Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИМозок - 100 мільярдів нейронів, кожний з який має в середньому 10 000 зв'язків.

Задача визначення статі студентів за їхніми зовнішніми ознаками

Описові шкали і градації:

1. Довжина волосся: довге, середнє, коротке.

2. Наявність штанів: так, ні.

3. Використання парфумів чи одеколону: так, ні.


Стовпці таблиці відповідають станам нейрона, а рядки – дендритам, з'єднаним з відповідними органами сприйняття, що здатні встановлювати наявність чи відсутність відповідної ознаки.

 

Описові шкали і градації Класифікаційні шкали і градації
Юнаки Дівчата
Довжина волосся:    
довге
середнє
коротке
Наявність штанів:    
так
ні
Використання парфумів чи одеколона:    
так
ні


Таблиця – ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ НЕЙРОНІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ОСНОВІ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ

У загальному випадку в нейронній мережі кожному класу (градації класифікаційної шкали) буде відповідати один нейрон і об'єкт, ознаки якого будуть визначені рецепторами на вході нейронної мережі, буде ідентифікований мережею як клас, що відповідає нейрону з максимальним рівнем сигналу на виході.

 

Нейроподібна мережа - це сукупність нейроподібних елементів, певним чином з'єднаних один з одним і з зовнішнім середовищем.

Вхідний вектор (кодуючий вхідний вплив чи образ зовнішнього середовища) подається на мережу шляхом активації вхідних нейроподібних елементів.

Вектор вихідної активності- множина вихідних сигналів нейронів мережі y1…ym, яку ще називають патерном активності нейронної мережі.

Ваги зв'язків нейронівмережі представляють у вигляді матриці W, де Wij - вага зв'язку між i- і j-м нейронами.

У процесі функціонування (еволюції стану) мережі здійснюється перетворення вхідного вектора у вихідний, тобто деяка переробка інформації, яку можна інтерпретувати, наприклад, як функцію гетеро- чи автоасоціативної пам'яті.
ЛЕКЦІЯ 3

Прийняття рішень, як реалізація мети

 

Визначення: ухвалення рішення є дія над множиною альтернатив, у результаті якої вихідна множина альтернатив звужується. Ця дія називається "вибір".


Прийняття рішень, як зняття невизначеності (інформаційний підхід)

 

Кожен вибір, кожне рішення породжує визначену кількість інформації, а значить може бути описане в термінах теорії інформації.

 

Мови опису методів прийняття рішень

 • Критериальна мова
 • Мова послідовного бінарного вибору
 • Узагальнена мова функцій вибору

 

 

Критерiальна мова

 

Нехай, {X} - множина альтернатив, а x – деяка визначена альтернатива, що належить цій множині Тоді вважається, що для всіх x може бути задана функція: q(x), що називається критерієм (критерієм якості, цільовою функцією, функцією переваги, функцією корисності і т.п.), яка такою володіє властивістю, що якщо альтернатива x1 переважає x2: (позначається: x1 > x2), то:


q(x1) > q(x2)

 


Багатокритеріальні задачі

 

Спрощення багатокритеріальної задачі вибору:

1. Умовна максимізація (знаходиться не глобальний екстремум суперкритерію, а локальний екстремум основного критерію).

2. Пошук альтернативи з заданими властивостями.

3. Знаходження множини Парето.

4. Зведення багатокритеріальної задачі до однокритеріальної, шляхом введення суперкритерію.

 

Уведемо суперкритерій q0(x), як скалярну функцію векторного аргументу:

q0(x)= q0((q1(x), q2(x),..., qn(x))

1. Високий ступінь адекватності предметній області і точці зору експертів.

2. Мінімальні обчислювальні труднощі максимізації суперкритерію, тобто його розрахунку для різних альтернатив.

3. Стійкість результатів максимізації суперкритерію від малих збурювань вихідних даних.

 

 

Мова послідовного бінарного вибору

1. Окрема альтернатива не оцінюється, тобто критеріальна функція не вводиться.

2. Для кожної пари альтернатив деяким чином можна установити, що одна з них переважає іншу, або вони рівноцінні чи непорівнянні.

3. Відношення переваги в будь-якій парі альтернатив не залежить від інших альтернатив, які запропоновані до вибору.

 

Існують різні способи задання бінарних відносин: безпосередній, матричний, з використанням графів переваг, метод перетинів і ін.

 

Узагальнена мова функцій вибору

 • Груповий вибір
 • Вибір в умовах невизначеності
 • Інформаційна (статистична) невизначеність у вихідних даних
 • Невизначеність наслідків
 • Розпливчаста невизначеність
 • Рішення як компроміс і баланс різних інтересів. Обмеження оптимізаційного підходу

 

Експертні методи вибору


На роботу експерта впливають наступні фактори:

 • відповідальність за використання результатів експертизи;
 • знання того, що залучаються й інші експерти;
 • наявність інформаційного контакту між експертами;
 • міжособистісні відносини експертів (якщо між ними є інформаційний контакт);
 • особиста зацікавленість експерта в результатах оцінки;
 • особистісні якості експертів (самолюбство, конформізм, воля й ін.)

Умови коректності використання систем підтримки прийняття рішень. Сховища даних для прийняття рішень


Сховища даних для прийняття рішень:

 • на 1-му рівні накопичуються дані моніторингу;
 • на 2-му рівні здійснюється аналіз даних моніторингу з метою виявлення в них залежностей, що дозволяє змістовно інтерпретувати дані, тобто генерувати інформацію шляхом аналізу даних;
 • на 3-му рівні знання залежностей даних моніторингу використовується для прогнозування;
 • на 4-му рівні можливості різноманітного прогнозування і рішення зворотної задачі прогнозування дозволяють виробляти рекомендації і рішення по досягненню поставлених цілей, тобто генерувати і використовувати знання шляхом системної обробки інформації.

 

Сховище Даних (СД чи Data warehouses) – це база даних, що зберігає дані, агреговані за багатьма вимірам. Дані з СД ніколи не знищуються. Поповнення СД відбувається на періодичній основі. При цьому автоматично формуються нові агрегати даних, що залежать від старих. Доступ до СД організований особливим чином на основі моделі багатовимірного куба.


ЛЕКЦІЯ 2


Системами з біологічним зворотним зв'язком (БЗЗ) будемо називати системи, поводження яких залежить від психофізіологічного (біологічного) стану користувача.

Системами із семантичним резонансом будемо називати системи, поводження яких залежить від стану свідомості користувача і його психологічної реакції на смислові стимули.


Почерком будемо називати систему індивідуальних особливостей написання і динаміки відтворення букв, слів і речень вручну різними людьми чи на різних пристроях друку.

Клавіатурним почерком називають систему індивідуальних особливостей написання і динаміки відтворення букв, слів і речень на клавіатурі.

 

Співвідношення психографології і атрибуції текстів


Будь-який текст містить не тільки ту інформацію, для передачі якої його створювали, але й інформацію про самого автора цього тексту і про технічні засоби і технологію його створення.

Варіанти постановки задачі розпізнавання клавіатурного почерку

 

Аутентифікація – це перевірка, чи дійсно користувач є тим, за кого себе видає.

Ідентифікація – це встановлення його особистості.


Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.