвищення точності оцінок.

Методи підвищення достовірності результатів експертної оцінки - танжування, безпосередньої оцінки, послідовних переваг, парних порівнянь. Статистичні методи в експертизі.

Тема 4. Інформаційні засоби експертизи товарів

Поняття та види інформації, джерела інформації які застосовуються при експертизі товарів. Характеристика товаросупровідних документів - кількісних, якісних, розрахункових, комплексних, інших.

Маркування товарів: функції, вимоги, значення в експертизі. Інформаційні знаки - товарні, компонентні, розмірні, попереджувальні, маніпуляційні, екологічні, акцизне маркування, знаки, найменування місця походження, знаки відповідності та якості, штрихове кодування. Загальна характеристика, вимоги.

Експертиза документів, що супроводжують партії вітчизняних і імпортних

товарів.

Тема 5. Організація проведення експертиз

Організація експертизи. Етапи проведення експертизи.

Підготовчий етап: підстави для призначення та проведення експертизи. Особливості оформлення та значення наряду на проведення експертизи. Взаємостосунки експерта та замовника експертизи.

Основний етап: ознайомлення з товаросупровідною документацією, транспортним засобом, умовами зберігання, особливості відбору проб (зразків), експертна оцінка товарів.

Заключний етап: оформлення результатів експертизи. Правовий статус висновку експерта. Порядок складання акта експертизи. Вимоги до висновку експерта.

Специфіка організації та проведення різних видів експертиз товарів.

Тема 6. Технологія проведення експертизи товарів

Класифікація видів експертизи товарів.

Експертиза кількості: мета, правова та нормативна база, особливості проведення. Експертиза товарів із пошкодженою упаковкою. Порядок і техніка -гюведення експертизи кількості при прийманні вантажів, методи визначення кількості товарів. Особливості оформлення результатів експертизи кількості.

Експертиза якості товарів: мета, завдання, правова та нормативна база, підстави для проведення. Правила проведення експертизи якості товарів. Особливості проведення експертизи якості при отриманні товарів від транспортної організації. Експертиза товарів за комплектністю.

Експертиза якості нових товарів, що не мають аналогів в Україні. Вибір показників для ідентифікації товарів. Порівняльний, прогнозно-аналоговий, комбінований методи оцінки якості. Неруйнівний та руйнівний методи проведення досліджень під час експертизи товарів. Сучасні органолептичні, фізико-хімічні та інші методи оцінки якості товарів при товарознавчій експертизі. Дегустація харчових продуктів.

Експертиза товарів, що постачаються за договорами. Документальна експертиза. Асортиментна експертиза. Комплексна експертиза. Документальне оформлення результатів експертизи.

Способи і методи приймання товарів за якістю в міжнародній торгівлі, їх характеристика.

Тема 7. Санітарно-епідеміологічна експертиза

Санітарно-епідеміологічна експертиза, визначення, мета, завдання, законодавча і нормативна база. Структура органів санітарно-епідеміологічних служб, їх функції, основні напрями діяльності. Характеристика об'єктів і суб'єктів санітарно- епідеміологічних експертиз.

Порядок проведення санітарно-епідеміологічної експертизи. Оформлення результатів проведення експертизи.

Тема 8. Ветеринарна, фітосанітарна та екологічна експертизи

Ветеринарна, фітосанітарна та екологічні експертизи, значення, мета, завдання, правова та нормативна база. Характеристика об'єктів і суб'єктів експертиз. Особливості технології проведення та порядок оформлення результатів. Роль товарознавства в проведенні цих видів експертиз.

Тема 31. Експертиза тканин

Особливості тканин як об'єктів експертизи: ідентифікація, номенклатура показників якості.

Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості тканин. Вимоги до тари, маркування та упакування. Методи випробувань.

Експертиза кількості та якості. Правила приймання за кількістю та якістю. Відбір проб.

Експертиза текстильних товарів, пошкоджених під час транспортування. Особливості визначення розміру знижок якості тканин за розповсюдженими дефектами зовнішнього вигляду. Документальне оформлення результатів експертизи.

Та виробів з них

 

Особливості канцелярських товарів, паперів, картонів та виробів з них як?

Експертиза товаросупровідних документів. Вимоги до показників якості. Методи випробувань. Критерії оцінки кількісних та якісних показників.

Експертиза кількості та якості. Правила приймання за кількістю та якістю, документальне оформлення результатів експертизи.

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Дати визначення поняття „експертиза товарів”.

2. У чому полягають відмінності експертизи від контролю?

3. Дайте визначення поняттю „товарна експертиза”.

4. Перелічіть основні принципи товарної експертизи.

5. На які групи класифікується товарна експертиза?

6. Як класифікують товарну експертизу залежно від характеру і засобів для її проведення?

7. Органи, які уповноважені проводити товарознавчу експертизу?

8. Якими основними питаннями займається торгово-промислова палата (ТПП)?

9. Основні права експерта.

10. Що є об'єктом товарної експертизи?

11. На які основні градації якості підрозділяють споживчі товари?

12. Що являється суб'єктом експертизи?

13. Сформулюйте зміст понять: "партія товару", "зразок", "проба", "виїмка'', "'вихідний зразок", "середній зразок", "нестандартний товар", "брак".

14. Назвіть види товарної експертизи.

15. Що таке дегустація продуктів при проведенні експертизи?

16. В яких випадках проводиться дегустація харчових продуктів?

17. Що розуміється під експертизою товарів за договорами?

18. Що таке асортиментна експертиза?

19. Що таке документальна експертиза?

20. Що таке комплексна експертиза?

21. Що таке гігієнічна експертиза товарів?

22. Що таке санітарна експертиза товарів?

23. Що являється метою екологічної експертизи?

24. Які етапи прийнято виділяти при плануванні проведення товарної експертизи?

25. Які документи надаються експертам на підготовчому етапі експертизи?

26. Які документи повинен надати замовник експерту при проведенні товарознавчої експертизи на основному етапі?

27. Які документи повинні бути підготовленні за результатами експертизи?

28. Які обов'язки експерта при проведення експертизи?

29. В яких випадках використовується експертиза кількості товару?

30. В яких випадках використовується експертиза якості товару?

31. Як визначається запах риби та рибних товарів при проведенні якісної експертизи за органолептичними показниками?

32. Особливість проведення кількісної експертизи товарів?

33. На які різновиди поділяється якісна експертиза?

34. Особливості відбору проб і складання середнього зразка при експертизі: свіжих плодів та овочів, смакових товарів, кондитерських товарів, харчових жирів, молока і молочних товарів, зерноборошняних виробів, м'ясних товарів, риби та рибних товарів.

35. Особливості експертизи текстильних товарів, взуттєвих товарів, електро товарів, культурно-побутових товарів, меблів і будівельних матеріалів.

36. Особливості експертизи тари.

 

КУРСОВА РОБОТА

В процесі самостійного вивчення курсу "Експертиза товарів", студент виконує курсову роботу, яка є однією з форм самостійної науково-дослідної роботи.

З метою методичного забезпечення виконання даного виду роботи на кафедрі розроблені Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни "Експертиза товарів", "Сертифікація товарів" для напряму 0503 -Торгівля, де є відповіді на запитання, пов'язані з виконанням, змістом, оформленням, захистом курсової роботи, приведена примірка тематика і орієнтовний план курсової роботи.

 

 


 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Николаева А.М. Товарная экспертиза: Учебник: Деловая литература, 1998. – (базовий підручник).

2. Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Кононенко О.Л. Експертиза товарів: підручник. 2 ч. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К.: Київ. націонал. торг.-екон. університет, 2007. – Ч. 1. – 370 с.

3. Красовский П.А., Ковалев А.И., Стрижов С.Г. Товар и его экспертиза. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.

4. Батутіна А.П., Ємченко І.В., Троякова А.О. Експертиза товарів (практикум): Навч. посіб. – Львів: „Магнолія 2006”, 2009 – 396 с.

 

 

Навчальне видання

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання

щодо вивчення дисципліни „Експертиза товарів”

____________________________________________________________________

Підписано до друку ____________.Формат 60х80/16.

Ум. друк. арк. 0,69. Оперативна поліграфія.

Зам. №_____. Тираж _____прим.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Методичні вказівки

студентам заочної форми навчання

щодо вивчення дисципліни

“Експертиза товарів”

спеціальність: 7.03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність”

спеціальність: 8.03051001 “Товарознавство та комерційна діяльність”

 

 

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.