Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТипи солодосушарок та практика сушіння солоду

Солодосушарки, що забезпечують технологічні вимоги до фізичних і біохімічних процесів сушіння та термічної обробки солоду, поділяють на два типи: періодичної й безперервної дії. До першого типу відносять горизонтальні одно-, дво- і триярусні го­ризонтальні сушарки, які нині використовують на багатьох підприємствах України (рис. 5.1.).

Сушіння і термічну обробку солоду на таких сушарках проводять періодично з не­великими перервами для завантаження свіжопророслого і вивантаження сухого со­лоду. Період сушіння триває від 24 до 36 год, температура сушильного агента змінюється від 45 до 80—105 °С.

Найпродуктивнішими є одноярусні горизонтальні сушарки простої компактної конструкції, з високою продуктивністю та невеликими питомими витратами палива порівняно з іншими ідентичними сушарками. Свіжопророслий солод рівним шаром заввишки до 1,5 м завантажують на решітку і сушать протягом 16—18 год. Повний цикл усіх операцій, враховуючи завантаження, сушіння й термічну обробку та вивантаження готового солоду, становить 24 год.

Слід зазначити, що в сушарках періодичної дії важко оптимізувати техно­логічний режим сушіння. Це пояснюється тим, що у верхньому шарі солоду довше, ніж у середньому і нижньому, відбуваються фізіологічні й ферментативні процеси, а в нижньому значно довше тривають хімічні процеси, внаслідок чого змінюється колір солоду.

 

а б в

Рис. 5.1. Солодосушарки:

а - одноярусна сушарка періодичної дії з механічним вивантаженням готового солоду; б – здвоєна одноярусна

горизонтальна сушарка періодичної дії;

в — дво- і триярусна горизонтальні сушарки періодичної дії

У період термічної обробки солоду (хімічна фаза) сушильний агент, який виходить із сушарки, має низький вміст вологи, тобто високу здатність до висушування солоду. Для підвищення ефективності роботи одноярусних сушарок періодичної дії їх здвоюють (спарюють). Сушильний агент після сушарки, де відбувається термічна обробка солоду, використовують для його підсушування у спареній сушарці. По закінченні процесу сушіння і термічної обробки солоду в першій сушарці, а також після вивантаження готового солоду й завантаження її свіжопророслим солодом тех­нологічні функції сушильного агента змінюються. Його потік направляється з другої сушарки у першу.

До другого типу (безперервної дії) відносять вертикальні сушарки ЛСГА (Латвійська сільськогосподарська академія), карусельні КТІХП (Київський технологічний інститут харчової промисловості) та ін.

Сушарки солоду типу ЛСГА широко використовують на солодовнях України, Росії й Білорусі. В металевому корпусі сушарки розміщені дві вер­тикальні сітчасті шахти, заповнені солодом, який безперервним потоком опускається зверху донизу. Щоб запобігти затримці його переміщення, відстань між ситами шах­ти донизу збільшується. Сушильний агент чотири рази зигзагоподібно проходить че­рез шар солоду знизу доверху (рис. 5.2.).

Рис. 5.2. Вертикальна солодосушарка безперервної дії ЛСГА:

1 — корпус сушарки; 2 — калорифери для підігрівання повітря;

3 — вентилятори;4 — збірник конденсату; 5 — скляний теплообмінник;

6 — вертикальні сітчасті шахти

Принцип роботи вертикальної сушарки типу ЛСГА полягає у тому, що свіжопророслий солод із верхньої камери підв'ялювання самопливом направляється у шахти, де відбуваються всі технологічні фази сушіння із зниженням вологості від 40 до 3—4 %. Через 10—12 год готовий солод із нижньої частини сушарки за допомогою спеціального валкового механізму вивантажується у бункер готового солоду.

Сушарки безперервної дії типу ЛСГА, які є складовою частиною класичної техно­логічної схеми виробництва пивоварного солоду, мають суттєві недоліки: низьку продуктивність, нерівномірний рух солоду, а отже, й нерівномірне сушіння і термічну його обробку, внаслідок чого кінцевий продукт має невисоку якість. Крім того, для них характерна висока питома матеріаломісткість.

Із сучасних сушарок солоду більш економічними є карусельні безперервної дії, роз­роблені в Українському державному університеті харчових технологій (рис. 5.3). Їх ви­користовують у комплексі з існуючими системами пророщування солоду, тобто з пнев­матичними солодівнями типу "пересувна грядка" та ін.

 

А Свіжопророслий

солод А-А

 

Рис.5.3. Карусельна сушарка безперервної дії (КТІХП):

1 - вентилятор: 2 — калорифери; 3 — опорний ролик;4 — перфорована платформа; 5, 13 — стрічкові конвеєри; 6 — бункер; 7 — шар солоду;

8 — приводний ролик, 9 — вивантажуваль­ний пристрій; 10 —гвинтовий конвеєр для вивантажування сухого солоду; 11 — корпус конвеєра;

12 — шлюзовий затвор; 14 — нерухомий корпус сушарки

 

Після завантаження сушарки свіжопророслим солодом і виведення її на оптималь­ний режим технологічний процес сушіння й термічної обробки відбувається в щільно­му шарі, що переміщується зверху донизу. Сушильний агент пронизує шар солоду зни­зу доверху. Переміщення шару досягається за рахунок безперервного відбору в гори­зонтальній площині нижнього шару (після термічної обробки) гвинтовим конвеєром та одночасного поповнення верхнього шару сушарки свіжопророслим солодом через бункер-постачальник.

Швидкість обертання платформи, де знаходиться шар солоду, висота шару, який вивантажується в нижній частині сушарки, загальна висота шару солоду, кількість і температура сушильного агента узгоджуються між собою в оптимальних параметрах і визначають максимальну продуктивність при найменших питомих енерговитратах та високій якості готового продукту.

Протитечієвий (шар солоду і сушильний агент) безперервний процес сушіння соло­ду в карусельній сушарці дає змогу забезпечити біотехнологічні вимоги до оптималь­ного співвідношення між температурою сушильного агента і вологістю солоду в кож­ному елементарному шарі, а також оптимальні режими фізіологічної, ферментативної та хімічної фаз. Це дозволяє одержувати сухий солод високої якості при найменших витратах тепла на сушіння одиниці продукту.

 

Питання для самоперевірки

1. Задачі сушіння солоду.

2. Три фази сушіння солоду.

3. Як змінюється при сушінні активність різних ферментів?

4. Причини утворення склоподібного солоду і методи запобігання цьому.

5. Типи солодосушарок та їх порівняльна техніко-економічна характеристика.

 ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2023 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.