Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИЗатверджено на засіданні кафедри

Потокол № 5 від 21.12.2011

 

Дніпропетровськ

Методичні вказівки студентам заочної форми навчання щодо вивчення дисципліни „Експертиза товарів” / А.П.Козлов – Д: Вид.-во: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012 – 19 с.

 

Укладач: А.П. Козлов, к.т.н., доцент.

 

Відповідальна за випуск: В.А. Павлова, д.е.н., професор зав. кафедри товарознавства і торговельного підприємництва.

 

ЗМІСТ

 

1. Зміст дисципліни 3

2. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю 17

3. Курсова робота 24

4. Рекомендована література 25


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Поняття, мета і завдання експертизи товарів

Експертиза як специфічний вид діяльності. Поняття "якість" та "експертиза", трансформація поняття якості в часі; фактори його формування.

Визначення поняття "експертиза товарів", напрями застосування експертизи у сучасних умовах. Поняття "товарна", "товарознавча експертиза" і їх відмінність від контролю. Роль та місце товарознавства у товарній експертизі. Товарознавча експертиза як бар'єр на шляху надходження фальсифікованої, неякісної продукції.

Законодавче регулювання експертної діяльності. Організації і підприємства, що здійснюють експертизу товарів.

Класифікація експертиз. Характеристика загальних видів експертиз, їх застосування.

Визначення об'єктів і суб'єктів товарної експертизи, їх класифікація. Характеристика об'єктів товарної експертизи - документації, продукції, процесів, споживчих товарів.

Вимоги до експерта. Компетенція експерта та її межі. Права та обов'язки експерта. Порядок оплати експертиз

Тема 2. Роль і функції торгово-промислових палат у формуванніМіжнародної торгівлі

Особливості функціонування торгово-промислових палат в світі (історичний, економічний, соціальний та інші аспекти).

Закон України "Про торгово-промислові палати в Україні". Діяльність торгово-промислових палат (ТПП) в Україні. Функції ТПП. Послуги, що надає відділ експертиз товарів ТПП. Перспективи розвитку діяльності ТПП в Україні.

Характеристика функціонування ТПП України та СНД. Специфіка та позитивний досвід діяльності. Міжнародні об'єднання ТПП, їх вплив на формування торговельно-економічних відносин між країнами. Добровільне та обов'язкове членство в міжнародних об'єднаннях ТПП. Проблема необхідності об'єднання зусиль міжнародних та регіональних ТПП у боротьбі з фальсифікацією товарів, оперативному розповсюдженні інформації про неякісні товари тощо.

 

Тема 3. Основні експертні методи

Характеристика загальних і специфічних критеріїв вибору методів, які застосовуються під час проведення експертиз. Класифікація та характеристика експертних методів, їх позитивні і негативні сторони, мета і межі застосування.

Характеристика методів провідного експерта, комісії, комбінованого, Дельфи, Латгерн. Використання шкал - номінальної, порядку, інтервалів, відношень з метою підвищення точності оцінок.

Методи підвищення достовірності результатів експертної оцінки - танжування, безпосередньої оцінки, послідовних переваг, парних порівнянь. Статистичні методи в експертизі.

Тема 4. Інформаційні засоби експертизи товарів

Поняття та види інформації, джерела інформації які застосовуються при експертизі товарів. Характеристика товаросупровідних документів - кількісних, якісних, розрахункових, комплексних, інших.

Маркування товарів: функції, вимоги, значення в експертизі. Інформаційні знаки - товарні, компонентні, розмірні, попереджувальні, маніпуляційні, екологічні, акцизне маркування, знаки, найменування місця походження, знаки відповідності та якості, штрихове кодування. Загальна характеристика, вимоги.

Експертиза документів, що супроводжують партії вітчизняних і імпортних

товарів.

Тема 5. Організація проведення експертиз

Організація експертизи. Етапи проведення експертизи.

Підготовчий етап: підстави для призначення та проведення експертизи. Особливості оформлення та значення наряду на проведення експертизи. Взаємостосунки експерта та замовника експертизи.

Основний етап: ознайомлення з товаросупровідною документацією, транспортним засобом, умовами зберігання, особливості відбору проб (зразків), експертна оцінка товарів.

Заключний етап: оформлення результатів експертизи. Правовий статус висновку експерта. Порядок складання акта експертизи. Вимоги до висновку експерта.

Специфіка організації та проведення різних видів експертиз товарів.

Тема 6. Технологія проведення експертизи товарів

Класифікація видів експертизи товарів.

Експертиза кількості: мета, правова та нормативна база, особливості проведення. Експертиза товарів із пошкодженою упаковкою. Порядок і техніка -гюведення експертизи кількості при прийманні вантажів, методи визначення кількості товарів. Особливості оформлення результатів експертизи кількості.

Експертиза якості товарів: мета, завдання, правова та нормативна база, підстави для проведення. Правила проведення експертизи якості товарів. Особливості проведення експертизи якості при отриманні товарів від транспортної організації. Експертиза товарів за комплектністю.

Експертиза якості нових товарів, що не мають аналогів в Україні. Вибір показників для ідентифікації товарів. Порівняльний, прогнозно-аналоговий, комбінований методи оцінки якості. Неруйнівний та руйнівний методи проведення досліджень під час експертизи товарів. Сучасні органолептичні, фізико-хімічні та інші методи оцінки якості товарів при товарознавчій експертизі. Дегустація харчових продуктів.

Експертиза товарів, що постачаються за договорами. Документальна експертиза. Асортиментна експертиза. Комплексна експертиза. Документальне оформлення результатів експертизи.

Способи і методи приймання товарів за якістю в міжнародній торгівлі, їх характеристика.

Тема 7. Санітарно-епідеміологічна експертиза

Санітарно-епідеміологічна експертиза, визначення, мета, завдання, законодавча і нормативна база. Структура органів санітарно-епідеміологічних служб, їх функції, основні напрями діяльності. Характеристика об'єктів і суб'єктів санітарно- епідеміологічних експертиз.

Порядок проведення санітарно-епідеміологічної експертизи. Оформлення результатів проведення експертизи.

Тема 8. Ветеринарна, фітосанітарна та екологічна експертизи

Ветеринарна, фітосанітарна та екологічні експертизи, значення, мета, завдання, правова та нормативна база. Характеристика об'єктів і суб'єктів експертиз. Особливості технології проведення та порядок оформлення результатів. Роль товарознавства в проведенні цих видів експертиз.

Тема 9. Товарознавча судова експертиза

Підстави для призначення судових товарознавчих експертиз. Права та обов'язки експертів, що проводять експертизу за запитами судових і слідчих органів. Завдання експертизи. Обов'язкові вимоги до складання висновку експерта.

Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.