Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИВизначте аналіз та його види: параметричний, тематичний, комплексний.

Визначте аналіз та його види: параметричний, тематичний, комплексний.

Аналіз - логічний прийом пізнання, що представляє собою уявне розкладання предмету (явища, процесу) на частини, елементи або ознаки, їх зіставлення і послідовне вивчення з метою виявлення істотних, тобто необхідних і визначених якостей і властивостей.

Параметричний аналіз направлений на вивчення щоденної інформації про хід і результати освітнього процесу, виявлення причин, що порушують його. Як правило, за підсумками параметричного аналізу вносяться поправки і зміни в хід регулювання цілісного педагогічного процесу. Предметом параметричного аналізу є вивчення поточної успішності, дисципліни в класах і в школі за день і за тиждень, санітарного стану школи, дотримання розкладу занять тощо.

Тематичний аналіз направлений на вивчення залежностей, що є стійкішими і повторюються, тенденцій у ході й результатах педагогічного процесу. У змісті тематичного аналізу в більшій мірі виявляється системний підхід до вивчення урочної і позаурочної діяльності. Якщо предметом параметричного аналізу може виступати окремий урок або позакласне заняття, то предметом тематичного аналізу вже є система уроків, система позакласної роботи тощо. Зміст тематичного аналізу складають такі комплексні проблеми, як оптимальне поєднання методів навчання, формування системи знань учнів; система роботи вчителів; система роботи вчителя по підвищенню рівня педагогічної культури; діяльність педагогічного колективу по формуванню інноваційного середовища в школі тощо.

Комплексний аналіз — це всебічний аналіз діяльності підприємства та його підрозділів, який упорядковує аналітичну роботу, підвищує її ефективність, допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення.Підсумковий аналіз охоплює значніші тимчасові, просторові або змістовні рамки. Він проводиться після закінчення навчального півріччя, навчального року і направлений на вивчення основних результатів, передумов і умов їх досягнення. Підсумковий аналіз готує протікання всіх подальших функцій управлінського циклу.

 

2. Визначте види планування: оперативне, тактичне, стратегічне.

Залежно від тривалості планового періоду планування под­іляється на перспективне й поточне (тактичне, оперативне).

Перспективне планування на підприємстві охоплює довгостро­кове (стратегічне) та середньострокове планування.

Довгостроковий план відбиває стратегію розвитку підприємства. Він має більш концептуальний характер, а необхідний цифровий ма­теріал використовується лише для обґрунтування стратегічних рішень.

Середньостроковий план - це деталізований стратегічний план на перші роки діяльності підприємства. Межа між довгостроковим і середньостроковим планами є дуже умовною і неоднозначною. Тривалість планового періоду залежить від ступеня визначеності умов діяльності підприємства, його галузевої належності, загальної економічної ситуації в країні, вірогідності первинної інформації, якості її аналітичного оброблення тощо.

Поточне (оперативне) планування полягає в розробці планів на всіх рівнях управління підприємством та за всіма напрямами його діяльності на короткі періоди (квартал, місяць).

Тактичне планування діяльності будь-якого підприємства істотно відрізняються від розробки і практичного здіснення стратегічних планів, але становити однозначно відмінність між стратегічним і тактичним плануванням діяльності підприємства неможливо. Існує 3 аспекти такої відмінності:

1) чаловий - його суть полягає в тому що стратегічне планування пов’язане із рішеннями, наслідки яких будуть позначатися на діяльності підприємства протягом тривалого періоду і їх важко виправляти. Тактичні ж плани конкретизують та доповнюють стратегічні;

2) за охопленням сфер впливу - суть в тому, що стратегічне планування справляє глибший і ширший вплив на діяльність підприємства, а тактичне планування е вузькоспрямованим;

3) сутньо-змістовний полягає в тому що стратегічні плани окреслюють місію та цілі діяльності підприємства, а також вказує засоби досягнення. Тактичне планування визначає усю сукупність практичних засобів, які необхідні для здійснення намічених цілей.

Стратегічне планування (англ.StrategicPlanning) — це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі. Цілі, які визначають стратегічний план, називають стратегічними цілями. Стратегія також визначає, звідки взяти ресурси для досягнення цілей і як їх розподілити.

Суть оперативного планування полягає в детальній розробці планів підприємств та їхніх підрозділів (цехів, бригад, ферм, навіть робочих місць) на короткі проміжки часу — окремий виробничий період, місяць, декаду, робочий тиждень, добу, зміну. При цьому опрацювання планів органічно поєднується з вирішенням питань організації їх виконання та поточного регулювання.

Визначте зміст та напрями громадського контролю за діяльністю ДНЗ.

Атестація – основна форма державно-громадського контролю за освітньою діяльністю дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм. Вона включає в себе процедуру збору і представлення інформації з метою комплексної оцінки освітньої діяльності закладів освіти. Проводиться не рідше одного разу на 10 років згідно з вимогами Закону України „Про дошкільну освіту”, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 р. №553 „Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”.

З метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення оцінювання результатів діяльності дошкільних, навчальних закладів, організації проведення атестаційної експертизи Міністерство освіти і науки України затвердило Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів. Відповідний наказ „Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів” № 772 підписано 17 червня 2013 року. Метою прийняття цього акта є вдосконалення програмно-методичного забезпечення оцінювання результатів діяльності ДНЗ, підвищення ефективності управління системою освіти та організації проведення атестаційної експертизи. Окрім того, орієнтовні критерії дозволяють забезпечити надання об’єктивної та прозорої оцінки стану реалізації навчальними закладами єдиної державної політики в галузі освіти.

Затверджені орієнтовні критерії дають можливість здійснити моніторинг діяльності навчальних закладів. Зокрема, вони можуть бути використані безпосередньо самим навчальним закладом для самоаналізу своєї освітньої діяльності.

 

Визначте аналіз та його види: параметричний, тематичний, комплексний.

Аналіз - логічний прийом пізнання, що представляє собою уявне розкладання предмету (явища, процесу) на частини, елементи або ознаки, їх зіставлення і послідовне вивчення з метою виявлення істотних, тобто необхідних і визначених якостей і властивостей.

Параметричний аналіз направлений на вивчення щоденної інформації про хід і результати освітнього процесу, виявлення причин, що порушують його. Як правило, за підсумками параметричного аналізу вносяться поправки і зміни в хід регулювання цілісного педагогічного процесу. Предметом параметричного аналізу є вивчення поточної успішності, дисципліни в класах і в школі за день і за тиждень, санітарного стану школи, дотримання розкладу занять тощо.

Тематичний аналіз направлений на вивчення залежностей, що є стійкішими і повторюються, тенденцій у ході й результатах педагогічного процесу. У змісті тематичного аналізу в більшій мірі виявляється системний підхід до вивчення урочної і позаурочної діяльності. Якщо предметом параметричного аналізу може виступати окремий урок або позакласне заняття, то предметом тематичного аналізу вже є система уроків, система позакласної роботи тощо. Зміст тематичного аналізу складають такі комплексні проблеми, як оптимальне поєднання методів навчання, формування системи знань учнів; система роботи вчителів; система роботи вчителя по підвищенню рівня педагогічної культури; діяльність педагогічного колективу по формуванню інноваційного середовища в школі тощо.

Комплексний аналіз — це всебічний аналіз діяльності підприємства та його підрозділів, який упорядковує аналітичну роботу, підвищує її ефективність, допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Підсумковий аналіз охоплює значніші тимчасові, просторові або змістовні рамки. Він проводиться після закінчення навчального півріччя, навчального року і направлений на вивчення основних результатів, передумов і умов їх досягнення. Підсумковий аналіз готує протікання всіх подальших функцій управлінського циклу.

 

2. Визначте види планування: оперативне, тактичне, стратегічне.

Залежно від тривалості планового періоду планування под­іляється на перспективне й поточне (тактичне, оперативне).

Перспективне планування на підприємстві охоплює довгостро­кове (стратегічне) та середньострокове планування.

Довгостроковий план відбиває стратегію розвитку підприємства. Він має більш концептуальний характер, а необхідний цифровий ма­теріал використовується лише для обґрунтування стратегічних рішень.

Середньостроковий план - це деталізований стратегічний план на перші роки діяльності підприємства. Межа між довгостроковим і середньостроковим планами є дуже умовною і неоднозначною. Тривалість планового періоду залежить від ступеня визначеності умов діяльності підприємства, його галузевої належності, загальної економічної ситуації в країні, вірогідності первинної інформації, якості її аналітичного оброблення тощо.

Поточне (оперативне) планування полягає в розробці планів на всіх рівнях управління підприємством та за всіма напрямами його діяльності на короткі періоди (квартал, місяць).

Тактичне планування діяльності будь-якого підприємства істотно відрізняються від розробки і практичного здіснення стратегічних планів, але становити однозначно відмінність між стратегічним і тактичним плануванням діяльності підприємства неможливо. Існує 3 аспекти такої відмінності:

1) чаловий - його суть полягає в тому що стратегічне планування пов’язане із рішеннями, наслідки яких будуть позначатися на діяльності підприємства протягом тривалого періоду і їх важко виправляти. Тактичні ж плани конкретизують та доповнюють стратегічні;

2) за охопленням сфер впливу - суть в тому, що стратегічне планування справляє глибший і ширший вплив на діяльність підприємства, а тактичне планування е вузькоспрямованим;

3) сутньо-змістовний полягає в тому що стратегічні плани окреслюють місію та цілі діяльності підприємства, а також вказує засоби досягнення. Тактичне планування визначає усю сукупність практичних засобів, які необхідні для здійснення намічених цілей.

Стратегічне планування (англ.StrategicPlanning) — це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі. Цілі, які визначають стратегічний план, називають стратегічними цілями. Стратегія також визначає, звідки взяти ресурси для досягнення цілей і як їх розподілити.

Суть оперативного планування полягає в детальній розробці планів підприємств та їхніх підрозділів (цехів, бригад, ферм, навіть робочих місць) на короткі проміжки часу — окремий виробничий період, місяць, декаду, робочий тиждень, добу, зміну. При цьому опрацювання планів органічно поєднується з вирішенням питань організації їх виконання та поточного регулювання.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2020 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.