Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОб’єкт дослідження методики навчання літературного читання сьогодні - процес літературної освіти учня.

Як педагогічна наука

План

1. Предмет, мета, завдання та основні поняття курсу «Методика навчання літературного читання».

2. Наукові засади методики навчання літературного читання.

3. Історія становлення методики навчання літературного читання.

4. Зв’язок методики навчання літературного читання з іншими науками.

 


 

Предмет, мета, завдання та основні поняття

Курсу «Методика навчання літературного читання»

 

Методика початкової літературної освіти настільки молода, що процес набуття нею самостійного статусу в колі методичних дисциплін ще не завершений. Протягом багатьох років методика читання була складовою частиною методики вивчення рідної мови, а читання як шкільний предмет - частиною курсу «українська мова», тому природно, що і в науці, і в шкільній практиці переважали завдання мовної освіти, мовленнєвого розвитку, формування навички читання і загально-навчальних умінь. Початковій школі відводилася пропедевтична роль. Методика викладання літератури в середній школі розвивалась як самостійна наука, і точки перетину з початковим етапом освіти були вкрай дотичні.

 

У другій половині ХХ ст. у методиці все частіше почала звучати думка про необхідність естетичного підходу до вивчення художнього твору в початковій школі, про долучення молодших школярів до літератури як до мистецтва. Дослідження психології сприйняття літератури молодшими школярами показали, що потенційні можливості дітей значно вищі. Стали з'являтися експериментальні методичні дослідження, які запропонували принципово новий підхід до залучення молодших школярів у світ літератури.

В лабораторії Л. Занкова:

- були створені підручники З. Романівської «Живе слово», спрямовані на загальний розвиток учнів на уроках читання;

- Н.Н.Світлівською була розроблена теорія розвитку читацької самостійності школярів;

- у публікаціях Е. Адамович, М. Васильєвої, В. Горецького, М. Омороковой, Т. Рамзаєвой та інших йшлося про необхідність аналізу твору в єдності форми і змісту;

- в ряді дисертаційних досліджень пропонувалися творчо-історичні види роботи з текстом (Л. Горбушина, О. Кубасова, Л. Малі, Л. Нефедова та ін);

- розроблялася методика літературного розвитку дитини (М. Качурін, М. Воюшина, О. Чмель).

Однак наявність єдиної програми, строго визначеного в радянській школі кола обов'язкового читання стримували впровадження в широку практику методичних інновацій. Перебудова створила умови для нового етапу розвитку методики як науки.

 

Зміна соціокультурної ситуації на початку ХХІ ст. вимагала перегляду мети навчання в школі в цілому, і зокрема у вивченні літератури. Стала очевидною необхідність встановлення єдиного курсу літературної освіти з першого по випускний клас, виникла потреба в розробці нового змісту і методів початкової літературної освіти, заснованих на ставленні до літературного твору як до предмета мистецтва, частини художньої культури. Методика початкового навчання української мови не могла самостійно вирішити ці завдання в повній мірі, оскільки предметом її вивчення завжди була мовна, а не естетична діяльність дитини. Проте і методика літератури в середній школі не була готова до вирішення цього завдання: специфіка віку молодших школярів, необхідність поєднувати літературну освіту з розвитком техніки читання і формуванням елементарних навчальних умінь зробили неможливим просте перенесення методики літератури в початкову школу. Таким чином, саме життя сприяло появі методики початкового літературного освіти як нової галузі методичної науки.

 

Методика навчання літературного читання — педагогічна наука. Педагогічною вона вважається тому, що предметом її дослідження є процес оволодіння повноцінною навичкою читання в умовах навчання дітей у школі. Це означає, що в центрі її уваги лежить навчання (процес оволодіння). А навчання разом з вихованням, як відомо, становить зміст педагогіки.

Методика навчання літературного читання, як і методика будь-якої іншої дисципліни, складається з двох частин.

Одна з них — теоретична, яка:

- встановлює місце і завдання навчання читання в школі,

- формулює наукові основи методики,

- розглядає історію виникнення і розвитку методів початкового навчання,

- визначає структуру і форми організації навчального процесу за відповідною програмою,

- опрацьовує наукові вимоги до підручників і посібників з літературного читання.

Друга — практична, яка:

- пропонує конкретні методи, прийоми навчання;

- розкриває «механіку» впровадження їх у життя школи, тобто становить «технологію» учительської праці.

Обидві ці частини складають єдине ціле. Вони невідривні одна від одної.

Теоретичні засади методики і конкретні способи викладання формуються у шкільній практиці. На ній же вони перевіряються й апробуються, тобто схвалюються.

Отже, сказане можна узагальнити так: методика навчання літературного читання — це педагогічна наука, що визначає теоретичні засади навчання читання учнів І-4 класів і рекомендує найефективніші методи і прийоми розвитку повноцінної навички читання у молодших школярів.

Мета курсу «Методика навчання літературного читання» – формування знань студентів про основні досягнення сучасної методики літературного читання в початковій школі, умови й шляхи їх реалізації в діяльності вчителя початкової ланки освіти з урахуванням інноваційних підходів до організації навчального процесу.

Завдання курсу:

- озброїти майбутніх учителів знаннями шкільних програм і підручників з літературного читання, розумінням закономірностей формування знань, умінь і навичок читання молодших школярів,

- забезпечити оволодіння студентами методикою формування в учнів системи початкових уявлень і понять з фонетики, прийомами ознайомлення школярів з найважливішими нормами українського літературного читання і здійснення на цій основі мовленнєвого розвитку дітей, піднесення їхньої літературної культури.

Кожна наука має свій об'єкт і предмет дослідження.

Об'єкт - це та сфера дійсності, яка досліджується даною наукою, предмет - ті зв'язки, відносини, закономірності, закони, які виявляються в ході дослідження, тому предметів дослідження в рамках однієї науки може бути безліч. Трактування об'єкта і предмета дослідження змінюється, оскільки змінюються суспільні умови, розвивається сама наука, з'являються нові дані суміжних наук.

Об’єкт дослідження методики навчання літературного читання сьогодні - процес літературної освіти учня.

Термін «літературна освіта» традиційно включає в себе три взаємопов'язаних процеси: виховання особистості у процесі спілкування з літературою; навчання, тобто систематизоване вивчення літератури як однієї з шкільних дисциплін; літературний розвиток.

Предметом дослідження методики навчання літературного читання виступають:

- теоретичні основи методики (методичні, літературознавчі, психологічні, психолінгвістичні, дидактичні, педагогічні закономірності, на яких ґрунтуються методичні концепції);

- зв'язки дитячої літератури з культурним простором;

- літературний твір (і твори інших мистецтв) як предмет освоєння дитиною;

- дитина як читач,

- автор;

- цілі, зміст, методи літературної освіти та розвитку дитини;

- діагностика літературної освіти та розвитку дитини і т. д.

 

Як і будь-яка предметна методика, методика навчання літературного читання покликана відповісти на наступні основні питання:

• навіщо вчити? (Мета навчання літературного читання);

• чому вчити? (Зміст початкової літературної освіти, відповідно цілі);

• як вчити? (Методи, що відповідають меті, змісту, можливостям учнів);

• чому так, а не інакше? (Наукове обґрунтування вибраного шляху).

Ці питання традиційно задаються з точки зору вченого-методиста і вчителя, але сьогодні цього вже недостатньо. Коли діти приходять до школи, змінюється їх соціальний статус, вони стають учнями.

Тому необхідно подивитися на ці питання з точки зору учня, і тоді ми отримаємо таку парадигму:

• навіщо я вчуся? (Мета навчання, усвідомлювана дитиною);

• чого я вчуся? (Особистісне сприйняття змісту літературного твору);

• як я вчуся? (Які способи засвоєння змісту використовує дитина);

• чому я вчуся так, а не інакше? (Які використовуються способи навчання найбільш ефективні для конкретного учня і чому).
ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.