Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИДіяльність директора по забезпеченню психічного здоров’я молодшого покоління і педагогічних працівників закладу освіти

Директор сучасної школи – це не просто посада керівника, але й велике педагогічне мистецтво. Робота керівника будь-якого колективу складна і відповідальна, у директора школи – особлива місія. Сьогодні він покликаний поєднувати в одній особі вчителя, методиста, державного інспектора, господарника, організатора навчально-виховного процесу, чуйного й уважного наставника дитячого і дорослого колективу. Це вимагає не тільки всебічних знань, досконалого володіння наукою управління, але й високої професійної культури, справжньої самовідданості і безмежної відповідальності за доручену справу.

Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців та педагогічних працівників є одним із пріоритетних завдань загальноосвітньої школи. Упровадження школою здоров’язберігаючих технологій, відстеження рівня здоров’я школярів та його аналізу дозволили спрямувати корегуючі заходи на збереження та зміцнення їх здоров’я.

Відмічено зниження рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості учнів, що стало причиною погіршення стану здоровя дітей. Такі зміни є результатом не тільки погіршення екологічного стану оточуючого середовища, а й невідповідністю шкільного освітнього середовища державним санітарним правилам і нормам улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, а саме: порушення повітряно-теплового режиму, освітлення, рухового режиму. Серед проблем, які виникли у процесі реалізації оздоровчої функції освіти, відзначається слабке матеріальне забезпечення, що у свою чергу знижує рівень комфортності середовища, яке негативно впливає на здоров’я всіх учасників освітнього процесу: недостатність методичного забезпечення, недостатність інформаційного забезпечення здоров’язберігаючих технологій.

Водночас не слід забувати, що здоров’я учнів залежить від професійного здоров’я педагога, яке позначається також і на результатах усієї навчально-виховної роботи. Нездоровий педагог не може забезпечити школяру необхідний рівень уваги, індивідуальний підхід, ситуацію успіху, він не в змозі займатись і вихованням культури здоров’я учня, оскільки в цій роботі необхідний особистий приклад.

Директор повинен акцентувати свою увагу на таких питаннях як:

1. Основні підходи до збереження та укріплення здоров’я учнів. Навчання здоров’ю у школі. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

2. Здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі освітні технології. Психофізіологічні та гігієнічні основи організації навчально-виховного процесу у школі.

3. Основи педагогічної психогігієни та психотерапії.

4. Забезпечення педагога основами психологічної комунікативної підготовки - одна з умов збереження власного психічного здоров’я.

Педагогами школи самостійно опановується теорія та методика здоров’я зберігаючого навчально-виховного процесу, розглядаються такі аспекти цього питання:

1. Сутність здоров’я, його складові — фізична, соціальна, психічна, духовна. Їх зв’язок і взаємовплив. Здоровий спосіб життя як умова збереження та зміцнення здоров’я.

2. Опанування сутності здоров’язберігаючих освітніх технологій (за літературою).

3. Адаптування структури, змісту та методики викладання свого предмета до впровадження здоров’язберігаючих технологій.

4. Співвідношення своєї методики викладання з ідеями науки з метою знаходження шляхів зміни у своїй роботі - спрямування її на збереження та зміцнення здоров’я школярів.

Дітям, у яких виникають труднощі в процесі соціалізації й адаптації, надається консультаційна допомога, проводяться корекційно – розвивальні заняття з урахуванням особистих відмінностей. Заняття сприяють формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагають оволодіти необхідними поведінковими формами, що сприяє кращому входженню в нові умови.

Постійно проводиться робота з батьками (бесіди, лекторії).

Протягом року проводиться діагностична робота з вивчення впливу негативних факторів навчального середовища і визначення здоров’ятворчих шляхів корекції.

Передбачаються заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров’я дитини:

- залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;

- рейд – огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;

- тижні й місячники з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;

- зустрічі з лікарями – спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;

- проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол);

- проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;

- випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час

- проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя.

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально – виховного процесу.

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці здійснюється: перевірка електричного обладнання на заземлення, розробляються функціональні обов’язки з питань охорони праці для всіх категорій працівників, розробляються та затвердження правила техніки безпеки під час організації навчально – виховного процесу в кабінетах фізики, хімії, біології, спортивних залах. Своєчасно проводяться вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці співробітників закладу, учнів. Проводиться атестація робочих місць щодо відповідності вимог техніки безпеки, забезпечується дотримання санітарно – гігієнічного режиму.

Керівники навчальних закладів, на яких покладена відповідальна місія,мають забезпечити системне управління створення і розвитку школи сприяння здоров’ю в інтересах дітей та створення кращого світу для них, розбудову такого науково-освітнього, навчально-виховного об’єднання культури здоров’я, яке сприяло б збереженню та зміцненню здоров’я, як фізичного, духовного і соціального благополуччя, на засадах партнерства вчителів, учнів, батьків та громадськості.

Неодмінною складовою школи сприяння здоров’ю є створення системи педагогічної підтримки дитини, оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі, гуманного, освітньо-виховуючого середовища життєтворчості,комфортних умов ефективного розвитку особистості, здорового середовища проживання, спрямованого на зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку, соціальної адаптації і духовного зростання. Дуже важливим є аспект соціально-правового захисту життя, здоров’я дитини, створення демократизованого правового простору атмосфери шкільного життя, впровадження принципів толерантності та поваги, довіри, ствердження людської гідності.

Основними напрямками діяльності сучасного навчального закладу є:

1. Створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу на засадах: фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об’ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці.

2. Реалізація наукової організації навчальної праці, харчування та відпочинку учнів.

3. Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов.

4. Формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час. Введення в навчальний процес гуманітарних курсів «Основи здоров’я», «ОБЖ», «Етика».

5. Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти, социального захисту дітей, об'єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу, закладів медицини та фізичної культури, громадськості.

6. Створення системи оздоровлення учнів в умовах літніх таборів.

7. Створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи.

8. Відкриття в навчальному закладі консультативно-оздоровчих центров здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів.

9. Створення системи підготовки кадрів з проблем здоров’язбереження. Забезпечення програмного і навчально-методичного обладнання.

10. Створення в навчальному закладі системи управління Школою сприяння здоров’ю та моніторингу стану здоров’я учасників навчально-виховногопроцесу.

11. Створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з проблем моделювання й апробації здоров’язберігаючих освітніх технологій.

Питання збереження і зміцнення здоров’я педагога тривалий час досліджувалося не як самостійна проблема, а вивчалось у контексті збереження і зміцнення здоров’я людини взагалі. Важливою у цьому відношенні є концепція психологічного забезпечення діяльності педагога яка, на нашу думку, потребує більш детального вивчення. Значно більшої уваги потребують дослідження, що стосуються сутності психологічного здоров’я педагога, розробки превентивних заходів й шляхів його збереження та зміцнення.

Із збільшенням стажу роботи помітно зменшується гнучкість поведінки і самосприйняття, зростає роль друзів і емоційної близькості. Старші вчителі мають потребу в любові і пошані учнів, колег, батьків. Не випадково, що майже всі вчителі основним мотивом ефективної педагогічної діяльності вважають сприятливий соціально-психологічний клімат у школі, щирі взаємини з колегами, учнями, позбавлені сварок, злих поглядів, суперництва наявність взаєморозуміння та взаємодопомоги.

Важливим для вчителів є фізична досконалість і психічне здоров’я. Адже динамічний ритм життя, інтенсивність навантаження, складность міжособистісних стосунків в умовах конкуренції порушують традиційний спосіб життя, перевищують природні адаптаційні можливості людини. І якщо донедавна це загрожувало б в основному фізичному здоров’ю, то зараз більшою мірою страждає психічне здоров’я сучасної людини. Постає питання визначення самого поняття – «психічне здоров’я». Безумовно, останнє тісно пов’язане з поняттями «норми» та «критерії оцінки».

Пропонуємо ряд критеріїв, які визначають норму психічного здоров’я:

– адекватність суб’єктивних образів, які відображають об’єкти дійсності і характер реакцій на зовнішні подразники, значення життєвих подій;

– рівень зрілості, що відповідає віку, емоційно-вольовій і пізнавальній сферам особистості;

– адекватність у мікросоціальних відносинах;

– здатність до саморегуляції поведінки, розумного планування життєвих цілей і забезпечення активності в їх досягненні.

Проблема психічного здоров’я вчителя в наш час набуває особливої актуальності. Розвиток науки, техніки і культури, зростаючі блага цивілізації зумовлюють швидкий темп життя, емоційне напруження, хаотичность мислення. Це негативно впливає на серцево-судинну систему, призводить до частих простудних та інфекційних захворювань.

Основну загрозу для психічного здоров’я вчителя становлять важкі психічні стани, соціально-економічні фактори та складна, різнопланова педагогічна діяльність. Зокрема урок є тим головним навантаженням, що зумовлює високі вимоги до нервово-психічної сфери вчителя. Крім проведення уроків, до обов’язків вчителя входять підготовка до них удома, перевірка письмових робіт, додаткові заняття, співпраця з батьками, участь у методичній роботі у школі та багато інших завдань.

Тому напружений спосіб життя вчителів, постійна перевтома є причинами того, що в них досить часто виникають різні невротичні розлади у психічній сфері, на фоні яких розвиваються психосоматичні хвороби (гіпертонія, інфаркт міокарда, ішемічна хвороба серця, гастрит, судинні захворювання мозку тощо).

Неуважне ставлення вчителя до стану власного здоров’я може спричинити деформацію поведінки та негативно вплинути на продуктивність праці. Запобігти цьому можна своєчасним вивченням внутрішніх індивідуально-психологічних передумов та зовнішніх обставин, що негативно впливають на емоційний стан вчителя.

Найбільш деструктивно впливають на вчителя професійні проблеми (незадоволення результатами його роботи з боку директора школи, непорозуміння з коллегами), розладу здоров’я, домашні негаразди, страх соціальної нереалізованості (безробіття), інші побутові проблеми. Боляче переносить вчитель почуття безпорадності, безнадійності у реальному житті.

Складною проблемою сучасного вчителя є і конфлікти з учнями, батьками, колегами, які дуже поширені і нерідко набувають досить агресивного і затяжного характеру. Вони негативно впливають на психічний стан і психічне здоров’я їх учасників, породжують напруження тривожність, дезорганізують роботу класу, школи, принижують авторитет педагога, роблять його агресивним, конфліктогенним, а учня – нерішучим, мовчазним, боязким, який перестає любити школу. Все це ускладнює особистісний розвиток, руйнує психічне й фізичне здоров’я, спотворює самооцінку. Тому питання збереження здоров’я є надзвичайно актуальним у сьогоднішніх умовах.

Варто звернути увагу шкільному психологу і на аутогенне тренування вчителів. Воно дає можливість людині самостійно коригувати свій емоційно-психічний стан.

За допомогою аутогенного тренування людина може навчитися розвивати й зміцнювати силу волі, керувати власними почуттями, настроями, контролювати діяльність внутрішніх органів (змінювати ритм серцебиття, глибину та чистоту дихання). Аутогенне тренування застосовується для лікування початкових форм гіпертонії, нав’язливих страхів, ідей, думок, подолання розладів сну.

Вчителю, як і кожному учневі, потрібний активний відпочинок, заняття фізичними вправами, гімнастикою, іграми на повітрі. Це заспокоює та зміцнює нервову систему, знімає напруження, створює бадьорий настрій, підвищує працездатність.

Щодо професійної діяльності вчителя, то, на наш погляд, особливої уваги потребує і чіткий, логічно оправданий розпорядок дня.

 Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...

Конфликты в семейной жизни. Как это изменить? Редкий брак и взаимоотношения существуют без конфликтов и напряженности. Через это проходят все...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.