Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИОсновні операції: узагальнення і розпізнавання

 

Узагальнення – це операція формування узагальнених образів класів на основі описів конкретних об'єктів, що входять у навчальну вибірку.

Розпізнавання – це операція порівняння і визначення ступеня подібності образу даного конкретного об'єкта з образами інших конкретних об'єктів чи з узагальненими образами класів, у результаті якої формується рейтинг об'єктів чи класів по зниженню подібності з об'єктом, що розпізнється.

 

Навчання з учителем – це процес формування узагальнених образів класів, на основі навчальної вибірки, що містить характеристики конкретних об'єктів як в описових, так і в класифікаційних шкалах і градаціях.

Навчання без вчителя чи самонавчання – це процес формування узагальнених образів класів, на основі навчальної вибірки, що містить характеристики конкретних об'єктів, причому тільки в описових шкалах і градаціях.


1. Кластерний аналіз об'єктів навчальної вибірки, у результаті якого визначаються групи найбільш подібних по їхніх ознаках (кластери).

2. Присвоєння кластерам статусу узагальнених класів, для формування узагальнених образів яких використовуються конкретні об'єкти, що входять саме в ці кластери.

3. Формування узагальнених образів класів, аналогічно тому, як це робилося при навчанні з учителем.

 

Верифікація моделі – це операція встановлення ступеня її адекватності (валідності) шляхом порівняння результатів ідентифікації конкретних об'єктів з їхньою фактичною приналежністю до узагальнених образів класів.

Внутрішня валідність – це здатність моделі вірно ідентифікувати об'єкти навчальної вибірки.

Зовнішня валідність – це здатність моделі вірно ідентифікувати об'єкти, що не входять у навчальну вибірку.Інтегральна валідність – це середньозважена вірогідність ідентифікації по всіх класах і об'єктах, що розпізнаються.

Диференціальна валідність – це здатність моделі вірно ідентифікувати об'єкти в розрізі по класах.

Адаптація моделі– це врахування у моделі об'єктів, що не входять у навчальну вибірку, але входять у генеральну сукупність, стосовно якої дана навчальна вибірка репрезентативна.

Синтез (пересинтез) моделі – це врахування у моделі об'єктів, що не входять ні в навчальну вибірку, ні в генеральну сукупність, стосовно якої дана навчальна вибірка репрезентативна.

Проблема розпізнавання образів

 • У розробці математичної моделі, що забезпечує: узагальнення образів конкретних об'єктів і формування узагальнених образів класів; розрахунок ваг ознак; визначення ступеня подібності конкретних об'єктів із класами і ранжування класів по ступенях подібності з конкретним об'єктом, включаючи і позитивну, і негативну подібність.
 • У наповненні цієї моделі конкретною інформацією, що характеризує визначену предметну область.

Класифікація методів розпізнавання образів

 • методи, побудовані на принципі поділу;
 • статистичні методи;
 • методи, побудовані на основі "потенційних функцій";
 • методи обчислення оцінок (голосування);
 • методи, що базуються на численні висловлень, зокрема на апараті алгебри логіки.

 

Способи представлення знань:

 • інтенсіональний, у вигляді схеми зв'язків між атрибутами (ознаками).
 • екстенсіональний, за допомогою конкретних фактів (об'єкти, приклади).

Узагальнена структура системи управління

 

Управляюча система здійснює наступні функції:

 • Iдентифікація стану об'єкта управління;
 • вироблення управляючого впливу виходячи з цілей управління з урахуванням стану об'єкту управління і навколишнього середовища;
 • здійснення управляючого впливу на об'єкт управління.


Кластеризація – це операція автоматичної класифікації, у ході якої об'єкти поєднуються в групи (кластери) таким чином, що усередині груп розходження між об'єктами мінімальні, а між групами – максимальні. При цьому в ході кластеризації не тільки визначається склад кластерів, але і сам їхній набір і границі.


ЛЕКЦІЯ 1

 

Інтелектуальні інформаційні системи,як закономірний і неминучий етап розвитку засобів праці

Закон перерозподілу функцій між людиною і засобами праці

 

Фізичний організм виконує наступні трудові функції, послідовно передані засобам праці:

1. Функція контакту з фізичним середовищем.

2. Функція трансмісії (передачі і перерозподілу енергії).

3. Робоча функція (перетворення простого руху в складний і виконуючий роботу).

4. Функція двигуна (перетворення форми енергії).

5. Функція перетворення форми інформації.

 

Закон підвищення якості базису

 

Формулювання закону підвищення якості базису:

Розвиток будь-якої системи відбувається шляхом вирішення протиріч між системою і середовищем на найнижчому якісному рівні системи, на якому вони ще не вирішені. Цей рівень називається базисом. Вирішення протиріччя в базисному рівні здійснюється поетапно, шляхом перерозподілу функцій по перетворенню форми інформації між зовнішнім і внутрішнім. Цей перерозподіл може здійснюватися в двох формах:

1. У формі зовнішнього відчуження (розвиток засобів праці і технології);

2. Шляхом внутрішнього відчуження (розвиток свідомості).

 


1. Вартість товару визначається часом, необхідним суспільству на його виробництво.

2. Створення продукту праці є інформаційний процес втілення інформаційного образу цього продукту в предметі праці.

Нформація, як сировина і як товар: абсолютна, відносна й аналітична інформація. Дані, інформація, знання


Абсолютна інформація – це інформація, яка міститься в абсолютних числах, таких як кількість чого-небудь, взятого "само по собі", тобто безвідносно до об’єму сукупності, до якої воно відноситься.

Відносна інформація – це інформація, що міститься у відношенні абсолютної кількості до обсягу сукупності.

Аналітична (порівняльна) інформація – це інформація, що міститься у відношенні імовірності (чи відсотка) до деякої базової величини, наприклад до середньої імовірності по усій вибірці:

 • інформаційна сировина
 • інформаційний товар
 • інформаційний ” напівфабрикат"

Інформація є квінтесенцією вартості.


Вартість і амортизація систем штучного інтелекту і баз знань

 

Відповідно до інформаційної теорії вартості програмні продукти мають високу споживчу вартість і практично ніякої мінової вартості.

Джерела економічної ефективності систем штучного інтелекту й інтелектуальної обробки даних з позицій інформаційної теорії вартості (підвищення рівня системності і "охолодження" об'єкта керування)

Інтелектуалізація – генеральний напрямок в розвитку інформаційних технологій

Від електронних обчислювальних машин до комп'ютерів. Функціональне визначення комп'ютера

"Комп'ютер – це засіб праці для обробки інформації (тобто засіб праці 5-го функціонального рівня)".

Еволюція поняття: "Обробка інформації" від інформаційної сировини до інформаційного продукту

Еволюція технологій створення і підтримки інформаційних систем: автоматизація функцій посередників

Перспективи інформаційних технологій: інтелектуалізація, створення систем, які самонавчаються, саморозвиваються (еволюціонують) і систем, що самовідтворюються

 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.