Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИУправління якістю в проектах

Конспект лекцій з рекомендаціями до практичних занять

для студентів спеціальності 8.000003 “Управління проектами”

Київ 2003


УДК 658.336.8

ББК 65.9

Б94

Укладач Н.С. Бушуева, канд. техн. наук

 

Рецензент Т.П. Подчасова д-р техн. наук, професор

 

Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв д-р техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри проектного менеджменту протокол № 5 від 4 березня 2003 р.

Б94 Управління якістю в проектах. Конспект лекцій з рекомендаціями до практичних занять. /Уклад.: Н.С. Бушуєва –К.: КНУБА, 2003.-42с.

 

 

Розглянуті основні принципи та процеси управління якістю проектів. Викладені структура та зміст стратегічного процесу та процесів підтримки якості протягом життєвого циклу проекту.

 

Призначений для студентів спеціальності 8.000003 “Управління проектами”.

 

ББК 65.9

 

Ó Н.С. Бушуєва, 2003


Зміст

Стор.

Вступ  
Розділ 1. Управління якістью згідно стандарту ISO 10006 1.1. Характеристики проекту  
1.2. Якість в процесах управління проектами  
1.3. Уроки проекту  
Розділ 2. Загальне управління якістю TQM 2.1 Основні принципи TQM  
2.2 Оцінка вартості на управління якістю  
2.3. Впровадження систем якості  
2.4. Сертифікація систем управління якістю  
Список літератури  
Додаток А ТАБЛИЦЯ 1: ОПИС ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ  
Додаток Б Показники якості в управлінні проектами Посилання на стандарти ISO 9000  

 

 


Вступ

 

Відомо, що існує два аспекти застосування якості в управлінні проектами: це якість в процесах проекту і якість продукту. Зрозуміло, що досягнення тільки однієї з цих двох цілей може сильно вплинути на продукт проекту, на зацікавлених осіб проекту і на проектну організацію. Також зрозуміло, що забезпечення якості є обов'язком менеджера проекту і вимагає угоди з питань якості на всіх рівнях організації між тими, хто відповідає за виробництво продукту.

Створення і підтримка процедур забезпечення якості процесу і продукту вимагає системного підходу. Цей підхід має орієнтуватися на те, що потреби споживача і інших зацікавлених осіб в проекті зрозумілі і задоволені, а також на те, що організація політики в сфері якості має бути взята до уваги в ході реалізації управління проектом (1,2).

Конспект лекцій містить два розділи, що базується на застосуванні міжнародного стандарту ISO 10006, який містить керівництво для тих елементів, концепцій і практичних результатів системи якості, для яких важливою є реалізація і які впливають на управління проектами загалом та визнаній у світовій практиці ситемі загального управління якістю TQM. Це керівництво розглядає процеси управління проектами як основу для обговорення їх впливу.

Розглянутий підхід застосовується для проектів різної складності, величини, тривалості, в різних галузях і незалежно від типу проекту, що розглядається, включаючи апаратне, програмне забезпечення, послуги або їх поєднання. Це передбачає можливість використання матеріалів, що містяться в керівництві застосовно до конкретного проекту (4).

 

Розділ 1. Управління якістью згідно стандарту ISO 10006

Характеристики проекту

Управління проектами.

Управління проектами включає безперервні планування, організацію, моніторинг і контроль по всіх етапах проекту для досягнення його зовнішніх і внутрішніх цілей, а також управління якістю.

Якість процесів управління проектами суттєво впливає на успіх проекту і на якість продукту проекту.

Завдання 1.1: Наведіть приклад циклу Демінгу щодо забезпечення якості проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

 

Організація.

Початковою організацією буде називатися та організація, яка вирішує виконувати проект і призначає проект проектної організації. Проектна організація - це організація, яка виконує проект. Проектна організація може бути частиною початкової організації.

 

Завдання 1.2: Наведіть приклад розробки політики в галузі якості щодо проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

 

Фази проекту і процеси проекту.

Проект - це процес, який може бути поділений на безліч різних взаємозалежних підпроцесів. Реалізація послідовності підпроцесів може - а в деяких випадках і повинна – вимагати безперервного групування підпроцесів по фазах. Для групи, відповідальної за процес "розбиття проекту по фазах" є можливсть моніторингу реалізації задач проекту і оцінки пов'язаних з ними ризиків для досягнення контролю виконання. У життєвому циклі проекту може відбуватися істотне накладення фаз.

Для удосконалення обговорення питань, пов'язаних з якістю управління проектами в цьому документі встановлений підхід, орієнтований на процеси, причому процеси проекту розбиваються на дві категорії: процеси управління проектами і процеси, пов'язані з продуктом проекту (тобто зосереджені на продуктах проекту, таких як проектування, виробництво, перевірка, тощо).

Завдання 1.3: Наведіть приклад взаємозв’язків фаз життєвого шляху та процесів управління проекту з циклом якості щодо проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

 

Якість в процесах управління проектами

Загальні відомості.

У таблиці 1 приводяться і описуються процеси управління проектами, які застосовуються в більшості проектів. Не всі процеси, розглянуті в цьому документі, обов'язково існують в кожному проекті, також як і в деяких проектах можуть знадобитися додаткові процеси.

Процеси управління проектами групуються по мірі схожості один з одним, наприклад, всі процеси, пов'язані згодом об'єднуються в одну групу. Подано десять груп процесів управління проектами. Перша- це стратегічні процеси, які обумовлюють і встановлюють напрям проекту. Друга група пов'язана з управлінням взаємозалежністю між іншими процесами. Інші вісім груп представляють процеси, пов'язані із змістом, часом, вартістю, ресурсами, кадрами, комунікаціями, ризиками і закупівлями.

Кожний з процесів управління проектами представлений в окремому підрозділі розділу 5, що включає опис процесу і керівництво по забезпеченню якості в цьому процесі.

Завдання 1.2.1: Наведіть приклад групування процесів управління проектами щодо проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 

Стратегічний процес.

Стратегічний процес в проекті - це процес, що встановлює напрям організації і управління реалізацією процесів проекту.

При встановленні напряму проекту повинні бути розглянуті наступні концепції, які є важливими для досягнення якості при управлінні проектами:

- задоволення потреб і бажань споживачів і інших зацікавлених осіб є завданням першорядної важливості;

- проект виконується як безліч спланованих і взаємопов'язаних під процесів;

- для досягнення цілей проекту обов'язковим є зосередження як на якості процесу, так і на якості продукту;

- менеджмент відповідає за створення "середовища" управління якістю;

- менеджмент відповідає за безперервні поліпшення.

Цей підрозділ містить керівництво по розгляду наведених концепцій в стратегічних процесах. Керівництво по розгляду цих концепцій в інших процесах приводиться в підрозділах розділу 5.

Досягнення якості в стратегічних процесах залежить від гарантії того, як ці концепції застосовуються у всіх процесах.

Потреби споживачів і інших зацікавлених осіб повинні бути ясно зрозумілі, для того, щоб пересвідчитися, що всі процеси зосереджені на них і здатні їх задовольнити.

По всьому проекту забезпечуються взаємозв'язки із зацікавленими особами для забезпечення зворотного зв'язку. Дозволяються будь-які конфлікти між потребами зацікавлених осіб. Звичайно, якщо конфлікт виникає між інтересами споживача і інтересами інших зацікавлених осіб, то конфлікт вирішується на користь споживача. Дозвіл конфліктів узгоджується із споживачем. Угода із зацікавленими особами має бути письмово зафіксована. Протягом всього проекту підтримується увага щодо можливої зміни інтересів зацікавлених осіб, включаючи і появу нових зацікавлених осіб.

Цілі проекту мають бути визначені, виходячи з узгоджених вимог і при необхідності можуть уточнюватися в ході проекту. Вони описують, що має бути виконано, бути прив'язані до вартісних і тимчасових характеристик, а також до характеристик продукту і бути вимірюваними.

Процеси проекту, власники цих процесів і їх обов'язки мають бути визначені і документовані. Для процесів проекту встановлюється політика. Розглядається структура продукту і його декомпозиція для переконання в тому, що визначені відповідні процеси. Визначаються, координуються і узагальнюються взаємозв'язки процесів. Процеси мають бути спроектовані таким чином, щоб врахувати більш пізні процеси в життєвому циклі продукту. Також розглядається стратегія придбання зовнішніх товарів і послуг, а також всі інші впливи на організацію проекту.

Визначаються формалізовані зв'язки і чіткий розподіл відповідальності і повноважень між початковою і проектною організаціями, а також між іншими зацікавленими особами.

Призначається компетентний персонал, а також визначені відповідні інструменти, технології, методи і кошти для здійснення моніторингу і контролю процесів реалізації корегуючих і превентивних дій і удосконалення процесів.

Оцінка виконання (Додаток Б) має бути спланована для оцінки стану проекту і при необхідності для забезпечення скорегованих планів для робіт, що залишилися.

Для задоволення цілей проекту, необхідно зосереджувати увагу на якості процесу управління проектом, на якості продуктів процесу управління проектом і на якості продукту проекту.

Родина стандартів ISO 9000 являє собою велику кількість процедур, пов'язаних з процесом і з продуктом це документування, аудит, контроль процесу, тощо, що допомагає в задоволенні задач проекту. Такі процедури, вживані в процесах проекту, наводяться в додатку.

Менеджмент як початкової, так і проектної організацй мають співробітничати в створенні "середовища" забезпечення якості. Способи і кошти створення такого середовища включають:

- створення організаційної структури і підтримку дій, необхідних для досягнень цілей проекту

- прийняття рішень, заснованих на даних і на фактичній інформації;

- забезпечення оцінки виконання і її використання для оцінки якості;

- залучення всього персоналу в досягнення якості продукту і процесів проекту;

- створення взаємовигідних відносин з субпідрядниками.

Менеджер проекту має бути призначений якомога раніше. Він є особою з певними зобов'язаннями, відповідальністю і повноваженнями по управлінню проектом. Повноваження, делеговані менеджеру проекту, повинні відповідати його статусу і змінюватися від проекту до проекту.

У проектах початкової організації менеджмент відповідає за безперервний пошук варіантів удосконалення якості в процесах проекту, виходячи з надбаного досвіду. Для набуття досвіду, управління проектами розглядається як процес, а не як ізольована робота. З метою безперервного поліпшення система повинна розглядатися загалом для збору і аналізу інформації, отриманої під час виконання проекту.

Проектна організація відповідає за безперервний пошук поліпшення якості процесів і робіт в своєму проекті. Це може відбуватися за допомогою самооцінки, внутрішнього, а інколи і зовнішнього аудиту, враховуючи час і ресурси.

Завдання 1.2.2: Наведіть схему формування стратегічного процесу управління якістю щодо проекту “Створення системи дистанційного навчання з Управління проектами”.

 

 

 Что делать, если нет взаимности? А теперь спустимся с небес на землю. Приземлились? Продолжаем разговор...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.