Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Київ 20

 

1. Загальні положення

Курсова робота завершує вивчення курсу “Аналіз господарської діяльності”.

Головною метою курсової роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з аналізу господарської діяльності.

Завдання курсової роботи полягає у надбанні студентами професійних навичок аналізу господарської діяльності підприємств в умовах ринкових відносин.

Виконання курсової роботи включає такі етапи:

1. Вибір теми роботи

2. Аналіз нормативно-правової бази

3. Вивчення літератури з обраної проблеми

4. Збирання та оброблення інформації

5. Аналіз господарської діяльності за зібраною інформацією, обґрунтування висновків та пропозицій

6. Виконання та оформлення курсової роботи

7. Подання роботи на кафедру та її захист

 

Теоретичні питання у курсовій роботі повинні займати до 25 % її загального обсягу, 75 % - відображати результати досліджень та пропозиції щодо поліпшення управління підприємством.

Курсова робота, написана тільки на базі літературних джерел без конкретних показників підприємства, до захисту не допускається та повертається на доопрацювання.

Студент повинен виконати курсову роботу у відповідності з графіком.

Курсові роботи, подані на кафедру з порушенням графіку без поважних причин, не рецензуються і повертаються студентам.

Якщо курсова робота не виконана у відповідний термін з поважних причин, то за заявою студента деканат встановлює індивідуальний графік рецензування роботи, обов’язковий як для студента, так і для кафедри.

Кожному студенту кафедра призначає керівника курсової роботи з числа викладачів кафедри або спеціалістів-практиків.

Керівник проводить індивідуальні консультації для студентів за графіком, встановленим кафедрою.

 

2. Вибір теми курсової роботи

Тема курсової роботи обирається студентом самостійно, виходячи із орієнтовної тематики, складеної кафедрою. При виборі теми курсової роботи студенту надають консультативну допомогу викладачі кафедри.

Орієнтовну тематику курсових робіт подано у додатку А. Вона щорічно переглядається і затверджується кафедрою.

Темою курсової роботи можуть бути:

- тема, рекомендована та затверджена кафедрою;

- наукова доповідь, яка одержала високу оцінку на науковій конференції;

- особисто обрана студентом тема, якої немає у списку тем, затверджених кафедрою, яка узгоджена з керівником та затверджена кафедрою.

Для затвердження теми студент повинен подати на ім’я завідувача кафедри заяву, у якій вказані: назва теми, об’єкт досліджень, період, за який будуть збиратися дані, прізвище наукового керівника.

Теми і наукові керівники курсових робіт затверджуються рішенням кафедри.

Курсові роботи, виконані студентами на теми, які не затверджені кафедрою, не розглядаються.

 

3. Суб’єкти господарювання, за інформацією щодо яких виконуються курсові роботи

Для написання курсової роботи немає обмежень у виборі суб’єкту господарювання, за інформацією щодо якого вона буде написана.

Студент обирає суб’єкт господарювання, на матеріалах якого буде виконуватися курсова робота, узгоджує його з керівником та затверджує у завідувача кафедри.

Суб’єктами, за інформацією щодо яких виконується курсова робота, можуть бути різних форм власності та відноситися до різних видів діяльності.

 

4. Вивчення та вибір літератури

Успішному виконанню курсової роботи допомагає ретельна робота з літературними джерелами. Ознайомлення слід починати з підручників та навчальних посібників, де матеріал викладений послідовно та систематизовано. Але не можна обмежуватись підручником: якщо текст або інформація курсової роботи ідентичні підручнику, роботи не зараховуються.

Важливим джерелом інформації є наукові монографії. Добре розцінюється використання студентом перекладної та іноземної літератури. Необхідним є використання періодичних професійних видань, а також інформації на відповідних сайтах в Інтернеті.

 

5. Розробка плану курсової роботи

Визначивши тему та вивчивши відповідну літературу, студент разом з керівником складає план курсової роботи:

1. Вступ. Обсяг – 1 сторінка. У ньому обґрунтовується актуальність обраної теми, її можливе наукове та практичне значення в умовах ринкових відносин, мета і завдання дослідження.

2. Економічна характеристика підприємства, на матеріалах якого виконується курсова робота. Обсяг до 5 сторінок (включаючи 1-2 таблиці). Повинні бути відображені організаційна та функціональна структури підприємства, а також показані у динаміці за останні 3-5 років основні показники діяльності: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), витрати, прибуток, економічний потенціал тощо.

3. Теоретична частина. Обсяг – до 10 сторінок. Виконується на базі літературних джерел. У цьому розділі розкривається економічне і соціальне значення дослідження; подається характеристика вирішення поставлених завдань вітчизняними та закордонними дослідниками; обирається власний напрямок дослідження питання та обґрунтовується його доцільність.

4. Основна частина курсової роботи. Середній обсяг – 20 сторінок. Тут наводяться методика аналізу, організаційно-інформаційна модель, здійснюється аналіз за викладеними методиками, наводяться аналітичні таблиці та ілюстративні матеріали (графіки, діаграми), пропозиції щодо підвищення ефективності використання ПЕОМ для аналізу.

5. Висновки. Обсяг – до 3 сторінки. У цій частині студент повинен подати економічно обґрунтовані висновки, спираючись на результати аналізу. Дається оцінка як діяльності в цілому, так і окремих результатів роботи. Обов’язково треба дати оцінку виконання планів та виявити резерви підвищення ефективності роботи підприємства.

Пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства слід подавати як з точки зору системи управління, так і зовнішнього економічного середовища.

6. Список використаної літератури.

7. Додатки. (Це можуть бути розроблені студентом форми документів чи форми звітності, інформаційні таблиці чи попередні результати аналітичних розрахунків).

Орієнтовний план курсової роботи подано у додатку Б.

 

6. Підготовка інформації для виконання роботи

Для отримання необхідної інформації слід, спочатку, визначити перелік усіх необхідних показників діяльності підприємства, з використанням яких буде виконаний аналіз. З відповідних форм звітності сформувати потрібну інформацію використавши показники:

- за планом (або нормативом);

- фактичні за звітний період;

- за попередні 2 – 4 роки (або періоди).

Збирання даних проводиться під час вивчення нормативних документів, облікової та статистичної звітності, первинних документів бухгалтерського або статистичного обліку та ін.

Інформацію можна отримати в облікових та фінансових службах, організаційних, виробничих та планово-економічних відділах, відділах кадрів тощо.

 

7. Написання та оформлення курсової роботи

Курсова робота виконується на папері стандартного формату А4. Текст має знаходитись тільки на одній сторінці аркуша. Поля залишаються на всіх чотирьох сторонах листка. Розмір лівого поля – 35 мм; правого – не менше 10 мм; верхнього і нижнього – не менше 20 мм.

При першому згадуванні у тексті іноземних фірм, маловідомих прізвищ або географічних назв, їх пишуть як в українській транскрипції, так і на мові оригіналу (в дужках).

Зразок титульної сторінки наведено у додатку 3.

 

8. РУБРИКАЦІЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ, НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК, ЗМІСТ

Зміст курсової роботи розподіляється на розділи.

Розділи нумеруються арабськими цифрами у межах всієї роботи. “Вступ” та “Висновки” не нумеруються. Після номера розділу ставиться крапка. У кінці заголовка крапку не ставлять. Підкреслювати заголовок і переносити слова у заголовках не припускається.

Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною, включаючи ілюстрації і додаток: першою сторінкою є титульний лист, другою – реферат, третьою – зміст. Сторінки нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті сторінки. На сторінці 1 (титульний лист) номер сторінки не ставлять.

Якщо у курсовій роботі є малюнки і таблиці, розташовані на окремих сторінках, то їх необхідно включити до загальної нумерації. Якщо малюнок або таблиця розташовані на аркуші А4, то їх сприймають як одну сторінку. Додатки і список літератури включаються до загальної нумерації.

У змісті послідовно наводиться перелік заголовків розділів, списку літератури, додатків, зазначають початкові номери сторінок, на яких вони розміщені. Зміст має включати всі заголовки, які є в курсовій роботі.

Всі ілюстрації (графіки, схеми) іменуються рисунками, які нумеруються послідовно у межах розділу арабськими цифрами. Номер рисунка складається із номера розділу і порядкового номера рисунка, розділених крапкою, наприклад: “Рис. 2.3.” (третій рисунок другого розділу). При посиланні на рисунок зазначають повний номер, наприклад: (рис. 2.3.), (рис. 2.4.), (рис. 2.5.). Повторні посилання на рисунок виконують скороченим словом “дивись”, наприклад: (див. рис. 2.3.), (див. рис. 2.4.).

Рисунки розташовують одразу ж після посилання на них у тексті роботи. Якщо курсова робота складається із небагатьох сторінок і великої кількості рисунків, припускається розташувати їх за порядком номерів у кінці роботи по можливості так, щоб їх можна було розглядати без повороту роботи. Якщо таке розміщення неможливе, то рисунки розміщують так, щоб для розгляду було достатньо їх повернути за годинниковою стрілкою. Кожний рисунок має супроводжуватися змістовним підтекстом.

ТАБЛИЦІ мають складатися студентом із застосуванням знань, набутих при вивченні статистики.

Кожна таблиця має змістовний заголовок, який розміщують над таблицею під словом “Таблиця”. Слово “Таблиця” і заголовок починають з прописної літери. Підкреслювати заголовок не рекомендується. Нумерують таблиці так само, як і рисунки.

Заголовки граф таблиці повинні починатися великими літерами, підзаголовки – малими, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з прописних, якщо вони самостійні.

Розміщують таблиці так само, як і рисунки.

При перенесенні таблиці на наступну сторінку роботи над нею наводяться слова “Продовження табл…”із зазначенням номера, головка таблиці не повторюється, пронумеровують стовпчики і повторюють їх нумерацію на наступній сторінці.

ФОРМУЛИ у курсовій роботі повинні мати однакову розмірність. У експлікації значення символів і числових коефіцієнтів треба проводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони вказані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба давати з нового рядка.

Перший рядок експлікації починають із номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою, наприклад: “(2.2.) – (друга формула другого розділу)”. Номер формули треба брати у дужки і розміщувати на правому полі на рівні нижнього рядка формули, до якої він відносяться. При посиланні у тексті на формулу необхідно зазначити її повний номер у дужках, наприклад: “У формулі (2.2.)”.

Перелік літературних джерел, які були використані при виконанні курсової роботи, складають у такій послідовності:

1. Накази і законодавчі акти України.

2. Нормативно-правові акти, що видані Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів та іншими міністерствами та відомствами.

3. Наукова, науково-методична і спеціальна література, що видана українською і російської мовами.

4. Наукова, науково-методична і спеціальна література, що видана іншими мовами.

5. Наукові статті в періодичних виданнях.

Зразок складання списку використаної літератури наводиться нижче.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. Прийнята 18.06.96 р. – К.: Україна, 1996. – с. 54.

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. Прийнятий 16.07.99 р. зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 40.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 25.

4. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К: КНЕУ, 2001. – 540 с.

5. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

За кожним з перелічених підрозділів списку літератури першоджерела включаються до переліку у алфавітному порядку (згідно з українським, російським або латинських – для іномовних видань – алфавітами).

В додатках до курсової роботи міститься допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи. Додатки, на які повинно бути посилання у тексті, нумеруються і наводяться після списку літератури.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Е, І, Ї, О, Ч, Ь. Наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

 

9. Захист курсової роботи

Виконана курсова робота особисто подається студентом на кафедру, де повинна бути зареєстрована згідно із термінами здачі у спеціальному журналі під розпис студента.

Роботу повинен прорецензувати керівник. Рецензія пишеться у кінці роботи на чистому аркуші. У випадку незадовільної оцінки курсова робота до захисту не допускається та повертається студенту. Студент повинен усунути вказані у рецензії недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому попередня рецензія обов’язково додається.

Якщо робота допущена до захисту, студент повинен ознайомитись з рецензією та підготуватися до захисту. При цьому він повинен підготувати відповіді на питання, згадані у рецензії та показати виправлені недоліки, відмічені рецензентом.

Захист курсової роботи проводиться перед початком сесії. Захист приймає комісія у складі не менш, ніж двох викладачів кафедри. За 10 хвилин студент повинен коротко викласти мету, зміст та висновки з теми проведеного дослідження. Потім відповісти на запитання комісії.

При оцінці курсової роботи береться до уваги:

- зміст роботи;

- якість роботи;

- відповідність оформлення роботи вимогам;

- вміння студента пов’язувати теоретичні знання з практикою господарювання;

- повнота та точність відповідей на питання.

Оцінка курсової роботи виставляється у заліковій книжці та реєструється на спеціальному бланку.

Додаток А

Орієнтовна тематика курсових робіт

1. Аналіз операційної діяльності підприємств.

2. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств.

3. Аналіз фінансової діяльності підприємств.

4. Аналіз маркетингової діяльності підприємств.

5. Аналіз виробництва та реалізації продукції підприємств виробничої сфери.

6. Аналіз товарообороту підприємств торгівлі.

7. Аналіз реалізації продукції власного виробництва і купівельних товарів у підприємствах громадського харчування.

8. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва.

9. Аналіз руху і використання матеріальних ресурсів підприємства.

10. Аналіз руху і використання сировинних ресурсів підприємств виробничої сфери.

11. Аналіз системи товаропросування та ефективності її дії.

12. Аналіз товарних ресурсів підприємства торгівлі та ефективності їх використання.

13. Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання в підприємствах торгівлі.

14. Аналіз руху та використання товарно-сировинних ресурсів підприємств громадського харчування.

15. Аналіз руху та використання трудових ресурсів підприємств.

16. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємств.

17. Аналіз та оцінка факторів-ресурсів у виробничій діяльності підприємств..

18. Аналіз нематеріальних активів підприємства.

19. Аналіз фінансових ресурсів підприємства.

20. Аналіз формування і розміщення капіталу підприємств.

21. Аналіз капіталу підприємств та його оптимізація.

22. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу підприємств.

23. Аналіз розміщення і використання оборотного капіталу підприємств.

24. Аналіз оборотних активів підприємства та ефективності їх використання.

25. Аналіз використання оборотного капіталу.

26. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

27. Аналіз виробництва і собівартості сільськогосподарської продукції.

28. Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємств капітального будівництва.

29. Аналіз виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту.

30. Аналіз виробництва, реалізації та собівартості продукції промислових підприємств.

31. Аналіз операційної діяльності підприємств сфери обігу.

 


Додаток Б

Орієнтовний план курсової роботи

на тему “Аналіз капіталу підприємства торгівлі та його оптимізація”

 

Вступ.

1. Місце і роль результатів аналізу господарської діяльності в управлінні капіталом підприємства торгівлі.

2. Економічна характеристика власного та позикового капіталу підприємства.

3. Організаційно-економічна характеристика підприємства торгівлі, на матеріалах якого виконується курсова робота.

4. Організаційно-інформаційна модель аналізу капіталу підприємства торгівлі.

5. Загальний аналіз формування та використання капіталу підприємства торгівлі.

6. Аналіз руху та ефективності використання капіталу підприємства торгівлі.

7. Методика оптимізації капіталу підприємства в умовах ринкової економіки.

Висновки та пропозиції.

Література.

Додатки.

 

 


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

Кафедра обліку, аудиту та статистики

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

Аналіз господарської діяльності

 

на тему:______________________________________________

______________________________________________________

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит

____________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник:

_____________________________________

 

 

Національна шкала ________________

Кількість балів______Оцінка: ECTS _____

 

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

м. Київ – 20 _ рікЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычис­лить, когда этот...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.