Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИТема заняття. Розрахунок індексів середніх величин.

Основні питання теми:

1. Розрахунок індексу середньої величини змінного складу

а) при наявності даних про кількість, частоту (fi)

б) при наявності даних про структуру (Si)

2. Розрахунок індексу середньої величини фіксованого складу

а) при наявності даних про частоту (fi)

б) при наявності даних про структуру (Si)

3. Розрахунок індексу структурних зрушень

а) при наявності даних про частоту (fi)

б) при наявності даних про структуру (Si)

4. Система взаємозалежності індексів середніх величин

Задача

Автомобілі Страховий тариф, % Страхова сума, тис. грн. Сума страхового відшкодування, тис. грн.
Період Х0*f0 X1*f1 X0*f1
Базисний Звітний Базисний Звітний
  (X0) (X1) (f0) (f1)      
Вітчизняні 2,5 3,0      
Зарубіжні 5,0 6,0      

Визначити індекси середнього розміру страхового тарифу при страхування легкових автомобілів.

 

Тема 13. Графічний метод

Основні питання теми:

Зміст, значення і застосування графіків у зображення статистичних даних.

Структура статистичного графіка. Графічний образ та експлікація статистичного графіка.

Класифікація статистичних графіків.

Практичне заняття.

Тема заняття. Побудова статистичних графіків (2 год)

Питання:

Графіки порівняння статистичних даних.

Графіки зображення структури досліджуваних явищ і структурних змін.

Графіки зображення динаміки статистичних показників.

Задача 1

Назва продукції Базисний період Звітний період Стр-ра обороту % Відхилення (+,-)
Кількість Ціна Обо-рот Кількість Ціна Обо-рот Обо-рот Базисний Звітний Абсолютне тис. грн. Відносне %
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
А (1*2) (4*5) (4*2) (6-3) (9-8)
Борошно сортове, ц.              
Інше борошно, ц.              
Крупа гречана, ц.              
Рис, ц.              
Пшоно, ц.              

1. На основі наведених у таблиці даних по кожному виду продукції і в цілому по групі товарів обчислити обсяги товарообороту у базисному і звітному періоді за цінами базисного2. Визначити структуру товарообороту базисного і звітного періодів, тобто визначити вагу у відсотках % товарообороту кожного виду товару у загальній сумі товарообороту ( )

3. Отриману структуру товарообороту базисного і звітного періодів відобразити графічно.

Задача 2

Виробництво однотипної продукції окремими підприємствами за звітний період характеризується наступними даними:

 

Підприємство Випуск виробів, тис.грн. Середня ціна одного виробу, грн. Загальна вартість тис.грн
Підприємство "А"
Підприємство "Б"
Підприємство "В"

Виробництво виробів підприємствами регіону відобразити графічно, застосувавши при цьому стовпчикові, стрічкові, квадратні, кругові та прямокутні (знаки Варзара) діаграми:

 

Задача 3

Обсяги і струтуру виробництва м’яса відобразити з допомогою стовпчикових, стрічкових, кругових і секторних діаграм.

Рік Вироблено всього Яловичина Свинина Баранина Птиця
Вага, тис.т Стр-ра, % Вага, тис.т Стр-ра, % Вага, тис.т Стр-ра, % Вага, тис.т Стр-ра, % Вага, тис.т Стр-ра, %
4,7 1,9 40,4 1,7 36,2 0,7 14,9 0,4 8,5
8,7 3,3 37,9 3,3 37,9 1,0 11,5 1,1 12,7
15,0 6,7 34,0 5,1 34,0 0,8 5,3 2,4 18,0

 

Задача 4

Урожайність сільськогосподарських культур всіх катеорій господарств регіону характеризується наступним

Рік
Назва культури
Зернові культури 28,0 34,6 30,1 21,8 23,3 26,3
Цукрові буряки 337,7 329,1 264,3 232,9 231,3 172,8
Картопля 155,1 148,7 87,0 135,6 101,7 126,3
Овочі 180,1 136,4 118,0 124,1 138,3 136,1

Динаміку урожайності сільськогосподарських культур відобразити з допомогою лінійного графіка


IV. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Виберіть правильну відповідь

1.Предметом статистики є:

А) структура явищ і процесів;

Б) кількісна сторона явищ і процесів в конкретних умовах місця і часу;

В) характеристики розвитку явищ і процесів в часі;

Г) стан окремих явищ і процесів;

Д) закономірності формування і розвитку явищ і процесів.

Відповідь: 1) А, Б, В, Д; 2) А, Б, Г, Д; 3) Б, В, Г, Д; 4) Всі перелічені.

2.Розташуйте за хронологією етапи статистичного дослідження:

А) статистичний аналіз;

Б) зведення та групування;

В) розробка та затвердження плану статистичних спостережень;

Г) статистичне спостереження;

Д) розрахунок підсумків, середніх та відносних величин.

Відповідь: 1) В, Г, Б, Д, А; 2) Г, Б, А, Д; 3) А, Б, В, Г, Д; 4) В, Г, Б, А, Д.

3.Статистична сукупність – це:

А) множина елементів, поєднаних між собою умовами існування і розвитку;

Б) множина одиниць, поєднаних масовістю, однорідністю, взаємозалежністю окремих одиниць і їх варіацією;

В) множина елементів у часі і просторі.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) А, Б.

4.Варіація ознаки – це:

А) коливання, кількісна зміна значень одиниць сукупності;

Б) множина подібних між собою явищ;

В) її числова характеристика;

Г) її властивість, виражена цілим числом.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

5.Закон великих чисел виявляє:

А) закономірність у статистичній сукупності;

Б) кількісні закономірності масових явищ у достатньо великому їх числі;

В) закономірність середньої величини;

Г) закономірність середньої величини у статистичній сукупності.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

6.Ознака – це:

А) властивість одиниці статистичної сукупності;

Б) множина подібних між собою явищ;

В) елемент сукупності;

Г) кількісна характеристика явища.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

7.Ознаки поділяють на:

А) абсолютні, відносні; Б) альтернативні, варіаційні;

В) атрибутивні, номінальні, кількісні; Г) дискретні, неперервні;

Д) моментні, інтервальні; Е) чинникові, результативні.

Відповідь: 1) Б, В, Г, Е; 2) Г; 3) А, Д; 4) Б, Г, Д.

8.Виберіть атрибутивні ознаки:

А) вид поселення; Б) реальна заробітна плата;

В) назва регіону країни; Г) номінальна заробітна плата;

Д) коефіцієнт народжуваності; Е) кількість дітей в домогосподарстві.

Відповідь: 1) А, В; 2) Б, Г, Д, Е; 3) Б, Г, Д; 4) Г, Е.

9.Виберіть дискретні ознаки:

А) вік безробітної особи; Б) тривалість пошуку роботи;

В) тривалість незайнятості; Г) середня тривалість незайнятості.

Відповідь: 1) А; 2) А, Б, Г; 3) Всі перелічені; 4) Жодна з перелічених.

10.Виберіть інтервальні показники:

А) річний тираж випущених книжок;

Б) кількість відвідувань музеїв за рік;

В) кількість музеїв (включаючи філіали) на кінець року;

Г) середньодобовий обсяг телемовлення.

Відповідь: 1) А, Б, Г; 2) Б, В, Г; 3) В; 4) Всі перелічені.

11.За ознакою часу показник Відсоток бракованих деталей, вироблених на підприємстві відноситься до:

Відповідь: 1) моментних; 2) інтервальних; 3) періодичних; 4) одноразових.

12.Кількість населення України на 1 січня 2005 р. – це показник:

А) відносний; Б) абсолютний; В) моментний; Г) інтервальний.

Відповідь: 1) А, В; 2) А, Г; 3) Б, В; 4) Б, Г.

13.Валовий внутрішній продукт України 2004 р. у відсотках до попереднього року – це показник:

А) відносний; Б) абсолютний; В) моментний; Г) інтервальний.

Відповідь: 1) А, В; 2) А, Г; 3) А; 4) Б.

14.Які з перерахованих показників є моментними:

А) чисельність безробітних на початок місяця;

Б) національних дохід за 2005 р.;

В) залишки вартості основних фондів на кінець року;

Г) обсяг промислового виробництва у 2005 р.

Відповідь: 1) А, В; 2) Б, Г; 3) А, В, Г; 4) Б, В, Г.

15.Виберіть обов’язкові складники статистичного показника:

А) число;

Б) одиниця виміру числа;

В) назва показника;

Г) місце, яке характеризує показник;

Д) місце, де був обчислений показник;

Е) час, станом на який показник характеризує явище;

Є) час, коли був обчислений показник.

Відповідь: 1) А, Б, В, Г, Е; 2) А, Б, В, Д, Є; 3) Б, В, Г, Е; 4) А, Б, Г, Е.

16.90% населення мають мобільні телефони.

Виберіть складову(і) статистичного показника, якої(их) не вистачає:

Відповідь: 1) одиниця виміру, назва, місце; 2) місце; 3) місце, час; 4) час.

17.Закономірність – це:

А) коливання, зміна кількісних значень ознак одиниць сукупності;

Б) повторюваність, порядок появи певних подій в явищах;

В) характеристика одиниці статистичної сукупності;

Г) множина подібних між собою явищ.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

18.Закономірність у сукупностях статистика вивчає через дослідження:

А) динаміки; Б) розподілу елементів сукупності;

В) структурних зрушень; Г) зв’язку між явищами.

Відповідь: 1) А, Б; 2) А, Б, В; 3) Б, В, Г; 4) Всі перелічені.

19.Показники, які характеризують збільшення (зменшення) кількості населення є результатом вивчення:

Відповідь: 1) розвитку (динаміки); 2) розподілу елементів сукупності; 3) структурних зрушень; 4) зв’язку

між явищами.

20.Показники, які характеризують збільшення (зменшення) частки міських домогосподарств, є

результатом вивчення:

Відповідь: 1) розвитку (динаміки); 2) розподілу елементів сукупності; 3) структурних зрушень; 4) зв’язку між

явищами.

21.Виберіть показники, для обчислення яких використовують коефіцієнт переведення:

А) трамвайні колії, тис. км в одноколійному обчисленні;

Б) шифер, млн умовних плиток;

В) кальцинована сода, тис. т;

Г) потужність двигунів тракторів, тис. кінських сил.

Відповідь: 1) А, Б, Г; 2) Б, Г; 3) А, В, Г; 4) А,В.

22.Статистичний показник отримують за допомогою:

А) підрахунку одиниць сукупності;

Б) сумування характеристик сукупності;

В) порівняння двох величин.

Відповідь: 1) А; 2) А, Б; 3) Б, В; 4) Всі перелічені.

1.23.Особливостями ознак номінальної шкали є те, що:

А) їх значення можна ранжувати;

Б) можна додавати кількість одиниць в кожній групі її підвидів;

В) можна порівнювати обсяги її підвидів;

Г) її значення можна додавати, множити, ділити, віднімати тощо.

Відповідь: 1) А; 2) А, Б; 3) Б, В; 4) Всі перелічені.

24.Виберіть ознаки порядкової шкали:

А) вік; Б) кількість дітей;

В) релігійна конфесія; Г) соціально-економічний статус особи.

Відповідь: 1) В; 2) А, Б; 3) Г; 4) Всі перелічені.

25.Статистичною таблицею можна назвати:

А) таблицю множення;

Б) опитувальний лист соціологічного обстеження;

В) таблицю, що характеризує розподіл населення Львівської області за статтю;

Г) числові характеристики, що розміщені в колонках таблиці.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

26.Дані про кількість постійного населення у віці 100 років і більше у Львівській області:

у тому числі

Вік

Населення у віці

100 років і більше (осіб)

у містах в селах

100-104 104 42 62

105-109 8 3 5

110-114 2 - 2

Всього 114 45 69

Відповідно до записів у таблиці, міське населення у віці, старшому за 110 років у Львівській області:

А) відсутнє;

Б) виражене у дуже малих числах;

В) клітинку з цією інформацією заповнювати не доцільно;

Г) є, але про нього відсутні відомості.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

27.Для визначення зміни середнього значення результативної ознаки при зміні чинникової ознаки на

одиницю, необхідно:

А) побудувати комбінаційний розподіл;

Б) розрахувати коефіцієнт кореляції;

В) здійснити аналітичне групування;

Г) розрахувати один із параметрів рівняння регресії.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

28.Відповідно до Закону України «Про державну статистику», державна статистика – це:

А) сукупність статистичних даних про державу;

Б) сукупність дій, пов’язаних з проведенням державних статистичних спостережень;

В) централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання

статистичної інформації;

Г) централізована система проведення державних статистичних спостережень.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

Обґрунтування: Закон № 2614, ст.

29.Спеціальним центральний орган виконавчої влади у галузі статистики в Україні уповноважено:

А) Міністерство статистики України;

Б) Державний комітет статистики України;

В) Державний статистичний банк України;

Г) Кабінет Міністрів України.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

30.В емблемі спеціального центрального органу України у галузі статистики використано грецьку літеру:

Відповідь: 1) альфа (α); 2) ксі (ξ); 3) сигма (Σ); 4) омега ().

31.Органи державної статистики включають в себе:

А) центральний орган виконавчої влади у галузі статистики;

Б) територіальні органи статистики;

В) функціональні органи статистики;

Г) міжнародні органи статистики.

Відповідь: 1) А, В, Г; 2) А, Б, В; 3) Б, В; 4) Всі перелічені.


V. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Сутність, предмет, методи і значення статистики

2. Історія становлення і розвитку статистики

3. Організація статистичної роботи згідно в Україні. Завдання органів державної статистики згідно із Законом України “Про державну статистику”

4. Суть, особливості, завдання, види і способи статистичних спостережень

5. Статистична звітність як основна організаційна форма статистичного спостереження. Спеціально організовані статистичні спостереження

6. Моніторинг в сучасній статистиці

7. Суть, значення і види статистичних групувань. Методика здійснення статистичних групувань

8. Значення середніх величин в статистиці. Суть формули розрахунку, роль та особливості застосування кожного виду середніх величин

9. Абсолютні величини їх види та застосування

10. Зміст, формули вираження, види та особливості застосування відносних величини у статистиці

11. Суть, роль і значення вибіркових статистичних спостережень. Види статистичної вибірки

12. Статистичне вивчення динаміки розвитку явищ і процесів. Зміст, структура та види рядів динаміки.

13. Показники аналізу рядів динаміки та виявлення тенденцій розвитку

14. Зміст індексів та їх застосування в статистиці

15. Застосування графіків у вивченні та зображенні статистичних даних.

 

 


VІ. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рівень знань студентів з усіх тем дисципліни “Статистика” оцінюється шляхом усного опитування, розв’язання практичних завдань, тестування, а також виконання проміжних та інспекційних контрольних робіт з вузлових тем курсу.

Проміжною формою оцінювання знань студентів за семестр є залік, а остаточною підсумковою формою оцінки знань з усього курсу в цілому за рік є – іспит.

На іспит виносяться питання, які охоплюють теоретичну частину дисципліни, а також практичну частину у вигляді задач.

В процесі оцінювання рівня знань студентів використовується п’ятибальна система:

“відмінно” одержують студенти, які показали глибокі знання теоретичного і практичного матеріалу всього курсу дисципліни;

“добре” одержують студенти за наявності окремих неточностей під час відповіді на теоретичні питання, а також незначних помилок при виконанні практичних завдань;

“задовільно” ставлять при недостатньому знанні теоретичного матеріалу та допущенні суттєвих помилок під час виконання практичних завдань;

“незадовільно” отримують студенти, якщо ними не засвоєно теоретичний матеріал і не виконано практичні завдання в обсязі, необхідному для одержання позитивної оцінки.

 

 

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Закон України “Про державну статистику”.

2. Постанова КМ України №971 від 27.06.1998 року.

3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

4. Головач А.В., Єріна А.М., Козирев О.В. Статистика: Підручник. – К.: Вища школа., 2003.

5. Громико Г.Л. Общая теория статистики: Практикум. – М.: ИНФРА – М, 2000р.

6. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. – К.: - “Знання”, КОО, 2007. – 325 с.

7. Єріна А.М., Пальян З.О, Мазуренко О.К. Економічна статистика: Практикум. – К.: ТОВ “УВПК”ЕксОБ”, 2002. – 232 с.

8. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики. К.: “Четверта Хвиля”, 2006.

9. Кулинич О.І. Теорія статистики. – К.: Вища школа, 2002.

10. Єфімова М.Р., Петрова Є.В., Рум’янцев В.Н. Общая теория статистики. – М.: ИНФРА, 2005.

11. Класифікатор видів економічної діяльності. – К.: Держкомстат України, 2008.

12. Статистика підприємництва: Навч. посіб./ За ред. Вашківа П.Г., Сторожука В.П. – К.: Слобожанщина, 1999.

13. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна, З.О. Пальян, А.А. Шустиков. – К.: КНЕУ, 2008.

14. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2000.

15. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2000.

16. Теорія статистики: Навч. посіб. / Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. – К.: Либідь, 2007.

17. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.В. Статистика: навч. посіб. – К.: ВІКАР, 2003.-623 с.

18. Фешур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П., Статистика: Навч. посіб. - Львів: “Інтелект - Захід”, 2008. – 376 с.

19. Сигел, Ендрю. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ.–М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.- 1056с.: ил.- Парал. Тит. англ.

20. Статистика підприємництва: Підручник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач: за ред. П.Г.Вашкова, В.П.Сторожука. – К.:“Слобожанщина”, 1999. – 600 с.

21. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.М.Єріна, Р.М.Моторин, А.В.Головач та ін.: За заг. ред. А.М.Єріної, Р.М.Моторина. –К.: КНЕІ, 2001. – 448 с.

22. Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирев та ін. / За ред. А.В.Головача. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с.

23. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. / За наук. ред. д-ра екон. наук С.С.Герасименка. – 2-е вид., перероб. и доп. – К.: КНЕОІ, 2000. – 467 с.

24. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. / Р.В.Фещур, А.Ф.Барвінський, В.П.Кічор та ін.; За наук. ред. Р.В.Фещура. – 2-е вид. оновлене і доповнене. – Львів: «Інтелект-Захід», 2003. – 576 с.

25. Теорія статистики: Навчальний посібник / Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. – К.: Либідь, 2001. – 320 с.

26. Ткач Є.І. Загальна теорія статистики: Підручник. – Тернопіль: Лідер, 2004. – 388 с.

27. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: Навч. посіб. -: Знання, 2006.- 239с.

28. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. – 623 с.

29. Урланис Б.Ц. Общая теория статистики: Учебник. – М.: Статистика, 1973. – 439 с.

30. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1977. – 200 с.

31. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Статистика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

32. Сигел, Ендрю. Практическая бизнес-статистика.: Пер. с англ.–М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.- 1056с.: ил.- Парал. Тит. англ.

33. Статистика підприємництва: Підручник / П.Г.Вашків, П.І.Пастер, В.П.Сторожук, Є.І.Ткач: за ред. П.Г.Вашкова, В.П.Сторожука. – К.: “Слобожанщина”, 1999. – 600 с.

34. Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.М.Єріна, Р.М.Моторин, А.В.Головач та ін.: За заг. ред. А.М.Єріної, Р.М.Моторина. – К.: КНЕІ, 2001. – 448 с.

35. Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирев та ін. / За ред. А.В.Головача. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с.

36. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. / За наук. ред. д-ра екон. наук С.С.Герасименка. – 2-е вид., перероб. и доп. –К.: КНЕОІ, 2000. – 467 с.

37. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навчальний посібник. / Р.В.Фещур, А.Ф.Барвінський, В.П.Кічор та ін.; За наук. ред. Р.В.Фещура. – 2-е вид. оновлене і доповнене. – Львів: «Інтелект-Захід», 2003. – 576 с.

38. Теорія статистики: Навчальний посібник / Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. – К.: Либідь, 2001. – 320 с.

39. Ткач Є.І. Загальна теорія статистики: Підручник. – Тернопіль: Лідер, 2004. – 388 с.

40. Уманець Т.В. Загальна теорія статистики: Навч. посіб. -: Знання, 2006.- 239с.

41. Урланис Б.Ц. Общая теория статистики: Учебник. – М.: Статистика, 1973. – 439 с.

42. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика,2007. – 200 с.

43. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Статистика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

 


 

 

Відповідальний за випуск

Редактор

Комп’ютерне верстування

 

Зам. №

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

76000, Івано-Франківськ, вул. Шевченка 57

Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ? Если вы все еще «неправильно» связаны с матерью, вы избегаете отделения и независимого взрослого существования...

ЧТО И КАК ПИСАЛИ О МОДЕ В ЖУРНАЛАХ НАЧАЛА XX ВЕКА Первый номер журнала «Аполлон» за 1909 г. начинался, по сути, с программного заявления редакции журнала...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2021 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.